Artikel 106 sexies

Print this page

  weegschaal.png

 

1.  Het Bureau doet het Internationaal Bureau binnen zes maanden na de dag van publicatie van de internationale inschrijving een kennisgeving van weigering toekomen indien het Bureau bij het verrichten van een onderzoek van een internationale inschrijving constateert dat het model waarvoor bescherming wordt aangevraagd, niet overeenstemt met de omschrijving in artikel 3, onder a), of strijdig is met de openbare orde of de goede zeden.


De kennisgeving vermeldt op welke gronden de weigering gebaseerd is.
2.  De rechtsgevolgen van een internationale inschrijving in de Gemeenschap worden pas geweigerd nadat de houder in de gelegenheid is gesteld om ten aanzien van de Gemeenschap afstand te doen van de internationale inschrijving of zijn opmerkingen kenbaar te maken.


3.  De voorwaarden voor het onderzoek naar de weigeringsgronden worden bij de uitvoeringsverordening vastgelegd.