Alle artikelen

Print this page

Artikel 1 - Aard en reikwijdte van verplichtingen

Artikel 2 - Verdragen inzake de intellectuele eigendom

Artikel 3 - Nationale behandeling

Artikel 4 - Meestbegunstiging

Artikel 5 - Multilaterale overeenkomsten inzake de verwerving of instandhouding van bescherming

Artikel 6 - Uitputting van rechten

 

Artikel 7 - Doelstellingen

 

Artikel 8 - Beginselen

Artikel 9 - Verhouding tot de Berner Conventie

 

Artikel 10 - Computerprogramma's en verzamelingen van gegevens

Artikel 11 - Rechten inzake verhuur

 

Artikel 12 - Duur der bescherming

 

Artikel 13 - Beperkingen en uitzonderingen

 

Artikel 14 - Bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen (geluidsopnamen) en omroeporganisaties

Artikel 15 - Voor bescherming in aanmerking komende onderwerpen

Artikel 16 - Verleende rechten

Artikel 17 - Uitzonderingen

Artikel 18 - Duur der bescherming

Artikel 19 - Vereiste van gebruik

Artikel 20 - Overige vereisten

Artikel 21 - Verlening van licenties en overdracht

Artikel 22 - Bescherming van geografische aanduidingen


Artikel 23 - Extra bescherming voor geografische aanduidingen voor wijnen en spiritualiën


Artikel 24 - Internationale onderhandelingen; uitzonderingen

Artikel 25 - Vereisten voor bescherming


Artikel 26 - Bescherming

Artikel 27 - Octrooieerbare onderwerpen


Artikel 28 - Verleende rechten


Artikel 29 - Aan octrooiaanvragen gestelde voorwaarden


Artikel 30 - Uitzonderingen op verleende rechten

 

Artikel 31 - Ander gebruik zonder toestemming van de houder van het recht


Artikel 32 - Intrekking/Vervallenverklaring


Artikel 33 - Duur der bescherming


Artikel 34 - Octrooien voor werkwijzen: Bewijslast

Artikel 35 - Verhouding tot het IPIC-Verdrag


Artikel 36 - Reikwijdte van de bescherming


Artikel 37 - Handelingen waarvoor de toestemming van de houder van het recht niet is vereist


Artikel 38 - Duur der bescherming

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42 - Eerlijke en billijke procedures


Artikel 43 - Bewijsmateriaal


Artikel 44 - Rechtelijke bevelen


Artikel 45 - Schadevergoeding


Artikel 46 - Overige corrigerende maatregelen


Artikel 47 - Recht op informatie


Artikel 48 - Schadeloosstelling van de verweerder


Artikel 49 - Administratieve procedures

Artikel 50

Artikel 51 - Opschorting van het in het vrije verkeer brengen door douane-autoriteiten

Artikel 52 - Verzoekschrift

Artikel 53 - Zekerheid of gelijksoortige waarborg

Artikel 54 - Kennisgeving van opschorting

Artikel 55 - Duur van de opschorting

Artikel 56 - Schadeloosstelling van de importeur en van de eigenaar van de goederen

Artikel 57 - Recht op inspectie en informatie

Artikel 58 - Optreden ambtshalve

Artikel 59 - Corrigerende maatregelen

Artikel 60 - Minimale importen

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63 - Doorzichtigheid

Artikel 64 - Beslechting van geschillen

Artikel 65 - Overgangsregelingen

Artikel 66 - Leden die minstontwikkeld land zijn

Artikel 67 - Technische samenwerking

Artikel 68 - Raad voor de handelsaspecten van de intellectuele eigendom

Artikel 69 - Internationale samenwerking

Artikel 70 - Bescherming van bestaande onderwerpen

Artikel 71 - Toetsing en wijziging

Artikel 72 - Voorbehouden

Artikel 73 - Uitzonderingen op grond van veiligheidsoverwegingen