2010 Octrooi

Print this page

IEPT20101222, Rb Den Haag, Janssen v Pharmachemie

Nieuwheidschadelijkheid presentatie niet bewezen: Voorshands acht de rechtbank Pharmachemie niet geslaagd in het bewijs dat de inhoud van de publicatie in het Bioanalytische Boek en de presentatie op het Guildford Forum overeenkomen.Evenals de Engelse rechter acht de rechtbank het zeer aannemelijk dat het bedoelde document geheel of gedeeltelijk de aantekeningen zijn waarvan Woestenborghs zich heeft bediend tijdens zijn presentatie. Dat brengt evenwel niet zonder meer mee dat hij de volledige inhoud van dat document aan de aanwezigen heeft voorgehouden.

 

IEPT20101222, Rb Den Haag, Solvay v Honeywell

Prejudiciële vragen: Grensoverschrijdende bevoegdheid en “onverenig-bare beslissingen” art 6(1) EEX-Vo. Grensoverschrijdende bevoegdheid: gevolg exclu-sieve bevoegdheid inzake nietigheid op bevoegdheid inzake voorlopige voorziening wegens inbreuk

 

IEPT20101222, Rb Den Haag, MBrands v Kubus

Geldig octrooi. Inventiviteit: hindsight vermijdende problem-solution-approach: Vooropgesteld zij dat de inventiviteitsaanval van MBrands niet op een deugdelijke – hindsight vermijdende – wijze, te weten bij voorkeur aan de hand van de problem-solution-approach, is onderbouwd. Technisch effect: objectieve probleemstelling in plaats van subjectieve probleemstelling verwoord in aanvrage relevant. Nawerkbaar: gemiddelde vakman dient zonodig beroep te doen op algemene vakkennis. “Patent pending” niet alsnog misleidend na intrekken aanvrage

 

IEPT20101221, Hof Den Haag, ECB v DSS

Vernietiging octrooi wegens toegevoegde materie: dat de gemiddelde vakman op het gebied van beveiligingsdruktechnieken ten tijde van de voorrangsdatum zich tevens op de hoogte stelde van de werking van kopieerinrichtingen van het aftasttype. Om door middel van het combineren van verschillende werkwijzestappen uit WO '046 tot conclusie 1 van het octrooi te komen, dienen derhalve werkwijzestappen uit conclusie 13  eerst te worden gegeneraliseerd. Het hof is derhalve van oordeel dat in conclusie 1 van het octrooi sprake is van toegevoegde materie.

 

IEPT20101215, Rb Den Haag, DSM

Beroepsaansprakelijkheid octrooigemachtigde: van een redelijk bekwaam en een redelijk handelend Europees octrooigemachtigde mag verwacht worden dat hij een ‘Notice of Appeal’ opstelt die voldoet aan de daaraan door het EOB gestelde eisen. Aansprakelijkheidsbeperking in algemene voorwaarden niet van toepassing: De enkele verwijzing naar de algemene voorwaarden op een brief van de maatschap van na de datum van totstandkoming van de overeenkomst is daartoe niet voldoende. Hoofdelijke aansprakelijkheid: dat gelet op artikel 6:102 BW A&S en X hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het geheel van de schade.

 

IEPT20101215, Rb Den Haag, Teckru v Duyvis

Geen inventieve oplossingen in hulpverzoek: routinematig te vinden oplossing: Vanuit de wetenschap dat een perskamer een lengte kan hebben van 90 mm en in bepaalde opzichten een verbeterd resultaat kan worden verkregen met een verkleining naar 60 mm, ligt het voor de hand dat de vakman zal gaan zoeken in het bereik daartussen in. Hij komt dan routinematig in het gebied dat geclaimd wordt in de conclusies 1 t/m 4 van het (eerste en) tweede hulpverzoek, te weten ‘groter dan 60 mm en kleiner dan 76 mm’ met het direct optredende bijkomende (vgl. paragrafen [0013] en [0026] van EP 961) voordeel van rendementsverbetering in de zin van verhoging van de productiecapaciteit.

 

IEPT20101203, Rb Den Haag, Global Factories v Ziuz

Geen inventieve oplossing: dat de gemiddelde vakman, uitgaande van US 351, geconfronteerd met het hiervoor geformuleerde probleem en bepakt met zijn algemene vakkennis […], zonder meer zou (‘would’) komen tot de in EP 630 neergelegde kenmerkende maatregel om elke verpakking te voorzien van patiëntgegevens. Onduidelijkheid conclusie komt voor rekening van octrooihouder. Gemiddelde vakman bestaat uit team

 

IEPT20101119, Rb Den Haag, Van Steekelenburg v Multispike
Uitleg licentieovereenkomst – opheffing beslag voor € 5,6 miljoen: dat [X] er niet vanuit mocht gaan dat Van Steekelenburg door de enkele verwijzing in de overeenkomst naar NL 581 begreep dat hij zonder toestemming van Multispike niet alleen het Multispike-middel niet zou mogen toepassen, maar evenmin cytokinine.

 

IEPT20101119, Rb Den Haag, Middenweg v Multispike

Nieuwe nietigheidsgrond geen grond staking executie: geen juridische misslag in eerder vonnis. Proceskosten € 18.708

 

IEPT20101117, Rb Den Haag, Van der Schoot v Tummers
Toestemming bij ontbreken overeenstemming over inhoud overeenkomst: Het werkelijke geschil tussen partijen ziet dan ook niet op de vraag of een licentieovereenkomst is gesloten maar op de vraag wat de inhoud van die overeenkomst is. Onder al die omstandigheden tezamen genomen kan niet worden gesteld dat Tummers de Zic-Zac borstelmachines zonder toestemming van Van der Schoot op de markt brengt en heeft gebracht.

 

IEPT20101117, Rb Den Haag, TeDe & Kaamps v Tetra

Ex parte bevel ex art. 1019e Rv geen grond voor betlaing geldsom c.q. proceskosten. Geen onderzoeksexceptie: heeft TéDé niet het geoctrooieerde (de machine welke door Tetra was geleverd) onderzocht, maar zij heeft het geoctrooieerde nagebouwd met overname van alle kenmerken van conclusie 1 van het Octrooi. Dat is niet te duiden als een innoverend onderzoek naar een verbetering. Dan had zij de machine moeten nabouwen met die verbetering. Nevenvordering tot bewijsvergaring

 

IEPT20101117, Rb Den Haag, Linco v Meijn
Geen uitvindingshoogte: Met het inzicht dat de relatie tussen karkas en ingewanden behouden kan blijven door gebruik te maken van een synchroon aangedreven extra transporteur, ligt de uitvinding volgens EP 828 binnen handbereik.Aanhouding grensoverschrijdende verbodsvorderingen

 

IEPT20101111, HvJEU, Lovells v Bayer

ABC mogelijk bij voorlopige handelsvergunning gewasbeschermingsmiddel: dat artikel 3, lid 1, sub b, van verordening nr. 1610/96 aldus moet worden uitgelegd dat het niet belet dat een aanvullend beschermingscertificaat wordt afgegeven voor een gewasbeschermingsmiddel waarvoor een van kracht zijnde VHB is verleend op grond van artikel 8, lid 1, van richtlijn 91/414

 

IEPT20101110, Rb Den Haag, Boston Scientific v Orbusneich
Enka/Du Pont leer van toepassing: dat het octrooi in de ‘zwevende’ periode (totdat de vernietiging in kracht van gewijsde is gegaan) als vernietigd geldt. B3 versie geen ander octrooi dan vernietigde B1 versie ; geen inbreukverbod. Geen provisioneel verbod wegens te lang stilzitten

 

IEPT20101110, Rb Den Haag, Schering v Teva Pharma
Geen inbreuk op Swiss type use claims: heeft Teva er middels een zogenoemde "carveout" adequaat voor zorg gedragen dat zij buiten de beschermingsomvang van de Swiss-type use claims van het octrooi blijft. Teva voert terecht aan dat zodoende niet aan de technische kenmerken a) naïeve patiënten en b) bekend met HCV genotype 1 wordt voldaan blijkens de indicaties en doseringsvoorschriften van haar generieke ribavirine.

 

IEPT20101110, Rb Den Haag, Bayer v Centocor

Afwijzing vorderingen – verwijzing naar ander vonnis: Overnemend wat in het vonnis in de zaak van Bayer tegen Abbott is overwogen over de nietigheid van het Octrooi, zal de rechtbank ook in deze zaak de vorderingen van Bayer in conventie afwijzen. Proceskosten € 541.587

 

IEPT20101102, Hof Den Haag, Glaxo Group v Pharmachemie

Voorpublicatie generiek geneesmiddel in G-standaard is aanbieden: Het hof acht aannemelijk dat (er een reële kans bestaat dat) gebruikers van de G-Standaard zich bij het voorschrijven, c.q. bestellen van geneesmiddelen mede zullen laten leiden door de wetenschap dat er op afzienbare termijn een generieke variant van een geneesmiddel met eenzelfde werkzame stof op de markt komt.

 

IEPT20101027, Rb Den Haag, Sandoz v Merck
Nietig wegens gebrek aan inventiviteit: alleen al wegens gebrek aan inventiviteit over Nardin gecombineerd met algemene vakkennis en de hierna te bespreken publicatie van Lippa et al. Gemiddelde vakman: Als de octrooirechtelijke gemiddelde vakman kan worden beschouwd een team van een klinische oogarts en een ofthalmologisch formuleringsdeskundige. Meest nabije stand van de techniek; Nardin

 

IEPT20101026, Rb Den Haag, Kedge Holding v Roof Security
Ex parte bevel indirecte octrooi-inbreuk: In het kort gedingvonnis van 5 augustus 2010, […] geoordeeld dat (i) EP 871) geldig is, (ii) de Horb moet worden aangemerkt als een zekeringsinrichting in de zin van conclusie 1 van EP 871 en (iii) de Horb een wezenlijk bestanddeel is van de in het octrooi geclaimde uitvinding.

 

IEPT20101026, Rb Den Haag, Indorata v Balmain

Geen inbreuk: uitleg “steunband met kleefkant”: Vast staat immers dat de steunband van Balmain in elk geval niet klevend is buiten de contactpunten tussen de steunband en de uiteinden van de haarextensies. Daarmee kan de inrichting van Balmain niet de hiervoor beschreven fixeringsfunctie vervullen en valt het buiten de beschermingsomvang van conclusie 14. Geen equivalentie fixeringsfunctie: Daartoe gebruikt Balmain geen steunband met kleefkant, zoals in EP 789, maar een positionneur, naar voorlopig oordeel een wezenlijk andere wijze.

 

IEPT20101021, Rb Den Haag, Multispike v Middenweg

Onrechtmatig faciliteren verkoop aan beslag onttrokken planten door veiling:  in de onderhavige zaak is van belang dat FloraHolland de verkoop van planten van Middenweg heeft gefaciliteerd ondanks het feit dat zij op de hoogte was van het gelegde beslag en bovendien aannemelijk is dat zij ook wist dat de planten die ter veiling werden aangeboden aan het beslag onttrokken waren. Onttrekking aan beslag: niet van belang dat het totale aantal planten dat zich op enig moment in de bedrijfsruimten van Middenweg bevindt steeds gelijk blijft. Inbreuk octrooi

 

IEPT20101020, Rb Den Haag, Bayer v Abbott

Octrooi niet nawerkbaar ter zake van hoog affiene antilichamen.Ander oordeel Rechtbank dan Technische Kamer van Beroep: andere uitleg claim. De rechtbank is mitsdien van oordeel dat de te beoordelen eerste conclusie, niet anders dan de oorspronkelijke eerste conclusie, mede ziet op hoogaffiene antilichamen. Beschrijving uitvinding in functionele termen: dat een uitvinding onder omstandigheden wel in functionele termen mag worden omschreven, maar dit moet worden nagelaten indien dit niet noodzakelijk is en niet in overeenstemming is met de vernieuwing welke de uitvinding inhoudt.

 

IEPT20101020, Rb Den Haag, Ceva v Beaphar
Beperkte uitleg conclusie “mammalian glands” op grond van beschrijving. Ruime uitleg “secretion” tot ‘composition”op grond van beschrijving. Inbreuk: bewijslast inzake ‘active ingredients” bij Beaphar. Octrooi geldig: Gemiddelde vakman: een team bestaande uit een dierenarts, een etholoog en een farmacoloog. Inventiviteit: nog niet bekende cross species toepasbaarheid waarvoor geen aanwijzing te vinden is in overgelegde publicatie. Geen toegevoegde materie.

 

IEPT20101019, Hof Den Haag, AGA v Occlutech

Geen weginterpreteren of ruime (functionele) uitleg essentiele kenmerken: bij gebreke zeer duidelijke aanwijzingen voor een ruimere interpretatie in de beschrijving en de tekeningen. Onbeperkt beroep op verleningsdossier door derde/niet-octrooihouder. Geen letterlijke inbreuk: Nu de beschermingsomvang van het octrooi beperkt is tot medische inrichtingen met aan elk einde een klem, maken de septumafsluiters van Occlutech geen letterlijke inbreuk. Geen equivalentie: De afsluitende werking aan het uiteinde van de Septumafsluiters van Occlutech waar geen klem aanwezig is wordt op wezenlijk andere wijze tot stand gebracht dan met een klem die is aangepast voor het klemmen van de draden aan zulk een uiteinde.

 

IEPT20101018, Rb Den Haag, Safeway v Kedge.

Indirecte inbreuk – bewijslast: Het betoog van Safeway dat het enkele bijsluiten van montage-instructies waarin staat dat de Horb Plus en de Horb Twin Plus moeten worden vastgeschroefd aan het dak, uitsluit dat die zekeringsinrichtingen bestemd zijn voor toepassing van de in conclusie 1 van EP 871 geclaimde uitvinding, treft geen doel. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat op dit moment nog onvoldoende duidelijk is of en in welke mate de gebruikers de instructies van Safeway zullen opvolgen.

 

IEPT20101013, Rb Den Haag, Bussink v Otten
Geen octrooi-inbreuk: uitleg “seating facility”: De gemiddelde vakman zou conclusie 1 in de context van dit een en ander dan ook zo begrijpen dat er bij de seating facility sprake dient te zijn van een van de kolom uitstekende structuur (zoals de geel/witte draagas in de ‘Dominator’) waaraan de benches zijn bevestigd.

 

IEPT20100928, Hof Den Haag, Sandoz v Leo Pharma
Incidentele vordering tot schorsing executie vonnis afgewezen: het hof is van oordeel dat er geen sprake is van een kennelijke misslag.

 

IEPT20100915, Rb Den Haag, High Point v KPN

Nietigheid wegens toegevoegde materie – uitleg conclusie: dat in elk geval op die drie punten sprake is van toegevoegde materie welke geen grondslag heeft in de aanvrage. Bij de beoordeling is een strenge norm in acht te nemen; er moet een rechtstreekse en ondubbelzinnige basis zijn in de octrooiaanvrage voor de wijziging of aanvulling in de conclusies. De uitleg van High Point komt erop neer dat woorden uit de conclusie (vanaf) moeten worden vervangen door andere woorden uit de beschrijving die over iets anders gaan (in). Dat gaat de perken van art. 69 EOV en het Uitlegprotocol ver te buiten en moet worden verworpen.

 

IEPT20100915, Rb Den Haag, Solvay v Honeywell
Prejudiciële vragen: uitleg “onverenigbare beslissingen”artikel 6(1) EEX-Vo: Naar het oordeel van de rechtbank doet zich wel het gevaar voor van divergentie in de beslechting van het geschil in het kader van eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens, indien verschillende gerechten zouden oordelen over de vraag of Honeywell Fluorine enerzijds en de Belgische Honeywell vennootschappen anderzijds in de verschillende landen waar de Fi set of de ATSE set conclusies van EP 440 van kracht zijn inbreuk maken op die octrooien. De rechtbank is daarom van oordeel dat aan het door artikel 6 aanhef en onder 1 EEX-Vo bedoelde vereiste van samenhang is voldaan, indien wordt uitgegaan van de ruime uitleg van het begrip ‘onverenigbare beslissingen’ uit artikel 6 lid 1 EEX-Vo.

 

IEPT20100902, HvJEU, Kirin Amgen v Lietuvos Respublikos.
Overgangsrecht ABC: Geen Aanvullend Beschermings-Certificaat mogelijk voor middelen waarvoor meer dan zes maanden voor toetredingsdatum Lietouwen een Gemeenschapshandelsvergunning is verkregen, maar voor dit product in Litouwen geen (nationale) vergunning voor het in de handel brengen is verkregen.

 

IEPT20100901, Rb Den Haag, Teva v Aventis
Ontbreken inventiviteit. Geen vooroordeel; redelijke verwachting gemiddelde vakman die een minder toxische formulering van docetaxel zoekt [...] op zoek zou gaan naar een vervanging voor Emulphor en dan – gegeven de fysische eigenschappen – zou uitkomen bij polysorbaat en een redelijke verwachting hebben dat gebruik daarvan zou leiden tot een aanvaardbare formulering van docetaxel. Aanwijzing in stand van de techniek: Daarenboven zou de gemiddelde vakman in de stand van de techniek [...] een aanwijzing vinden om voor polysorbaat te kiezen.

 

IEPT20100831, Hof Den Haag, Ragasco v Kompozit
Bevel overleggen Nederlandse of Engelse vertalingen Zweedse aanvragen

 

IEPT20100825, Rb Den Haag, Gaasendam v Bussink
Uitvindingshoogte: geen voor de hand liggende combinatie. Geen inbreuk: geen scharnierende ‘benches’: Kenmerkende maatregel van conclusie 1 houdt in dat de benches – niet de seating facility – scharnierend zijn opgehangen. Dit is bij de Inversion niet het geval omdat het roteerpunt (op de afbeelding aangegeven met een pijl), als dit al als een scharnierpunt kan worden opgevat, zich bevindt tussen de kolom en de seating facility

 

IEPT20100818, Rb Den Haag, Vetus v Inno Nautic

Tussenvonnis: toewijsbaarheid vernietiging octrooi bij gebreke alle rechthebbenden? Gelet op de aard van het door Vetus gevorderde – vernietiging van het octrooi NL 1013030 dat op naam van zowel Inno Nautic als Entre Deux is gesteld – ziet de rechtbank zich geconfronteerd met de vraag of deze vordering, gegeven het feit dat na doorhaling van de procedure tussen Vetus en Entre Deux niet langer alle rechthebbenden op het octrooi in kwestie in de onderhavige procedure zijn betrokken, wel toewijsbaar is.

 

IEPT20100810, Hof Den Haag, Capres v SmartTip

Uitleg “active guarding” conform algemene vakkennis. Afwijkende betekenis 'active guarding' had in beschrijving opgenomen moeten worden. Niet tot algemene vakkennis behorende en niet in octrooi beschreven techniek valt niet onder conclusie. Tijdige betwisting rechtsmacht in reconventie. Reconventioneel wapperverbod en conventionele inbreukvordering geen vordering uit hetzelfde rechtsfeit. Nederlandse rechter heeft geen rechtsmacht ter zake van reconventie

 

IEPT20100805, Rb Den Haag, Kedge v Aabo & Safeway

Inbreuk aangenomen. Afgesplitst octrooi EP 871 heeft bredere beschermingsomvang dan octrooi EP 991 in eerder vonnis. Enge uitleg “lateraal” verdraagt zich niet met betekenis conform normaal spraakgebruik, de beschrijving en tekeningen bevatten daarvoor geen aanwijzingen en afhankelijke conclusie 4 anders  geen toegevoegde waarde. Nawerkbaarheid – niet voldoen aan Europese veiligheidsnorm: Ook als wordt aangenomen dat die zekeringsinrichtingen niet voldoen aan EN 795, vloeit daar niet uit voort dat de in EP 871 geclaimde uitvinding niet nawerkbaar is beschreven in het octrooischrift. Het voldoen aan EN 795 is namelijk geen kenmerk van de in EP 871 geclaimde uitvinding.

 

IEPT20100723, Rb Den Haag, Somnomed v V.d.Bijl

Vakkennis gemiddelde vakman: een medicus met deskundigheid op ten minste het gebied van OSA (“Obstructieve slaapapnoe”), die zo nodig een orthodontisch deskundige zal raadplegen. Geen Uitvindingshoogte; voor de hand liggende combinatie: van oordeel dat de tekening bij SU 759, gelet op de boog die langs de raakvlakken van de koppelingsoppervlakken loopt, “vestibular segmental guides” met boogvormige koppelingsoppervlakken openbaart, zodat de gemiddelde vakman reeds op basis van de combinatie van WO 969 met SU 759 tot toepassing van die maatregel zou komen. Spoedeisend belang.

 

IEPT20100723, Rb Den Haag, Lewens v AVZ
Octrooi-inbreuk aangenomen. Uitleg functioneel kenmerk: In zijn algemeenheid onjuist dat bij gebruik van een functioneel kenmerk de beschermingsomvang worden gereduceerd tot de structurele technische middelen die aan de octrooibeschrijving kunnen worden ontleend. Het is wel zo dat als er als gevolg van het gebruik van functionele kenmerken onduidelijkheid kan ontstaan over de beschermingsomvang, die onduidelijkheid in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt.

 

IEPT20100714, Rb Den Haag, Rubbermaid v Vermop
Opheffing beslag: Toegevoegde materie octrooi: dat er een serieuze niet te verwaarlozen kans bestaat, dat de bodemrechter de wijziging in conclusie 13 zal aanmerken als toegevoegde materie zonder basis en om die reden zal oordelen dat conclusie 13 ongeldig is.

 

IEPT20100713, Hof Den Haag, Bergemann

Ontbreken uitvinderswerkzaamheid: dat de gemiddelde vakman de koeling van de as door middel van een gecontroleerde luchtstroom, gegenereerd met behulp van een (van een klep voorziene) opening aan het uiteinde van de as-afvoer, welke luchtstroom vervolgens in tegengestelde richting over de as-afvoer loopt en, opgewarmd door de stralingswarmte van de hete as en de verbranding van onverbrand materiaal, wordt teruggebracht in de ketel (elementen g1 tot en met g4) uit de stand van de techniek kon af1eiden. Verleningsdossier onderdeel van de stand van de techniek. Nietigheidsactie n.a.v. dreigende inbreukactie valt onder de geschillen als bedoeld in artikel 1019Rv.

 

IEPT20100709, HR, Beroepsfout octrooigemachtigde
Geen vermogensschade octrooihouder door beroepsfout octrooigemachtigde. Het bepaalde in art. 43 lid 4 ROW (1910) geeft weliswaar de bevoegdheid aan de octrooihouder om namens licentienemers vorderingen tot schadevergoeding of winstafdracht in te stellen tegen inbreukmakers, maar deze bepaling brengt niet mee dat het bij gebruikmaking van die bevoegdheid om eigen schade van de octrooihouder zou gaan of dat de vordering tot vergoeding van de schade van licentienemers tot het vermogen van de octrooihouder zou (gaan) behoren. Indien en voor zover de octrooihouder door het geldend maken van die vordering schadevergoeding van de inbreukmaker ontvangt, is hij gehouden de ontvangen vergoeding aan de desbetreffende licentienemer(s) af te dragen.

 

IEPT20100707, Rb Den Haag, ALK-Abelló v Stallergenes
Niet-nieuwheid octrooi: Bij de beoordeling wordt vooropgesteld dat een maatregel niet nieuw is indien alle relevante kenmerken daarvan expliciet of impliciet op een directe en ondubbelzinnige wijze aan een gemiddelde vakman, gebruikmakend van zijn algemene vakkennis, worden geopenbaard in één enkele vindplaats behorend tot de stand van de techniek. Toetsend aan dat criterium, is de rechtbank van oordeel dat Hansel nieuwheidsschadelijk is voor EP 877

 

IEPT20100706, HvJEU, Monsanto v Cefetra
Octrooirechtelijke bescherming DNA-sequentie beperkt tot materie waarin het zijn functie uitoefent. geen octrooirechtelijke bescherming wanneer het geoctrooieerde product aanwezig is in sojameel, waarin het niet de functie uitoefent waarvoor het is geoctrooieerd, maar die functie eerder heeft uitgeoefend in de sojaplant, waarvan dat meel een verwerkingsproduct is, of wanneer het eventueel die functie opnieuw zou kunnen uitoefenen na uit het meel te zijn geïsoleerd en in de cel van een levend organisme te zijn ingebracht. Uitputtende harmonisatie artikel 9 Biotech-richtlijn. Geen aanvullende bescherming nationaal recht van voor vaststelling richtlijn. Verhouding TRIPS en artikel 9 Biotech-richtlijn: dat de artikelen 27 en 30 van de TRIPs-overeenkomst de aan artikel 9 van de richtlijn gegeven uitlegging niet beïnvloeden

 

IEPT20100630, Rb Utrecht, Roucar Gear Technoglogies v Four Stroke.
Bevoegdheidsincident: Rb bevoegd terzake van [curator Four Stroke] ondanks insolventieverordening. Aanhouding bevoegdheidsoordeel inzake nakoming overeenkomst door [bestuurder Four Stroke] in afwachting van erkenning Frans vonnis, maar rechtbank is wel bevoegd ter zake van onrechtmatige daad [bestuurder Four Stroke] bestaande uit niet verrichten bedongen werkzaamheden. Franse rechter niet exclusief bevoegd inzake rechten op octrooien. Rechtbank bevoegd tot verklaring voor recht IE-rechten t.a.v. [curator Four Stroke].

 

IEPT20100628, Rb Den Haag, Landor & Hawa v Dugros en Duifhuizen

Geen inbreuk wegens ontbreken twee kenmerken: (i) dat het moet gaan om een gekromde koffer en (ii) verstijvingsribben (13, 14) ter plaatse van de randzijden van de boven- en onderschalen van de koffers

 

IEPT20100616, Rb Den Haag, Esdec v Girasol
Bevoegdheid rechtbank Den Haag - opeising octrooi: Rechtbank Den Haag exclusief bevoegd inzake opeising octrooi door X en Y. Overige vorderingen van X en Y tot opeising en uit onrechtmatige daad verknocht aan opeising octrooi. Vorderingen Esdec B.V. uit contractuele verplichting tot overdracht verknocht aan vorderingen X en Y

 

IEPT20100604, Rb Den Haag, Merck v Sandoz

Geen uitvindingshoogte: voor de hand liggende oplossing. dat de gemiddelde vakman, uitgaande van Nardin en geconfronteerd met dit probleem, bepakt met de bagage van de in r.o. 4.3. t/m 4.17. genoemde kennis, zou (‘would’) streven naar een coformulering van dorzolamide en timolol. Formuleringsprobleem met routinestappen op te lossen. Gemiddelde vakman: team van personen, hier een team van een clinicus en een oculaire formuleerder of farmacoloog.

 

IEPT20100601, CBB, Innovatievoucher
Meerdere innovatievouchers mogelijk wanneer voor meerdere rechtsgebieden octrooi voor zelfde uitvinding wordt aangevraagd

 

IEPT20100526, Rb Den Haag, VR Construct v Jurenco
Conclusie 1 niet inventief: Als de vakman al niet in US 610 zou meelezen dat de kabelstukken zijn afgesneden van een al beklede kabel, zou hij zonder inventieve arbeid tot deze maatregel komen. Naar het oordeel van de rechtbank staat overdracht van het octrooi gedurende de procedure er niet aan in de weg dat het octrooi nietig wordt verklaard.  Geen slaafse nabootsing wegens ontbreken verwarringsgevaar.

 

IEPT20100519, Rb Den Haag, Novozymes v DSM

Niet-nawerkbare functionele claim: Het Octrooischrift beschrijft die enzymen echter niet in termen van hun chemische structuur of sa-menstelling. De vakman kan dus niet de chemische structuur of samenstelling reproduceren. Het oc-trooischrift definieert de enzymen slechts in termen van de gewenste activiteit op digalactosyl, diglyceri-de, fosfolipide en triglyceride, zonder daarbij een technisch concept te openbaren dat de vakman leert hoe hij alle enzymen die de gewenste activiteit ver-tonen, kan verkrijgen. De beschermingsomvang van het Octrooi moet corresponderen met de bijdrage aan de stand van de techniek die in het Octrooi wordt geopenbaard.

 

IEPT20100512, Rb Den Haag, Great Lengths v Euro Hair

Integratie kleminrichting en vloeistofreservoir in één behuizing niet inventief: deze integratie als zodanig geen technisch effect oplevert naast het al bekende effect van het gebruik van de combinatie van een oplosmiddel en klemin-richting. Nietigheidsadvies rijksoctrooi hoeft niet bij dagvaarding te worden betekend. Aanvullende nietigheidsgronden mogelijk.

 

IEPT20100511, Rb Den Haag, Agfa v Xingraphics en Atece
Geen gewijzigde omstandigheden t.o.v. bodemvonnis inzake FIT-platen: Het door Agfa nieuw verzamelde, volgens Agfa ook op de FIT en FIT-Extra platen betrekking hebbende bewijs komt hier echter niet voor in aanmerking. De bodemrechter heeft het door Agfa overgelegde bewijs te mager bevonden en gezien de eisen van een goede procesorde nu juist geen rekening willen houden met aanvullende bewijslevering. Ook uit een oogpunt van rechtszekerheid is er dan geen reden de beslissing van de bodemrechter in deze procedure, die niet de procedurele waarborgen van een bodemprocedure biedt, terzijde te schuiven

 

IEPT20100506, Rb Den Haag, Novartis v Drogisterij.net

Ex parte verbod octrooi-inbreuk: De voorzieningenrechter oordeelt dat voorshands voldoende aannemelijk is gemaakt dat Drogisterij.net ACUVUE OASYS contactlenzen in Nederland aanbiedt, waarmee inbreuk wordt [...] . Immers, bij vonnis van deze rechtbank van 11 februari 2009 is in een bodemzaak geoordeeld dat dezelfde contactlenzen als de lenzen die door Drogisterij.net worden aangeboden, onder de beschermingsomvang van conclusie 1 van het octrooi vallen en dat het octrooi geldig is. Dat oordeel is bij vonnis van 10 juni 2009 na een kort geding op tegenspraak bevestigd, met verwerping van twee inbreukverweren die niet aan de orde waren geweest in de bodemprocedure.

 

IEPT20100428, Rb Den Haag, Ratiopharm v Sanofi-Aventis
Gebrek aan inventiviteit: combineren lag voor de hand: Gelet op voordelen van clopidogrel boven ticlopidine is de gemiddelde vakman ten tijde van de prioriteitsdatum naar het oordeel van de rechtbank gemotiveerd de gecombineerde werking van clopidogrel en ASA te onderzoeken. De mogelijkheid dat een synergetich effect aanwezig is, met alle genoemde voordelen, is voor de gemiddelde vakman voldoende aanleiding om die combinatie nader te onderzoeken. "Hard" wetenschappelijk bewijs is niet het enige wat de vakman drijft in dit veld. Inventiviteit doseringsrange niet voldoende onderbouwd

 

IEPT20100428, Rb Den Haag, Ocean Quay v Trendhopper

incident tot zekerheidstelling € 25.000: Nu Ocean Quay naar eigen zeggen is gevestigd op de British Virgin Islands, voor welk land de uitzondering van artikel 224 lid 2 onder a Rv niet geldt, en Ocean Quay zich ook overigens niet beroept op (een van) de in artikel 224 lid 2 Rv genoemde uitzonderingen, is zij verplicht zekerheid te stellen voor de proceskosten zoals gevorderd. Bij twijfel omtrent bestaan partij kan in voorkomend geval kostenveroordeling worden toegewezen ten laste van advocaat

 

IEPT20100427, Rb Amsterdam, Vermop v Rubbermaid
Repeterend conservatoir beslag tot afgifte en bewaarneming: Het in het verzoekschrift onder A. opgenomen verzoek repeterend beslag te mogen leggen op de in het verzoekschrift onder 7 omschreven producten zal worden toegestaan tot en met 29 april 2010, nu immers niet kan worden uitgesloten dat verdere inbreukmakende producten zullen worden aangeboden

 

IEPT20100427, Rb Den Haag, B+R Beheer v Van den Berg  

Conclusie 1 niet inventief: Naar voorlopig oordeel zou de gemiddelde vakman, uitgaande van NL 341, bij het zoeken naar een oplossing voor het probleem waarvoor hij zich gesteld ziet, het bevestigingsmechanisme kenbaar uit US 262 en US 340 vinden én in aanmerking nemen.Beschermingsomvang: geen inbreuk: Het Octrooi van B+R Beheer - indien al geldig - kan niet zo worden uitgelegd dat daaronder ook voor de hand liggende varianten van de stand van de techniek zouden worden begrepen.

 

IEPT20100420, Rb Den Haag, Grimme v Steenvoorden

Inventiviteit gezamenlijke kenmerken: Afzonderlijke kenmerken dragen gezamenlijk bij aan de oplossing van de problemen waarvoor de uitvinding een oplossing biedt: niet louter sprake van een “aggregation or juxtaposition of features” en dient de uitvinding volgens conclusie 19 respectievelijk conclusie 26 in zijn geheel te worden beoordeeld. Uitvdingshoogte aangenomen. directe en indirecte inbreuk. rectificatie website.

 

IEPT20100407, Rb Den Haag, Mundipharma v Sandoz
Geen toegevoegde materie. Disclaimer niet undislcosed. Artikel 84 EOV geen nietigheidsgrond. Nawerkbaarheid – geen undue burden: Daarbij mag van de gemiddelde vakman worden verwacht dat hij daaraan de tijd en moeite besteedt die voor de uitvoering van de uitvinding nu eenmaal - inherent aan de aard van die uitvinding – nodig is. Inventief: In het licht van voorgaande kan niet worden aangenomen dat op de prioriteitsdatum oxycodon bij de gemiddelde vakman bekend stond als bruikbaar alternatief voor hydromorfon (of morfine) voor toepassing in een controlled release formulering.

 

IEPT20100331, Rb Den Haag, Ezendam v Lommers
Inbreuk; Geen kromming?  Dit verweer wordt verworpen, omdat het gebaseerd is op een te letterlijke uitleg van de conclusie (te weten: krom betekent een lijn waarvan geen gedeelte recht is, zoals Lommers stelt) die geen recht doet aan de te dezen toe te passen contextgebonden uitleg van de conclusie in het licht van de beschrijving en de figuren. Afwijking van een rechte lijn volstaat, zoals Ezendam terecht aanvoert. Kooi in de zin van conclusie 2. Uitleg conclusiebegrip leidt tot weginterpreteren element – wel equivalentie aangenomen

 

IEPT20100330, Hof Den Haag, Kwik Lok v Schutte
Geen octrooi-inbreuk: naar het oordeel van het hof is een beduidend grotere hoek van gemiddeld 32° niet een equivalent element. Kwik Lik beschrijvend woordmerk: bewijs van inburgering? Vormmerknietig: vormmerk bestaat naar het oordeel van het hof uitsluitend uit de vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen nu de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie, en is het merk door de rechtbank terecht nietig verklaard.

 

IEPT20100330, Hof Den Haag, Van Beelen v Otter
Geen indirecte octrooi-inbreuk: Maasstaaf bestaande uit niet-gedraaide bandjes voldoet niet aan conclusie: iets extra’s – een zekere welving – is vereist. Enkel plat touw – zonder iets extra’s – geen wezenlijk bestanddeel van de uitvinding. Kernloos gevlochten touw is een algemeen in de handel verkrijgbaar product. Geen aanzetten afnemers tot inbreuk

 

IEPT20100330, Hof Den Haag, Bébécar v Maxi Miliaan

Beperking met terugwerkende kracht voor Nederlandse octrooien conform Europese octrooien: Het hof ziet aanleiding ten aanzien van beperking van Nederlandse octrooien eenzelfde gedragslijn te volgen. Ingevolge artikel 1 (2) van de decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000 is de nieuwe regeling van artikel 138 EOV ook van toepassing op op 13 december 2007 reeds verleende octrooien. Het hof zal analoog voornoemde gedragslijn ook volgen voor wat betreft op 13 december 2007 reeds verleende Nederlandse octrooien. Vernietiging wegens ontbreken nieuwheid en inventiviteit

 

IEPT20100324, Rb Den Haag, Vacu Products v WMF
Nederlandse rechter niet grensoverschrijdend bevoegd ter zake van Duitse gedaagde: Voor zover de vorderingen zien op octrooi-inbreuk en overige onrechtmatige handelingen en op vergoeding van de daardoor geleden schade buiten Nederland geldt evenwel de hoofdregel van artikel 2 lid 1 EEX-Vo omdat bevoegdheid van deze rechtbank niet op enige bepaling van de EEX-Vo kan worden gegrond en WMF de onbevoegdheid inroept. Wel bevoegd ter zake van inbreuk Nederlands octrooi door Duitse gedaagde

 

IEPT20100324, Rb Den Haag, Ratiopharm v Eli Lilly

Nietigheid octrooi wegens nieuwheidsschadelijk document met onmiddellijk kenbare fout: Samengevat is het oordeel van deze rechtbank dat Schauzu een fout bevat, die voor de vakman onmiddellijk kenbaar is zonder dat hij daar een ander document voor nodig heeft. De manier waarop die fout kan worden rechtgezet is onmiddellijk kenbaar uit hetzelfde Schauzu document

 

IEPT20100317, Rb Den Haag, Philips v SK Kassetten
Inbreuk door toepassing CD-R standaard. Aanspraak op FRAND-licentie geen vrijbrief tot inbreuk: voor het omzetten van de door SK gestelde aanspraak op een FRAND-licentie in een licentie is uit de aard der zaak de instemming van Philips met de licentie vereist of een rechterlijke uitspraak die daarvoor in de plaats treedt. De rechtbank is zich ervan bewust dat zij met bovengenoemd oordeel afwijkt van de criteria die het Duitse Bundesgerichthof (hierna: BGH) in de Orange Book-zaak (BGH 6 mei 2009, KZR 39/06, b9 7936) heeft ontwikkeld voor de beoordeling van zogeheten FRAND-verweren.

 

IEPT20100317, Rb Den Haag, Pharmachemie v Wellcome en Glaxo
Voeging Glaxo toegestaan: Voor het aannemen van dat belang is voldoende dat een uitkomst van de procedure die ongunstig is voor de partij, aan wier zijde de derde zich wenst te voegen, de rechtspositie van de-ze derde nadelig kan beïnvloeden

 

IEPT20100316, Hof Den Haag, Aventis v Apothecon
Geen uitvindingingshoogte – geen vooroordeel - tijdsverloop: er bestond geen vooroordeel op grond van een verondersteld "classeffect"; sterker nog in Monahan en Mathews zijn aanwijzingen te vinden die direct leiden naar de oplossing, de rechtstreekse toepassing van fexofenadine aan hooikoortspatiënten met een leveraandoening, waarbij de bijwerkingen van terfenadine uiteraard niet optreden. Geen nieuwheid – willekeurige keuze bij keuze-uitvinding. Nawerkbaar door verwijzing

 

IEPT20100310, Rb Den Haag, Safeway v Kedge
Geen inbreuk: lezing kenmerken tegen achtergrond van verleningsdossier. Geen inbreuk bij wege van equivalentie. Geen grensoverschrijdende verklaring van niet-inbreuk wegens verschillen in nationaal octrooirecht: Voorts heeft Safeway de rechtbank niet ingelicht omtrent de toepassing van het recht in die landen, in het bijzonder ten aanzien van de leerstukken equivalentie en de mogelijkheid om het verleningsdossier te betrekken bij de uitleg van een octrooi. Het is algemeen bekend dat daarmee in diverse Europese landen – ondanks materiële harmonisatie van octrooiwetgeving – verschillend wordt omgegaan

 

IEPT20100303, Rb Zutphen, Freerider v E-Traction Europe
Rechthebbende gebleven wegens achterwege laten levering. Geen juridische eigendom bij Freerider. Het mag zo zijn, zoals Freerider heeft betoogd, dat de aan Freerider overgedragen rechten en bevoegdheden gelijk zijn aan de rechten van de eigenaar, maar dat maakt Freerider nog niet de eigenaar van de octrooien en octrooiaanvragen. Geen overdracht eigendom octrooi naar New Yorks recht

 

IEPT20100225, Rb Alkmaar, Vloerlampen
Onrechtmatig “wapperen”  met auteursrechtaanspraken bij klanten: niet voldoende is komen vast te staan dat [Gedaagde in conventie] daadwerkelijk als auteursrechthebbende van de lampen is aan te merken. Door desondanks een klant van [Eisers in conventie], Trendhopper, aan te schrijven en mede te delen dat met de verkoop van de lampen van [Eisers in conventie] inbreuk op de auteursrechten van [Gedaagde in conventie] wordt gemaakt, heeft [Gedaagde in conventie] onrechtmatig jegens [Eisers in conventie] gehandeld.

 

IEPT20100217, Rb Den Haag, Novozymes v DSM Food Specialities
Een verzoek een zaak uit het VRO regime te verwijderen zal slechts in uitzonderlijke gevallen worden gehonoreerd. Dat geldt zeker indien reeds door gedaagde par-tij is geantwoord en een reconventionele vordering is ingesteld. De belangen van beide partijen en het belang van een goede procesorde dienen daarbij in aanmerking te worden genomen.

 

IEPT20100217, Rb Amsterdam, IKSL v PTI
Conservatoir beslag toegestaan: Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is de stelling van IKSL dat PTI inbreuk op haar octrooi maakt of dreigt te maken voorshands voldoende gesubstantieerd voor toewijzing van maatregelen tot conservatoir beslag tot afgifte en tot monsterneming op de wijze als hierna verwoord.

 

IEPT20100115, Rb Den Haag, Grimme v Steenvoorden

Ex parte bevel om misleidende informatie over octrooi van website te verwijderen: beveelt Steenvoorden binnen 24 uur na betekening van deze beschikking de mededeling op de website fredsteenvoorden.nl, als vermeld onder nummer 35 van het verzoekschrift, van de website te verwijderen en verwijderd te houden; Geen grensoverschrijdend bevel

 

IEPT20100113, Rb Den Haag, Metaco v Schelfhout
Geen inbreuk octrooi: De zwarte koorden en de rupskettingen kruisen elkaar niet in de sliding bar. De Rebu hordeur kent dus geen elkaar kruisende spandelen in de sliding bar, zodat van inbreuk op het octrooi geen sprake is. Geen sprake van inbreuk bij wege van equivalentie. Het groene koord stabiliseert het scherm niet en draagt ook niet direct bij aan het voorkomen van schranken van de sliding bar. Het groene koord heeft daarom een andere functie

 

IEPT20100113, Rb Den Haag, WDS v Plameco
Conclusie 1 niet nieuw: Naar oordeel van de rechtbank is kenmerk 5 direct en ondubbelzinnig in Tombu beschreven. Nu dit ook voor alle andere kenmerken geldt, dient conclusie 1 van EP 308 als niet nieuw ten opzichte van Tombu te worden beschouwd. Hulpverzoeken niet toelaatbaar: Naar oordeel van de rechtbank kan voor het extra kenmerk straight sides dan ook geen basis worden gevonden in de oorspronkelijke aanvrage.

 

IEPT20100108, Rb Den Haag, Street Surfing

Ex parte verbod octrooirecht: voldoende aannemelijk is gemaakt dat [X] diverse, in het lichaam van het verzoekschrift en hierna aangeduid als waveboards, in Nederland aanbiedt, waarmee inbreuk wordt gemaakt op de conclusies 1, 2, 3, 6 en 9 van EP 1 511 541.