2012 Octrooi

Print this page

IEPT20121220, Rb Den Haag, Vialle v Prins

Geen inbreuk door equivalentie: zelfde resultaat wordt niet op in wezen dezelfde wijze bereikt. Geen letterlijke inbreuk octrooi: samenstel van geleidingspennen en spiraalveren zijn geen ‘afstand houdende middelen, uitsluitend voor ophanging’. Spoedeisend belang: geen ongerechtvaardigd stilzitten sinds september 2010, ondanks gesprekken in 2011.

 

IEPT20121219, Rb Den Haag, Rovi v Ziggo
“Zoeken” conform octrooi omvat browsen, zodat webbrowser zoekprogramma in de zin van octrooi is. Interactieve televisieprogrammagids – voor zover al technisch van aard – was voor gemiddelde vakman op prioriteitsdatum voor de hand liggend

 

IEPT20121207, Rb Den Haag, DeLaval v Boumatic

Octrooi niet inventief: Toevoeging automatisch onder speenkommen draaien van de reinigingsinrichting niet inventief; de gemiddelde vakman begrijpt op grond van zijn algemene vakkennis dat hij handmatige beweging kan mechaniseren. Omkeren speenkommen evenmin inventief: vakmam zal zich realiseren dat die oriëntatie gunstiger is met het oog op het vermijden van vervuiling en het afvoeren van spoelwater. Geen grensoverschrijdende bevoegdheid Nederlandse rechter inzake verbod op rechtsmaatregelen o.g.v. artikel 31 EEX-Vo tegen Zweedse partij

 

IEPT20121207, HR, Ragasco v Kompozit
Cassatieberoep tegen nietigverklaring octrooi van Ragasco verworpen zonder nadere motivering

 

IEPT20121128, Rb Den Haag, Apple v Samsung

Geen inbreuk met Android versie 3.0 en hoger op foto management octrooi: begrippenpaar – “eerste beweging” en “tweede beweging” – duidt op bewegingen die elkaar in de tijd opvolgen. Wel inbreuk Android versie 2.2.1 en hoger zonder blue flash: dat in deze producten het doorbladeren wel afhankelijk is gemaakt van het detecteren van een tweede beweging.EP 868 nieuw en inventief. Samsung heeft niet gesteld dat de door haar aangehaalde documenten uit de stand van de techniek openbaren dat het doorbladeren afhankelijk is van het detecteren van een opvolgende beweging, of dat de toevoeging van dat kenmerk voor de hand ligt. Niet-nawerkbaarheid moet zien op werkwijzen die onder beschermingsomvang vallen. Partijen mogen zich nog uitlaten over consequentie Bericap v Plastinnova voor volledige proceskosten in nietigheid in reconventie.

 

IEPT20121123, Rb Den Haag, Aebi Schmidt v Schuitemaker

Duits octrooi DE 220 niet nieuwheidsschadelijk: openbaart niet direct en ondubbelzinnig draaimomentsteun die steun neemt tegen het opzetwerktuig. Serieuze kans dat octrooi in bodemprocedure nietig zal worden geacht wegens gebrek aan inventiviteit: gemiddelde vakman zal namelijk, uitgaande van de meest nabije stand van techniek (DE 220) en zijn algemene vakkennis, tot de uitvinding van conclusie 1 van EP 838 komen

 

IEPT20121030, Hof Den Haag, Medinol v Abbott

Geen letterlijke inbreuk EP 902: 'eerste meanderpatronen (11) die zich in een eerste richting uitstrekken' omvat – gelet op beschrijving – geen stents met andersoortige meanderpatronen, zoals in-fase verticale ‘eerste meanderpatronen’ conform de Abbott stents. Geen equivalente inbreuk: resultaat bereikt via fundamenteel andere wijze. EP 902 heeft geen betrekking op scaffolding als zelfstandig onderwerp. Evenmin inbreuk op moederoctrooi EP 449, nu de conclusies nagenoeg letterlijk overeenkomen met die van dochteroctrooi EP 902

 

IEPT20121024, RvSt, Philips v NL Octrooicentrum

Brief van NL Octrooicentrum besluit: daarin wordt octrooi-houder kennis gegeven van aan vertaling klevende gebreken en hersteltermijn is geboden, is een besluit dat op enig rechtsgevolg is gericht, nl. rechtsverlies indien gebreken niet worden hersteld

 

IEPT20121024, Rb Den Haag, Apple v Samsung

Geen inbreuk op EP 948 door Samsung – conform Britse en Duitse zaken: ontbreken  van het "selectively sending one or more touch events [...] to one or more of the software elements associated with the one or more views [...] at which a touch was received based on the values of the multi-touch and exclusive touch flags" in de zin van de onafhankelijke conclusies 1, 11 en 21. Tevens kunnen niet alle voordelen worden bereikt die de in EP 948 geclaimde werkwijze en voortbrengselen volgens het octrooischrift zouden meebrengen.

 

IEPT20121017, Rb Den Haag, Visys v Best

Mogelijk toegevoegde materie voor concaaf oppervlak  - vernietiging voor zover conclusie meer omvat dan in hulpverzoek vermeld. Toegevoegde materie: rechte valplaat. Niet-nawerkbaarheid wegens ontbreken snelheids-/plaatsdetectie onvoldoende onderbouwd. Inventiviteit aangenomen.

 

IEPT20121012, Rb Den Haag, Georgetown University v NL Octrooicentrum

prejudiciële vragen: niet meer dan één certificaat per product per basisoctrooi?

 

IEPT20121009, Hof Den Haag, Hauni v Spikker

Rechtsverwerking door mededeling dat schrapers van Spikker geen inbreuk maakten. Nederlands recht toepasselijk (lex loci protectionis), ook t.a.v. rechtsverwerkingsverweer. Tevens gerechtvaardigd vertrouwen gewekt door Hauni door gedurende 9 jaar niet op te treden

 

IEPT20121003, Rb Den Haag, Gierveld Beheer

€ 660.000 schadevergoeding wegens gemiste octrooikansen, gebaseerd op licentie inkomsten eerder octrooi:

 

IEPT20121001, Rb Den Haag, Mundipharma v Mylan

Uitleg conclusie: onvoldoende aannemelijk gemaakt dat met polyvinylacetaat (sec) op dezelfde wijze hetzelfde resultaat wordt behaald als met acrylhars, althans polyacrylaat.het weginterpreteren van het kenmerk 'acrylharsmatrix' niet toegestaan. Uitleg afgesplitst octrooi EP 643: derden mochten vertrouwen op de door Mundipharma zelf aangebrachte cesuur tussen beschermingsomvang van moederoctrooi (EP 643) en daarvan afgesplitste octrooi (EP 730), waarbij EP 643 beperkt is tot acrylharsmatrixen en matrixen van ander materiaal onder EP 730 vallen

 

IEPT20120914, Rb Den Haag, Sanofi v Teva

Geldig aanvullend beschermingscertificaat combinatie irbesartan/HCTZ: Combinatie valt onder beschermingsomvang octrooi en is ander product dan irbesartan. Combinatie irbesartan met HCTZ in octrooi afzonderlijk beschermd naast irbesartan en voor beide producten afzonderlijke marktvergunningen verleend. Geen aanvullende eis dat ABCproduct ook in overeenstemming met doel en strekking ABC-verordening. EP511 niet nietig wegens ontbreken inventiviteit; onderbouwing technisch effect na indieningsdatum mogelijk

 

IEPT20120912, Rb Den Haag, Occlutech v AGA
Bewijsopdracht t.a.v. gestelde openbare voorgebruik van octrooi AGA in Bratislava. Geldigheid octrooi: aan alle drie de eisen voor weglaten kenmerk in claim voldaan; interpretatie door gemiddelde vakman leent zich niet voor getuigenbewijs. onvoldoende onderbouwd waarom occluder met slechts aan één zijde draadeinden niet nawerkbaar is. Octrooi AGA is inventief: gemiddelde vakman zou eerdere occluder van Gu niet op zodanige wijze aanpassen zoals neergelegd in octrooi

 

IEPT20120912, Rb Den Haag, Occlutech v AGA

Onvoldoende recht en belang bij verzoek tot voorlopig getuigenverhoor:  is al in eerdere procedure bevolen

 

IEPT20120903, Rb Den Haag, Sanofi v Teva

Provisionele voorziening in octroooi-kort geding toegewezen: verbod Teva tot verhandeling beschermde geneesmiddelen voor duur van kortgeding-procedure totdat vonnis is gewezen

 

IEPT20120821, Hof Den Haag, Primus v Roche

Octrooi-inbreuk door Roche op basis van proefnemingen van Tompkins, die in overeenstemming met het octrooi zijn gedaan. Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van vorderingen tegen Roche Nederland en Roche Diagnostic, nu onbestreden is dat Duitse deel van octrooi geldig is. Proceskosten volgens liquidatietarief bepaald: art. 1019h Rv niet van toepassing, nu appeldagvaarding uitgebracht is op 1 okt 1997 en dus voor inwerkingtreding van Handhavingsrichtlijn

 

IEPT20120815, Rb Utrecht, BI DE v Teva

Onrechtmatige betrokkenheid bij inbreuk Portugese octrooien als houdster van de vergunning om het generieke geneesmiddel in Europa, meer in het bijzonder in Portugal, in het verkeer te brengen. Voorzieningenrechter bevoegd inzake onrechtmatige betrokkenheid bij grensoverschrijdende octrooi-inbreuk ondanks nietigheidsverweer vanwege autonome draagwijdte artikel 31 EEX-Vo. Rb Utrecht bevoegd inzake onrechtmatig handelen in plaats van octrooiinbreuk. Nevirapine valt onder beschermingsomvang Portugees octrooi 919.

 

IEPT20120814, Rb Den Haag, Lundbeck v Sandoz

Voorzieningenrechter: Door Hof Den Haag in arrest van 24 januari 2012 gestelde aanvullende eis dat bij stofconclusie ook de stof zelf – los van de werkwijze – inventief moet zijn lijkt onjuist, maar het is niet zo vanzelfsprekend dat Hoge Raad anders zal oordelen dat de stofconclusie geldig geacht kan worden en daar verbod op gebaseerd kan wordenSandoz niet aannemelijk gemaakt dat zij in het geheel de geoctrooieerde werkwijze niet toepast; verbod op grond van werkwijzeconclusie

 

IEPT20120810, HR, Boal v Bom

Cassatieberoep verworpen zonder nadere motivering

 

IEPT20120731, Hof Den Haag, John Bean v Afoheat

Nieuwheidsschadelijke openbaarmaking voor conclusie 3 van pizza tunneloven voorzien van MF branders, geschikt voor koken van vleesvoedingsproducten. Overigens ook ontbreken inventiviteit conclusie 3. Werkwijze conclusie 1 evenmin inventief: voor de vakman geen reden was af te zien van het gebruik van de oven voor vleesproducten.

 

IEPT20120726, Rb Den Haag, Azourite v Coldenhove

Geen licentieovereenkomst tot stand gekomen: niet voldaan aan omwille van rechtszekerheid opgenomen ‘vereiste van ondertekening’ door beide partijen. Geen misleidende vermelding Spaans ex parte bevel op website.

 

IEPT20120725, Rb Den Haag, Pagter v NOB

Onder omstandigheden had NOB voor verstrijken termijn contact op moeten nemen om te informeren over omzetting. Begin van bewijs instructie tot omzetting PCT-aanvrage; bewijslast opdrachtgever.

 

IEPT20120725, Rb Den Haag, Actavis v Astrazeneca

Terugwerkende kracht afstand van octrooirecht: Volgens artikel 63 ROW 1995 heeft de afstand echter, anders dan het voor 5 juni 2008 geldende artikel 63, terugwerkende kracht overeenkomstig artikel 75, vijfde tot en met zevende lid. Om de geldigheid voor het verleden weg te nemen is de vernietiging dus niet nodig

 

IEPT20120725, Rb Breda, Multispike v Middenweg
Geen know how licentie, voor zover het de in het vernietigde octrooi beschreven werkwijze betreft; verdere know how niet voldoende geconcretiseerd. € 200.000 voorschot schadevergoeding voor onrechtmatig beslag

 

IEPT20120724, Hof Den Haag, Pfizer v UVIT - VGZ

Couvertprocedure is geen octrooi-inbreuk door zorgverzekeraar. Evenmin uitlokken of aanzetten tot octrooi-inbreuk. Aanbod van leveranciers tot toekomstige verhandeling van beschermd geneesmiddel leidt wel tot octrooi-inbreuk. Evenmin sprake van profiteren door UVIT-VGZ van octrooi-inbreuk, nu niet aannemelijk is dat tijdens looptijd ABC aanbiedingen tot levering zijn gedaan.

 

IEPT20120719, HvJEU, Neurim v Comptroller-General of Patents

Enkele bestaan eerdere vergunning  diergeneesmiddel staat niet in de weg aan ABC voor andere toepassing binnen basisoctrooi. Artikel 13 ABC-Vo: handelsvergunning van product dat binnen basisoctrooi valt. Irrelevant of twee geneesmiddelen dezelfde werkzame stof bevatten; tweede vergunning een volledige aanvraag vereiste; of dat product binnen ander octrooi viel dat aan andere houder toebehoorde.

 

IEPT20120718, Rb Den Haag, Philips v Digi Pres

Rechtbank Den Haag onbevoegd: door inbreukprocedure bij Poolse rechter aan te brengen is forum conform overeenkomst gekozen

 

IEPT20120717, Rb Den Haag, BASF v Leolac

Wapperverbod: Oppervlakkige kennisneming onvoldoende om vermoeden van inbreuk op te baseren; inbreuk niet aannemelijk. Maatstaf (on)rechtmatigheid sommatiebrieven afnemers: in beginsel rechtmatigheid, tenzij niet te goeder trouw c.q. tegen beter weten in.

 

IEPT20120707, Rb Den Haag, University of Queensland v NL Octrooicentrum

Onjuiste weigeringsgrond Aanvullend BeschermingsCertificaat: ABC voor enkele werkzame stof kan gebaseerd worden op handelsvergunning voor combinatie. Prejudiciële vragen: of er niet meer dan één certificaat per product per basisoctrooi mag worden afgegeven

 

IEPT20120711, Rb Den Haag, Georgetown University v NL Octrooicentrum

Prejudiciële vragen: of er niet meer dan één certificaat per product per basisoctrooi mag worden afgegeven. Onjuiste weigeringsgrond Aanvullend BescherminsgCertificaat: ABC voor enkele werkzame stof kan gebaseerd worden op handelsvergunning voor combinatie

 

IEPT20120627, Rb Zutphen, Gere Games v KMG

Octrooilicentie kermiscarrousel tot stand gekomen: bevestigingsbrief met mogelijk niet bijgesloten bijlage

 

IEPT20120627, Rb Den Haag, Schnell v Schilt

geen inbreuk: Armen voldoen niet aan kenmerk EP 872 van verticale bewegingsrichting van de overbrenginrichting. Geen aanknopingspunten in beschrijving en figuren voor voorgestane uitleg deelkenmerk (e6) EP 876

 

IEPT20120627, Rb Den Haag, Bayer v Sandoz

Verbod inbreuk octrooi: geen zodanige verwachting dat EP 840 zal worden herroepen of vernietigd. Geen toegevoegde materie: dat de gemiddelde vakman de materie van afhankelijke conclusie 2 rechtstreeks en ondubbelzinnig uit WO 738 kan afleiden.

 

IEPT20120622, HR, Pharmachemie v Glaxo Group

“Aanbieden” ruim uit te leggen: omvat ook voorpublicatie generiek geneesmiddel in G-standaard voor verstrijken octrooiduur. Handhaven octrooi tot laatste dag van gelding niet in strijd met vrij verkeer van goederen

 

IEPT20120620, Rb Den Haag, Samsung v Apple - UMTS happy bit

Geen inbreuk door gebruik UMTS standaard: happy bit geen MSS: een enkel bit is geen sequence

 

IEPT20120620, Rb Den Haag, Samsung v Apple - TFCI
Inbreuk EP 269: Uitleg twee generatoren:  vereist niet aanwezig zijn van twee separate elementen. Bi-orthogaal tussenresultaat niet vereist; bit-by-bit generatie valt onder conclusie. Beperking conclusie wegens toegevoegde materie door generalisatie van ’CDMA mobile communication system’ naar alle systemen

 

IEPT20120620, Rb Den Haag, Samsung v Apple - demultiplexer

Geen inbreuk EP 528: octrooi demultiplexer ziet op fysieke scheiding datastromen; softwarematige scheiding stond uitvinders niet voor ogen. Geen prioriteit EP 516 Koreaanse aanvrage: daaruit valt niet voldoende duidelijk en ondubbelzinnig af te leiden dat inter-rij permutatie stap een kenmerk zou zijn van de geopenbaarde uitvinding. EP 516 niet inventief: Een gemiddelde vakman zou zonder inventieve denkarbeid komen tot de oplossing om het laatste "1" bit om te wisselen met een eerder gelegen bit teneinde het Hamming gewicht te verhogen. Zo hij dit al niet zonder meer op basis van zijn algemene vakkennis zou inzien, zou hij die informatie zonder meer vinden in de publicatie van Hé

 

IEPT20120619, Hof Den Haag, MBrands v Kubus

Gebrek aan inventiviteit: algemene bekendheid bij vakman dat penkoppelingen zekerder zijn dan “skischoenkoppelingen”. Geen toegevoegde materie. Gebruik “Patent pending” na vervallen aanvrage misleidend

 

IEPT20120613, Rb Den Haag, Ranbaxy v Astra Zeneca

Onvoldoende onderbouwd dat tabletten magnesiumzout van esomeprazol met een optische zuiverheid van slechts 98,0% - 99,2% bevatten in plaats van ≥ 99,8%. Geen zorgvuldigheidsnorm octrooihouder tot mededelen of product mogelijk inbreuk op octrooi maakt.

 

IEPT20120613, Rb Den Haag, Allergan v Ferring 

Akte niet-dienen geweigerd: Deze vorderingen dienen naar hun aard voorafgaand aan de beslissing in de hoofdzaak te worden beslist omdat het bewijs in de hoofdzaken dient te worden ingebracht. Geen rechtsbetrekking artikel 843a Rv: Het enkele gegeven dat een partij in rechte is betrokken kan niet worden aangemerkt als een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 843a Rv. Voeging toegelaten

 

IEPT20120613, Rb Den Haag, Allergan v Ferring

Rechtbank bevoegd inzake internationale opeising octrooi op grond van artikel 2 EEX-Vo.Gedeeltelijke opeising geoctrooieerde materie (splitsing) afgewezen: Een dergelijke gedeeltelijke opeising is echter niet mogelijk omdat voor uitsluitend de door Reprise c.s. geclaimde materie – de sublinguale toediening van desmopressine – geen octrooibescherming is verleend, maar slechts voor een combinatie van maatregelen die deels van Reprise c.s. en deels van Ferring afkomstig zouden zijn. Proceskosten € 543.454 onvoldoende gespecificeerd; liquidatietarief.

 

IEPT20120612, Hof Den Haag, Meyn v Linco

Geen uitvinderswerkzaamheid: Gemiddelde, van verbeelding gespeende, vakman zal door Harris geopenbaarde inzicht inzake door synchrone aandrijving verzekerde 1:1-relatie gebruiken voor oplossing van probleem. Wettelijk verbod vormt geen vooroordeel

 

IEPT20120525, HR, AGA v Occlutech
Uitleg artikel 69 EOV conform Protocol kan niet losgedacht worden van uitleg octrooi zelf. Niet alle (mogelijke) gezichtspunten moeten steeds in aanmerking worden genomen: afhankelijk van aard octrooi, beschrijving van de uitvinding en partijdebat. Geen ruimere beschermingsomvang pioniersuitvinding indien vernieuwende karakter er niet aan in de weg staat dat octrooihouder variant had kunnen claimen. Betekenis verleningsdossier niet beperkt tot materie die de octrooihouder eerder niet had geclaimd of waarvan deze afstand heeft gedaan

 

IEPT20120502, Rb Den Haag, Ruma v Swellfix

Rechtbank onbevoegd inzake opeising PCT-octrooiaanvragen; geldig arbitraal beding

 

IEPT20120501, Hof Den Haag, MSD v Sandoz

Algemene vakkennis vakman omvat routinematig onderzoek. Inventiviteit: could in plaats van would; reasonable expectation of succes. Topische co-formulering met een pH van 6,0 voor de hand liggend

 

IEPT20120425, Rb Den Haag, Free Publicity v IDMC

Geen onrechtmatig wapperen met niet-vooronderzocht octrooi: geen reden om ten aanzien van een niet-vooronderzocht octrooi anders te oordelen. Lijst met opsomming 228 titels huis-aan-huis-bladen niet auteursrechtelijk beschermd; wapperverbod

 

IEPT20120425, Rb Den Haag, Rhodia v PPG
Grensoverschrijdende bevoegdheid in kort geding in octrooizaak ook bij nietigheidsverweer. Geen spoedeisend belang wegens niet voortvarend optreden octrooihouder en expiratie octrooitermijn. Bewijsbeslag, monsterneming en beschrijving gericht op bewaring niet op vergaring, behalve indien vertrouwelijkheid ontbreekt

 

IEPT20120424, Hof Amsterdam, Rhodia v VAT

Vereisten voor verlof bewijsbeschermingsmaatregelen. Dreiging van octrooi-inbreuk in Duitsland aangenomen. Uitleg art 1019 Rv en IE-Handhavingsrichtlijn. Artikel 1019 ook ter ondersteuning handhaving buitenlandse Europese octrooien. Proportionaliteit bewijsbeslag. Toegang bewijsmateriaal door advocaten.

 

IEPT20120419, Rb Dordrecht, ABB v TurboNed

Bewijsbeslag mogelijk ten behoeve handhaving buitenlandse IE-rechten in EU lid-staten en TRIPs-landen. Verzwijging herroeping Duits octrooi niet i.s.m. artikel 21 Rv; geen opheffing conservatoir beslag. Belangenafweging: Zelfs gerede kans dat inbreukvorderingen niet kunnen hardmaken leidt niet noodzakelijkwijs tot opheffing bewijsbeslag

 

IEPT20120404, Rb Den Haag, JMQ v Beckers

Ontbinding octrooilicentieovereenkomst wegens verzuim royalty’s te betalen. Taalkundige uitleg bepaling inzake beëindiging overeenkomst: dat de overeenkomst na afloop van de initiële contractsduur stilzwijgend zou worden verlengd tenzij Beckers op goede grond de overeenkomst zou mogen beëindigen namelijk indien er een technisch gelijkwaardig product op de markt is. Uitleg ‘technisch uniek’ in overeenkomst. Lastgeving om op eigen naam op te treden hoeft niet in dagvaarding gesteld te worden.

 

IEPT20120328, Rb Arnhem, De Steeg v Alpha Nova

Schadevergoeding € 160.297. Schadeplichtig door toerekenbare tekortkoming door niet verder uitwerken en ontwikkelen kit. Overdracht ontwikkeling kit onrechtmatig tegenover investeerder en potentieel aandeelhouder. Rb Arnhem onbevoegd inzake verklaring voor recht betreffende rechten op het octrooi.

 

IEPT20120327, Rb Den Haag, Truma v Tradekar

Serieuze kans dat ontbreken vertaling van de beschrijving geen vormgebrek maar een niet voor herstel vatbaar materieel gebrek is. Serieuze kans op nietigheid wegens toegevoegde materie.

 

IEPT20120327, Rb Den Haag, Merck v Teva

Geen reële inbreukdreiging voorafgaand aan aflopen ABC: Het feit dat Teva weigert toe te zeggen dat zij zal afzien van een marktintroductie “at risk”, dan wel dat zij Merck (tijdig) zal informeren over een dergelijke introductie, leidt naar voorlopig oordeel niet tot het aannemen van een reële dreiging

 

IEPT20120314, Rb Den Haag Samsung v Apple

Geen aanbod FRAND licentie door Samsung; enkel gebruik geen aanvaarding. Uitputting ter zake van Qualcomm chips voor de iPhone 4S. Vooralsnog staat uitputting ter zake van Intel chips voor iPhone 4S niet vast. Geen verbod: Misbruik van bevoegdheid en strijd precontractuele goede trouw Samsung. Geen rechtsverwerking Samsung door late melding octrooien bij ETSI.

 

IEPT20120314, Rb Den Haag, Core v Lidl

Geen inbreuk bij wege van equivalentie: rechtszekerheid voor derden:  triviale technische maatregel, waarvan de beschermingsomvang niet te ruim dient te worden getrokken:. Een alternatieve, eveneens min of meer triviale technische maatregel om in hetzelfde technische effect te voorzien, is dan vanwege deze gering te oordelen beschermingsomvang niet licht via equivalentie onder de beschermingsomvang van het octrooi te brengen. Een andere benadering met dezelfde conclusie is het door Lidl gevoerde Gilletteverweer.

 

IEPT20120313, Hof Den Haag, Boston Scientific v OrbusNeich

Zwevend recht zolang vernietiging octrooi nog geen kracht van gewijsde heeft. Geen voldoende belang bij voorlopige voorziening gelet op proceshouding.

 

IEPT20120307, Rb Den Haag, Sandoz v AstraZeneca

Inventief: beperkte motivatie en veel onzekerheid voor ontwikkeling vertraagde afgifteformulering. Motivatie enerzijds en redelijke verwachting van succes anderzijds zijn communicerende vaten. Gemiddelde vakman bestaande uit een team: Partijen zijn het erover eens dat de gemiddelde vakman een team is bestaande uit een clinicus op het gebied van psychische stoornissen (psychiater) en een formuleringsdeskundige.

 

IEPT20120306, Hof Den Haag, VHK v Zehnder

Nieuwheid conclusie 1 aangenomen: slotsom dat een laag isolatiemateriaal niet direct en ondubbelzinnig wordt geopenbaard in DE 196, daarbij inbegrepen hetgeen de gemiddelde vakman op basis van zijn algemene vakkennis impliciet meeleest in DE 196. Nietig wegens gebrek aan uitvindingshoogte: De gemiddelde vakman ten tijde van de indieningsdatum van het octrooi, gesteld voor de opgave om dit effect te bereiken, zal op basis van zijn algemene vakkennis een laag isolatiemateriaal aanbrengen tussen beide warmtewisselmiddelen.

 

IEPT20120229, Rb Den Haag, Ruma v Shell

Rechtbank gedaagde bevoegd inzake opeising octrooi en -aanvragen

 

IEPT20120220, Rb Den Haag, SCA v MTS

Ten onrechte ingeroepen prioriteitsdatum: niet te verwaarlozen kans op vernietiging. Het vorenstaande leidt ertoe dat EP 302 ten on-rechte prioriteit inroept vanaf 7 december 2005, zodat de prioriteit valt en uitgegaan dient te worden van 7 december 2006 als eerste datum.

 

IEPT20120213, Rb Den Haag, Boskalis v DI

Verzoek voorlopig getuigenverhoor toegewezen: dat Boskalis wil bewijzen (i) dat de uitvinding die DI heeft geclaimd in haar Europees octrooi 1 888 849 (hierna: het octrooi) op de prioriteitsdatum al openbaar toegankelijk was gemaakt door toepassing op de zogeheten “cutterzuiger” genaamd URSA, en (ii) dat de inhoud van de aanvrage van het octrooi ontleend is aan wat de heer Clymans, die in het octrooi als uitvinder wordt vermeld, op de prioriteitsdatum bekend was over die cutterzuiger.

 

IEPT20120211, Rb Arnhem, Sanofi-Aventis v Sandoz

Standaardpassage inzake andere andere toepassingen geneesmiddel toelaatbaar - Geen uitnodiging tot octrooi-inbreuk. Overschrijding redelijke termijn.

 

IEPT20120208, Rb Den Haag, UMCU

Rechtbank Den Haag bevoegd na kracht van gewijsde uitspraak Belgische rechter. In het door [X] bij het Hof van beroep te Ant-werpen tegen het vonnis van 20 maart 2008 van de Rechtbank van eerse aanleg te Antwerpen aangete-kend hoger beroep is op 18 mei 2009 arrest gewezen. Dit arrest is bekrachtigd door het Hof van Cassatie van België bij arrest van 1 oktober 2010. De Rechtbank van eerste aanleg, het Hof van beroep en het Hof van Cassatie oordelen alle dat de Belgische rechter geen bevoegdheid heeft van de vorderingen [X] kennis te nemen. Het arrest van 1 oktober 2010 heeft inmiddels kracht van gewijsde.

 

IEPT20120131, Rb Den Haag, Taste of Nature v Cresco

Ontvankelijkheid: rechthebbende ten tijde van beslissing. Geen ‘product-by-process’-claim voor  wezenlijk biologische werkwijze

 

IEPT20120125, Rb Den Haag, Lübbers v Relco

Meest nabije stand van de techniek: ander of zelfde probleem. Geen inbreuk: rechtszekerheid: Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat het voor de gemiddelde vakman in ieder geval onvoldoende duidelijk zal zijn dat een drukhouder waarvan geen enkel deel buiten de filterbehuizing ligt, voldoet aan de kenmerken 1.8 en 1.9. De rechtszekerheid verzet zich ertegen dat dergelijke inrichtingen onder de beschermingsomvang van het Octrooi vallen

 

IEPT20120124, Hof Den Haag, Lundbeck v de Generieken

Nieuwheid: alle stand van de techniek relevant. Nieuwheidschadelijkheid vereist dat chemische verbinding in geïndividualiseerde vorm voorhanden is geweest. Conclusie 1 niet inventief: redelijke verwachting op resultaat. Conclusie 6: inventieve werkwijze: Could – would: ontbreken ‘pointer’. Geen absolute stofbescherming bij nieuwe werkwijze: geen reden de octrooihoudster te belonen buiten haar inventieve bijdrage aan de stand van de techniek. ABC: Stof nog steeds beschermd als rechtstreeks verkregen voortbrengsel van werkwijze

 

IEPT20120118, Rb Den Haag, GBO

€ 18.942,64 proceskosten na afstand van octrooi: In deze procedure is GBO als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij te beschouwen. Met het aan het NL Octrooicentrum aanbieden van een akte waarbij geheel afstand wordt gedaan van de beschermingsomvang van het octrooi wordt in feite erkend dat [X] het gelijk aan zijn zijde heeft in het geschil over de geldigheid van NL 798. Ook de kosten van advisering door de octrooigemachtigde komen voor vergoeding in aanmerking

 

IEPT20120111, Rb Den Haag, DSS v JEB

Geen rekening en verantwoording ter zake van inbreuk op vernietigd octrooi. Proceskosten € 205.903

 

IEPT20120111, Rb Den Haag, HPS v Geddeg

Geen belang bij incidentele voorlopige voorziening: Geen dreiging van inbreuk en octrooi inmiddels vervallen; geen verweer inzake ontbreken nieuwheid en inventiviteit octrooi