2011 Octrooi

Print this page

IEPT20111216, Rb Den Haag, Pfizer v UVIT - VGZ
Geen inbreuk: geen ‘anderszins verhandelen’: Het ten bate van zichzelf bedingen van een korting, gerelateerd aan een in de toekomst tussen een apotheker en een verzekerde buiten UVIT/VGZ om tot stand gekomen overeenkomst tot levering van een product van een preferente fabrikant, kan naar voorlopig oordeel niet worden aangemerkt als een ‘inkoop’ door UVIT/VGZ. Uitlokken octrooi-inbreuk onrechtmatig. Pfizer geen belang omdat couvertprocedure niet succesvol is. Niet onrechtmatig om uitnodigingen voor aanbieden uit te sturen indien inschrijving eindig na afloop ABC

 

IEPT20111213, Rb Den Haag, Nozzad v Alvern

Wapperverbod ter zake van Benelux modelrechten: Betwisting inbreuk onvoldoende gemotiveerd weersproken. Geen onrechtmatig wapperen octrooi - equivalentie. Geen afstand beschermingsomvang octrooi. Maatstaf voor rechtmatigheid ”wapperen”: uitgangspunt dat het – naar achteraf blijkt: ten onrechte – verzenden van een sommatiebrief door de rechthebbende van een intellectueel eigendomsrecht teneinde inbreuk op dat recht te voorkomen of tegen te gaan, in beginsel niet onrechtmatig is, ook niet als die sommatie aan (potentiële) afnemers van de beweerdelijk inbreukmaker is gericht.

 

IEPT20111208, HvJEU, Merck v Patentamt

ABC kan worden afgegeven indien datum van VHB minder dan 5 jaar na aanvraag basisoctrooi ligt. Nut van ABC kleiner of gelijk aan nul: ivm pediatrische verlenging

 

IEPT20111130, Rb Utrecht, Kruyder v Charmag

Deskundigengericht licentievergoeding – waardering octrooien; bijkomend juridisch oordeel. Licentievergoeding op basis van verkoopwaarde af fabriek - risico winstmanipulatie. Maximaal 5% als gebruikelijk percentage; nadere vragen i.v.m. gezamenlijk houderschap en bijdrage van partijen. Deelgenoten gemeenschappelijk octrooi: ieder 50% van de kosten octrooiprocedure

 

IEPT20111130, Rb Den Haag, VR Construct v Jurenco

€ 53.801 proceskosten octrooiprocedure:  Deze bezwaren leiden niet tot afwijking van de door Jurenco opgegeven kosten. Advisering door een octrooigemachtigde in een procedure als de on-derhavige is redelijk te achten. Die advisering hoeft uiteraard niet noodzakelijk te leiden tot een rapport dat als zodanig in de procedure wordt overgelegd, maar kan op andere wijze bijdragen aan het door Jurenco in deze procedure naar voren gebrachte standpunt

 

IEPT20111130, Rb Den Haag, OTB v Lemnis

Taalkundige uitleg Memorandum of Understanding: gekoppelde royaltyafspraken tweede en derde niveau; bewijsopdracht

 

IEPT20111130, Rb Den Haag, Gierveld Beheer

Octrooirecht - schadestaat procedure: Mogelijkheid om te reageren op hetgeen bij pleidooi naar voren is gebracht.

IEPT20111125, HvJEU, Daiichi Sankyo v Patent Office
Geen ABC mogelijk voor werkzame stoffen die niet zijn vermeld in conclusies van basisoctrooi (zie Medeva-arrest)

 

IEPT20111125, HvJEU, University of Queensland v Patent Office
ABC moet zien op werkzame stoffen vermeld in conclusies basisoctrooi. ABC mogelijk voor in conclusie vermelde werkzame stof, indien geneesmiddel ook andere werkzame stoffen bevat. Bij werkwijze-conclusie is ABC alleen mogelijk voor het de conclusies vermeld rechtstreeks verkregen product

 

IEPT20111124, HvJEU, Georgetown University v Patent Office

ABC mogelijk ook indien niet om bescherming wordt verzocht voor alle werkzame stoffen in het geneesmiddel waarvan de VHB wordt overgelegd

 

IEPT20111124, HvJEU, Medeva v Patent Office

Geen ABC mogelijk voor werkzame stoffen die niet zijn vermeld in de conclusies van het basisoctrooi. ABC mogelijk voor samenstelling van twee werkzame stoffen conform basisoctrooi, terwijl geneesmiddel ook andere werkzame stoffen bevat.

 

IEPT20111123, Rb Den Haag, Wagner v Fx Prevent
Handhaving octrooi niet in strijd met redelijkheid en billijkheid: Onder die omstandigheden staat het niet vermelden van het bestaan van haar octrooi toen zij commentaar leverde op de KIWA Richtlijn, er niet aan in de weg dat Wagner haar octrooirechten jegens FX Prevent uitoefent.

 

IEPT20111123, Rb Den Haag, Impliva v Senz

Inventieve conclusie 1 volgens hulpverzoek 1. Voor de hand liggende combinatie: Dat daarmee een synergetisch effect zou ontstaan doet er niet aan af dat de combinatie van de maatregelen voor de hand liggend is. Een dergelijk bonuseffect kan die combinatie niet alsnog inventief maken. Hulpverzoeken bij pleidooi: moving target: [...] zullen in het algemeen als strijdig met de eisen van een goede procesorde niet in aanmerking kunnen worden genomen.

 

IEPT20111123, Rb Rotterdam, OcTroje

Geen vernietigbare juridische structuur exploitatie octrooien; geen spookconstructie. eiser] heeft niet concreet aangeduid op welke wijze uit de inhoud van de diverse overeenkomsten blijkt dat [gedaagde] deze heeft opgesteld om [eiser] te misleiden en om diens octrooien zonder vergoeding in handen te krijgen door middel van een spookconstructie. 

 

IEPT20111117, Rb Amsterdam, Rhodia v VAT Logistics

Opheffing bewijsbeslag voor inbreuk op buitenlandse octrooien: dat hoewel voor het leggen van het bewijsbeslag nog niet hoeft vast te staan dat er een inbreuk is gemaakt of dreigt op het octrooirecht, de in dit kort geding overgelegde stukken desondanks onvoldoende aanknopingspunten bevatten om thans voldoende aannemelijk te achten dat met de bij VAT Logistics in depot aanwezige cerium-zirconium producten een inbreuk kan zijn gemaakt of dreigt op de octrooien van Rhodia. Proceskosten: € 195.615.

 

IEPT20111116, Rb Den Haag, Stork v FTi
Opeising octrooi afgewezen: uitvinding niet door Stork in 2000 afgerond.Geen schending geheimhoudingsverplichting: onvoldoende duidelijk dat kennis geheim was.

 

IEPT20111101, Hof Den Haag, Sanofi v Ratiopharm

Beschermingsomvang: niet beperkt tot (het gebruik van) een farmaceutisch produkt dat een combinatie van clopidogrel en ASA samen in één doseringseenheid bevat.Beschrijvingsinleiding maakt geen deel uit van stand van de techniek. Octrooi nietig: geen Inventiviteit: redelijke verwachting van succes voor vervanging van combinatie

 

IEPT20111018, Hof Den Haag, Indorata v Balmain
Dezelfde betekenis en functies voor termen in inrichtingsconclusie en werkwijzeconclusie, mede gelet op nawerkbaarheidsvereiste. Begrip ‘kleefkant’ voor vakman dezelfde betekenis in conclusie 1 en conclusie 14.
Uitvindingsgedachte als gezichtspunt voor redelijke beschermingsomvang. Geen equivalentie: geen equivalente maatregel voor ontbrekend kenmerk

 

IEPT20111018, HvJEU, Brüstle v Greenpeace

Artikel 6(2)(c) biotechnologierichtlijn sluit octrooieerbaarheid uit van (i) gebruik menselijke embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek en (ii) wanneer technische informatie voorafgaande vernietiging van menselijke embryo’s, of gebruik ervan als basismateriaal, vereist. [conform Grote kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau, 25 november 2008, G 2/06].”Menselijk embryo” Unierechtelijk begrip: elke menselijke eicel, zodra deze is bevrucht, elke niet-bevruchte menselijke eicel waarin de kern van een uitgerijpte menselijke cel is geïmplanteerd en elke niet-bevruchte menselijke eicel die is gestimuleerd tot deling en ontwikkeling middels parthenogenese;

 

IEPT20111014, Rb Den Haag, Samsung v Apple

Inroepen octrooirechten onder omstandigheden mogelijk misbruik van recht. Geen rechtsverwerking naar Nederlands recht door afgeven FRAND-verklaring. FRAND-verklaring geen onvoorwaardelijk aanbod naar Frans recht. Behandeling bedrijfsgeheimen achter gesloten deuren – art. 28(4) Rv. Spoedeisend belang herleeft door meeromvattend internationaal geschil

 

IEPT20111010, Rb Den Haag, Freudenberg v Octrooicentrum

Bevel tot verwijdering aantekening van verval in octrooiregister status te wijzigen in ”van kracht": Ervan uitgaande dat Freudenberg het gestelde vormgebrek tijdig heeft hersteld, is het Nederlandse deel van het octrooi niet vervallen, ondanks de andersluidende aantekening die het Octrooicentrum in het register heeft gemaakt. Belang derden. Bevoegdheid kort geding rechter als restrechter.

 

IEPT20111109, Rb Den Haag, Verachtert v Tribus

Geen inbreuk octrooi: kenmerkende maatregelen ontbreken. Ter zitting gedaan beroep op equivalentie verworpen. Betaaltafel auteursrechtelijk beschermd

 

IEPT20111006, Rb Den Haag, Potveer v Total Systems

Zinvolle uitleg ’elastische elementen’: gevouwen golven aangemerkt als elastische elementen

 

IEPT20111004, Rb Den Haag, PTC v APE

Inbreuk trilinrichtingen aangenomen. Grensoverschrijdende bevoegdheid octrooi-inbreuk in kort geding aangenomen, ook bij nietigheidsverweer. Geen grensoverschrijdend verbod wegens ontbreken buitenlandse validaties

 

IEPT20111004, Hof Den Haag, Medinol v Abbott
Vermeerdering van eis in hoger beroep: Vermeerdering van eis in hoger beroep na herroeping en daaropvolgende bekrachtiging in EOB Oppositie van moederoctrooi EP 449 niet in strijd met goede procesorde vanwege samenhang met EP 902

 

IEPT20110928, Rb Den Haag, Nestec c.s. v Sara Lee/DE c.s.

Schorsing tot eindoordeel EOB in oppositieprocedure: Gelet op het feit dat Nestec c.s. thans met de ge-vorderde schorsing instemt, alsmede ter vermijding van divergerende uitspraken, komt het de rechtbank dienstig voor de procedure op de voet van artikel 83, vierde lid, ROW in zijn geheel, dat wil zeggen in conventie (inclusief de daarin ingestelde provisionele vordering), in reconventie en in het incident tot inzage in en overlegging van in de akte van 26 augustus 2011 genoemde stukken ex artikelen 843a Rv, 1019a Rv en 22 Rv, te schorsen totdat door het Europees Octrooibureau in de ten processe bedoelde oppositieprocedure, en in voorkomend geval in beroep, een eindoordeel is gegeven omtrent de geldigheid van EP 236

 

IEPT20110927, Hof Den Haag, Lilly v Ratiopharm

Uitvindingshoogte aangenomen: Op grond van het bovenstaande zou de vakman niet tot de keuze van olanzapine komen omdat er geen aanwijzingen in Dl (ook niet, gecombineerd met de artikelen van Chakrabarti uit 1980 en 1982) zijn te vinden dat olanzapine de gewenste combinatie van eigenschappen, een goede anti-psychotische werking bij afwezigheid van EPS en agranulocytose, heeft. Publicatie niet nieuwheidsschadelijk: ‘manifestly erroneous’. Selectie-uitvinding en willekeurige keuze:  relevant voor beoordeling nieuwheid, niet voor uitvindingshoogte.

 

IEPT20110920, Hof Den Haag, BRS v Portal
Inventiviteit: Niet voor de hand liggend en toch geprobeerd dat een koud gebogen glasruit ook door vasthoudmiddelen in gebogen stand gefixeerd kan worden. Nieuwheidsschadelijke openbare toegankelijk niet voldoende onderbouwd. Vooroordeel c.q. verwachting vakman: uitgangspunt dat de vakman dacht dat delaminatie bij koud buigen zou plaatsvinden, te weten tijdens, of na het buigen.

 

IEPT20110906, Rb Den Haag, Gain Harvest v Taste of Nature

Geen opschortingsrecht betaling koopsom € 750.000 voor merk en octrooi. Uitleg garantie “geen andere inbreukmakers”: uitleg, te weten: Gain Harvest garandeert (op 2 februari 2009) dat ten tijde van de beoogde levering in juni 2011 ook geen inbreukmakers bekend zijn, valt niet in artikel 13 te lezen. Instandhoudingsverplichting omvat niet verplichting tegen inbreukmakers op te treden

 

IEPT20110824, Rb Den Haag, Middenweg v JB Beheer

EP 886 nietig wegens ontbreken inventiviteit: aansporing tot experimenteren met concentratieverhogingen. Enkele wens tot afbakening leidt niet tot alterna-tief dat inventiviteitstoets kan doorstaan: De gekozen ondergrens gaat niet gepaard met een nieuw technisch effect en is zo bezien willekeurig gekozen.

 

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

Inbreuk EP 868-octrooi (gebruikersinterface voor het scrollen en verplaatsen van digitale objecten) door Samsung Galaxy Smartphones. Geen inbreuk EP 948-octrooi (multi-touch touchscreen). Gerede kans nietigheid EP022-octrooi (ontgrendelen touch-screen) wegens ontbreken inventiviteit. Geen inbreuk modelrechten conform inschrijvingen. Minimalistische vormgeving vooral technisch bepaald. Galaxy TAB, Galaxy S en Galaxy Ace hebben andere algemene indruk. Geen zelfde indruk Graphical User Interface. Modelrechtelijke prioriteitstoets: nieuwheid. Geen auteursrechtelijke bescherming in NL wegens ontbreken auteursrechtelijke bescherming in VS

 

IEPT20110812, Rb Den Haag, Sara Lee/DE v Nestlé

Geen exhibitie: rechtmatig belang – prioriteit schadelijkheid bescheiden niet aannemelijk: Naar voorlopig oordeel miskent Sara Lee/DE c.s. daarmee dat de vraag naar de geldigheid van de ingeroepen prioriteit er een is die de voorzieningenrechter in het kader van de beoordeling van een andere vraag, namelijk of Sara Lee/DE c.s. bij het verkrijgen van afschriften een rechtmatig belang heeft, dient te betrekken.

 

IEPT20110810, Rb Den Haag, Welvaarts v D-tec

Procesvolmacht daterend van voor procedure niet geloofwaardig. Obiter dictum: Uitleg conclusie 1: suggestie c.q. onduidelijkheid opgeheven door beschrijving en tekeningen. Beperkte uitleg conclusie 1 niet ondersteund door verleningsdossier. Beroep op rechtsverwerking: afhankelijk van bewijs: Wat betreft de positie van Kersten overweegt de rechtbank, eveneens ten overvloede, dat het beroep van Kersten op rechtsverwerking zou slagen indien Kersten de juistheid zou bewijzen van haar stelling dat de directeur van Welvaarts tijdens een bespreking op 23 juni 2008 uitdrukkelijk heeft verklaard dat Welvaarts de vervaardiging en verhandeling door Kersten van het rubberen blok niet als inbreukmakend beschouwt

 

IEPT20110810, Rb Den Haag, Vermop v Rubbermaid

Conclusie 13 ongeldig wegens toegevoegde materie: duidelijk en ondubbelzinning twee zakken of één zak in de aanvrage? Conclusie 14 niet inventief: De conclusie is gericht op een mophoes en betreft geen samenstelconclusie (van mophoes met mophouder) noch een gebruiksconclusie. Dit heeft tot gevolg dat mophoezen onder de conclusie vallen, ongeacht de vraag op wat voor houder zij daadwerkelijk gebruikt worden, zolang zij maar geschikt zijn voor een mophouder met kenmerken als omschreven in de conclusie. Dit betekent echter tegelijkertijd dat een eerder voor een vaste mophouder beschreven mophoes anticipeert, mits blijkt dat deze mophoes ook op de mophouder als omschreven in de conclusie past.

 

IEPT20110728, HvJEU, Synthon v Merz

Aanvullend BeschermingsCertificaat alleen mogelijk voor conform richtlijn 65/65 toegelaten geneesmiddel waarvan onschadelijkheid en doeltreffendheid zijn onderzocht

 

IEPT20110728, HvJEU, Generics v Synaptech

Aanvullend BeschermingsCertificaat alleen mogelijk voor conform richtlijn 65/65 toegelaten geneesmiddel waarvan onschadelijkheid en doeltreffendheid zijn onderzocht

 

IEPT20110727, Rb Den Haag, Marktplaats

Octrooi nietig wegens gebrek aan nieuwheid: De conclusie luidt dat NL 516 niet in stand kan blijven wegens gebrek aan nieuwheid ten opzichte van US 505, nu alle deelkenmerken van conclusie 1 in dat tot de stand van de techniek behorende document direct en ondubbelzinnig worden geopenbaard.

 

IEPT20110727, Rb Den Haag, Vetus v Inno Nautic

€ 6.529 proceskosten voor octrooihouder vervallen octrooi: proceskosten als gevolg van het handelen van Inno Nautic als mede-ocrooihouder nodeloos gemaakt

 

IEPT20110727, Hof Den Haag, A&T v Snoeks

Schade wegens handhaving herroepen octrooi: € 521.450; aannemelijkheid schade voldoende. Bij de begroting van de schade is de rechter niet gebonden aan de gewone regels van stelplicht en bewijslast, ook niet aan de regel dat een bewijsaanbod dat aan de daarvoor geldende eisen voldoet moet worden gehonoreerd […]. Voldoende is dat het bestaan van de schade aannemelijk is, waarna deze door schatting kan worden bepaald.

 

IEPT20110720, Rb Den Haag, Vetus v Inno Nautic
Reikwijdte verbod niet beperkt tot herhalingen eerdere handelingen: Online orders geen verhandeling door Vetus  andere rechtspersoon. Geen overtreding veroordeling wijziging tenaamstelling octrooi: voldoende inspanningen

 

IEPT20110706, Rb Den Haag, Toll Collect v Papst.

Inbreuk octrooi: betekenis tolbewijs: Onder het begrip ‘tolbewijs’ moet naar normaal spraakgebruik worden verstaan een bewijs dat tol is betaald. Van deze betekenis is uit te gaan nu het Octrooi onvoldoende aanknoping biedt voor een afwijkende betekenis. Geen afstand van c.q. verlies van het recht het Ne-derlands octrooi te handhaven. Nieuwheidschadelijke openbaarmaking (deel). Geen afstand van c.q. verlies van het recht het Ne-derlands octrooi te handhaven

 

IEPT20110706, Rb Den Haag, Sandoz en Stada v AstraZeneca

Nexium octrooi geldig: Inventieve gebruiksconclusies: Dit alles brengt de rechtbank dan ook tot het oordeel dat Andersson (1990a) niet kan gelden als een aansporing voor de vakman om, op het voetspoor van de in die publicatie beschreven onderzoeksmethode, met reasonable expectation of success te onderzoeken of de interindividuele variabiliteit enantio-specifiek was. Het ontbreekt de gemiddelde vakman aan motivatie om deze mogelijke onderzoeksrichting in te slaan gegeven de problematische industriële beschikbaarheid van voldoende zuivere enantiomeren van omeprazol. Voorts is het onderzoek, gegeven de analyseproblematiek, niet als routinematig aan te merken. Inventieve stofconclusies. Nawerkbaarheid. Geen toegevoegde materie.

 

IEPT20110706, Rb Den Haag, Epson v Pelikan

Onvoldoende onderbouwd dat Pelikan in Nederland inbreukmakende handelingen verricht; Peli-kan heeft terecht aangevoerd dat de onder 1-5 hier-voor genoemde omstandigheden niet de conclusie kunnen dragen dat zij de cartridges in Nederland verhandelt, heeft verhandeld of enige andere voor-behouden handeling daarmee heeft verricht of dreigt te verrichten. Geen van de door Epson ge-stelde omstandigheden wijst ondubbelzinnig naar Pelikan als verantwoordelijk voor de Nederlandse handel in de cartridges. Schorsing nietigheidsprocedure hangende oppositie bij EOB.

 

IEPT20110629, Rb Den Haag, Utexbel v A-Industries

Octrooi-inbreuk onvoldoende onderbouwd: Utexbel heeft tegenover de betwisting door gedaagden onvoldoende onderbouwd gesteld dat zich daadwerkelijk een siliconenelastomeer in de overalls bevindt. [...] ten grondslag dat de geoctrooieerde werkwijze noodzakelijkerwijs moet zijn gevolgd wil A-Industries kunnen voldoen aan de in het programma van eisen opgenomen norm van 200 mg/m2 permetrine na 100 wasbeurten (zie r.o. 2.5 hiervoor). Niet is echter komen vast te staan dat door toepassing van de stand van de techniek (een oplossing van permetrine met een acrylaatbinder) die norm niet ook reeds kan worden behaald. Eiswijziging niet toegestaan in VRO.

 

IEPT20110622, Rb Den Haag, Danisco v Novozymes

Octrooi geldig & inbreuk: Context gebonden uitleg mogelijk nieuwheidsschadelijke openbaarmaking: de wijze waarop de gemiddelde vakman, gebruikmakend van zijn algemene vakkennis, de kenmerkende maatregel van conclusie 1 van het octrooi zou begrijpen. De conclusie van een octrooi dient immers ook in het kader van de nieuwheid contextgebonden te worden gelezen in het licht van de beschrijving en de tekeningen. Inbreuk: uitleg kenmerk op basis van beschrijving en volgconclusies.

 

IEPT20110621, Hof Den Haag, Scafom v WL

Nieuwheidsschadelijke openbaarmaking geoctrooieerde steigerkop voor prioriteitsdatum: Nu de werknemers en klanten van Woeste alsook de werknemers en klanten van de 'derde bedrijven' niet tot geheimhouding/vertrouwelijkheid waren gehouden, en deze groepen van personen, vanwege de grootte en de willekeudigheid van de samenstel-ling daarvan, (ieder voor zich) als 'leden van het publiek' als bedoeld in […] de EPO-Guidelines moe-ten worden beschouwd, voert al het voorgaande tot de slotsom dat de geoctrooieerde vinding voor de prioriteitsdatum van EP 516 openbaar toegankelijk is geworden.

 

IEPT20110608, Rb Den Haag, Koro v Gebr. Kraaijeveld
Inbreuk octrooi: geen voorgebruik, geen opeising. Koro merkhouder; machinenamenmerken niet beschrijvend. Slaafse nabootsing topdrain en recycling dresser.

 

IEPT20110518, Rb Den Haag, Welvaarts v D-Tec

Verweer bij pleidooi dat Welvaarts niet octrooihouder is, niet te laat. Schriftelijke bevestiging mondelinge procesvolmacht: Het late stadium waarin D-Tec en Kersten het verweer naar voren hebben gebracht, brengt wel mee dat Welvaarts in de gelegenheid moet worden gesteld om de door haar in reactie op het betreffende verweer gestelde mondelinge “procesvolmacht” bij akte te onderbouwen met een schriftelijke bevestiging daarvan en om die “procesvolmacht” nader toe te lichten.

 

IEPT20110518, Rb Den Haag, Rovi v Ziggo

Octrooi nietig wegens toegevoegde materie: Van verboden toegevoegde materie is sprake, wanneer de gemiddelde vakman als gevolg van de wijziging informatie verschaft wordt, die niet rechtstreeks en ondubbelzinnig uit de aanvraaginformatie kan worden afgeleid, waarbij rekening wordt gehouden met materie die de vakman impliciet bekend is. Er is sprake van veralgemenisering door in de conclusie op te nemen dat  “a” gebruikersinvoer volstaat. Dat sprake is van toegevoegde materie wordt duidelijk bij toepassing van de “nieuwheidstest”

 

IEPT20110518, Rb Den Haag, Rademaker v Fritsch
Ontbreken inventiviteit: combinatie: dat de gemiddelde vakman, gebruik makend van zijn algemene vakkennis, de in EP 255 geclaimde uitvinding zou hebben afgeleid uit de combinatie van de Dwarsroller 1979 en de Brecoflex-brochure.Hulpverzoek: niet inventief

 

IEPT20110426, Hof Den Haag, Ragasco v Kompozit

Ontbreken inventiviteit: Het hof is van oordeel dat het ter voorkoming van de opwarmende werking van zonlicht op de gascontainer, voor de hand ligt om deze gascontainer tenminste ten dele te onttrekken aan de (directe) inwerking van het zonlicht en om te dien einde de gascilinder voor een groot deel te bedekken.

 

IEPT20110330, Rb Den Haag, Hauni v Spikker

Bewijs wetenschap Hauni – rechtsverwerking octrooi-inbreuk: dat Spikker vervangingsonderdelen voerde die onder de beschermingsomvang zouden (gaan) vallen van (de aanvrage voor) EP 136. Conclusie dat sprake is van rechtsverwerking waar het gaat om de octrooirechtelijke aanspraken van Hauni in Nederland met betrekking tot de door Spikker geleverde PKD-schrapers. Rechtsverwerking octrooi-inbreuk: Nederlands recht in plaats van Duits recht

 

IEPT20110329, Hof Arnhem, Dyna Music System v Flauto Forte.
Bestuurder vennootschap niet vrij om concurrerende onderneming in het leven te roepen. Waar tussen partijen vaststaat dat Dyna bovenal was opgericht om de Dyna-fluitkop te exploiteren, brengen de artikelen 2:8 en 2:9 BW met zich dat het [geïntimeerde 1] als bestuurder van Dyna niet vrijstond een rechtstreeks met Dyna concurrerende onderneming in het leven te roepen, hetgeen hij heeft gedaan door zijn vinding in te brengen in Flauto Forte.Aansprakelijk voor schade tot twee jaar na ontslag bestuurder. Aandeelhouder mag wel concurreren met vennootschap. Uitgangspunt dat Flauto Forte rechtsgeldig octrooihouder is bij ontbreken opeising octrooi

 

IEPT20110329, Hof Den Haag, Xingraphics v Afga

Selectief overleggen delen analyses niet in strijd met artikel 21 Rv. Geen rechtmatig belang ex artikel 843a Rv: In aanmerking nemende enerzijds dat op grond van artikel 21 Rv (of, artikel 843a Rv zelf buiten beschouwing gelaten, enige andere wetsbepaling) Agfa niet verplicht is om de door haar niet-overgelegde analyses en onderzoeken van de FIT-platen in het geding te brengen en anderzijds dat Xingraphics c.s. zelf over die platen beschikken en deze zelf konden (laten) onderzoeken, waardoor van schending van het equality of arms-beginsel niet kan worden gesproken, hebben Xingraphics c.s. naar het oordeel van het hof bij hun vordering op basis van artikel 843a Rv niet een rechtmatig belang.

 

IEPT20110329, Hof Den Haag, GBT v Ajinomoto
Uitvindingshoogte: overwinnen vooroordeel: Nu in alle documenten geen “pointer” is te vinden dat met succes (homoloog) gemuteerd E.coli dapA dat codeert voor lysine ongevoelig DDPS kan worden verkregen, bestond er een “vooroordeel” tegen het bewandelen van deze weg.  Het is de verdienste geweest van Ajinomoto om toch voor die weg te kiezen. Inbreuk: Op grond van al dit experimentele materiaal maken GBT c.s. naar het oordeel van het hof met de monsters 1016 en 1017 als rechtstreeks verkregen product van een werkwijze volgens conclusie 12 inbreuk op de conclusies 1-4, 11 en 12. TRIPs - bedrijfsgeheimen: Daargelaten of artikel 39 TRIPs al dan niet een duidelijke en onvoorwaardelijke bepaling is die zich voor directe toepassing leent, kan de strekking van deze bepaling worden geacht te zijn geïncorporeerd in artikel 6:162 BW.Diefstal bedrijfsgeheimen niet aannemelijk. 

  

IEPT20110324, Rb Amsterdam, Biotempt

vordering tot verbod om octrooiinbreuk te plegen; Het is aan het bestuur van Biotempt en niet aan [B] c.s. als aandeelhouder van Biotempt om dergelijke vorderingen in te stellen. Geen onrechtmatige emissie. Geen ontbinding Investment Agreement wegens contractuele uitsluiting.
Enkel partij bij overeenkomst tot opzegging gerechtigd

 

IEPT20110316, Rb Den Haag, Lankhorst v Samsonite

Bevoegdheid rechtbank inzake aanspraak op octrooi: Voor zover de vorderingen tegen Corporation zijn gericht op het doen gelden van de aanspraak op de Europese octrooiaanvragen is artikel 3 van het Protocol van toepassing. Dit artikel  houdt in (voor zover hier van belang) dat indien de aanvrager van een Europees octrooi niet in een verdragsluitende staat is gevestigd (zoals Corporation) maar degene die aanspraak op de octrooiaanvraag maakt wel in een verdragsluitende staat is gevestigd (zoals Lankhorst), de rechter van de laatstbedoelde staat bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen. Deze rechtbank is op die grond bevoegd van die vorderingen kennis te nemen.

 

IEPT20110310, Rb Den Haag, SonySCS v LG

Geen inbreuk octrooi: Sony krijgt als member Blu-ray standaard hoe dan ook licentie. Aangenomen moet dan ook worden dat Sony voorzover zij van LG een licentie behoeft om PS3 consoles op de markt te brengen, deze licentie hoe dan ook zal krijgen. Van inbreuk op de Octrooien van LG is dan geen sprake. De voorzieningenrechter begrijpt dat de Bylaws de strekking hebben de Blu-ray standaard in het voordeel van de Members te commercialiseren (vergelijk Clause 3 en ook Clause 16 lid 4). In beginsel past daar niet bij dat Members elkaar bestoken met inbreukacties in aanloop daartoe als onderhandelingsinstrument worden ingezet.

 

IEPT20110308, HvJEU, Advies inzake octrooigeschillenbeslechting

Voorgenomen Octrooigerecht onverenigbaar met Europees recht: Ontneming bevoegdheden nationale rechterlijke instanties leidt tot aantasting van bevoegdheden die essentieel zijn voor behoud van de aard van het Unie-recht. Lid-Staten kunnen procedures tussen particulieren niet toekennen aan bij internationale overeenkomst opgericht gerecht

 

IEPT20110228, Rb Breda, LGE v Sony
Conservatoir beslag tot afgifte inbreukmakende Playstations 3: LGE heeft gesteld dat zolang Sony geen licentie heeft genomen onder de essentiële Blu-Ray octrooien van LGE, Sony in Nederland inbreukmakend handelt door in Nederland bijvoorbeeld de Playstations 3 in te voeren, aan te bieden en (verder) te verhandelen en te verkopen. Het bestaan van de vordering tot afgifte van LGE op grond van haar octrooirechten is in het verzoekschrift voldoende onderbouwd.

 

IEPT20110224, Rb Zwolle, TéDé v Tetra

Opgave over punten waarover partij informatie kan verschaffen: Dat Tetra er belang bij heeft om twee rapporten kunnen vergelijken, betekent niet dat het dictum op een andere wijze moet worden uitgelegd. Het doel van de veroordeling is immers dat Tetra wordt geïn-formeerd over de inrichtingen en de wrongelproductie en niet de mogelijkheid om twee rapporten te vergelijken

 

IEPT20110302, Rb Den Haag, Canusa v Stopaq

Negatief declaratoir in kort geding niet mogelijk: Door vervolgens zonder een bodemprocedure te beginnen een bevel tot gehengen en gedogen in kort geding uit te lokken, poogt Canusa materieel een negatief declaratoir in kort geding te verkrijgen en dat is naar de heersende opvatting niet mogelijk. Wapperverbod afgewezen: Er is in Nederland voorshands geoordeeld geen sprake van handhaving van de octrooien door Stopaq jegens Canusa, laat staan van handhaving tegen beter (behoren te) weten in, als neergelegd in vaste rechtspraak op dit punt.

 

IEPT20110223, Rb Den Haag, John Bean v Afoheat

Inventiviteit aangenomen: is de inventiviteit van conclusie 1 niet aangevallen vanuit Wagner. Daarop strandt deze aanval al zelfstandig. Maar zelfs indien wordt uitgegaan van Sunao en de vakman, die het verlies van water in het vlees tijdens het kookproces wil verminderen met behoud van organoleptische eigenschappen en voedingsstoffen, zou komen tot de toepassing van deze inrichting voor het koken van vlees, zou hij daarmee nog niet zijn gekomen tot de maatregelen van de werkwijze van conclusie 1 omdat Sunao geen tunneloven openbaart.

 

IEPT20110223, Rb Den Haag, Interface v Desso

Octrooihouder veroordeeld in € 87.083 proceskosten inbreukzaak na eisvermindering. De stelling van Interface dat de billijkheid zich verzet tegen een veroordeling van haar in de proceskosten in de inbreukprocedure omdat de door Desso en Desso Group gemaakte kosten voorkomen hadden kunnen worden als Desso en Desso Group eerder openheid van zaken hadden gegeven over het openbaar voorgebruik door Masland, wordt verworpen. Octrooihouder veroordeeld in € 18.187 proceskosten nietigheidszaak na afstand van octrooi.

 

IEPT20110223, Rb Den Haag, SES

Ontbreken inventiviteit: US 387 openbaart alle kenmerken van conclusie 1 van EP 289, met uitzondering van de toe te passen lijmsoort […] en met uitzondering van het verwijderen met behulp van olie. Dit laatste vloeit evenwel rechtstreeks, op voor de hand liggende wijze voort uit de eigenschappen van de gekozen lijm. Uitleg conclusie: De maatregel “door middel van hetzelfde type lijm” zal niet worden begrepen als “de lijm die al was aangebracht op de streng”. Gemiddelde vakman: een kapper die zich ook bezig houdt met het aanbrengen van haarextensies

 

IEPT20110208, Hof Den Haag, Van Riet v Vanderlande

Geen letterlijke inbreuk: Geen inbreuk bij wege van equivalentie: voor de gemiddelde vakman zal de constructie van Van Riet niet (zonder inventieve denkarbeid) als equivalente variant van de in het octrooi beschreven installatie voor de hand liggen. Toetsingsmaatstaf beschermingsomvang octrooi: De uitvindingsgedachte vormt slechts een gezichtspunt bij het lezen van de conclusies, beschrijving en tekeningen, terwijl tevens de rechtszekerheid voor derden een gezichtspunt vormt.

 

IEPT20110126, Rb Den Haag, Sandoz v Glaxo

Octrooi niet inventief: Voor de hand liggende combinatie Barnes en SCRIP 1184. Problem-Soloution-Approach hoofdregel voor be-oordeling inventiviteit. Niet-geopenbaard bonus-effect; wens-octrooien: zou de deur wijd openzetten voor "wensoctrooien", waarbij de aanvrager van een octrooi zou kunnen volstaan met het poneren van ongesubstantieerde typeringen. Geen vooroordeel; positieve en negatieve pointers: Beoordeling van inventiviteit is geen som van positieve en negatieve aanwijzingen. Voor de inventiviteitsvraag is dit alleen relevant als deze "negatieve pointers" kunnen kwalificeren als technische vooroordelen en dat is niet het geval.