2014 Octrooi

Print this page

IEPT20141230, Hof Den Haag, SES
Uit conclusie 1 en beschrijving blijkt dat EP 289 ziet op tweezijdig lijmen van een haarstreng. Conclusie 1 niet inventief: gemiddelde vakman zou voor ontwikkeling van een eenvoudige, voor de thuismarkt (ook voor kinderen) geschikte, methode voor het aanbrengen van haarstrengen (i) op toepassing latexlijm zijn uitgekomen en (ii) het gebruik van huidvriendelijke olie.


IEPT20141218, HvJEU, International Stem Cell Corporation v Patent Office

Onbevruchte eicel die niet het inherente vermogen heeft zich tot een mens te ontwikkelen is geen "menselijke embryo" in de zin van artikel 6(2) Biotechnologierichtlijn.


IEPT20141217, Rb Den Haag, OpenTV v Netflix
Conclusie 1-3 en 6-16 van EP 534 vernietigd: niet nieuw t.o.v. PCT-aanvrage WO 699. Hulpverzoek 1 buiten beschouwing gelaten: weergave geëxtraheerde adres op scherm is niet-technisch kenmerk. Hulpverzoek 2 en 3 maken EP 534 niet nieuw: WO 699 bevat genoemde reproductiesysteem.

IEPT20141216, Rb Den Haag, BASF v IGM

Geen inbreuk op octrooien voor productie BAPO: onvoldoende aannemelijk gemaakt, mede omdat bijproduct naast door BASF-proces ook door werkwijzen 2 en 3 van IGM kan worden gevormd en door BASF geweigerd onderzoek had eventuele twijfels kunnen wegnemen.

IEPT20141118, Hof Den Haag, Astellas v Synthon

Geen spoedeisend belang bij informatie omtrent identiteit producenten: verjaringstermijn voor schadevergoeding vangt pas aan nadat identiteit bekend is geworden en aangenomen  dat dit naar buitenlands recht ook het geval is. Spoedeisend belang bij proceskostenveroordeling – aanhouding tot afloop bodemprocedure.

IEPT20140114, Rb Den Haag, VEOB en SUEPO v Octrooiorganisatie
Geen immuniteit (artikel 8 EOV) Europese Octrooi Organisatie in arbeidsgeschil: vakbonden VEOB en SUEPO hebben geen alternatieve rechtsmiddelen ter beschikking staan die hun recht op toegang tot rechter effectief beschermen. VEOB en SUEPO ontvankelijk: kunnen zelfstandig optreden en hebben spoedeisend belang. Vordering m.b.t. stakingsrecht afgewezen: vordering ziet slechts op aanpassing van regelgeving voor vestiging van Rijswijk, zodat toewijzing zou meebrengen dat andere regels gelden in Rijswijkse vestiging dan in andere vestigingen en daarmee wordt wezen van immuniteit aangetast.

IEPT20141210, Rb Den Haag, Shenzhen v Seatriever
Geen inbreuk op octrooi voor ballon: O-ring Wakadaballon is niet “trapped” in de zin van EP 868. Uitlatingen dat Wakadaballon in strijd met Europese veiligheidsnorm is onrechtmatig: onvoldoende aannemelijk.  

IEPT20141121, Rb Den Haag, Rhodia v Jiaxing
Nederlandse rechter bevoegd t.a.v. gedaagden: gevaar voor onverenigbare beslissingen. Conclusie 1 van EP 627 niet inventief: vakman die condensatiereactie zou willen verbeteren en vorming di-amandelzuur zou willen verminderen zou CSTRs vervangen door propstroomreactor. Gerede kans dat conclusie 16 en 17 nietig worden verklaard: voegen niets inventiefs toe aan conclusie 1.

IEPT20141119, RvS, Pharmacosmos v Octrooicentrum
Verval octrooi wegens niet tijdig betalen taks geen besluit: van rechtswege en niet gericht op rechtsgevolg. Verschoonbare termijnoverschrijding niet aannemelijk gemaakt. Verzoek tot herstel niet enige mogelijkheid om octrooi te herstellen: Octrooicentrum moet door haar gemaakte fouten corrigeren. Dergelijke correctie is geen besluit en kan slechts bij burgerlijke rechter worden aangevochten.

IEPT20141118, Hof Den Haag, Novartis v Alvogen
Uitgaande van door Novartis voorgestane ruime lezing van octrooi voor “rivastigminepleisters” gerede kans dat het octrooi wordt herroepen of vernietigd wegens ongeoorloofd toegevoegde materie. Indien octrooi in zodanig beperkte zin wordt gelezen dat dit geen kans loopt op vernietiging, geen inbreuk door Alvogen: vereiste tackifier niet in product Alvogen aanwezig.

IEPT20141030, Rb Den Haag, Samsung v Digital Revolution

Gerede kans dat octrooi EP 914 wordt herroepen wegens gebrek aan inventiviteit: aangenomen dat vakman zonder inventieve denkarbeid volgorde van aansluitpunten geheugeneenheid cartridges zo zou wijzigen dat communicatieaansluitpunt verst van aandrijfkrachtopname-eenheid is gelegen. Gestelde voordelen niet in octrooischrift genoemd.

IEPT20141028, Hof Den Haag, VG Colours v Jovaplant

1019h Rv proceskostenveroordeling kosten art. 84 ROW adviesprocedures: gelijkgesteld met nietigheidsprocedure ingesteld ter afwering van inbreukvorderingen, € 17.592,11. Geen 1019h Rv proceskostenveroordeling voor Memorie van Antwoord: niet redelijk, want nog geen memorie van grieven genomen en onzeker of die zou worden genomen gelet op adviesprocedure.
 

IEPT20141024, Rb Den Haag, ZTE v Vringo

Conservatoir derdenbeslag niet opgeheven: ZTE voorshands geen willing licensee voor FRAND-licentie EP 119 voor “Method for transmitting a sequence of symbols”. EP 119 nieuw en inventief. ZTE maakt (indirecte) inbreuk op EP 119: niet aannemelijk dat niet alle drie typen transmit diversity uit de standaard door ZTE worden ondersteund.

IEPT20141022, Rb, Den Haag, Plantlab
Vordering tot inzage en afgifte afgewezen: geen redelijk vermoeden dat conclusie 1 en 9 NL 091 door gedaagden worden toegepast en geen equivalentie. Geen redelijk vermoeden van inbreuk op conclusie 8, vanwege nieuwsheidsonderzoek dat stelt dat geen sprake is van inventiviteit.

IEPT20141014, Hof Den Haag, Duyvis v Teckru
Terecht geoordeeld dat EP 961 niet nieuw was, omdat Bauermeisterhandleiding 1965 openbaar toegankelijk was. Door Duyvis voorgestelde aanpassingen leiden tot conclusies die niet nieuw zijn. Hulpconclusie 7 en 8 niet nieuw en inventief, gezien Bauermeisterhandleiding 1965. Geen onrechtmatig handelen door handhaven nietig octrooi: niet gesteld dat Duyvis daadwerkelijk wist dat haar octrooi nietig was. Voor recht verklaard dat NL 739 ingevolge artikel 77 ROW haar rechtsgevolg heeft verloren: heeft betrekking op uitvinding EP 961

IEPT20141010, Rb Den Haag, Levoplant
Octrooi voor "werkwijze en kokervormig lichaam voor het opkweken van planten" niet inventief: biedt geen oplossing voor gesignaleerde (technische) probleem. Herformulering van probleem ontoelaatbaar: gemiddelde vakman kan noch expliciet noch impliciet geherformuleerde probleem uit oorspronkelijke aanvrage afleiden. 1019h Rv kosten van € 111.528 niet buitensporig of onredelijk hoog: kostenspecificatie van eiseres heeft zelfde orde van grootte en onvoldoende toegelicht welke kosten als onredelijk zouden moeten worden aangemerkt.

IEPT20141003, HR, Leo Pharma v Sandoz
Bij beoordeling inventiviteit niet van belang dat vakman het objectieve technische probleem zou hebben onderkend. Beroep op Rockwool-arrest (IEPT20080215) doet hier niet aan af.

IEPT20140917, Rb Den Haag, Veap v SnoeksSchade wegens handhaving herroepen octrooi: € 163.519 (€ 110.338 gederfde winst, € 53.181 deskundigenkosten). Winstderving voldoende onderbouwd voor PVT-bedrijfswagens, maar niet voor overige bedrijfswagens.

IEPT20140910, Rb Den Haag, Ajinomoto v GBT
Technisch probleem EP 318: het vinden van alternatief voor in WO 597 geopenbaarde lysE-gen. Conclusie 1, 2, 3, 5-11, 15 en 17 voor productie L-Lysine niet inventief: vakman zou op basis van aanwijzing WO 597 ybJE-gen vinden.

 

IEPT20140908, RvS, Syngenta v Octrooicentrum

Verzoek tot herstel verlopen ABC afgewezen: rechtszekerheid derden weegt zwaarder dan financiële belang Syngenta

IEPT20140905, Rb Den Haag, VWS v Ventraco
Octrooi voor “werkwijze voor verjongen van bitum bevattende samenstelling” niet beperkt tot werkwijze met uitsluitend niet-reactieve additieven: blijkt niet uit conclusies, beschrijving en tekeningen van octrooi (artikel 53(2) ROW). Indirect octrooi-inbreuk: het door Ventraco verhandelde additief vormt wezenlijk bestanddeel van geoctrooieerde werkwijze en wordt bewust verhandeld aan derden voor toepassing van die werkwijze. Onvoldoende aannemelijk dat merken “RHEOFALT” en “COLORFALT” van Ventraco tot soortnaam zijn verworden voor additieven voor asfalt. VWS geen eventuele licentie voor gebruik van Ventraco-merken: licentie is beëindigd toen samenwerking met Ventraco eindigde. Geen (dreigende) inbreuk op “RHEOFALT”; wel inbreuk op merk “COLORFALT”.

IEPT20140827, Rb Rotterdam, IRX v HJ Forever
Rb Rotterdam bevoegd om te oordelen over afgifte octrooiaanvragen: exhibitievordering kan als zelfstandige vordering worden ingesteld en valt niet (rechtstreeks) onder limitatieve opsomming artikel 80 ROW. Rechtmatig en spoedeisend belang bij inzage octrooiaanvragen: schijn gewekt dat technologie van IRX bij bepaalde octrooiaanvragen van HJ Forever betrokken is. Geen gewichtige reden: aannemelijk dat HJ Forever eerst zelf gebruik heeft gemaakt van vertrouwelijke gegevens. Afgifte afhankelijk gesteld van ondertekening geheimhoudingsverklaring. Afgifte van correspondentie te onbepaald. Geen onrechtmatige daad: nader onderzoek naar feiten vereist.

IEPT20140827, Rb Den Haag, Ajinomoto v GBT
Dagvaarding is uitgebracht vóór inwerkingtreding artikel 1019h Rv, maar door richtlijnconforme uitleg artikel 237 en 239 Rv geanticipeerd op 1019h. Proceskosten voldoende gespecificeerd: voldoende dat per factuur urenspecificaties zijn gegeven en uurtarief uit productie 74 af te leiden. Proceskosten niet onredelijk en onevenredig: onvoldoende gemotiveerd. Handhavingsrichtlijn van toepassing op nietigheidsprocedure: hangt samen met in conventie voorliggende handhavingsacties. Nederlandse deel EP 712 vernietigd voor zover verleend voor meer dan is vervat in hoofdverzoek van tussenvonnis van 22 augustus 2007. Proceskostenveroordeling: € 1.005.724,08.

IEPT20140813, RvS, Octrooicentrum NL

Beroep tegen afwijzing verzoek tot herstel vervallen octrooi gegrond: conform eigen beleid (tot begin 2012) diende Octrooicentrum NL verontschuldigbaarheid hersteltermijn te beoordelen.
 

IEPT20140723, Rb Den Haag, Bayer v Sandoz

Geen inbreuk op conclusie 1 en 2 van EP 791: vakman zou niet uit EP 791 begrijpen dat oxidatie door ruthenium door TEMPO als equivalent vervangen kon worden en niet onderbouwd welke voorbehouden handelingen door Sandoz worden verricht. Geen inbreuk op afsplitsingsoctrooi EP 840: vakman zou moederoctrooi zo begrijpen dat Bayer specifiek watereliminatie onder toevoeging van pTSA wilde beschermen, terwijl Sandoz pyridine gebruikt. Onrechtmatig profiteren onvoldoende onderbouwd.

IEPT20140721, Rb Den Haag, Argus v Voxbone

Geen octrooi-inbreuk: vorderingen zien uitsluitend op verbod in Nederland en gestelde handelingen onvoldoende om aan te nemen dat geoctrooieerde werkwijzen in NL worden toegepast. Geen indirecte octrooi-inbreuk: onvoldoende toereikend gemotiveerd dat servicenetwerk Voxbone bestemd is voor ongeoorloofde toepassing geoctrooieerde uitvinding in NL. Ten overvloede: geoctrooieerde werkwijzen niet toegepast door Voxbone.

IEPT20140709, Rb Den Haag, Pagter v NOB
Pagter is geslaagd in het haar opgedragen bewijs dat haar instructie tot omzetting PCT-aanvrage tijdig is ontvangen in mailbox van NOB bij Cleanport: nu NOB geen uitvoering hieraan heeft gegeven, is zij toerekenbaar tekortgeschoten in nakoming van op haar rustende verplichtingen en aansprakelijk voor daardoor door Pagter geleden en nog te lijden schade. Voor toewijzing van vordering tot vergoeding van schade nader op te maken bij staat is voldoende dat mogelijkheid van schade aannemelijk is gemaakt.

IEPT20140707, Rb Den Haag, Syngenta v Octrooicentrum
Geen herziening besluit over duur ABC wegens latere rechtspraak HvJEU: niet alle rechtsmiddelen uitgeput. Geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden die tot verlenging duur ABC moeten leiden.

IEPT20140626, Rb Den Haag, Slamdam
Geen octrooi-inbreuk: aanvrage waarop [X] zich beroept heeft nog niet geleid tot octrooi en staat niet op naam van [X]. Geen onrechtmatig gebruik knowhow: vorderingen hier niet op toegesneden en zelf zijn gestelde bijdrage met Slamdam gedeeld.

IEPT20140619, HvJEU, Bayer v Patent und Markenamt

Beschermstof kan “product” en “werkzame stof” zijn in ABC-Vo als stof eigen toxische fytotoxische of gewasbeschermende werking heeft.
 

IEPT20140618, Rb Den Haag, MBI v Shimano

Geen (indirecte) inbreuk op octrooi voor naafversnelling: beperkt tot “ten minste twee verzamelingen pallen” en omvat niet mede “tenminste twee verzamelingen van één of meer pallen”. Equivalentie afgewezen: kenbaar equivalent, waarbij aanvullende maatregelen nodig waren die niet aan stand techniek zijn toegevoegd.
 

IEPT20140610, Hof Den Haag, Sandoz v AstraZeneca

Octrooi voor behandeling Schizofrenie niet inventief. Stellen motiveringsvragen verdraagt zich niet met closest prior art en probleemstelling.Vakman wel gemotiveerd om formulering van quetiapine te ontwikkelen: op prioriteitsdatum voldoende aanwijzingen op grond waarvan te verwachten was dat quetiapine effectief was (zou zijn) en geen reden om aan te nemen dat er zodanige risico’s waren dat de vakman daarvan om die reden af zou zien. Uitvinding lag voor vakman voor de hand: door AZ gestelde vermeende problemen stonden vakman niet in de weg bij ontwikkeling vertraagde afgifte SR-formulering quetiapine.
 

IEPT20140610, Hof Den Haag, Accord v AstraZeneca

Octrooi voor behandeling Schizofrenie niet inventief. Stellen motiveringsvragen verdraagt zich niet met closest prior art en probleemstelling.Vakman wel gemotiveerd om formulering van quetiapine te ontwikkelen: op prioriteitsdatum voldoende aanwijzingen op grond waarvan te verwachten was dat quetiapine effectief was (zou zijn) en geen reden om aan te nemen dat er zodanige risico’s waren dat de vakman daarvan om die reden af zou zien. Uitvinding lag voor vakman voor de hand: door AZ gestelde vermeende problemen stonden vakman niet in de weg bij ontwikkeling vertraagde afgifte SR-formulering quetiapine.
 

IEPT20140604, Rb Den Haag, Ruma Rubber v Shell

Ruma heeft IE-rechten met betrekking tot technische informatie rubber compounds in development agreement aan Shell prijsgegeven: development agreement is helder over verdeling van rechten en uit niets blijkt dat reeds tot stand gekomen samenwerking tussen Ruma en Shell voorafgaand aan de inwerkingtreding van de development agreement opnieuw zou beginnen.
 

IEPT20140527, Hof Den Haag, Digital Revolution en Maxperian v Samsung
In beginsel geen nieuwe feiten en stellingen mogelijk na spoedappeldagvaarding met grieven. Conclusie 1 en 2 – zonder afvaltonertransprotorgaan – nawerkbaar. Voor de leek voor de hand liggende verplaatsingsmechanismen hoeven niet expliciet te worden beschreven. Geen beperktere, functionele betekenis ‘dieper gelegen deel’ dan letterlijke betekenis. Geen spoedeisend belang Samsung bij modelrecht- en reclamevorderingen na verstrijken van 1,5 jaar.

 

IEPT20140521, Rb Den Haag, Sanofi v Amylin

Nadere wijziging conclusie 27, om "eventuele onduidelijkheid" op te lossen niet toelaatbaar, want te laat naar voren gebracht: Amlyn had wijziging eerder kunnen en moeten aanvoeren, bijvoorbeeld direct bij indienen van tweede hulpverzoek.

IEPT20140520, Hof Den Haag, Apple v Samsung
Tussenarrest bevestigd. Algemeen inbreukverbod Galaxy-Smartphones ten aanzien van Nederlandse deel EP 868 toegewezen. Hoewel het hof grensoverschrijdend bevoegd is op grond van artikel 2 en/of artikel 31 EEX-Vo, gezien arrest Solvay v Honeywell, wordt geen grensoverschrijdend verbod opgelegd: omdat EP 868 door NL bodemrechter geldig is verklaard, maar door Bundespatentgerichtshof nietig is verklaard redelijke, niet te verwaarlozen kans dat EP 868 door andere buitenlandse rechters van landen waar een verbod wordt gevraagd nietig wordt geacht.

IEPT20140512, Rb Den Haag, Novartis v Sun
Serieuze kans dat conclusie 7 van octrooi voor toedieningsmethode van bisfosfonaten nietig zal worden verklaard, wegens gebrek aan nieuwheid ten opzichte van een gepubliceerd artikel, waarin de geclaimde dosering en toedieningswijze wordt genoemd. Beroep op prioriteit van Amerikaans octrooi faalt: geclaimde uitvinding niet direct en ondubbelzinnig geopenbaard, omdat niet uitdrukkelijk een verband wordt gelegd tussen het doseringsbereik van 2 tot 10 mg en intraveneuze toediening.

IEPT20140423, Rb Den Haag, MSD v Mylan
Uitleg conclusie octrooi voor de behandeling van androgene alopecia: uit beschrijving volgt dat de conclusie ziet op een dagelijkse in plaats van een absolute dosering en gemiddelde vakman zal begrijpen dat eenmalige toediening van dosis niet zal werken. Octrooi is nieuw, inventief en nawerkbaar. Inbreukverbod ondanks dat octrooi over enkele maanden expireert en patiënten inmiddels zijn ‘ingesteld’ op generieke versie.

IEPT20140404, HR, Medinol v Abbott
Beperkte uitleg letterlijke tekst octrooiconclusie op grond van beschrijving. Vaststellen beschermingsomvang octrooi: perspectief van gemiddelde vakman op aanvraag- of prioriteitsdatum. Vaststellen inbreuk: mede betekenis aan kennis van de gemiddelde vakman ten tijde van beweerde inbreuk, met name bij equivalentie.

IEPT20140402, Rb Den Haag, Topkip v Storteboom

Geen inbreuk op octrooi voor “Method for cooling slaughtered poultry”: geen sprake van stromend water in voortdurende tegengestelde stromings-richting. Geldig octrooi: nawerkbaar, nieuw en inventief.

IEPT20140402, Rb Den Haag, Roelama
Nietigheid octrooi wegens toegevoegde materie: gemiddelde vakman kan het toegevoegde kenmerk “in- en uitklapbare armen” niet duidelijk en ondubbelzinnig afleiden uit de oorspronkelijke aanvrage: ingeroepen passage beschrijft niet het kenmerk. Kenmerk ook niet voldoende af te leiden uit ‘blokje’ of ‘huisje’ uit figuur 1: figuur 1 geeft niet de uitvinding weer en onvoldoende aannemelijk dat vakman kenmerk in figuur 2 kan herkennen.

IEPT20140312, Rb Den Haag, Ferring v Allergan

Bij beoordeling van gerechtigheid op octrooi moet worden uitgegaan van oorspronkelijke aanvrage. Werknemer X van Ferring is geen uitvinder van de materie uit WO 707: niet gebleken dat X dacht aan doseringen zo laag als 0,5 μg tot 20 μg en aan een sublinguale toedieningsvorm, waarmee dergelijke lage doseringen mogelijk zijn. Ook onvoldoende onderbouwd dat X met zijn low dose concept dacht aan een andere toedieningsvorm dan tabletten, die nodig is om de geclaimde steady plasma concentratie uit conclusie 8 te verkrijgen. Proceskosten volgens liquidatietarief: geen 1019h Rv handhaving of vooruitgeschoven inbreukverweer.
 

IEPT20140311, CBB, Multibandveiling

Geen procesbelang bij verzoek om multibandveilingsvoorwaarden aan te passen, zodat vergunninghouders geen inbreuk maken op octrooien van derden: veiling voltooid en nagestreefde rechtsgevolg niet meer mogelijk.

IEPT20140304, Hof Den Haag, Schnell v Schilt

Geen (letterlijke) inbreuk op octrooi.Geen equivalentie: andere functie minimale verticale neerwaartse beweging ondersteuningsarmen, andere middelen voor vrijmaken staafdoorlaat en uitladen overtollige staven en een ander resultaat.
 

IEPT20140225, Hof Den Haag, Vermop v Rubbermaid
Geen inbreuk op conclusie 14 van octrooi voor “mophouder alsmede mopbekleding hiervoor”. Gewijzigde conclusie 13 nietig wegens toegevoegde materie. Conclusie 15 nieuw en inventief. Inbreuk op conclusie 15: mophoezen van NR zijn geschikt voor mophouder met scharnierplaatdeel: Naar blijkt uit de woorden ‘in het bijzonder’ in de aanhef van conclusie 15, is de daarin neergelegde uitvinding niet beperkt tot een mophoes die wordt gebruikt voor een mophouder met een scharnierplaatdeel, maar is voldoende dat zij daarvoor geschikt is.

 

IEPT20140217, Rb Den Haag, Ajinomoto v GBT
Verhoging van dwangsom tot €1000 per kilo inbreukmakende L-lysine of €100.000 per inbreukmakende handeling of dag, wegens niet naleven van opgelegd inbreukverbod. Geen controle van toekomstige zendingen door GBT: geen causaal verband tussen kosten van controles en in verleden gepleegde inbreuken. Voldoende spoedeisend belang bij opgave van gegevens over gepleegde inbreuken, inclusief de daarmee gerealiseerde winst. Recall en passende maatregelen tot verspreiding van informatie over dit vonnis (artikel 70(12) Row): persberichten op website GBT en vakwebsite, advertentie in vakblad.

 

IEPT20140213, Rb Den Haag, Sirvis v Medical Brands
Gerede kans dat octrooi voor “lippenbalsem ter voorkoming/bestrijding van koortslip” in bodemprocedure wordt vernietigd wegens gebrek aan nieuwheid: voorshands aangenomen dat de vakman de maatregel van het oplossen van een zinkzout in een hydrofobe fase uit de in 2.8. weergegeven passage uit DE 322 en op basis van zijn algemene vakkennis zou begrijpen.Ten overvloede: octrooi is ook niet inventief.

 

IEPT20140213, HvJEU, Merck Canada

Geldigheidsduur van ABC niet langer dan 15 jaar vanaf eerste in de Europese Unie uitgegeven handelsvergunning (VHB). Portugese arbitragerechtbank (Tribunal Arbitral necessário) is een rechterlijke instantie in zin van artikel 267 VWEU.
 

IEPT20140129, Rb Den Haag, Future v ABK
Hulpverzoek bij Nederlands octrooi toegestaan: geen akte van afstand of inschrijving van gewijzigde conclusies in octrooiregister vereist. Geen uitbreiding beschermingsomvang octrooi voor “Dispenser for dispensing sheets” door gewijzigde conclusie 9: opnemen van aanvullende maatregelen en kenmerken beperkt juist beschermingsomvang. Inbreuk op octrooi: gewijzigde conclusie 9 is nieuw en dus geldig, en inbreuk is niet bestreden.

IEPT20140122, Rb Den Haag, PlantLab
Geen opheffing bewijsbeslag octrooi-inbreuk: niet summierlijk aangetoond dat vorderingen Plantlab ongegrond zijn.Plantlab heeft belang bij handhaving beslag en bewaring. Onvoldoende belang eiser bij opheffing beslag. 1019h Rv-proceskosten van € 65.388,29 redelijk en evenredig.

 

IEPT20140115, Rb Den Haag, Rovi v Ziggo
Ruime uitleg begrip “programming guide” door vakman: elektronische programmagids met geïntegreerde functionaliteit om meerdere kanaalvoorkeurslijsten samen te stellen op grond van gidsinformatie. Uitleg die geen technische interactie maar interactie via het hoofd van de gebruiker ontbeert door de vakman gezichte technische maatregel. Geen inbreuk: geïntegreerde functionaliteit voor samenstelling kanaalvoorkeurslijsten ontbreekt. Geen gehoudenheid ex artikel 52 Row Nederlandse vertaling van voorgesteld hulpverzoek over te leggen.

 

IEPT20140115, RvS, Astion v NL Octrooicentrum
Verzoek om herstel van Europees octrooi in vorige toestand (na verval wegens niet voldoen jaartaks) op grond van artikel 23(1) Row afgewezen: administratieve systeem moet voorzien in controle op voorzienbare fouten die ook gemaakt kunnen worden door goed ingewerkte, ervaren en normaliter zorgvuldig werkende medewerkers.

IEPT20140109, Rb Den Haag, Samsung v Digital Revolution
Serieuze nietigheidskans conclusie 1 en 2 EP 744. Geen inbreuk conclusie 3-11 EP 744 wegens omkering steunuitsteeksels en uitsteekselopnemers; geen evidente vergissing. Conclusie 1-2 EP 537 nawerkbaar beschreven: dat verplaatsingsorgaan daarin niet is opgenomen doet aan nawerkbaarheid daarvan niet af. Inbreuk EP 537 aangenomen: stelling dat het in het octrooischrift beschreven lekkageprobleem zich niet voordoet verworpen.
Geen spoedeisend belang: modelrechtelijke en reclamerechtelijke punten bekend sinds begin 2012. Spoedeisend belang bij deel nevenvorderingen octrooiinbreuk. Ontvankelijkheid: gezamenlijke behandeling drie zaken in één zitting niet in strijd met goede procesorde.

 

IEPT20140109, Rb Den Haag, Samsung v PrintAbout
Serieuze nietigheidskans conclusie 1 en 2 EP 744. Geen inbreuk conclusie 3-11 EP 744 wegens omkering steunuitsteeksels en uitsteekselopnemers; geen evidente vergissing. Conclusie 1-2 EP 537 nawerkbaar beschreven: dat verplaatsingsorgaan daarin niet is opgenomen doet aan nawerkbaarheid daarvan niet af. Inbreuk EP 537 aangenomen: stelling dat het in het octrooischrift beschreven lekkageprobleem zich niet voordoet verworpen. Geen spoedeisend belang: modelrechtelijke en reclamerechtelijke punten bekend sinds begin 2012. Spoedeisend belang bij deel nevenvorderingen octrooiinbreuk. Ontvankelijkheid: gezamenlijke behandeling drie zaken in één zitting niet in strijd met goede procesorde.

 

IEPT20140107, Hof Den Bosch, Spraytunnel
Geen onvoorwaardelijke verplichting tot koop en betaling van Nederlands octrooi voor “spray-tunnel”: uitdrukkelijk bepaald dat een licentie en (na vijf jaar) een exclusief recht van koop wordt verleend. Koopovereenkomst van 1 dec 2010 ontbonden inzake Nederlands “spraytunnel”-octrooi wegens verval octrooi door niet betalen jaartax. Europees “spraytunnel”-octrooi kan niet gelijkgesteld worden met Nederlands octrooi: Nederlands octrooi had ruimere strekking.