2015 Octrooi

Print this page

IEPT20151208, Hof den Bosch, Ice Care
Vast staat dat er een vorm van samenwerking was tussen partijen omtrent een octrooiaanvrage en de oprichting van een vennootschap. Inhoud afspraken onvoldoende aannemelijk gemaakt waardoor samenwerkingsovereenkomst geldt zoals deze door appellant is gesteld.

 

IEPT20151208, Hof Den Haag, Ventraco v VWS
Executiegeschil: Voortzetting inbreuk Nederlands octrooi door via website aanbieden van RheoFalt-HP-EM op Nederlandse markt: De omstandigheId dat de pagina werd gepubliceerd onder het toplevel domain .nl en dat op de website slechts een adres en telefoonnummer van Ventraco in Nederland worden vermeld, duiden erop dat de internetpagina mede op het Nederlandse publiek was gericht.Het feit dat de pagina in het Engels is gesteld, sluit niet uit dat de pagina mede op Nederland is gericht omdat, zoals VWS als zodanig onbestreden heeft aangevoerd, het Nederlandse publiek het Engels voldoende machtig is om de inhoud van de pagina te begrijpen. Voortzetting inbreuk: niet aangegeven dat het een ‘vernieuwde versie’ betreft, productnaam is hetzelfde gebleven; begrip ‘aanbieden’ moet ruim worden uitgelegd:  aanbod kan de positie van de octrooihouder op de markt voor producten en werkwijzen die onder het octrooi vallen nadelig beïnvloeden.Voor verbeuren dwangsommen slechts vereist dat vonnis is betekend.


IEPT20151125, Rb Den Haag, Sun v Novartis
Voor prioriteit vereist dat document in zijn geheel beschouwd geclaimde uitvinding direct en ondubbelzinnig, alsmede nawerkbaar openbaart. Bij tweede medische indicatie vereist dat de geschiktheid voor geclaimde therapeutische werking daaruit moet kunnen worden afgeleid. Prioriteit geaccepteerd, gelet op algemene vakkennis van uit team bestaande vakman. Inventiviteit: Keuze voor zoledroninezuur en vervolgens bepalen van de juiste doseringshoeveelheid en -frequentie lag niet voor de hand. Geen indirecte inbreuk Swiss type claim: 'voor toepassing van de geoctrooieerde uitvinding’, kan voor wat Swiss type werkwijzeconclusie betreft niet anders worden begrepen dan het bereiden van het geneesmiddel zoledroninezuur voor de behandeling van osteoporose. Doorprocederen binnen VRO-regime over mogelijk directe inbreuk op Swiss type claim door fabrikant.


IEPT20151125, Rb Den Haag, HP v Digital Revolution
Nieuw fysiek c.q. structureel kenmerk kan onder omstandigheden geïmpliceerd worden door functioneel conclusiekenmerk. Als structureel kenmerk ingekleed, maar puur functioneel kenmerk f. kan geen nieuwheid verschaffen aan conclusie 1 van EP 617. Ook kenmerken g. t/m i. van conclusie 1 leveren geen nieuwheid op. Grondslagvermeerdering bij CvA in reconventie in strijd met goede procesorde binnen VRO-regiem.

IEPT20151124, Hof Den Haag, Rhodia v Jiaxing
Voor de hand liggend: redelijke verwachting van succes voldoende. Gerede kans dat EP 627 voor Vanilline nietig wordt geacht door gebrek aan inventiviteit: vakman zou voor beperken vervolgreacties condensatiereactie laten plaatsvinden in een propstroomreactor. [...]. Daaruit leert de gemiddelde vakman derhalve dat — ook in complexe reacties — de selectiviteit van de reactie kan worden verhoogd door middel van het terugdringen van vervolgreacties, door gebruik te maken van een propstroomreactor.Het is voldoende indien de gemiddelde vakman van zo’n keuze een redelijke verwachting van succes zou hebben.


IEPT20151113, HR, AIB v Novisem
In geval van betwisting voor bestaan van “rechtsbetrekking” ex 1019a jo. 843a Rv vereist dat met reeds voorhanden bewijsmateriaal voldoende aannemelijk wordt gemaakt dat inbreuk op een IE-recht is of dreigt te worden gemaakt. Voor voldoende aannemelijkheid niet zelfde mate van aannemelijkheid vereist als voor toewijzing inbreukvordering in kort geding. In feitenrechtspraak gehanteerde formulering van een redelijk vermoeden van een (dreigende) inbreuk miskent voorgaande niet. Bij verzoek ex artikel 1019b Rv (tot in beslag mogen nemen van bewijsmateriaal) is vereiste aannemelijkheid eerder aanwezig dan bij verzoek of vordering tot inzage of afschrift. Oordeel hof dat hetgeen gebeurd is toereikend vaststaat zodat exhibitie daarin geen verandering zou brengen onjuist: exhibitie zorgt voor aanvullende onderbouwing van gestelde inbreuk en inzicht in de aard en omvang daarvan. Oordeel hof dat bij “zwakke” inbreuk geen rechtmatig belang bestaat onjuist. Kwekersrechtelijk ‘te koop aanbieden’ zelfde als octrooirechtelijk te koop aanbieden: aan voldaan als aanbod wordt gedaan onder voorbehoud dat betreffende materiaal pas geleverd kan worden na expiratie van het kwekersrecht.

IEPT20151208, Hof den Bosch, Ice Care
Vast staat dat er een vorm van samenwerking was tussen partijen omtrent een octrooiaanvrage en de oprichting van een vennootschap. Inhoud andere afspraken onvoldoende aannemelijk gemaakt, zodat stuk van 4 april 2007 geldt .

IEPT20151103, Hof Den Haag, High Point v KPN
Voor nieuwe octrooiconclusies is geen plaats meer in hoger beroep: deze leveren een nieuw feit op en zijn daarmee strijdig met de twee-conclusiesregel. High point kan zich beroepen op oude octrooiconclusies: zij heeft niet tot uitdrukking willen brengen dat zij geen beroep meer zou doen hierop en KPN heeft dit redelijkerwijs niet zo op kunnen vatten. Het hof houdt iedere verdere beslissing aan totdat pleidooi heeft plaatsgevonden. 


IEPT20151028, Rb Den Haag, ZTE v Vringo
Conclusie 1 en 12 EP 119 niet inventief: geen probleemuitvinding, mede door in standaardiseringsgroep gewisselde e-mails en oplossing van het objectieve probleem ligt voor de hand

IEPT20151006, HvJEU, Seattle Genetics v Patentamt
Begrip “datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap” uit artikel 13(1) Verordening ABC Geneesmiddelen wordt bepaald door Unierecht. "Datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap” is de datum waarop het besluit tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen, ter kennis is gebracht aan de adressaat ervan.

IEPT20150910, Rb Den Haag, HE Licenties v VG Colours

Conclusies 11-15 van octrooi NL 904 voor werkwijze voor introduceren van substantie in plant niet nieuw in het licht van oudere octrooien. Door HE Licenties slechts gewezen op geldigheid conclusie 11 NL 904, zodat ook volgconclusies 11-15 nietig zijn. Geen inbreuk op NL 904: onvoldoende aannemelijk dat vergroot definitief gat in de langsrichting een  maatregel van VG Colours is. Niet onwaarschijnlijk dat vergroting wordt veroorzaakt door het vullen van het geboorde gat met kleurstof, welke werkwijze ook in NL 581 werd beschreven.

IEPT20150909, Rb Den Haag, VDV v Swaans
Beschermingsomvang EP 728 voor betonnen roostervloer niet beperkt tot actieve nabehandeling: blijkt niet uit taalkundige betekenis ‘curing’ en vakman die octrooischrift leest zou inzien dat “curing” niet die specifieke betekenis van actieve nabehandeling heeft. Onvoldoende onderbouwd dat EP 728 niet inventief is. EP 728 nawerkbaar: periode waarin groeven in rooster moeten worden aangebracht volgt uit conclusie 1 en 10-12. Geen toegevoegde materie: authentieke Engelse tekst dient te worden beoordeeld welke geen wijziging heeft ondergaan. Swaans maakt (directe) inbreuk op conclusie 1 EP 728: (model)griprooster geproduceerd door toepassing werkwijze conclusie 1. Bewijsopdracht dat groeven in van Swaans afkomstige betonnen roosters, die in België zijn aangetroffen, door Swaans in Nederland zijn aangebracht. Geen indirecte inbreuk: betonnen rundveerooster vormt geen wezenlijk bestanddeel van de uitvinding.

IEPT20150826, Rb Den Haag, Hymmen v Teijin
Aanspraken niet Nederlandse delen van EP 180 en internationale aanrvagen moeten uitkomst procedure t.a.v. Nederlandse deel EP 180 volgen. In navolging van partijen gaat rechtbank ervan uit dat opeising (art. 60 EOV) EP 180 alleen mogelijk is voor zover de geclaimde materie inventief is. Relevant van wie het idee om isobare pers te gebruiken voor het sinteren van polyetheenpeder afkomstig is, ongeacht het daarbij gebruikte drukmiddel (olie of lucht). Conclusie 1 niet ontleend aan Hymmen: was voor contacten met Hymmen al bekend met isobare perssystemen. Stelling dat Hymmen isobare pers tot goede uitvoeringsvorm heeft gemaakt maakt dit niet anders: vakman had tot nawerkbare uitvoeringsvorm kunnen komen. Ook geen aanspraak op overige conclusies EP 180 nu deze niet inventief zijn. Conclusies 10 en 15 niet inventief omdat Hymmen in de dagvaarding deze conclusies als niet-inventief bestempelt. Conclusie 6 niet inventief: noodzaak wigwagvormige ingang met bepaalde hoek reeds bekend en precieze geclaimde hoek niet inventief. Conclusies 7, 8 en 9 niet inventief: in dagvaarding gesteld dat deze niet inventief zijn en bij pleidooi inventiviteit niet onderbouwd. Geen opeising EP 180 op grond van gesloten geheimhoudingsovereenkomst: niet ontzenuwd dat isobare pers reeds voor contact met Hymmen bij Teijin bekend was.

IEPT20150825, Hof Den Haag, Ascom v FMC
Uitleg EP 297: Uit passages van de beschrijving zal de gemiddelde vakman opmaken dat cruciaal is dat voorscheiding gehandhaafd blijft tot in scheidingsruimte. Bij FMC-Variant II wordt de (eventueel) verkregen voorscheiding grotendeels teniet gedaan voordat deze de scheidingsruimte bereikt, zodat cruciaal kenmerk ontbreekt, waardoor deze buiten beschermingsomvang valt. Ook geen equivalentie: niet in wezen dezelfde functie op in wezen dezelfde wijze met in wezen hetzelfde resultaat. Proceskosten FMC in ingetrokken kort geding niet redelijk en evenredig: gematigd van € 180.024 naar € 70.000.


IEPT20150814, Rb Den Haag, Coloplast v Medical4you
Niet te verwaarlozen kans dat conclusie 1 van EP 729 voor een katheter in bodemprocedure of in beroep tegen oppositiebeslissing wordt vernietigd wegens gebrek aan inventiviteit: vakman zou vloeibaar zwelmedium meeverpakken. Vakman zou op grond van wensen uit de praktijk nat verpakken van hydrofiele intermittent katheter onderzoeken waarna keuze voor niet-gasdoorlatende verpakking een triviale stap is.

IEPT20150716, HvJEU, Huawei v ZTE
Houder FRAND-octrooi maakt geen misbruik van machtspositie door inbreukvordering in te stellen wanneer hij de vermeende inbreukmaker in kennis heeft gesteld van de inbreuk, een schriftelijk aanbod van een licentie onder FRAND-voorwaarden heeft gedaan en de inbreukmaker het octrooi blijft gebruiken. Niet verboden voor houdster FRAND-octrooi met machtspositie om tegen vermeend inbreukmaker beroep tot verstrekken boekhoudkundige gegevens of tot schadevergoeding in te stellen.

IEPT20150715, Rb Den Haag, WWTS v Panasonic
Geen auteursrechtinbreuk door versie 4 van IQonn software bij Toughbook computers te leveren: Panasonic verkeerde terecht in veronderstelling dat upgrade naar TC V4 voor ondersteuning GOBI 2000 chip zonder aanvullende kosten was geschied en onder afgesloten licentie zou vallen. Conclusie 1 van octrooi EP 882 nietig door gebrek aan inventiviteit: maatregelen al bekend uit US 348.

IEPT20150715, Rb Den Haag, Resolution v Shionogi
Beschermingsomvang conclusie 1 EP 471 strekt zich niet uit tot andere zouten dan die waarin het kation bestaat uit een alkalimetaalion, een aardalkalimetaalion of ammoniumion. Conclusies 1 en 2 en daarvan afhankelijke conclusies niet geldig voor zover zuur van rosuvastatine wordt geclaimd: toegevoegde materie. ABC 300125 partieel nietig voor zover het meer omvat dan zouten waarin het kation bestaat uit een  alkalimetaalion, een aardalkalimetaalion of ammoniumion. Geen indirecte inbreuk op ABC 300125: betoog gebaseerd op onjuiste conclusie dat beschermingsomvang EP 471 zich ook uitstrekte tot rosuvastine-zuur.

IEPT20150714, Hof Den Haag, Schering v Teva Pharma
Beschermingsomvang subgroep-indicatie octrooi – dat ziet op nieuwe therapeutische toepassing van bekende stof op G1N-subgroep patiënten – beperkt tot situatie waarin door derde specifiek wordt aangegeven dat stof voor subgroep is bestemd. Voor directe inbreuk dan in ieder geval vereist dat vakman op grond van SmPC en/of bijsluiter bij Teva’s generiek ribavirine zal menen dat deze specifiek bestemd is voor G1N-subgroep. Geen directe inbreuk: Teva SmPC’s en bijsluiters leiden niet tot conclusie dat producten specifiek voor GIN-subgroep zijn bestemd. Geen indirecte inbreuk: Teva’s generieke ribavirine vormt geen wezenlijk bestanddeel van de subgroep indicatie uitvinding van EP 861.

IEPT20150710, HR, Xingraphics v Afga
Artikel 85 Rv niet geschonden nu Agfa zich in hoger beroep niet op in klacht genoemde stukken heeft beroepen. Klacht over oordeel hof inzake octrooi-inbreuk verworpen: resultaten Agfa onderzoeken zelfstandig dragend voor oordeel over inbreuk.

IEPT20150505, HvJEU, Spanje v Raad
Verordening Eenheidsoctrooi Vertaalregelingen heeft legitiem doel: talenregeling kan toegang tot het eenheidsoctrooi en tot het octrooistelsel als geheel gemakkelijker, minder kostbaar en meer rechtszeker maken. Aangezien geen vertaling in officiële taal lidstaat wordt verlangd, is de regeling geschikt om dit doel te bereiken. Verordening is evenredig: kosteneffectief en bewaart noodzakelijk evenwicht tussen belangen aanvragers eenheidsoctrooien en andere marktdeelnemers. Geen schending arrest Meroni/Hoge Autoriteit: Uniewetgever heeft geen uitvoeringsbevoegdheden gedelegeerd aan deelnemende lidstaten of aan het EOB. Artikel 118 VWEU juiste grondslag voor artikel 4 Verordening Eenheidsoctrooi Vertaalregelingen. Geen schending rechtszekerheidsbeginsel.

IEPT20150505, HvJEU, Spanje v Parlement en Raad
Administratieve procedure voorafgaand aan eenheidsoctrooi verenigbaar met Unierecht: stelt slechts voorwaarden eenheidswerking vast van reeds overeenkomstig EOV verleend octrooi. Verordening kon worden gebaseerd op artikel 118 (1) VWEU: geschikt om verschillen bij octrooibescherming te voorkomen en derhalve gericht op eenvormige bescherming. Geen misbruik van bevoegdheid. Vaststelling hoogte jaartaksen en aandeel in verdeling jaartaksen door lidstaten niet in strijd met artikel 291(2) VWEU: betreft uitvoering van juridisch bindende Unierechtelijke handeling in de zin van artikel 291(1) VWEU, welke door lidstaten moeten worden uitgevoerd. Geen schending arrest Meroni/Hoge Autoriteit: Uniewetgever heeft geen uitvoeringsbevoegdheden gedelegeerd aan deelnemende lidstaten of aan het EOB. Hof in artikel 263 VWEU procedure niet bevoegd zich over rechtmatigheid van door lidstaten gesloten internationale overeenkomst of handeling nationale autoriteit uit te spreken.

IEPT20150422, Rb Den Haag, Matador v Bick
Gerede kans dat octrooi nietig is door gebrek aan inventiviteit: in advies NL Octrooicentrum opgestelde verschilmaatregelen tussen meest nabije stand van techniek D3 en conclusie 1 zijn allemaal terug te vinden in (niet door OCNL beoordeelde) E3. Gerede kans dat in bodemprocedure geen inbreuk wordt aangenomen: enkel onderste deel van poten DoubleLock als “behuizing” in de zin van conclusie 1 van NL 134 is te beschouwen. Niet voldaan aan stelplicht ten aanzien van gestelde equivalentie.

IEPT20150422, Rb Den Haag, Synthon v Teva
Redelijke uitleg artikel 237 en 1019h Rv brengt mee dat Teva kosten procedure m.b.t. definitief door EOB herroepen EP 703 dient te dragen, ondanks dat Synthon vorderingen heeft ingetrokken: als in ongelijk gestelde partij te beschouwen. EP 528 en EP 924 voor productieproces voor “glatirameer acetaat” niet inventief voor voorkomen metaalion-verontreiniging in HBr/azijnzuur-mengsel: vakman zou geen metalen apparatuur zal gebruiken, waardoor rode verkleuring wordt voorkomen. Octrooien ook niet inventief voor voorkomen broom-verontreiniging: vakman waarvan vermijden verontreinigingen in geneesmiddel gebruikelijk streven is, zou routinematig op broomverontreiniging zijn uitgekomen. Vakman zou bij tegengaan van ongewenste broomverontreiniging het vrije broom in het HBr/azijn-mengsel verminderen. 

IEPT20150421, Hof Den Haag, Samsung v Digital Revolution
Gerede kans dat EP 914 in bodemprocedure wordt vernietigd wegens gebrek aan inventiviteit: vakman zou vibratieprobleem onderkennen en realiseren dat trillingen negatieve uitwerking hebben op stabiliteit van de elektrische verbinding. Ook zou hij geheugeneenheid zo ver mogelijk van de bron van de verschillende problemen af plaatsen. Vakman zou communicatie-aansluiting verder van de bron van vibraties – de aandrijfkrachtopname-eenheid – plaatsen dan de aarde-aansluiting.

IEPT20150331, Rb Overijssel, Speedprosystems v FSPS
SPS geen eigenaar geworden van octrooien en octrooiaanvragen: beweerde overeenkomst bevat geen expliciete verklaring van overdracht octrooien. Beweerde overeenkomst niet rechtsgeldig tot stand gekomen: geen wilsovereenstemming.

IEPT20150318, Rb Den Haag, Cresco v ToN
Cresco geslaagd in bewijs voorgebruik door Koppert Kress van Raphanus sativa-plant  t.o.v. octrooi van ToN: octrooi nietig. ToN moet schadevergoeding van € 210.414,04 betalen voor executie van arrest IEPT20130528 in kort geding.

IEPT20150317, Hof Den Haag, Doebros v Rijkswaterstaat
Geen reden om procedure conform artikel 83(4) Row te schorsen i.v.m. oppositie bij EOB: discretionaire bevoegdheid en oppositie bevindt zich na ruim 2 jaar nog in beginfase zonder dat versnelling is verzocht. Memo Rijkswaterstaat aan marktpartij behoort tot stand van techniek: geen geheimhoudingsplicht. Memo (en daarin geïncorporeerde Richtlijnen 1992) openbaart expliciet alle kenmerken van conclusie 1 en impliciet de kenmerken van conclusie 2 en 3. Ook als memo niet tot stand van techniek behoorde is octrooi niet nieuw vanwege brief aan Rijkswaterstaat die alle kenmerken van het octrooi openbaart. Indien niet alle kenmerken van conclusie 2 en 3 worden geopenbaard in memo, zijn deze niet inventief: De gemiddelde vakman die zich gesteld ziet voor het probleem dat de uit het Memo bekende bluspost (ingevolge de Richtlijnen 1992) met deuren moet worden afgesloten, zodanig dat alleen het voor de brandweer bestemde deel visueel is afgeschermd, zal zonder inventieve arbeid tot de oplossing komen om de kast af te sluiten met deuren van verschillende breedte.Proceskosten: Onvoldoende onderbouwd dat nietigheidsprocedure moet worden aangemerkt als niet-inbreukverweer.

IEPT20150312, HvJEU, Actavis v Boehringer
Als basisoctrooi een conclusie bevat voor een product met een werkzame stof die als enige het voorwerp van de uitvinding vormt, waarvoor reeds een ABC is verkregen, geen ABC mogelijk voor een latere conclusie van dit octrooi voor een product met een samenstelling van deze werkzame stof en een andere substantie.

IEPT20150304, Rb Den Haag, Occlutech v AGA
Occlutech niet geslaagd in bewijs van openbaar voorgebruik van een "cupped" occluder t.o.v. het octrooi van AGA. Procedure geschorst tot het beroep tegen de beslissing van de Oppositie Afdeling van het EOB is afgerond.

IEPT20150304, Rb Den Haag, Gallus v MPS
Wijziging ter zitting van “printing position” naar “printing area” in conclusie 1 van EP 844 voor een “Rotary printing press” niet toegestaan: in strijd met goede procesorde. Nederlands deel van EP 844 vernietigd: gewijzigde conclusies breiden beschermingsomvang uit

IEPT20150218, RvS, Syngenta v NL Octrooicentrum
Verzoek tot wijziging beschermingsduur ABC op grond van artikel 17(2) Vo ABC Gewasbeschermingsmiddelen ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard: apart rechtsmiddel. Correctiemogelijkheid artikel 17 (2) Vo ABC Gewasbeschermingsmiddelen niet gebonden aan beroepstermijnen. NL Octrooicentrum heeft ten onrechte Finse vergunning niet als eerste vergunning aangemerkt: beschermingsduur verlengt tot 18 december 2015.

IEPT20150217, Hof Den Haag, VEOB en SUEPO v Octrooiorganisatie 
Geen immuniteit (artikel 8 EOV) Europese Octrooi Organisatie in arbeidsgeschil: vakbonden hebben geen alternatieve rechtsmiddelen ter beschikking en beroep op immuniteit disproportioneel. Gestelde autonomie en eigen rechtsorde van EOO gaat niet zo ver dat EOO grondrechten mag schenden zonder dat daar een effectief rechtsmiddel tegen bestaat. Voorzieningenrechter had zaak inhoudelijk moeten behandelen: vorderingen tegen EOO als geheel m.b.t. op alle werknemers en EOO rechtsgeldig voor NL rechter is gedaagd. Door EOO opgelegde e-mailblokkades disproportioneel. Dienstreglement maakt ten onrechte staking waarvan duur niet vooraf  bekend is onmogelijk. Beperking stakingsrecht tot ‘work stoppage’ en arbeidsvoorwaarden onjuist.

IEPT20150217, Hof Arnhem-Leeuwarden, S&C v Ancientgrain
Bestaan van rechtstreekse overdracht octrooien door S & C aan [vof] niet aannemelijk in kort geding

IEPT20150212, HvJEU, Merck v Sigma
Houder octrooi of ABC niet verplicht zijn voornemen om zich tegen de voorgenomen invoer te verzetten kenbaar te maken voordat hij zich op zijn rechten uit de eerste alinea van specifiek mechanisme uit Toetredingsakte 2003 beroept. Tweede alinea van specifiek mechanisme verhindert de houder van een octrooi of ABC om zich tegen parallelimport van geneesmiddelen die zijn ingevoerd en op de markt gebracht te verzetten voordat zijn voornemen hiertoe kenbaar is gemaakt. Kennisgeving van voornemen tot invoer moet worden gericht aan houder octrooi of ABC: elke persoon die wettig over de aan de houder van het octrooi of het ABC verleende rechten beschikt. Persoon die betrokken geneesmiddel wil invoeren niet verplicht om zelf hiervan kennis te geven aan houder octrooi of ABC, mits hij in de kennisgeving duidelijk kan worden geïdentificeerd.

IEPT20150204, Rb Den Haag, Nestec v NL Octrooicentrum
Niet de bestuursrechter maar de burgerlijke rechter bevoegd inzake weigering fout in octrooiregister te corrigeren. Eiseres verantwoordelijk voor door derde gemaakte fout bij betaling jaartaks: Een ander oordeel zou er toe leiden dat bij een verzoek om herstel van een octrooi in de vorige toestand de octrooihouder die de betaling van de jaartaks niet heeft uitbesteed in een nadeliger positie zou verkeren de octrooihouder die dat wel heeft gedaan. Besluit tot afwijzing verzoek tot herstel in vorige toestand vervallen octrooi onvoldoende gemotiveerd. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat eiseres niet heeft aangetoond dat het administratieve systeem van CPA voorziet in een deugdelijke controle op voorzienbare fouten die ook gemaakt kunnen worden door goed ingewerkte, ervaren en normaliter zorgvuldig werkende medewerkers.

IEPT20150204, Rb Den Haag, Nestec v NL Octrooicentrum
Niet de bestuursrechter maar de burgerlijke rechter bevoegd inzake weigering fout in octrooiregister te corrigeren. Eiseres verantwoordelijk voor door derde gemaakte fout bij betaling jaartaks: Een ander oordeel zou er toe leiden dat bij een verzoek om herstel van een octrooi in de vorige toestand de octrooihouder die de betaling van de jaartaks niet heeft uitbesteed in een nadeliger positie zou verkeren de octrooihouder die dat wel heeft gedaan. Besluit tot weigering herstel in vorige toestand onvoldoende gemotiveerd: Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat eiseres niet heeft aangetoond dat het administratieve systeem van CPA voorziet in een deugdelijke controle op voorzienbare fouten die ook gemaakt kunnen worden door goed ingewerkte, ervaren en normaliter zorgvuldig werkende medewerkers.

IEPT20150204, Rb Den Haag, GMC
Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van alle jegens Arca ingestelde vorderingen: in Nederland gevestigd. Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van onrechtmatige daadsvorderingen jegens buitenlandse gedaagden Innova en GMC: gevaar voor onverenigbare beslissingen en eenzelfde situatie feitelijk en rechtens. Geen bevoegdheid jegens GMC voor opeising octrooi-aanvragen: zowel op grond van protocol rechterlijke bevoegdheid Europees Octrooi als EEX-Vo Engelse rechter bevoegd.

IEPT20150128, Rb Den Haag, Zoontjes Beton v Livingroof
Geen inbreuk op octrooi voor een steun voor een tegelvloer: product Livingroof bevat niet alle kenmerken van conclusie 1. Ook geen inbreuk d.m.v. equivalente maatregelen, nu product Livingroof bedoelde kenmerk niet heeft.

IEPT20150127, Hof Den Haag, Novartis v Sun
Vakman bestaande uit team: arts gespecialiseerd in botaandoeningen  en farmacoloog met ontwikkelingservaring inzake farmaceutische producten voor botaandoeningen. Geldig beroep op prioriteit: vakman kan conclusie 7 van EP 689 direct en ondubbelzinnig uit het prioriteitsdocument US 689 afleiden: doseringsbereik van 2-10 mg per jaar redelijkerwijs niet anders te begrijpen dan dat dit ziet op intraveneuze toediening.Inventiviteiot aannemelijk: Niet valt aan te nemen dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum door een van deze publicaties, niettegenstaande zijn kennis van voornoemd werkingsmechanisme van bisfosfonaten, ertoe zou worden aangezet een interval van een jaar te hanteren bij de behandeling van osteoporose. Daar komt bij dat alle publicaties betrekking hebben op andere bisfosfonaten dan zoledroninezuur. Indirect inbreuk  op EP 689 door Sun: Onder de gegeven omstandigheden, waarin het voor Sun op voorhand duidelijk was dat de handelwijze van VGZ er onontkoombaar toe zou leiden dat het Generieke Product ook zou worden gebruikt voor osteoporose en dus voor de door het octrooi onder bescherming gestelde indicatie, lag het op de weg van Sun om al het mogelijke in het werk te stellen om te voorkomen dat het Generieke Product zou worden uitgeleverd voor de behandeling van osteoporose, waarmee inbreuk zou worden gemaakt op het octrooi van Novartis.

IEPT20150115, HvJEU, Forsgren v Patentamt
ABC in beginsel mogelijk wanneer werkzame stof covalent is gebonden aan andere werkzame stoffen van een geneesmiddel. Geen ABC mogelijk voor werkzame stof waarvan effect niet onder therapeutische indicaties VHB valt. Dragerproteïne die door middel van een covalente binding is geconjugeerd aan een polysaccharide-antigeen slechts “werkzame stof” als is aangetoond dat zij eigen farmacologisch, immunocologisch of metabolisch effect heeft dat valt onder therapeutische indicaties VHB.

IEPT20150107, Rb Den Haag, Permavoid v HTW
Octrooi EP 727 voor wegdekfunderingsconstructie nawerkbaar. Geen toegevoegde materie: duidelijk en ondubbelzinnig geopenbaard dat uitvinding toegepast kan worden bij door voertuigen te bereiden wegdekconsructie. Vakman zou uit fig. 23 en 24 begrijpen dat de funderingslaag direct op de ondergrond geplaatst wordt en dat de oppervlaktelaag direct boven op de funderingslaag geplaatst wordt. EP 727 nieuw ten opzichte van US 661, AU 488, WO 142 en WO 334, omdat deze octrooien geen funderingslaag openbaren en/of later zijn gepubliceerd dan EP 727. EP 727 inventief: ook als US 661 closest prior art zou zijn tast het inventiviteit EP 727 niet aan. HTW maakt inbreuk op volgconclusie 15 van EP 727 door Varioboxen aan te bieden en toe te passen.