2006 en ouder Publicatie - Privacy

Print this page

2006
 

IEPT20061228, Hof Arnhem, Reisbureau Rita

Geen "pressing social need' om poster te verbieden - beperking vrijheid van meningsuiting in de vorm van strafrechtelijke veroordeling wegens smaad niet noodzakelijk in democratische samenleving

 

IEPT20061222, Rb Amsterdam, Deventer Moordzaak

Onrechtmatige beschuldiging van moord - Verbod leidt niet tot monddood maken gedaagde 

 

IEPT20061222, Rb Amsterdam, Denk Vooruit

Vrijheid van meningsuiting kan beperkt worden door auteursrecht en merkenrecht - Parodie als auteursrechtelijke exceptie en merkenrechtelijke geldige reden

 

IEPT20061130, EHRM, Veraart v Nederland

Vrijheid van meningsuiting: Advocaat mocht openlijk twijfel uiten over en kritiek hebben op deskundigheid van therapeut, gelet op ernst van de feiten en omstandigheden

 

IEPT20061123, Rb Amsterdam, Grunenthal v CVZ

Vraag of CFH voor negatief advies geneesmiddel juiste toetsingsnorm hanteert leent zich niet voor kort geding

 

IEPT20061101, RvSt, Giebels v Koninklijk Huisarchief

Koninklijk Huisarchief geen bestuursorgaan Wet Openbaarheid van Bestuur

 

IEPT20061101, Rb Amsterdam, Stemwijzer

In beginsel vrij StemWijzer in te richten naar goeddunken, tenzij keuzes bij de inrichting van de StemWijzer onredelijk zijn

 

IEPT20060711, Hof Den Bosch, Top Oss

Verschoningsrecht jornalist niet beperkt tot identiteit van de bron maar ziet ook op de door bron verstrekte informatie

 

IEPT20060705, Rb Den Haag, HWS v Vewin en Vitens

Artikelen 6:194 e.v. BW niet van toepassing bij ontbreken concurrentieverhouding - onrechtmatige suggestie dat product schadelijk voor gezondheid zou zijn - Uit de handel nemen door Albert Heijn voorzienbare consequentie - Aansprakelijk voor schade - Geen toekenning voorschot

 

IEPT20060517, Rb Amsterdam, Lako Kennels v TROS

Onrechtmatige aantasting in eer en goede naam: Het voorgaande brengt met zich dat Tros c.s. onrechtmatig hebben gehandeld jegens Lako Ken-nels. Immers, aan de kwalificatie van Lako Kennels als nummer 2 op de lijst van de Top 5 van malafide hondenhandelaren, ofwel als de nummer 2 van de slechtste fokkers, of de nummer 2 van de meest be-ruchte hondenhandelaren, ligt geen gedegen onder-zoek ten grondslag. € 2.000 immateriële schade per persoon. Schadestaat materiële schade

 

2005

 

IEPT20050823, Rb Alkmaar, Xeeper v DSB
Rectificatie in relativerende context: in het onderhavige geval, waarin rectificatie niet anders dan redactioneel kon worden verkregen, is het spreken met genoemde journalist alleen onvoldoende om aan te nemen dat [eisers] de relativerende context van de rectificatie bewerkstelligd hebben

 

IEPT20050713, Rb Den Haag, Astée v Danziger

Een afgeleid ras mag niet in aanmerkelijke mate van het oorspronkelijke ras verschillen - Geen inbreuk vanwege grote verschillen - Bevoegdheid rechtbank inzake medelingen beperkt tot Nederland - tot specifieke personen gerichte brieven geen reclame - rectificatie bevolen

 

IEPT20030520, HvJEG, Ã-sterreichischer Rundfunk

Ruime verspreiding inkomensgegevens toegestaan indien noodzakelijk voor goed beheer openbare middelen. Rechtstreekse werking persoonsgegevens-richtlijn.

 

IEPT20050217, Rb Alkmaar, DSB v Xeeper
Publicatie: "Boevenbende" doelbewust beledigend en diffamerend

 

2004

 

IEPT20040624, Hof Amsterdam, Lycos
Gepubliceerde beschuldiging informatie niet onmiskenbaar onrechtmatig. Weigering NAW-gegevens te verstrekken onder omstandigheden onrechtmatig

 

IEPT20040120, Rb Den Haag, Consumentenbond

Onderzoek over en publicatie resultaten m.b.t. kwaliteit ooglaserklinieken niet onrechtmatig: het strookt met doelomschrijving Consumentenbond dat zij consumenten voorlicht omtrent productkeuzes en het onderzoek is in voldoende mate zorgvuldig geweest.

 

2003

 

IEPT20031106, HvJEG, Lindqvist
Persoonsgegevens-richtlijn: geen doorgifte persoonsgegevens naar derde land bij plaatsing op internetpagina

 

IEPT20030904, Hof Den Haag, Scientology

Auteursrecht: Geen eerdere rechtmatige openbaarmaking - geen citaatrecht - Geslaagd beroep op informatievrijheid - Serviceprovider maken niet zelf openbaar: niet op een lijn te stellen met uitgever

 

2001

 

IEPT20011009, HR, Danslessen

Vrijheid van artistieke expressie: Vooropgesteld moet worden dat de vrijheid van artistieke expressie een wezenlijk kenmerk van een democratische samenleving is. Belediging: beoordeling in context

 

1995

 

IEPT19950106, HR, Oorlogsverleden
Eerbied voor de menselijke persoon brengt mee dat aan een veroordeelde zijn daad, nadat hij haar heeft geboet, in beginsel niet meer wordt nagehouden.


1990

 

IEPT19900615, HR, McDonald's v Wolters-Noordhoff
het gebrek aan activiteit tegen eerdere publicatie van belang voor rechtmatigheid herpublikatie

 

1988

 

IEPT19880304, HR, Kinderen De Bourbon-Parma
Onrechtmatige nieuwsgaring

 

1987

 

IEPT19871016, HR, Driessen v Van Gelder

Vastleggen van de stem van gesprekpartner op geluidsband is onder omstandigheden inbreuk op de persoonlijke levenssfeer - niet ingeval van een zakelijk gesprek

 

1985

 

IEPT19850308, HR, Herrenberg v Het Parool
Niet alle omstandigheden genoemd in arrest 1983 hoeven getoetst te worden. Voldoende steun voor verdenkingen

 

1984

 

IEPT19840127, HR, Vara Ombudsman v Leading Succes People
Hogere zorgvuldigheidsnorm ombudsman

 

IEPT19840127, HR, De Telegraaf
de pers moet kunnen publiceren over het bestaan van beschuldigingen van strafbare feiten jegens per-sonen die belangrijke (en/of openbare) functies in de samenleving bekleden, … zonder dat op het moment van publikatie vaststaat dat die beschuldigingen waar zijn c.q. door de pers voor waar mogen worden gehouden

 

1983

 

IEPT19830624, HR, gemeenteraadslid v bestuurder Kinderbescherming
twee, ieder voor zich hoogwaardige, maatschappelijke belangen staan tegenover elkaar: (a) het belang dat individuele burgers niet door publikaties in de pers worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen en (b) het belang dat niet, door gebrek aan bekendheid bij het grote publiek, misstanden die de samenleving raken kunnen blijven voortbestaan
 

1966

 

IEPT19660218, HR, Petit en Fritsen v Nederlandse Klokkenspel-Vereniging
Grievende insinuaties over persoonlijke motieven bestuurder - Uitleg algemeen verbod