Algemeen

Print this page

Zie ook: Webboek IE-Beginselen

 

Hof van Justitie EU 

 

IEPT20170517, HvJEU, EUIPO v Deluxe Entertainment
Claimen van hogere kwaliteit. Gerecht EU heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te stellen dat de in de inschrijvingsaanvraag van het merk Deluxe vermelde waren en diensten dermate van elkaar verschillen wat de aard, kenmerken, bestemming en verkoopwijze dat ze geen homogene categorie kunnen vormen waarvoor kamer van beroep een globale motivering kan hanteren in het kader van de absolute weigeringsgronden: voorbijgegaan aan de mogelijkheid dat alle betrokken waren en diensten, ondanks hun verschillen, een gemeenschappelijk kenmerk konden hebben dat indeling in een groep kon rechtvaardigen. Claimen van hogere kwaliteit: Gemeenschappelijk kenmerk: dat de kamer van beroep in wezen van oordeel was dat alle waren en alle diensten een kenmerk vertoonden, te weten het feit dat zij alle konden worden aangeduid als van hogere kwaliteit, en dat zij dus deel uitmaakten van één enkele categorie of groep die voldoende homogeen was voor het onderzoek van deze absolute weigeringsgrond.

 

IEPT20110310, HvJEU, Wydawnicza Technopol v BHIM

Cijfers met name geschikt om een kenmerk – c.q. hoeveelheid  te beschrijven: Aangezien dergelijke tekens doorgaans met een getal worden gelijkgesteld, kunnen zij in de handel immers dienen tot aanduiding van met name een hoeveelheid. […]. Vrijhoudingsbehoefte: daadwerkelijk gebruik als gebruikelijke aanduiding niet vereist. Regels voor uitoefening bevoegdheden door BHIM: Het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur moeten samen met het wettigheidsbeginsel worden geëerbiedigd: terecht geoordeeld dat, rekwirante zich niet met succes kon beroepen op eerdere beslissingen van het BHIM teneinde de conclusie ongedaan te maken.

 

IEPT20040212, HvJEG, Postkantoor

Weigeringsgrond sub (c) is species van categorie onder (b): indien aan vereisten voor (c) is voldaan is noodzakelijker wijs sprake van het missen van elk onderscheidend vermogen.

 

IEPT20040212, HvJEG, Biomild

Vrijhoudingsbehoefte - algemeen belang: artikel 3(1)(c) van de richtlijn streeft een doel van algemeen belang na, te weten dat tekens of bena-mingen die de kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. Nieuw samengesteld woord: Nieuw woord samengesteld uit beschrijvende bestanddelen is ook beschrijvend, tenzij er een merkbaar verschil is met de som der bestanddelen. Irrelevant of er al dan niet synoniemen bestaan 

 

IEPT20040212, HvJEG, Henkel vorm fles
Beschrijvend vormmerk mogelijk.

 

IEPT20031023, HvJEG, Doublemint

Niet noodzakelijk dat teken op moment van inschrijving daadwerkelijk beschrijvend wordt gebruikt.


IEPT20010920, HvJEG, Baby Dry

Beschrijvend karakter vereist voor elk van de woorden afzonderlijk en het geheel, waarbij elk merkbaar verschil met de gangbare terminologie aan de combinatie onderscheidend vermogen kan verlenen
 

IEPT19990504, HvJEG, Windsurfing Chiemsee

Onderzoek of redelijkerwijs te verwachten is dat die benaming de plaats van herkomst kan gaan aanduiden

 

Rechtbanken

IEPT20120822, Rb Den Haag, Prescan v Privatescan

PRESCAN bestaat uitsluitend uit tekens die kunnen dienen tot aanduiding van de dienst “preventief medisch onderzoek” van klasse 44, niet ter zake van andere diensten in klasse 35 en 42.