2007 Octrooi

Print this page

IEPT20071219, Rb Den Haag, Fleuren v Ruvo II
Octrooi-inbreuk aangenomen

 

IEPT20071219, Rb Den Haag, Nexans v Aker II

Gedeeltelijke nietigheid octrooi - aanpassing conclusies 1 en 8 met uitdrukkelijke verwijzing naar conclusie 5

 

IEPT20071212, Rb Den Haag, Agripa v Roland
Octrooi nietig wegens niet inventieve combinatie stand van de techniek (could-would)

 

IEPT20071210, Rb Den Haag, Impliva v Senz Umbrellas
Onrechtmatige daad: Geen wapperverbod: geen inbreuk op octrooirecht, wel inbreuk op modelrecht en auteursrecht aangenomen

 

IEPT20071130, HR, Roche v Primus

Geen grensoverschrijdende bevoegdheid ter zake van buitenlandse EEX-gedaagen inzake inbreuk buitenlandse delen van Europees octrooi wegens ontbreken samenhang - wel ter zake van buitenlandse niet-EEX-gedaagden op grond van artikel 126(7) (oud) Rv. Geen grensoverschrijdende bevoegdheid in geval van nietigheidsverweer Hoge Raad komt ambtshalve terug op oordeel in tussenarrest. Aangenomen dat rechter bevoegd is tot aanhouding op verzoek van eiser. In het midden blijft wat gevolg is van eventuele kwade trouw of misbruik van procesrecht door verweerder.

 

IEPT20071126, Rb Den Haag, Moule d'Or v Krijn Verwijs
Octrooi: Uitleg 'enige tijd' - 'beetje inbreuk' niet relevant, gaat om hele verwerkingsstroom - mogelijkheid van inbreuk niet voldoende voor toewijzing vorderingen

 

IEPT20071114, Rb Den Haag, Nokia v Qualcomm

Bevoegdheid over Amerikaanse gedaagde zaak van nationaal recht van de lid-staten. Nederlandse rechter bevoegd terzake van uitputting Nederlandse octrooien, niet terzake van uitputting buitenlandse octrooien. Geen litispendentie met buitenlandse procedures die op andere octrooien betrekking hebben. Gevraagde verklaring voor recht te vaag en onbepaald. Ars Aequi-casus

 

IEPT20071114, Rb Den Haag, Exodus v Joyincare
Octrooirecht: Nieuwheid ontbreekt indien indien alle relevante kenmerken expliciet of impliciet op een directe, ondubbelzinnige wijze aan gemiddelde vakmanworden geopenbaard in één enkele vindplaats - Equivalentie-inbreuk: in wezen zelfde functie-wijze-resultaat - Reconventionele nietigheid niet-ontvankelijk bij gebreke wettelijk advies Octrooicentrum.

 

IEPT20071107, Rb Den Haag, Kwik Lok v Schutte Bagclosures
Uitvindingshoogte octrooi - uitleg kenmerk "kleine hoek". Vormmerk technisch bepaald en woordmerk Kwik Lok voor zak-sluitingen beschrijvend. vgeen Grensoverschrijdende bevoegdheid octrooi- en merkenvorderingen (nietigheid).

 

IEPT20071107, Rb Den Haag, Scafom v Layher
Octrooi geldig - inbreuk aangenomen - schadeplichtig na brief - geen grensoverschrijdende bevoegdheid vanwege nietigheidsverweer

 

IEPT20071022, Rb Den Haag, AHP v BIE
Prejudiciële vragen: Kan een certificaat worden verleend aan de houder van een basisoctrooi voor een product waarvoor op het moment van indiening van de aanvraag voor het certificaat reeds één of meer certificaten zijn ver-leend aan één of meer houders van één of meer andere basisoctrooien?

 

IEPT20071016, Rb Den Haag, Enza v Vilmorin
Uitleg conclusie - Geen bewijs inbreuk octrooi:onvoldoende om aanwezigheid van gen aan te tonen dat geen bewezen verband met relevante eigenschap vertoont - Proceskosten € 109.616  

 

IEPT20071010, Rb Den Haag, OTI v Smartrac

Onbetwiste grensoverschrijdende bevoegdheid rechtbank Den Haag ter zake van rechtmatigheid brieven over octrooiinbreuk - Conform lex loci delicti of marktaanknopingsregel bij ongeoorloofde mededinging is Pools en Chinees recht van toepassing - "Wapperen" met cotrooi naar Pools en Chinees recht niet onrechtmatig - Geen volledige proceskosten bij gebreke van verantwoording

 

IEPT20071005, Rb Den Haag, Schuh v Omnimark

Geen aanspraak op redelijke vergoeding bij gebreke van na desbewustheidsexploit verrichtte octrooirechtelijk relevante handelingen - Geen misleidende reclame: aanprijzen als eerste aanbieder is niet zich voordoen als uitvinder 

 

IEPT20070927, Hof Den Haag, Zilka v Rüegg

Octrooirecht: ten einde het risico van een verrassingsbeslissing te voorkomen verwijst het Hof de zaak naar de rol opdat beide partijen zich bij akte desgewenst kunnen uitlaten over het Hoge Raad arrest Lely v Delaval van 7 september 2007 en hun stellingen/verweer, zo nodig, kunnen aanpassen

 

IEPT20070926, Rb Den Haag, Nooteboom v Faymonville

Nu nietigheid octrooi exclusieve bevoegdheid is, is laatst aangezochte rechter bij uitzondering toegestaan de bevoegdheid van de eerst aangezochte rechter te onderzoeken - Octrooi nietig nu geen sprake is van een uitvinding, maar louter toepassing van ambachtelijke vakkennis (would geen could)

 

IEPT20070925, Rb Den Haag, Doornewaard v Air Force

Geen inbreuk octrooi door niet-inventieve variant op stand der techniek - Nietigheid octrooi: voor gemiddelde vakman triviale maatregel en voor de hand liggende combinatie - opheffing bewijsbeslag

 

IEPT20070920, Hof Den Haag, Bonar v Svensson
Uitvindingshoogte aangenomen omdat (i) keuze voor materialen niet voor de hand lag , (ii) stand van de techniek geen aanwijzingen bevatte dat lamineren  reflecterende foliestroken met flexibele stroken van kunststof mogelijk is en (iii) vanwege tijdsverloop

 

IEPT20070911, HvJEG, Merck 

Het staat de lidstaten vrij rechtstreekse werking aan artikel 33 TRIPs-Overeenkomst inzake de minimum beschermingsduur voor octrooien toe te kennen, bij gebreke van communautaire regelgeving inzake octrooien 

 

IEPT20070907, HR, Lely v Delaval

Uitleg octrooi: wat 'wezenlijk is', c.q. 'de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte' dient als gezichtspunt, tegenover de letterlijke tekst van de conclusies (de 'uitersten' in de woorden van het Protocol) - Uitleg octrooi is zozeer verweven het waarderingen van feitelijke aard dat deze in cassatie slechts in beperk-te mate op juistheid kan worden onderzocht

 

IEPT20070830, Rb Den Haag, Beadring

Onrechtmatige sommatie inzake octrooi- en auteursrechtinbreuk - rectificatie bevolen

 

IEPT20070822, Rb Den Haag, Ajinomoto v Global

Partiële nietigheid door beperking tot volgconclusie - Geldigheid en inbreuk 2 octrooien aangenomen - Schorsing procedure inzake 3e octrooi in afwachting oppositie EOB - Winstafdracht: netto-winst in plaats van bruto-winst

 

IEPT20070726, Rb Den Haag, Weigering 2e nieuwheidsonderzoek
Verzoek tot nieuwheidsonderzoek leidt niet tot een besluit in de zin van de Awb

 

IEPT20070725, RB Den Haag, Abbott v Teva

Drempel spoedeisendheid conservartoir bewijsmaatregelen lager dan voor kort geding - Aanvragen markttoelating generiek geneesmiddel geen voldoende dreiging van octrooiinbreuk - Kort geding geen hoofdzaak voor conservatoire bewijsmaatregelen - Procesvolmacht ten onrechte niet vermeld in verzoekschrift - 91.000 euro aan proceskosten

 

IEPT20070725, RB Den Haag, Nexans v Aker

Conclusie octrooi duidelijk voor gemiddelde vakman - Geen nieuwheidsschadelijke publicatie nu vinding niet direct en ondubbelzinning daaruit valt af te leiden - Gebruik stevige behuizing in plaats van hard kernmateriaal voor opvangen radiale krachten iinventief

 

IEPT20070524, Hof Den Haag, Air Force v Smillie

Octrooi-inbreuk: De SILICAIR-machine biedt in wezen een oplossing voor hetzelfde probleem met in wezen hetzelfde resultaat

 

IEPT20070723, Rb Den Haag, Inno Nautic v Cuckoo Company

Verplichting tot overdracht octrooi mag worden opgeschort wegens openstaande facturen  

 

IEPT20070713, Rb Den Haag, Applera v Stratagene

Nietigheid octrooi niet aannemelijk (geen nietige afsplitsing, geen nieuwheidsschadelijke publicaties, inventief) - Indirecte inbreuk niet aannemelijk - Geen grensoverschrijdend verbod omdat buitenlandse geldigheid octrooi niet inzichtelijk is - Proceskosten € 133.000 (incl. bewijsbeslag niet weersproken inbreuk)

 

IEPT20070704, Rb Den Haag, Glaxo v Pharmachemie

Publicatie van Ondansetron in G-standaard voor expiratiedatum octrooi geen inbreuk

 

IEPT20070628, EBOA EPO, Astropower

Te ruime, afgesplitste octrooiaanvrage kan nadien geamendeerd worden

 

IEPT20070621, Rb Den Haag, Prodect v Smulders

Row van beperkt van toepassing op continentaal plat

 

IEPT20070620, Rb Den Haag, Van Kempen v HETO

Geen impliciete verlening octrooilicentie

 

IEPT20070612, Rb Den Haag, HBG v Octrooicentrum

Nietigheidsactie is ook rechtsvordering ex artikel 63(2) Row 1995 

 

IEPT20070611, Rb Den Haag, LG v Philips - executiegeschil

Ruime uitleg disclosureverplichting JPEG-committee - schorsing provisioneel verbod

 

IEPT20070604, Rb Den Haag, Pintail v Gemini

Bevelschrift tot betaling proceskosten eiser bij afstand van instantie in octrooizaak

 

IEPT20070530, Rb Den Haag, Fort Vale v Pelican

Restrictieve uitleg octrooi vanwege onduidelijkheid en geslaagd Gilette-verweer: niet-inventieve toepassing van de stand van de techniek

 

IEPT20070509, Rb Den Haag, VBI v Betonson

Geen octrooi-inbreuk met tot de stand van de techniek behorende prefab betonplaat met dwarsvleugel; verder schorsing in afwachting van oppositieprocedure EOB; geen grensoverschrijdende bevoegdheid nu geldigheid octrooi is betwist 

 

IEPT20070502, Rb Den Haag, Plato

Overeenkomst met management B.V. aangemerkt als dienstbetrekking met uitvinder - overdracht octrooiaanspraken

 

IEPT20070425, Rb Den Haag, Philips v LG (JPEG)

(Partiële) nietigheid octrooi - rol volgconclusies - verplichting tot licentie op standaard? - behandeling achter gesloten deuren

 

IEPT20070425, Rb Den Haag, 3M v Avery

Geen inbreuk octrooi nu Avery de voor de werkwijze wezenlijke .meervoudige bosseleergang niet toepast

 

IEPT20070417, HvJEG, Silkis

Geen Aaanvullend Beschermings-Certificaat mogelijk voor tweede medische indicatie werkzame stof

 

IEPT20070411, Rb Den Haag, SBM v Bluewater

Grensoverschrijdende jurisdictie - geen inbreuk octrooi

 

IEPT20070411, Rb Den Haag, Bakker v JKB

Geen grensoverschrijdende bevoegdheid inbreuk octrooi vanwege nietigheidsverweer - vernietiging octrooi wegens ontbreken nieuwheid - geen partiële nietigheid

 

IEPT20070315, Hof Den Haag, Cordis v Schneider

Vakman gaat uit van gebruikelijke betekenis cfr. handboeken - combinatie materialen niet inventief - geen inbreuk door nevengeschikte oplossing Cordis van zelfde probleem: niet "in wezen zelfde wijze" en niet "in wezen hetzelde resulaat" - geen "insubstantial differences" - schadevergoeding wegens tenuitvoerlegging in hoger beroep vernietigd vonnis

 

IEPT20070307, Rb Den Haag, Janssen en Krop v Rimatherm

Geen inbreuk octrooi sleuvenslijpmachine - aansprakelijk voor schade octrooi-inbreuk beslag

 

IEPT20070307, Rb Den Haag, Fleuren v Ruvo

Derdenwerking overdracht octrooi en ontvankelijkheid - Grensoverschrijdende bevoegdheid en provisionele voorziening - Partiële nietigheid octrooi aangenomen

 

IEPT20070131, Rb Den Haag, Kruidvat v Nutricia

Verzoek tot schorsing kan bij incidentele vordering - Geen gesloten systeem van incidentele vorderingen - Geen schorsing in afwachting van beslissing EOB

 

IEPT20070214, Rb Den Haag, Otter v Beelen

Bevoegdheid tot handhaven octrooilicentienemer blijkt o.m. uit gezamenlijk dagvaarden met octrooihouder - Geen indirecte octrooiinbreuk omdat touw geen wezenlijk bestanddeel van de uitvinding betreft

 

IEPT20070201, Hof Den Haag, Vloerpanelen II

Geen aannemen van afstand van deel beschermingsomvang - Geen inbreuk conform eerder arrest van Hof

 

IEPT20070117, Rb Den Haag, Conor Medsystems v Angiotech Pharmaceuticals

Partiële nietigheid octrooi - Inventiviteit: synergetisch effect? - Van gemiddelde vakman mag enig onderzoek worden verwacht - Onderzoeksexceptie