2006 en ouder - Auteursrecht

Print this page

2006

 

IEPT20061213, Rb Den Haag, Videojet v Clever
Inktflessen: geen inbreuk auteursrecht etiketten. Geen slaafse nabootsing: toegestaan identieke productnamen, codes en omschrijvingen te gebruiken

 

IEPT20061212, Hof Arnhem, Juresta v Advex

Niet aangetoond dat licentienemen bevoegdheid tot verrkijging schadevergoeding heeft bedongen (art. 27a AW) - Volmachtgever aansprakelijk voor handhaving recht door houder procesvolmacht

 

IEPT20061211, Rb Den Bosch, Scan-Air

Optiflex van Scan-Air niet aan te merken als auteursrechtelijk beschermd werk: gestelde auteursrechtelijk beschermde elementen van Optiflex technisch bepaald. "Luchtinlaat" is slaafse nabootsing van Optiflex: Optiflex heeft onderscheidend vermogen door als enige op de markt in het oog springende gebogen klep te combineren met koppelsysteem, verwarringsgevaar aanwezig nu Luchtinlaat nagenoeg exacte kopie is van Optiflex, [gedaagde] heeft niet alles eraan gedaan om verwarringsgevaar tussen Optiflex en Luchtinlaat te voorkomen.

 

IEPT20061207, HvJEG, SGAE v Rafael Hoteles - hotelkamer

Doorgeven tv-signaal door hotel aan gasten in hotelkamer is een auteursrechtelijke 'mededeling aan publiek', ondanks privé-karakter hotelkamer

 

IEPT20061107, Hof Arnhem, Motormanagementsysteem
Makerschap software geen gemeenschappelijk makerschap stagiaire

 

IEPT20061026, HvJEU, Commissie v Spanje
Vrijstelling van meeste openbare uitleeninstellingen van uitleenvergoeding niet toelaatbaar

 

IEPT20060919, Hof Arnhem, Bender v Palma cs
Vorm glazen worden wat vormgeving en materiaal betreft in beginsel voor een belangrijk deel bepaald door hun functionele karakter, en berusten in zoverre op objectieve vereisten van technische en praktische aard. Geen auteursrecht - geen slaafse nabootsing

  

IEPT20060912, HvJEG, Laserdisken v Kulturministeriet

Geharmoniseerde uitputting distributierecht vereist eigendomsovergang binnen EG. Artikel 4(2) Richtlijn 2001/29 geldig

 

IEPT20060706, HvJEG, Commissie v Portugal
Niet-nakoming Verhuurrichtlijn Portugal door vrijstelling van alle categorieën instellingen voor openbare uitlening

 

IEPT20060615, Hof Amsterdam, Brein v Techno Design
Techno Design niet gelijk te stellen met ISP. Inkomsten verwerven door structureel gebruik ongeautoriseerde MP3-bestanden onrechtmatig

IEPT20060601, HvJEG, Uradex

SatKabRichtlijn richtlijn verzet zich niet tegen wettelijk vermoeden van overdracht van recht op doorgifte.  
 

IEPT20060504, Hof Amsterdam, Fan Media v SBS

Auteursrechten - gemeenschap: Vaststelling en verdeling rechten vereist nader vereist nader feitelijk onderzoek waarvoor dit kort geding zich niet leent. Prestatiebescherming: Gebruik titel “Klussen en Wonen”onrechtmatig

 

2005

 

IEPT20051110, Rb Arnhem, Syncera v Synthese

Geen auteursrecht op ten behoeve van gemeenten vervaardigde bestek in kader van Europese aanbestedingsprocedure: inhoud, taalgebruik, indeling en volgorde van hoofdstukken en artikelen grotendeels functioneel en zakelijk van aard; tevens ligt de inhoud van deze bestekken op grond van het Europese aanbestedingsrecht grotendeels vast. Wel sprake van geschriftenbescherming. Ontlening aan het bestek Venlo van Syncera door eenvoudige herhaling, nu er sprake is van een zodanige overeenstemmende totaalindruk:

 

IEPT20050929, Hof Amsterdam, Vrijbuiter v Van Driel
Overdracht auteursrechten van voor 1981 omvat niet auteursrechten inzake ‘nieuwe media’. Merkrechten in beginsel vervallen wegens niet normaal gebruik als merk; decoratief gebruik geen merkgebruik.

 

IEPT20050921, Rb Arnhem, Codemasters
Geen auteursrechtinbreuk door overname wandschildering Ajax stadion in virtueel voetbalspel Codemasters: de minimis.

 

IEPT20050624, Rb Breda, Gouden Gids v Yellow Bear
Kleur geel als merk? Geen geldig depot kleurmerken. Portret: gebruikte afbeelding alle karakteristieke kenmerken van de portretten van [eiseres2] die Gouden Gids gebruikt voor haar ad-vertenties. Parodieverweer afgewezen. Misleidende vergelijkende reclame

 

IEPT20050421, Hof Den Haag, Goedewaagen Gouda v Bols
Individuele KLM huisjes auteursrechtelijk beschermd. Geen verzamelaarsauteursrecht Bols. Wanprestatie Bols inzake voorkeursrecht Goedewaagen. Wanprestatie Goedewaagen door verkoop huisjes.

 

IEPT20050302, Rb Den Haag, Uitgevers v Staat
Digitale knipselkrant – drie-stappen-toets: De rechtbank oordeelt, met de uitgevers, dat door de digitale knipselkrantenpraktijk van de Staat de normale exploitatie van de uitgevers als rechthebbenden in gevaar komt.Digitale knipselkrant bevat uitgebreide zoekmogelijkheden, zodat digitale knipselkrant derhalve een archieffunctie heeft

 

2004

 

IEPT20040512, Rb Haarlem, Techno Design v Brein
Auteursrecht: Aanbieden deeplinks / hyperlinks geen openbaarmaking. Enkele beschikbaarstelling faciliteiten voor mogelijke inbreuk door derden niet onrechtmatig

 

IEPT20040206, HR, Sloop Wavin-gebouw
Totale vernietiging van een voorwerp waarin een auteursrechtelijk beschermd werk is belichaamd, kan niet worden aangemerkt als een aantasting van het werk in de zin van art. 25(1)(d) Aw - sloop van met name uniek exemplaar kan misbruik van bevoegdheid door eigenaar opleveren

 

2003

 

IEPT20031120, Hof den Haag, IST v VSF

Rechtsgeldige overdracht auteursrechten Aerotraining aan IST. Akte vereist voor levering licentie; licentie beperkt recht? Inbreuk makende verhuur software

 

IEPT20031106, Hof Amsterdam, Byblos v Rowling
Auteursrecht: Inbreukmakende bewerking van Harry Potter en de Steen der Wijzen. Geen toelaatbare parodie. Merkinbreuk.

 

IEPT20030423, Rb Den Haag, Bridge-boekhoud-software
Verveelvoudigingsbevoegdheid rechtmatig verkrijger van exemplaar programmatuur omvat ook verveelvoudiging voor onderhoud.

 

IEPT20030321, HR, Intramed v Micromais

dat VVAA - voorwaardelijk, in de zin als bedoeld hierboven in 3.2.1 - afstand heeft gedaan van haar auteursrechtelijke aanspraken met betrekking tot het programma MAIS in de genoemde staat van augustus 1992. Daarin ligt besloten dat het Microcom vrijstond het programma MAIS te exploiteren.

 

2002
 

IEPT20021129, HR, Una Voce Particolare

Voor omkeringsregel van bewijslast van (bewuste of onbewuste) ontlening is een vergaande mate van overeenstemming vereist. Voor omkeringsregel van bewijslast van (bewuste of onbewuste) ontlening is een vergaande mate van overeenstemming vereist. Voor overeenstemmingsvraag komt het er op aan beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijke trekken vertoont dat de totaalindrukken van beide werken te weinig verschillen voor het oordeel dat het een zelfstandig werk is.

 

IEPT20020328, Hof Amsterdam, KazaA v Buma
Geen auteursrecht-inbreukmakende handelingen door KazaA: Enkel ter beschikking stellen middelen voor openbaarmakings- en verveelvoudigingshandelingen door gebruikers. Geen onrechtmatig aanbieden computerprogramma: Het is ook niet zo, althans daarvan kan voorshands niet worden uitgegaan, dat het computerprogramma van KaZaA uitsluitend wordt gebezigd voor het downloaden van auteursrechtelijk beschermde werken.

 

2001

 

IEPT20010726, Hof Amsterdam, Tarzan of the Apes

 ‘Uitgeven’ in Unie-land Berner Conventie. Voor ‘uitgeven’ is vereist dat door de zorg en onder verantwoordelijkheid van de bedoelde vennootschap(pen) de verschijning van het werk een serieuze is geweest en geen schijnuitgave, kenbaar gericht op het Engelse publiek, waaraan het in voldoende mate ter beschikking werd gesteld om aan een redelijke behoefte te voldoen.

 

IEPT20010607, Hof Den Bosch, Stokke v Laurus
Tripp Trapp stoel auteursrechtelijk beschermd. Geen inbreuk wegens verschillende totaalindruk

 

2000

 

IEPT20000526, HR, Cassina v Sedetti

Formaliteitenverbod Berner Conventie: Vereiste van het afleggen van instandhoudingsver-klaring bij afloop modelrecht in strijd met formaliteitenverbod Berner Conventie.

 

IEPT20000228, HR Shoppingspel

Bewijslast zelfstandige, niet-ontleende schepping. Aangesproken partij, die het werk onder zich heeft gehad, dient te bewijzen dat ondanks overeenstemming geen sprake is van (onbewuste) ontlening aan dat werk.

 

1999

 

IEPT19990708, Hof Amsterdam, Anne Frank Fonds v Parool
Geen rechtsgeldig citaat: niet eerder rechtmatig openbaar gemaakte dagboekaantekeningen

 

IEPT19990629,HvJEG, Butterfly Music v Cemed

Overgangsrecht beschermingstermijnrichtlijn: Artikel 10, lid 3, van Beschermingstermijnricht-lijn 93/98/EEG verzet zich niet tegen een nationale bepaling die voorziet in een beperkte periode voor de distributie van geluidsdragers door personen die deze geluidsdragers vóór de inwerkingtreding van die wet hadden kunnen verveelvoudigen en verhandelen omdat de rechten daarop onder de oude regeling waren vervallen.

 

IEPT19960621, HR, Van Genk v De Wild
Afgifte broncode: dat Van Genk BV volgens het kennelijke oordeel van het Hof aan haar auteursrechten of die van Van Genk niet het recht kan ontlenen zich tegen de gevorderde afgifte van de broncodes te verzetten.Gebruiksrecht broncode maatwerksoftware. Licentie tot (doen) aanbrengen wijzigingen in maatwerksoftware. Geen verjaring.

 

IEPT19990416, HR, Bigott en Batco v Dougal

Auteursrechtelijke oorspronkelijkheid werk ten tijde van creatie. Motivering beantwoording merkinbreukvraag: dat het oordeel over de vraag of sprake is van inbreuk, niet van zuiver feitelijke aard is en daarom zodanig moet worden gemotiveerd dat partijen en de cassatierechter in staat zijn na te gaan of de rech-ter die over de feiten oordeelt, bij het vormen ervan vorenbedoelde merkenrechtelijke regels heeft nageleefd.

 

1995

 

IEPT19951229, HR, Decaux v Mediamax

Geen inbreuk auteursrecht of modelrecht vanwege verschillende totaalindrukken. Geen auteursrechtelijke of modelrechtelijke bescherming stijl of mode. Relevant publiek voor beoordeling verwarringsge-vaar is het publiek, bestaande uit instanties en instellingen die met aanschaf en plaatsing van re-clameborden bezig houden

 

IEPT19950127, HR, Biggot v Doucal

Openbaarmaking vereist dat werk op een of andere manier aan het publiek ter beschikking komt. De vraag of de vervaardiging van de verveelvoudiging ongeoorloofd is en dus een inbreuk op het auteursrecht oplevert, moet worden beoordeeld naar het recht van het land waar de verveelvoudiging is vervaardigd.

 

IEPT19951110, HR, Reprorecht v NBLC

Knipselkranten: dat hier te lande mede als ‘tijdschrift’ in de zin van art. 15, eerste lid onder 1°, Aw heeft te gelden: een bij tussenpozen, in het belang van de ‘free flow of information’ uitgegeven publicatie die uit niets anders bestaat dan uit een naar onderwerp geselecteerde verzameling van reproducties van in verschillende dag-, nieuws- of weekbladen dan wel tijdschriften verschenen bijdragen als omschreven in de openingszin van art. 15, eerste lid, Aw.

 

IEPT19950524, Rb Amsterdam, Coss Holland v TM Data Nederland
Verkoop software diskette met gebruiksrecht; geen licentie. f 37.500 schade: TM Data als leverancier aansprakelijk voor toerekenbare fouten in het programma.

 

1994

 

IEPT19941227, Hof Den Bosch, Rooijakkers v Wouters
Gemeenschappelijk auteursrecht: de eisen van redelijkheid en billijkheid brengen in dit geval mede dat enerzijds Rooijakkers het werk moet kunnen blijven publiceren, doch dat anderzijds Wouters desgewenst moet kunnen delen in de revenuen daarvan en wel in een redelijke verdeling die rekening houdt met het belang van ieders aandeel in het werk.

 

1993
 

IEPT19931224, HR, Kleine Kabelnetten

“Ander organisme” is ander organisme dan dat de radio- of tv-uitzending verricht. Niet aan de rechter om kwantitatieve criteria voor openbaarmaking te ontwikkelen. Geen openbaarmaking in geval van "besloten kring".

 

IEPT19931224, Rb Amsterdam, Hoffman’s Honger
Geen rechtsgeldige afwijking van wettelijk vermoeden van overdracht auteursrecht filmwerk.

 

1992
 

IEPT19920626, HR, Damave v Trouw

Citaat mag niet wezenlijk afbreuk doen aan belangen rechthebbende - Citaat illustratie uit boek toelaatbaar wanneer niet de functie van versiering van dagblad verkrijgt 

 

IEPT19920420, HR, LaserVloerplan

Afstand auteursrecht ontwerper door zonder voorbehoud gebruiksrecht te verkopen: (…) dat het hof daar het oordeel tot uitdrukking brengt dat, zo aan [Eiser] enig auteursrecht zou toekomen, hij klaarblijkelijk, toen hij het ontwerp van het woord- en beeldmerk aan Weijzen BV had verkocht en goed vond dat deze daarmee zou doen wat haar goeddunkte, de uit enig auteursrecht even-tueel voortvloeiende rechten jegens Weijzen BV en hen die hun rechten ter zake van de merken aan de-ze zouden ontlenen, niet verder wenste uit te oefenen.
 

IEPT19920224, Rb Amsterdam, O Fortuna

Verzet tegen wijziging - Auteursrechthebbende kan zich verzetten tegen wijziging waarbij onderdelen compositie worden weggelaten en toegevoegd in de vorm van discoritme en paardengehinnik.

 

IEPT19920221, HR, Barbie

Vraag of sprake is van “eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt” in belangrijke mate van feitelijke aard; oordeel Hof – Barbie getuigt onmiskenbaar van een eigen type – getuigt niet onjuiste rechtsopvatting.  Niet uitgesloten dat met een beroep op bijzondere omstandigheden gemotiveerd verweer gevoerd kan worden dat, ondanks overeenstemming, sprake is van zelfstandige schepping, die niet de vrucht is van (onbewuste) ontlening. Bewijslast dat ondanks overeenstemming sprake is van zelfstandige schepping ligt bij beweerdelijke inbreukmaker.

 

1991

 

IEPT19910104, HR, Van Dale v Romme

Voor auteursrechtelijk werk vereiste originaliteit: Een verzameling van woorden die deel uitmaken van de Nederlandse taal, voldoet niet zonder meer aan het vereiste van een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dat is anders zijn indien de verzameling het resultaat is van een selectie die een persoonlijke visie van de maker tot uitdrukking brengt. 

 

1990

 

IEPT19900622, HR, Malmberg v Beeldrecht Zienderogen Kunst
Citaatrecht: opneming 'in het verband van de tekst' mag niet wezenlijk afbreuk doen aan de exploitatie van het betreffende werk.

 

IEPT19900601, HR, Kluwer v Lamoth

Indien creatieve arbeid niet is verricht door degene  die het fototoestel heeft gehanteerd, kan die derde  mede maker van dat werk zijn.

 

1989

 

IEPT19891110 HR, Mary Daly v Kardinaal Simonis
Inbreuk auteursrecht door uitgever: niet vereist dat uitgever een eigen verantwoordelijkheid heeft voor de inhoud of verspreiding van de gewraakte publicatie.
Geen schending persoonlijkheidsrecht of onrechtmatig citeren gelet op beperkte kader artikel.

 

1987

 

IEPT19871120, HR, Stemra v Free Record Shop
Uitputting auteursrecht bij in verkeer brengen grammofoonplaat

 

IEPT19870529, HR, Beatrix Postzegel
Openbaarmaking postzegel door PTT is openbaarmaking door openbare macht.Toepassing artikel 15b Aw niet beperkt tot werken waarvan openbare macht rechthebbende is. Verveelvoudiging artikel 15b Aw omvat ook verveelvoudiging in gewijzigde vorm. Schending persoonlijkheidsrecht van beide makers op grond van kunstzinnige eenheid van het werk als geheel (portret en belettering).

 

1986

 

IEPT19861127, Rb Amsterdam, Rubik's Kubus
Oplossingsstand auteursrechtelijk werk

 

1984
 

IEPT19840525, HR, Kabel-TV II

Conform Hoge Raad, 30 oktober 1981 (Kabel-TV I): Doorgeven van een uitzending aan het publiek door een ander organisme is in beginsel op een lijn te stellen met een oorspronkelijke openbaarmaking.

 

IEPT19840413, HR, Suske & Wiske
Stripfiguren zijn auteursrechtelijk beschermde werken. Vergaande mate van nabootsing geoorloofd bij parodie, voor zover noodzakelijk voor parodiërend karakter.

 

1982

 

IEPT19820209, HvJEG, Polydor v Harlequin

Uitoefening auteursrechten ten aanzien van invoer en verhandeling van grammofoonplaten die in Portugal rechtmatig zijn vervaardigd en in het verkeer gebracht door licentiehouders is geen verboden beperking van het handelsverkeer: geen middel tot willekeurige discriminatie of verkapte beperking van de handel tussen Gemeenschap en Portugal.

 

1983
 

IEPT19830114, HR, Kabelpiraten

Nieuw publiek irrelevant. KTA is 'ander organisme' dan dat van de uitzending en daardoor is sprake van openbaarmaking.

 

1981

 

IEPT19811211, HR, Spaanse Tegels
Hof hoefde niet te begrijpen dat Armstrong auteursrecht op gebruik basistegel claimde.

 

IEPT19811030, HR, Kabel-TV I

Strekking artikel 11bis(1)(2) Berner Conventie is dat doorgeven uitzending door een “autre organisme” gelijkgesteld wordt met een oorspronkelijke uitzending.
 

IEPT19810716, Hof Amsterdam, Rubik's Kubus
Auteursrechtelijk beschermd werk

 

1980

 

IEPT19800318, HvJEG, Coditel v Cine Vog

Verdragsbepalingen inzake het vrij verrichten van diensten verzetten zich er niet tegen dat degene die in een lidstaat de vertoningsrechten van een film heeft verworven de vertoning daarvan verbiedt indien deze wordt ontvangen en doorgegeven na in een andere lidstaat met toestemming van de oorspronkelijke rechthebbende te zijn uitgezonden.

 

1979

 

IEPT19790601, HR, BUMA v De Zon

Openbaarmaking muziek – besloten kring: Niet ieder laten klinken van muziek buiten besloten kring is openbaarmaking. Bij ten gehore brengen van muziek “ten eigen ge-noegen” is sprake van openbaarmaking als sprake is van een beroeps- of bedrijfsbelang of een soortgelijk belang bij het kunnen meeluisteren door derden

 

IEPT19790309, HR, Willem Dreeshuis v BUMA

Aan familie- of vrienden gelijk te stellen kring vereist banden die nauwelijks minder hecht zijn dan familiebanden en banden van vriendschap.
 

IEPT19790306, Hof Arnhem, Bruna v Rolf
Geen auteursrechtelijke stijlbescherming. Slaafse stijlnabootsing: dat door deze nodeloos vergaande stijlnavolging verwarring bij het publiek te duchten valt, daar dientengevolge de door appellanten aangewezen af-beeldingen van Rolf terstond associaties oproepen met het werk van Bruna en door het publiek allicht voor werk van Bruna zullen worden versleten.

 

1958

 

IEPT19580627, HR, Draadomroep

Afzonderlijke openbaarmaking door draadomroep

 

1957

 

IEPT19570308, HR, De Vries v BUMA
Indirecte auteursrechtinbreuk: dat het op den weg van de Vries had gelegen om, alvorens in de inrichting muziekuitvoeringen plaats vinden, opgave van de uit te voeren nummers te vragen en zich ervan te vergewissen of die nummers tot Buma's repertoire behoren en dat hij, dit nalatende, de in het maatschappelijk verkeer op hem rustende verplichting om de belangen van Buma te ontzien niet is nagekomen; 

 

1953

 

IEPT19531218, HR, Polak v De Muinck
Openbaarmakingsrecht ziet op elk exemplaar der oplage; geen uitputting door openbaarmaking een of meer verveelvoudigingen.


1952

 

IEPT19520125, HR, Leesportefeuille
Opnemen van in druk verschenen uitgaven in leesportefeuille geen auteursrechtelijke openbaarmaking.

 

1946

 

IEPT19460628, HR, Van Gelder v Van Rijn

Dat alleen de vormgeving, die de uiting is van datgene, wat den maker tot zijn arbeid heeft bewogen de bescherming van het auteursrecht geniet. Dat het bezigen van hetzelfde materiaal, het bewerken daarvan volgens eenzelfde, een bepaald artistiek effect opleverende methode, het volgen van den stijl geen nabootsing in gewijzigde vorm oplevert.

 

1941
 

IEPT19410523, HR, Gone with the Wind

Werkelijk uitgave in Conventie-land – ook al is dat met het oogmerk om de bescherming van de Conventie te verkrijgen en ook al is deze niet onaf-hankelijk van oorspronkelijke uitgave – kwalificeert als uitgave in Conventie-land. 

 

1938

 

IEPT19380506, HR, Léhar v Verbeek

Openbaarmaking radio-uitzending in café

 

1926

 

IEPT19260211, HR, Phileutonia

Geen indirecte auteursrechtinbreuk. enkele feit, waar zelfs niet is gesteld, dat verweerster kon of moest voorzien dat de vereenigingen dat werk ongeoorloofd zouden uitvoeren, niet kan opleveren deelneming of medewerking aan de schending van eischers auteursrecht, noch op zich zelf een inbreuk op dit recht uitmaakt;