2020 Octrooi

Print this page

IEPT20200626, HR, Sandoz v Astrazeneca

Principale beroep verworpen (artikel 81(1) RO): de Hoge Raad heeft de klachten over het arrest van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van dat arrest. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie art. 81 lid 1 Wet RO). Klacht van Astrazeneca in incidentele beroep, dat het hof heeft miskend dat schade ook het gevolg kan zijn van andere inbreuken dan het op de markt brengen van een inbreukmakend product, slaag niet: voor schadevergoeding op te maken bij staat is het voldoende dat eiser aannemelijk maakt dat mogelijk is dat er schade is of zal worden geleden. AstraZeneca heeft dit onvoldoende aannemelijk gemaakt. Overige klachten in incidenteel beroep verworpen (artikel 81(1) RO).

 

IEPT20200513, Rb Den Haag, DTS v Samsung

Geen toepassing vertrouwelijkheidsregime artikel 1019ib Rv: artikel 1019ib Rv niet van toepassing, nu zaken niet zien op bescherming van bescherming bedrijfsgeheimen. Mededelingsverbod voor aantal producties en hetgeen achter gesloten deuren aan de orde is gekomen: Samsung heeft zwaarwegende belangen bij geheimhouding van gegevens die de architectuur van beveiligings-, authenticatie- en verificatiefuncties van Samsungproducten betreffen. Derde uitvoeringsvorm (bestuderingssysteem heeft toegang tot opslaglocaties) WO 752 is geen uitvoeringsvorm van uitvinding waarvoor octrooi is verleend in EP 099: in EP 099 wordt geclaimd dat besturingssysteem geen toegang tot opslaglocaties heeft. Deelkenmerk 1.5 conclusie 1 EP 099 bevat toegevoegde materie ten opzichte van aanvrage WO 752: door DTS aangehaalde passages zien op de derde uitvoeringsvorm die niet onder beschermingsomvang verleende conclusies valt, uit WO 752 af te leiden dat de beveiliging van transacties wordt bereikt door de authenticatiegegevens op te slaan op een opslaglocatie in het BIOS of afgeschermd van het besturingssysteem door het BIOS, voor zover deelkenmerk 1.5 claimt dat authenticatiegegevens ook opgeslagen kunnen zijn in “any other secure location” is sprake van ontoelaatbare toegevoegde materie. Structureel samenhangende maatregelen uit een uitvoeringsvorm mogen niet verruimd worden door toevoeging van een facultatieve maatregel, afkomstig uit een uitvoeringsvorm waarin die maatregel niet samenhangt met de overige structurele maatregelen. Deelkenmerk 1.12 conclusie 1 EP 099 bevat toegevoegde materie: vakman zal op grond van aanvrage WO 752 "a secure memory location inaccessible to an operating system" zo opvatten dat zowel authenticatiesoftware als de opslaglocatie daarvan ontoegankelijk is voor het besturingssysteem, vakman zou begrijpen dat dit het geval is als authenticatiesoftware zich in of achter het BIOS bevindt (wat niet wordt geclaimd), waardoor sprake is van toegevoegde materie. Onafhankelijke conclusies 23 en 24 bevatten (vrijwel gelijkluidende) deelkenmerken, waardoor ook sprake is van toegevoegde materie. Afhankelijke volgconclusies ook nietig. Onafhankelijke conclusies EP 140 bevatten toegevoegde materie. Afhankelijke volgconclusies ook nietig. Zaken aangehouden met betrekking tot buitenlandse delen EP 099 en EP 140 totdat vaststaat of die delen al dan niet geldig zijn.

 

IEPT20200421, Hof Den Haag, Digital Revolution v Samsung

Samsung, die onderhavige octrooien en modelrechten aan HP heeft overgedragen, ontvankelijk in hoger beroep: Samsung treedt op grond van lastgeving op voor HP. Dat EP 537 meerdere los van elkaar staande uitvindingen bevat strookt niet met artikel 82 EOV, maar is geen nietigheidsgrond en doet niet af aan duidelijkheid EP 537. “Middendeel” uit conclusies 1 en 2 niet onduidelijk. Uit omstandigheid dat EP 211 - dat DR c.s. stelt toe te passen - ophopingsprobleem niet openbaart zal vakman niet afleiden dat dit probleem zich niet zal voordoen, maar dat probleem niet is onderkend. Standpunt dat ophopingsprobleem en weglekken afvaltoner niet zou bestaan is inventiviteitsverweer: bewijslast rust op degene die nietigheid inroept. Dat probleem niet is onderkend in stand van de techniek maakt het bestaan daarvan niet onaannemelijk. Stelling dat vakman niet plausibel zou achten dat in beschrijving beschreven oplossing zou werken zonder transportorgaan (60) verworpen: EP 537 ziet op twee afzonderlijke problemen, namelijk ophoping en klontering die door dieper gelegen deel respectievelijk een transportorgaan worden opgelost, vakman zou uit beschrijving begrijpen dat de (druk van) nieuw aangevoerde afvaltoner samen met de kracht die daarop door draaiende fotogevoelige medium wordt uitgeoefend zorgt voor voortstuwen in reinigingsruimte (21) opgehoopte afvaltoner naar afvalcontainer (23), vakman begrijpt met “mind willing to understand” dat “fully fills the cleaning area” niet letterlijk bedoeld is. Onvoldoende onderbouwd dat klonterprobleem zich bij normaal gebruik van printer tijdens reguliere levensduur zal voordoen, zodat transportorgaan toch noodzakelijk is. EP 537 nawerkbaar. Geen misbruik van octrooirecht: octrooi heeft technische toepassing en is nawerkbaar, stelling dat dieper gelegen deel enkel dient omdat cartridge anders niet compatibel zou zijn met Samsung printers verworpen. Dat EP 537 en EP 538 overlappende conclusies hebben maakt niet dat EP 537 ongeldig zou zijn door dubbele octrooiering: conclusies 1 en 2 EP 537 hebben ruimere beschermingsomvang, omdat transportorgaan daar geen deel van uitmaakt. EP 537 nieuw ten opzichte van US 608: openbaart niet locatie fotogeleidend medium en dat dieper gelegen deel naar beneden naar de fotogeleider toe is verdiept. EP 537 inventief: objectieve technische probleem is het tegengaan van afvaltonerlekkage, uitgaande van dat probleem onvoldoende aangetoond waarom door DR c.s. aangedragen documenten gelden als meest nabije stand van de techniek, indien van door DR aangedragen documenten wordt uitgegaan zou vakman niet stuiten op en kennis nemen van een van de andere aangedragen documenten, waarin geen lekkageprobleem wordt opgelost of zelfs genoemd, beroep op algemene vakkennis faalt. Inbreuk op EP 537 aangenomen. EP 744 niet inventief ten opzichte van Samsungs CLP-600 cartridge: vóór de prioriteitsdatum op de markt gebracht, is meest nabije stand van de techniek, in CLP-600 niet voorkomende deelkenmerk 1.11, het ter voorkoming van expansieve deformatie bevestigen van reeds aanwezige draageenheden aan bovenste en onderste behuizing, is algemene vakkennis, geen partial problems benadering, nu geen sprake is van een combinatie-uitvinding. Modellen GM 687 en GM 551 nietig: alle door Samsung onderscheiden kenmerken die model eigen karakter zouden geven hebben technisch effect, deze kenmerken zijn conform Doceram/Ceramtec-arrest (IEPT20180308) uitsluitend technisch bepaald, niet voor de hand liggend dat andere factoren dan de met de vormgeving te vervullen technische functie een rol spelen. Beroep op slaafse nabootsing onvoldoende onderbouwd. Proceskosten eerste aanleg en hoger beroep gecompenseerd: aandeel EP 537 door hof op 50% van de kosten begroot.

 

IEPT20200214, HR, High Point v KPN

Nationale rechter mag verzoek om centrale beperking van octrooi (art. 68 en 105a-105c EOV) buiten beschouwing laten wegens strijd met de eisen van de goede procesorde. Hof heeft terecht onderzocht of beroep High Point op centrale beperking octrooi toelaatbaar was in licht van eisen van een goede procesorde: hof moet uitzondering op tweeconclusieregel steeds toetsen aan eisen van een goede procesorde. Oordeel hof om centrale beperking octrooi wegens strijd met goede procesorde buiten beschouwing te laten geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting / is begrijpelijk: hof kon in bijzonder betekenis hechten aan – in cassatie onbestreden – vaststelling dat het octrooi in beperkte vorm nagenoeg identiek is aan gewijzigde conclusies van High Point die hof in tussenarrest 3 november 2015 (IEPT20151103) heeft geweigerd en waartegen High Point tevergeefs in cassatie is opgekomen, High Point had in eerder stadium moeten bewerkstelligen dat rechtsstrijd zich op geldigheid van octrooi in beperkte vorm zou toespitsen. Oordeel hof dat bezwaren tegen beroep op octrooi in beperkte vorm niet gelden voor KPN geen onjuiste rechtsopvatting / is begrijpelijk: beroep KPN op centrale beperking heeft slechts tot gevolg dat octrooi in ruime vorm achterhaald is, terwijl beroep High Point op beperking zou dwingen tot nieuw debat. Hof mocht vonnis Rb (IEPT20100915), waarin octrooi in ruime zin is vernietigd, bekrachtigen: leidt er niet toe dat octrooi in beperkte vorm is vernietigd.