2008 Octrooi

Print this page

IEPT20081231, Rb Den Haag, Teckru v Duyvis

Partiële nietigheid octrooi: in de verklaring voldoende aanknopingspunten om te oordelen dat de Bauermeisterhandleiding 1965/1966 voor de prioriteitsdatum openbaar toegankelijk was. Rechtbank komt terug op eerdere beslissing inzake partiële nietigheid, vanwege introductie zelfbeperkingsrecht van de octrooihouder, zoals geintroduceerd met art. 138 EOV 2000

 

IEPT20081231, Rb Den Haag, Kruidvat v Nutricia

Geen nietigverklaring octrooi Nutricia. Vinding nieuw en inventief. Ontbreken technisch effect niet aannemelijk gemaakt. Geen aanhouding in afwachting oppositie-procedure
 

IEPT20081222, Rb Den Haag, Octrooihouder v Gerekwestreerde PCV2 vaccin

Toewijzing ex parte bewijsbeslag en monsterneming - geen beschrijving. Gerechtelijke bewaring van enkel kopieën om bedrijfsvoering van Gerekwestreerde  zo min mogelijk te belemmeren. Waarborging vertrouwelijkheid door verzegeling en enkel bijwonen door onafhankelijke octrooigemachtigden. Onbevoegd verklaring Rb Den Bosch inzake handhavingsmaatregelen wegens octrooiinbreuk

 

IEPT20081217, Rb Den Haag, Merial v Cipla

Inbreukmakende reclame generiek middel op beurs in Utrecht. Geen inbreuk in Nederland via aanbod op internationale webiste di niet onmiskenbaar op Nederland is gericht en diclaimer bevat. Belang bij bevel wegens dreiging van inbreuk in Nederland.

 

IEPT20081210, Rb Den Bosch, Octrooihouder v Gerekwestreerde PCV2 vaccin

Rb Den Haag exclusief bevoegd inzake ex parte beslissingen octrooiinbreuk

 

IEPT20081202, Hof Den Haag, BRS v Portal
Inlichtingen omtrent nietigheidsvorderingen Nederland octrooi

 

IEPT20081210, Rb Den Haag, Marbleous v Sulphide

Overdracht octrooi - procesvolmacht. Geen bewijs gebruik geoctrooieerde werkwijze

 

IEPT20081126, Rb Den Haag, Glaxo v Cipla

Geen dreiging van octrooi-inbreuk in Nederland: niet valt in te zien dat voor dit type geneesmiddelen een mark in  Nederland via internet bestaat, mede omdat het innovatieve geneesmiddel Seretide® van Glaxo voor Nederlandse patiënten door ziektenkostenverzekeraars gewoonlijk zal worden vergoed, zodat er voor die patiënten geen reden zal bestaan een generiek product via een buitenlandse online winkel op eigen kosten te bestellen. 

 

IEPT20081112, Rb Den Haag, Yeda v Octrooicentrum Nederland

Aanvullend Beschermingscertificaat: omschrijving van de werkzame stof van het geneesmiddel in de handelsvergunning bepalend voor de vraag wat als product moet worden beschouwd. Uitzondering op product restrictieve uitleg mogelijk ter zake van specifieke afgeleiden van de werkzame stof, zoals zouten en esters, wanneer dat geen verandering brengt in de therapeutische werking van de stof.

 

IEPT20081029, Rb Den Haag, Bergemann v X

Partiële nietigheid. Stand van de techniek: WO 231 kan niet worden gerekend tot de algemene vakkennis die de gemiddelde vakman geacht moet worden werkelijk tot zijn beschikking te hebben gehad ten tijde van de octrooiaanvrage. Conclusie 1-9 geldig; Conclusies 10, 11, 12, 14 en 15 nietig wegens ontbreken nieuwheid. Nieuwe nietigheidsgrond bij pleidooi dient als in strijd met de goede procesorde in een octrooiprocedure volgens het verkorte regime buiten beschouwing te blijven

 

IEPT20081029, Rb Den Haag, Occlutech v AGA Medical

Geen inbreuk octrooi: Géén sprake van twee klemmen 'aangepast voor het klemmen van de draden bij de tegenover elkaar gelegen einden van de inrichting'. Een functionele uitleg van de conclusie, die neerkomt op het weginterpreteren van het kenmerk dat er aan de uiteinden van de inrichting twee klemmen aanwezig dienen te zijn, terwijl dat kenmerk daarentegen in de verleningsprocedure is toegevoegd, komt in strijd met de rechtszekerheid voor derden.

 

IEPT20081028, Hof Den Haag, Darome v Orogel c.s.

Letterlijke uitleg conclusie:  Geen ruimte voor equivalentie  

 

IEPT20081028, Rb Den Haag, Capres v Smarttip

Geen inbreuk octrooi - wapperverbod en rectificatie 

 

IEPT20081013, Rb Den Haag, ISO Groep v ROBOplug

Voorlopig deskundigenbericht octrooizaak: de rechter komt ter zake van een verzoek tot een voorlopig deskundigenbericht geen discretionaire bevoegdheid toe. Vertrouwelijkheid deskundigenbericht: het onderzoek zal door de deskundige zelfstandig worden verricht, zonder dat verzoeksters, noch vertegenwoordigers van verzoeksters tegenwoordig mogen zijn. B zal in de gelegenheid worden gesteld om te verzoeken (delen van) het rapport aan verzoeksters te onthouden.

 

IEPT20081008, Rb Den Haag, Boston Scientific v EGP cs 

Partiële nietigheid: leer uit het arrest Spiro/Flamco (HR 9 februari 1996, BIE 1996/94) is sinds de inwerkingtreding van het EOV 2000 per 13 december 2007 niet langer van toepassing op Europese octrooien. Geen toegevoegde materie en octrooi is nawerkbaar. Geen geheel ontbreken inventiviteit; volgt gedeeltelijke vernietiging octrooi.

 

IEPT20081001, Rb Den Haag, Sulphide cs v Marbleous cs

Nieuwheid, inventiviteit, nawerkbaarheid en inbreuk aangenomen van NL octrooi 670: Probleemstelling: hoe in grote aantallen voorwerpen van glas met daarin driedimensionale figurines van hoge kwaliteit kunnen worden vervaardigd, waarbij de figurines (beter) in het midden van het glas zijn gepositioneerd. Reconventionele nietigheid niet-ontvankelijk Wegens ontbreken door artikel 75 Row 1995 voorgeschreven advies omtrent nietigheidsgronden. NL 444 nietig omdat niet overtuigend is aangetoond dat het probleem zich in de stand van de techniek voordoet.

 

IEPT20080924, Rb Den Haag, Monsanto v Cefetra

Prejudiciële vragen HvJEG: Uitleg beschermingsomvang biotechnologische uitvindingen:
kan bescherming ook worden ingeroepen in een situatie waarin het voortbrengsel (de DNA-sequentie) deel uitmaakt van een in de Europese Unie ingevoerd materiaal (sojameel) en zijn functie op het moment van de gestelde inbreuk niet uitoefent, maar wel heeft uitgeoefend (in de sojaplant) of mogelijk, nadat het uit dat materiaal is geïsoleerd en in de cel van een organisme is ingebracht, opnieuw zijn functie zou kunnen uitoefenen?

 

IEPT20080923, Hof Den Haag, Van Dillewijn v Zwapak - inpakvel

Geen letterlijke inbreuk, maar wel equivalantie: De bij het Neuvella-vel toegepaste maatregel- het tevens representeren van veldelen zonder rechte hoeken - vervult in wezen dezelfde functie op in wezen dezelfde wijze en leidt tot in wezen hetzelfde resultaat. Geen nieuwheidsschadelijke anticipaties

 

IEPT20080912, Rb Amsterdam, Altech v Sisvel
Octrooirecht: demonstreren op beurs is 'gebruiken' - licentieverlening tegen redelijke voorwaarden weigering licentie voor enkel beurs in de RAI tegen vergoeding van ongeveer € 300

 

IEPT20080828, Rb Den Haag, Abbott v Medtronic

Inbreukverbod expandable stent-octrooi in kort geding: lasverbinding is een 'interconnecting element' in de zin van de conclusie. Uitvoerige nietigheidsgronden (uitbreiding materie, geen geldige prioriteit, niet-nieuwheid, geen inventiviteit en niet nawerkbaarheid) naar voorlopig oordeel ongegrond, hangende oppositieprocedure

 

IEPT20080729, Rb Den Haag, Systemate v Octrooicentrum
Voor beroep vatbaar besluit: Mededeling dat eiseres niet in aanmerking komt voor een gratis nieuwheidsonderzoek, etc., is een besluit in de zin van de Awb

 

IEPT20080728, Rb Den Haag, Du Pont v Octrooicentrum
Aanvullend Beschermingscertificaat: als het in de handelsvergunning geïdentificeerde product moet worden beschouwd de combinatie van cymoxanil en famoxadone als werkzame stoffen, zoals in de handelsvergunning aangeduid.

 

IEPT20080718, Rb Den Haag, Sosecal v Sisvel

Douanebeslag bij doorvoer via EG - vervaardigingsfictie: In Montex/Diesel heeft het Hof van Justitie niet een vraag beantwoord omtrent doorvoer van goederen onder extern douanevervoer in het algemeen en het Hof heeft ook geen indicatie gegeven dat zij met dit arrest afbreuk heeft willen doen aan de eerdere uitspraken.

 

IEPT20080716, Rb Den Haag, Bettacare v H3 Products

Verbod inbreuk Nederlands octrooi - Aanhouding zonder termijn voor grensoverschrijdende inbreuk wegens nietigheidsverweer

 

IEPT20080711, HR, ISDS

Cassatieberoep verworpen zonder motivering. Geen onrechtmatige overdracht octrooi

 

IEPT20080703, Hof Den Haag, Novogen v Care for Women

Geen inventieve maatregel: de keuze van een op zichzelf bekend tablet als handige doseringsvorm voor het uit "Herbal Help" bekende toedienen van isoflavonen ter verlichting van menopauzeklachten, is niet inventief

 

IEPT20080702, Rb Den Haag, Novartis v Actavis en Pharmachemie

Beschermingsomvang octrooi: Geen gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de beschermingsomvang, zodat een restrictieve, letterlijk uitleg niet gerechtvaardigd is, mede in aanmerking nemende de mate van vernieuwing van octrooi, die een belangrijke verbetering ten opzichte van de stand van de techniek heeft voortgebracht. Nieuwheid: Zwitsers octrooi moet worden aangemerkt als een 'generic disclosure' in die zin dat daarin geen specifieke voorbeelden van het algemene concept worden geopenbaard. Geen belang bij verklaring voor recht nu Pharmachemie uitdrukkelijk heeft toegezegd product niet voor expiratiedatum op de markt te zullen brengen

 

IEPT20080702, Rb Den Haag, Van Diepen v Pronk

Geen inbreuk bij wege van equivalentie: uitgaande van verleningsdossier is andere positionering omkeerrollen niet een geringe afwijking: dat is materie die Pronk destijds buiten beschermingsomvang heeft gelaten teneinde octrooi te verkrijgen.

 

IEPT20080627, Rb Den Haag, Bevoegdheid bewijsbeslag octrooizaak

Relatieve bevoegdheid bij bewijsbeslag octrooizaak: Aan de regeling van de relatieve bevoegdheid inzake beslag wordt niet afgedaan door het bepaalde in art 80 Row 1995

 

IEPT20080625, Rb Den Haag, Izumi v Philips

Geen inbreuk: Bij Philips is geen sprake van een in de achterzijde van het mes gevormde uitsparing "direct beneden het snijrandoppervlak", zoals Conclusie 1 bepaalt. Ook geen equivalente maatregel onder meer omdat het octrooischrift leert dat bij de uitsparing, zoals door Philips aangebracht, het beoogde resultaat juist niet wordt bereikt 

 

IEPT20080618, RvS, Fornix v Octrooicentrum
Afwijzing verzoek nieuwheidsonderzoek geen besluit

 

IEPT20080618, Rb Den Haag, Fort Vale v Pelican

Aanhouding grensoverschrijdend verbod wegens nietigheidsverweren en aanhouding Gilette-verweren omdat beoordeling van die verweren nauw verweven is met de beoordeling van de geldigheid van het octrooi. Inbreuk aangenomen, maar conclusie 1 van het Octrooi nietig geoordeeld wegens eerder Brits octrooi. Partijen krijgen gelegenheid zich uit te laten over de consequenties van de vernietiging van conclusie 1 van het octrooi voor de afhankelijke volgconclusies.

 

IEPT20080617, Rb Den Haag, Raaijmakers v Boomrooierij Weijtmans
Ontbreken nieuwheid octrooi: Alle maatregelen van conclusie 1 zijn in de Waratah harvester terug te vinden.

 

IEPT20080611, Rb Den Haag, Pharmachemie v Servier

Gebrek aan inventiviteit octrooi: De gemiddelde vakman begrijpt op grond van zijn algemene vakkennis dat het objectieve probleem waarvoor het octrooi een oplossing biedt - hoe kan worden bereikt dat het filter niet althans minder verstopt raakt door de kristallen wordt tegengegaan indien grotere kristallen zouden worden verkregen.

 

IEPT20080604, Rb Den Haag, Actavis v Novartis

Lescol XL-octrooi vernietigd - Geen vooroordeel aangenomen

 

IEPT20080528, Rb Den Haag, Aventis v Octrooicentrum
Afwijzing aanvullend beschermingscertificaat. Beoordeling handelsvergunning alleen naar werkzame stof, niet naar de therapeutische toepassing of de wijze van toediening van het geneesmiddel. Enkele stof Cetuximab niet beschermd door octrooi: Het ingeroepen basisoctrooi beschermt de combinatie van bepaalde antilichamen zoals cetuximab met een antineoplastisch middel zoals irinotecan; niet de enkele stof cetuximab

 

IEPT20080523, Rb Den Haag, Container Centralen

Ex parte verbod op grond van model- en merkenrecht, niet op grond van octrooirecht of slaafse nabootsing. Het verzoek dient overigens te worden afgewezen, omdat het verzoek niet in overeenstemming wordt geacht met de aan een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen, in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van het gestelde recht en de gestelde inbreuk daarop.

 

IEPT20080515, Rb Den Haag, Tieleman Food cs v Meyn
ex parte verbod opgeheven: gerede kans dat octrooi in bodemprocedure nietig wordt geoordeeld.Geen opheffing bewijsbeslag. Dat gerede kans bestaat dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat recht niet bestaat niet voldoende voor summierlijk blijken van de ondeugdelijkheid van het ingeroepen recht  

 

IEPT20080424, Hof Den Haag, Ragasco v Kompozit

Octrooirecht: nieuwheidsschadelijk openbaar voorgebruik gastank - tegenbewijs toegelaten

 

IEPT20080416, Rb Den Haag, Schlumberger v EMGS
Geen 'wapper'-verbod: Van een voor EMGS kenbare evident nietige octrooipretentie bedoeld in de "wapper"-rechtspraak is geen sprake. Schorsing nietigheidsprocedure in afwachting oppositie bij Europees Octrooibureau. 

 

IEPT20080410, Hof Den Haag, Atlas Copco Airpower v Jorc Industrial
Zowel "oude' als 'nieuwe' Puro maken geen inbreuk op Octrooi voor olie/water-scheider. Nietigheidsvonnis rechtbank vernietigd en octrooi geldig bevonden conform Oppositie bij het Europees Octrooibureau. Geen misleidende vergelijkende reclame omdat geadresseerde van reclame-uitingen zal begrijpen dat Jorc hier haar "nieuwe" PURO aanprijst en deze vergelijkt met de "oude" PURO. Geen rectificatie brief Atlas aan afnemers gelet op tijdsverloop sinds 2005

 

IEPT20080407, Rb Den Haag, Eli Lilly v Ratiopharm Olanzapine
Geen concrete dreiging inbreuk octrooi: enkele registratie generiek geneesmiddel geeft onvoldoende dreiging van inbreuk.

 

IEPT20080402, Rb Den Haag, Wobben v Vestas

Gebrek aan uitvinderswerkzaamheid nu de voorgeschreven werkwijze al was voorzien door Heier, al was doordacht door Bruntt, al was voorschreven door Eltra, en al onderdeel vormde van het Horns Reef project. Uitvindingshoogte te beoordelen vanuit oogpunt van een vakman zowel op het gebied van netbeheer als op het gebied van windenergie.

 

IEPT20080401, Rb Den Haag, Meyn v Tieleman Food cs
Octrooirecht : ex parte bevel

 

IEPT20080325, Hof Den Bosch, Inbreng octrooi

Verplichting tot inbreng octrooi in plaats van licentie: [X.] heeft tegenover de duidelijke bewoordingen van de samenwerkingsovereenkomst in onvoldoende mate feiten of omstandigheden gesteld die de conclusie rechtvaardigen dat de op hem rustende verbintenis slechts strekte tot inbreng van een licentie voor het produceren van de uitvinding en niet tot inbreng van het octrooi op de uitvinding.

 

IEPT20080319, Rb Den Haag, Monsanto v Cefetra
Sojameel niet inbreukmakend op geoctrooieerde geisoleerde DNA-sequentie en evenmin een rechtstreeks verkregen voortbrengsel van de geoctrooieerde werkwijze. Aanwezigheid DNA-sequenties aangetoond en minimale hoeveelheid doet niet af aan inbreuk. Rb overweegt prejudiciele vragen over vraag of octrooibescherming ook ziet op DNA dat zijn functie niet uitoefent, maar wel al heeft uitgeoefend of nog kan gaan uitoefenen

 

IEPT20080312, Rb Den Haag, ECB v DSS
Volgens rechtbank geen nietigheid wegens aan octrooi toegevoegde materie, ondanks afwijkende oordeel van de Engelse en Franse rechter. Geen mozaïek methode: De ruimer geformuleerde oorspronkelijke conclusies, weerhouden de aanvrager er niet van tijdens de verleningsprocedure te verwijzen naar die delen van de beschrijving waarin kenmerken worden beschreven die de aanvrager naar de claim wenst over te brengen. Uitvindingshoogte: stand van de techniek (GB 011) bevat geen technical pointer die de gemiddelde vakman rechtstreeks naar de uitvinding zou leiden.

 

IEPT20080228, Hof Den Haag, Warner-Lambert v Ranbaxy

Nietigheid octrooi op cholesterol verlager Lipitor: Nieuwheid species bij bekend genus. Hof volgt het EOB dat in het algemeen "letterlijke" of "fotografische" nieuwheid als uitgangspunt neemt. Inventiviteit: Geen inventieve keuze omdat de gemiddelde vakman aanwijzing in US '893 ongetwijfeld zal opvolgen zal en kiezen voor een ander zout, waarbij zich als eerste keuze het kalium- en calciumzout aandienen die zoals bekend naast het natriumzout het meest worden toegepast.

 

IEPT20080228, Hof Den Haag, Roland v Agripa

Octrooirecht: Hoger beroep kort geding na vonnis in bodemzaak: nu in de bodemzaak vonnis is gewezen, dient de (appèl)rechter in kort geding zijn beslissing in beginsel af te stemmen op het oordeel van de bodemrechter, ongeacht of het vonnis al dan niet in kracht van gewijsde is gegaan. Geen aanhouding grensoverschrijdende voorzieningen na nietigheidsverweer, nu buitenlandse nietigheidsprocedures niet aanhangig zijn gemaakt.

 

IEPT20080227, RvSt, HBG v Octrooicentrum

Toestemmingsvereiste voor inschrijving afstandsakte: Een dagvaarding tot nietigverklaring van een octrooi is een rechtsvordering het octrooi betreffende, zodat akte houdende afstand van octrooi niet kan worden ingeschreven zonder toestemming eiser in nietigheidsactie. 

 

IEPT20080227, Rb Den Haag, Bettacare v H3 en Wedeka
Grensoverschrijdende bevoegdheid inzake octrooi-inbreuk in geval van nietigheidsverweer: Rechtbank onbevoegd inzake nietigheid buitenlandse octrooien. Rechtbank wel grensoverschrijdend bevoegd inzake inbreuk, maar de rechtbank dient zich ervan te vergewissen of Bettacare de inbreukprocedure, voor zover zij een grensoverschrijdend verbod vordert, wenst aan te houden in afwachting van een door H3 en/of Wedeka uit te lokken oordeel van de bevoegde buitenlandse rechter

 

IEPT20080227, Rb Den Haag, Acco v Noble
Geen grensoverschrijdende bevoegdheid rechter van plaats van schadebrengend feit art. 6(e) Rv. Uitleg artikel 5(3) EEX-Vo wordt tot richtsnoer genomen bij de uitleg van artikel 6, aanhef en onder e Rv. Er is dan geen goede reden om het begrip de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan naar Nederlands recht anders uit te leggen dan op de door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen voorgestane wijze.

 

IEPT20080222, Rb Haarlem, Datatronix v Sisvel
Octrooirecht - geen opheffing douanebeslag: Niet summierlijk van de ondeugdelijkheid van het ingeroepen recht of van het onnodige van het beslag is gebleken. De suggestie dat sprake is van zogenaamde 'patent laundering', het witwassen van inbreukmakende produc-ten, vooralsnog niet onaannemelijk.

 

IEPT20080221, Hof Den Haag, Ranbaxy v Warner-Lambert inzake ABC Atorvastatine
Geldig Aanvullend Beschermings-Certificaat Lipitor. Bij de vraag of al dan niet terecht een ABC is afgegeven op grond van het door Warner-Lambert ingeroepen octrooi EP 0 247 633 B1 als basisoctrooi, dient het uit de inbreuk stammende "juridische equivalentie-leerstuk" geen rol te spelen. Het calciumzout van atorvastatine behoort voor de gemiddelde vakman ongetwijfeld tot de materie ("subject matter") waarvoor in conclusie 1 uitsluitende rechten zijn verleend; immers, het "product" volgens de marktvergunningen valt onder de letter (afbeelding) van conclusie 1 van het octrooi - Geen dreiging inbreuk: Ondanks ontbreken schriftelijke onthoudingsverklaring, gestaafd met een boetebeding, geen dreiging van inbreuk gelet op gedane toezegging

 

IEPT20080221, Hof Den Haag, Meadwestvaco v A&R Carton
Beschermingsomvang octrooi niet beperkt tot verpakking voor blikken, nu niet geconludeerd dat element 'blikken' een wezenlijk onderdeel van de uitvinding vormt (anders rechtbank). Octrooi echter nietig omdat in conclusie 1 een in de oorspronkelijke aanvrage als essentieel omschreven kenmerk is weggelaten en mitsdien het onderwerp van het octrooi niet gedekt wordt door de inhoud van de ingediende aanvrage, aangezien Engelse term 'feature' bij Europese octrooiaanvragen saat voor kenmerk in plaats van 'uitvoeringsvorm

 

IEPT20080221, Rb Den Haag, Mennen v Benecke
Octrooi: onduidelijk wie rechthebbende is en eisers hebben niet aan hun stelplicht voldaan ter zake van inbreuk

 

IEPT20080220, Rb Den Haag, BRS v Portal
Octrooi: niet meer als inventive step aan te merken het inzicht dat een gelaagde glasruit bij omgevingstemperatuur kan worden gebogen zonder te delamineren - Nu niet beide octrooihouders in het geding zijn betrokken, dient Portal volgens vaste rechtspraak niet-ontvankelijk te worden verklaard in haar vordering tot vernietiging van het octrooi.

 

IEPT20080215, HR, Rockwool v St Gobain
Beoordeling equivalentie werkwijze; Oordeel dat de toegepaste werkwijze (als equivalente maatregel) niet in wezen dezelfde functie op in wezen dezelfde wijze vervult ter bereiking van hetzelfde resultaat (een product van minerale wol) omdat geen sprake is van een in wezen gelijke maatregel, terwijl ook het resultaat een ander is geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

 

IEPT20080215, HR, Rockwool v Isover

Nietigheid werkwijze-octrooi: oordeel dat bij de beoordeling van de nieuwheid en inventiviteit van de werkwijze niet van belang is of de minerale wol of de toepassing daarvan als kweekmedium nieuw en inventief zijn, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Voor zover het onderdeel betoogt dat de rechter bij de beoordeling van de inventiviteit steeds een overweging moet opnemen waaruit blijkt dat hij zich bewust is geweest van het gevaar dat de beoordeling van de inventiviteit wordt beïnvloed door 'hindsight', vindt het geen steun in het recht.

 

IEPT20080213, Rb Den Haag, MSD v Generieken
Octrooi nietig: Dosering van 70 mg  éénwekelijks niet inventief. Beoordeling van inventiviteit volgens de problem and solution approach.  Op grond van zijn algemene vakkennis was de vakman  bekend met het total dose effect (...) van alendronaat. Ten opzichte van de standaard 10 mg per dag medicatie was derhalve de vakman bekend dat de wekelijkse total dose 70 mg was. Proceskosten € 505.000

 

IEPT20080130, Rb Rotterdam, NIIOC
Nietigheid overdracht en royaltyafspraken octrooi wegens dwaling omtrent aanspraak op octrooi. Nietigheid daarop voortbouwende exploitatieovereenkomst niet gegeven nu een derde ook partij is bij die overeenkomst

 

IEPT20080130, Rb Den Haag, Servier v Katwijk Farma
Octrooi-Inbreuk niet voldoende onderbouwd: Servier kan niet volstaan met enkele stelling dat het Nederlandse generieke product hetzelfde is als het geteste Engelse en dat daaruit in combinatie met de overweging van de Engelse rechter dat bij gebreke van nietigheid sprake zou zijn geweest van inbreuk, ook thans inbreuk door Katwijk Farma vaststaat. Nietigheid: sprake van een serieuze, niet te verwaarlozen (oftewel gerede) kans dat in de bodemzaak zal worden geoordeeld dat het octrooi nietig is, mede gelet op oordeel Engelse rechter

 

IEPT20080123, Rb Den Haag, Alk-Abelló v Staat der Nederlanden

Derde heeft geen recht op toelating tot de hoorzitting voor verlening ABC.

 

IEPT20080122, Rb Den Haag, Aventis v Apothecon en Ratiopharm

Ontbreken inventiviteit: Geen vooroordeel dat de vakman zou menen dat fexofenadine dezelfde (nadelige) eigenschap als terfenadine heeft. In dit geval kwamen probleem en oplossing gelijktijdig in zicht

 

IEPT20080116, Rb Den Haag, Wobben v Vestas
Nietigheid octrooi: delen niet nieuw wegens presentatie op conferentie en artikel en sprake van toegevoegde materie - rechtsmacht ter zake van Nederlands deel continentaal plat - proceskosten € 175.000