2013 Auteursrecht

Print this page

IEPT20131231, Hof Den Bosch, PostNL
Faillissement Vago bekrachtigd: vorderingen van PostNL, gebaseerd op vonnis waarin is bepaald dat Vago inbreuk heeft gemaakt op auteursrechten m.b.t. Van Halem- en Beatrix-zegels voldoende summierlijk aannemelijk.

 

IEPT20131218, Rb Noord-Holland, Dagboek moeder Vaatstra

Dagboek van moeder Vaatstra is auteursrechtelijk beschermd. Geen (impliciete) toestemming voor publicatie van (passages uit) dagboek van moeder Vaatstra in door gedaagden uit te geven boek.Eiseres is o.g.v. artikel 6 Aw maker van (namens haar gehouden) toespraken, zodat gedaagden niet zonder toestemming delen hiervan in hun boek kunnen opnemen. Geen beroep op citaatrecht: gelet op aard van openbaarmaking (toespraak) en tijdstip ervan kan publiceren van aanzienlijke delen daarvan in boek zonder toestemming niet gerechtvaardigd worden. Geen verbod tot publicatie van boek van gedaagden, wel verbod tot publicatie van (passages uit) dagboek van moeder Vaatstra.

 

IEPT20131218, Rb Den Haag, L-Fashion v O’Neill
Geldig niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht ten aanzien van Coral Jacket: andere algemene indruk dan vormgevingserfgoed (Tornado Jacket). Modelrecht- en auteursrechtinbreuk: Coral Jacket en Jenny Jacket vertonen teveel gelijkenis, terwijl verschillen te gering zijn om andere algemene indruk te wekken. Ook auteursrechtinbreuk: Coral Jacket en Jenny Jacket maken dezelfde totaalindruk. Reconventie: L-Fashion wordt bevolen een rectificatiebrief met recall te sturen aan al haar afnemers in de Europese Unie.

 

IEPT20131218, Rb Amsterdam, Cozzmoss v De Nieuwe Krant
DNK is geen neutrale dienstverlener van informatiemaatschappij: controle over algoritme om artikelen te selecteren. € 9.888,08 schadevergoeding; 25% verhoging wegens verlies van exclusiviteit en vermindering van exploitatiemogelijkheden.

 

IEPT20131218, Rb Midden-Nederland, Van Loon v Techware
Auteursrechtelijk beschermde model arbeidsovereenkomst. Inbreuk: met [C] gesloten arbeidsovereenkomsten inbreukmakende verveelvoudiging van model arbeidsovereenkomsten. Exhibitie inbreukmakende arbeidsovereenkomsten afgewezen: vertrouwelijke bescheiden en bekendheid inbreuk onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20131218, Rb Amsterdam, Masterfile v ABC Kado
Geen auteursrechtinbreuk foto: incidentele verwerking als onderdeel in ander werk, te weten te koop aangeboden fotolijstjes.

 

IEPT20131211, Gerecht Aruba, Havaianas v Arubianas
Verwarringsgevaar tussen beeldmerken HAVAIANAS en ARUBIANAS voor slippers. Geen auteursrechtinbreuk op ontwerpen HAVAIANAS-slippers.

 

IEPT20131204, Rb Amsterdam, Koppe v Kluun
Domeinnaamhouder als regel aansprakelijk voor inhoud website: exoneratie artikel 6:196c(4) BW niet van toepassing. Geen citaatrechtexceptie: onvoldoende functioneel verband tussen foto’s en inhoud columns. Schadevergoeding: € 240 per foto wegens gederfde licentievergoeding foto.

 

IEPT20131220, Hoge Raad, MAG v Edco
Bekrachtiging oordeel Hof Amsterdam inzake slaafse nabootsing op grond van beantwoording door het BenGH van de door de Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen. Vernietiging arrest Hof Amsterdam op de in tussenarrest (r.o. 5.2.7 van dat arrest) aangegeven gronden inzake bewijslast auteursrechtelijke bescherming als werk van toegepaste kunst in land van oorsprong.

 

IEPT20131213, HR, Montis
Bij ontbreken instandhoudingsverklaring kan slechts beroep worden gedaan op 25 jaarsbescherming BC. Geen prejudiciële vragen over Europees non-discriminatie verbod bij ongunstiger behandeling van eigen onderdanen.Prejudiciële vragen aan BenGH inzake overgangsrecht inzake vervallen per 1 december 2003 van instandhoudingsverklaringsvereiste. Eerste publicatie vereist aanbieding en mogelijkheid van bestellen of kopen aan publiek. Publiek is eenieder inclusief eindgebruikers/consumenten voor wie het al dan niet door tussenkomst van groothandel, dealer of detaillist verkrijgbaar zal worden.


IEPT20131211, Rb Midden-Nederland, Reputations

Disclaimer auteursrechtelijk beschermd: eiser is de maker en creatieve keuzes. Auteursrechtinbreuk door disclaimer niet conform gebruiksvoorwaarden eiser te tonen op website.

IEPT20131210, Hof Amsterdam, Angry Nerds v Hotel Contact

Overeenkomst tussen partijen, waarin is bepaald dat alle rechten op de video’s worden overgedragen na betaling factuur kwalificeert niet als vereiste akte. Overeenkomst moet zo worden uitgelegd dat Angry Nerds als enige over bronbestanden beschikt en wijzigingen kan aanbrengen en daarmee extra inkomsten kan genereren.
 

IEPT20131127, Rb Gelderland, Brouwer v De Bronckhorst Hoeve

€ 1840 schadevergoeding wegens plaatsing van vier foto’s zonder toestemming en zonder naams-vermelding op website. Overeengekomen dat foto’s van Brouwer eenmalig mochten worden gebruikt in brochure 1998/1999.

 

IEPT20131126, Hof Den Haag, H&M v G-Star
Internationale jurisdictie. Bevoegdheidregels EEX-Vo prevaleren boven BVIE: BVIE heeft te gelden als posterieur verdrag. Rb Dordrecht ex artikel 5(3) EEX-Vo niet-grensoverschrijdend bevoegd inzake auteursrechtelijke vorderingen en inzake en slaafse nabootsing tegen H&M AB. Iedere rechter lidstaat waar beweerde schade kan intreden niet-grensoverschrijdend bevoegd om kennis te nemen van merkenrechtelijke vorderingen met betrekking op (dreigende) inbreuk via internet (artikel 5(3) EEX-Vo). Nederlandse rechter bevoegd met betrekking tot merkenrechtelijke vorderingen tegen H&M B.V. (artikel 2 EEX-Vo).

 

IEPT20131126, Hof Arnhem-Leeuwarden, Blackstone v Brainwave en Aqa
Auteursrechtelijk beschermde combinatie van 13 a 14 elementen; andere totaalindruk ondanks kleine verschillen. Geen slaafse nabootsing, geen eigen marktpositie AM32 en CKO 1 en geen verwarringsgevaar.

 

IEPT20131122, Rb Den Haag, Thuiskopie v Acer
Thuiskopie-AMvB mogelijk onverbindend wegens non-conformiteit met Auteursrechtrichtlijn. Passende voorlopige voorziening tot betaling van 50% van verschuldigde thuiskopievergoeding. Maandelijkse opgaveverplichting ‘onverwijld’ is niet ‘op dezelfde dag’.

 

IEPT20131119, Hof Amsterdam, GeenStijl v Sanoma
Plaatsen hyperlink geen zelfstandige openbaarmaking: faciliteren toegang tot openbaar gemaakte foto’s maar geen verschaffen van nieuw toegangskanaal c.q. geen interventie.Geen citaat-exceptie voor uitsnede foto die niet rechtmatig is openbaar gemaakt. In badkleding gehulde buik in casu geen portret. Onrechtmatig faciliteren kennisneming door derden van onrechtmatig openbaar gemaakt werk.

 

IEPT20131113, Rb Rotterdam, RMF
Stilzwijgende auteursrechtlicentie RMF wegens inspanningsverplichting inzake distributie film. Onaanvaardbaar discriminerend handhaven leningovereenkomst RMF wegens jegens eiseres wegens wanprestatie en niet tegenover andere producenten.

 

IEPT20131113, Rb Den Haag, Raab v Eyeworks
Geen overeenstemmende totaalindrukken tussen TV formats Turmspringen en Sterren Springen: duidelijk andere keuzes gemaakt. Inbreuk auteursrecht: lex loci protectionis.

 

IEPT20131112, Hof Arnhem-Leeuwarden, Gemeente Groningen
Misbruik van recht door vernietiging auteursrechtelijk beschermd werk: Bij verwijdering uniek werk dient de eigenaar aan te tonen dat voor de verwijdering een gegronde reden bestaat.Van doorslaggevend belang is dat de Gemeente zich voldoende heeft ingespannen om het werk te behouden.

 

IEPT20131107, Rb Amsterdam, An Info
Gelet op eerdere auteursrechtinbreuk op website van X wordt inbreukverbod toegewezen. Terechte vrees dat in nabije toekomst inbreuk op handelsnaamrecht ‘Ekirana’ zal worden gemaakt.

 

IEPT20131106, Rb Amsterdam, Handtassen
Beijing Bag auteursrechtelijk beschermd wegens specifieke combinatie van elementen. Auteursrechtinbreuk: overeenstemmende totaalindrukken van Beijing Bag en Keycord Bag.

 

IEPT20131106, Rb Zeeland-West-Brabant, Stamboom

Onvoldoende onderbouwd dat niet overlegd boek auteursrechtelijk beschermd is. Stamboom niet auteursrechtelijk beschermd: slechts opsomming van gegevens die vaststaan en waarin geen creatieve keuzes kunnen worden gemaakt.Geen databankrecht boekwerk: onvoldoende feitelijk onderbouwd dat gedaagde in kwantitatief of kwalitatief opzicht substantieel deel van boekwerk heeft gebruikt.

 

IEPT20131105, Rb Gelderland, Executie schadevergoeding
Geen schorsing executie van veroordeling tot betaling van schadevergoeding: geen beroep op verrekening met vordering uit hoofde van auteursrechtinbreuk dan wel in verband met licentievergoeding voor gebruik van foto's op website. Tegenvordering is onvoldoende aannemelijk geworden, gelet op afspraken dat kosten van foto's voor website in totaalprijs voor bouwen van website waren inbegrepen en nu gebruik van foto's overeenkomstig doel is waarvoor eiser foto's ter beschikking heeft gesteld.

 

IEPT20131101, Rb Den Haag, Eksmo v Ecatel
Ecatel pleegt als host van websites geen inbreuk op auteursrecht, maar handelt wel onrechtmatig als tussenpersoon (artikel 26d Aw). Geen prompt handelen als informatiemaatschappij-dienstverlener: maanden verstreken. Spoedeisend belang bij verbod wegens weigeren afgeven onthoudingsverklaring met boetebeding.
 

IEPT20131031, Rb Amsterdam, Red Arrow v SBS en Talpa
Geen beroep Red Arrow op auteursrecht format, maar op onrechtmatige daad. Andere totaalindruk beide formats. Voldoende aannemelijk dat Talpa reeds enige tijd bezig was met het ontwikkelen van het format. Geen onrechtmatig handelen SBS na stuklopen onderhandelingen met andere producent in zee te gaan.

 

IEPT20131030, Rb Oost-Brabant, VBA Events
Gemeenschappelijk recht handelsnaam kroegentocht.nl. Werkgeversauteursrecht op huisstijl: niet ter zake van freelancers, wel terzake van werknemers. Gebod om Facebook te verzoeken tot terugplaatsing VBA-pagina VBA.

 

IEPT20131025, HR, S&S v Esschert
Communautaire harmonisatie auteursrechtelijk werkbegrip omvat ook modellen of werken van toegepaste kunst.
Toepasselijkheid auteurs- en modelrechtelijke samenloopsbepalingen bij op bestelling ontworpen modellen. BVIE-regeling inzake originair rechthebbende auteurs- en modelrecht niet in strijd met Gemeenschapsmodelverordening. Spoedeisendheid nevenvorderingen: nauwe verwantschap met voldoende spoedeisende hoofdvordering; enkele onomkeerbaarheid ervan staat niet in weg van toewijzing.

 

IEPT20131021, Rb Den Haag, Jumbo v Ravensburger
Nederlandse rechter bevoegd ten aanzien van buitenlandse Ravensburger-vennootschappen (artikel 6(1) EEX-Vo). WASGIJ-spelformat tezeer geabstraheerd voor auteursrechtelijke bescherming.

 

IEPT20131018, Rb Rotterdam, Van Loo v Fortuna
€1250 schadevergoeding voor foto op website:gebaseerd op algemene leveringsvoorwaarden van Fotografenfederatie: gederfde licentie-vergoeding van € 500 en toeslag van € 750 wegens opsporingskosten, waardevermindering van het auteursrecht, gederfde winst, te verwachten prijsbederf en het ontbreken van de naamsvermelding. € 1.000 proceskosten: geen gecompliceerde zaak en geen sprake van opzettelijke of grootschalige inbreuk.

 

IEPT20131018, Rb Amsterdam, Nederlandse Loodsencorporatie
Nederlandse Loodsencorporatie bevoegd jubileumboek niet uit te geven en zeggenschap over op te nemen teksten. Algemeen verbod schrijven boek in strijd met vrijheid van meningsuiting.

 

IEPT20131015, Hof Arnhem-Leeuwarden, Loendersloot v Prins
Ontwerp sloep niet auteursrechtelijk beschermd: alle onder 4.8 genoemde elementen, met uitzondering van de trapeziumvormige achterrand van de zitting, in meer of mindere mate in het vormgevingserfgoed kunnen worden aangewezen; geen vrije creatieve keuze combinatie. Geen slaafse nabootsing: Onderscheidend vermogen en eigen plaats op de markt onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20131009, Rb Den Haag, Sena v Hakave
Het verweer dat het merendeels om oude muziek gaat, die niet behoort tot het Buma-repertoire, slaagt niet. Deze stelling impliceert reeds dat op zijn minst in mindere mate wel tot het Buma-repertoire behorende muziek ten gehore is gebracht.

 

IEPT20131009, Rb Den Haag, Black Rhino v Sic (Blues Brothers)
Auteursrechtelijke vorderingen gebaseerd op filmscripts onvoldoende onderbouwd. Auteursrecht op characters Jake en Elwoo Blues onvoldoende onderbouwd.Portretrecht beperkt tot afbeelding: Een live optreden is geen afbeelding en geen overeenstemmende gelaatstrekken. Merkinbreuk: Het gebruik van het teken ‘(the) Blues Brothers’ door gedaagden in de aanduiding “I'm a Soul Man - A Tribute to the Blues Brothers” is naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen eerlijk gebruik.

 

IEPT20131008, Hof Amsterdam, Loo v Buis
Werk-toets: uitgangspunt dat van een auteursrechtelijk beschermd werk sprake is indien het gaat om een intellectuele schepping van de auteur die de persoonlijkheid van deze weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur. Onderzetters getuigen van eigen keuzes binnen stijl; schade wegens inbreuk € 4.990. Geen inbreukmakende reproductie foto’s op sleutelhangers: band met oorspronkelijke werk vrijwel geheel verloren gegaan. Geen slaafse nabootsing wegens ontbreken verwarringsgevaar bij afnemers van de groothandels: retailer in plaats van buitenlandse toeristen.
 

IEPT20131003, HvJEU, Pinckney v Mediatech
Rechter van plaats waar schade door auteursrechtinbreuk intreedt enkel bevoegd voor schade op grondgebied van zijn lidstaatveroorzaakte schade vast te stellen.

 

IEPT20131002, Rb Den Haag, Supertrash v Blokker
Supertrash-jurk auteursrechtelijk beschermd: combinatie van elementen die wordt aangemerkt als het resultaat van creatieve keuzes; combinatie niet terug te vinden in vormgevingserfgoed en niet noodzakelijk voor het bereiken van een technisch effect. Inbreukmakende Blokker-jurk: overeenstemmende totaalindruk door combinatie van op zichzelf niet beschermde elementen. Supertrash auteursrechthebbende ex artikel 8 Aw. Nevenvorderingen: Met de vaststelling dat sprake is van auteursrechtinbreuk, liggen de nevenvorderingen in beginsel voor toewijzing gereed.

 

IEPT20130918, Rb Midden-Nederland, Prequest
Eiser is krachtens art. 4 Aw maker en rechthebbende op Application Manager: copyright notice en verklaringen waaruit blijkt dat afnemers eiser als maker beschouwen. Prequest geen rechthebbende o.g.v. art. 7 Aw: geen nieuw werk ontstaan tijdens dienstverband en geen werkzaamheden verricht in kader van dienstverband. Ook geen beroep op art. 8 Aw: geen verschillende werken.

 

IEPT20130918, Rb Amsterdam, NTR
Geen vermoeden van overdracht van art. 45d Aw: afwijkende schriftelijke regeling getroffen, zodat exploitatierechten rusten bij eiser als scenarioschrijver. Beperkte uitleg van (sub)licentie: geldt alleen voor ten tijde van aangaan overeenkomst (1991) bekende exploitatievormen. Eventuele onrechtmatigheid van uitzendingen zonder (sub)licentie is toerekenbaar aan NTR als professionele partij.

 

IEPT20130917, Hof Den Haag, STR v Harechair

Geen uitputting: niet gebleken dat Harechair met schikkingsovereenkomst afstand van handhavingsbevoegdheden met betrekking tot haar onbekende verkopen in Nederland heeft gedaan. Geen toestemming van Harechair om litigieuze stoelen in de EER op de markt te brengen. Directe verkoop stoelen door IGAP aan STR in Italië in strijd schikkingsovereenkomst. Niet redelijk en evenredig om – naast de opslag voor kantoorkosten – een uur honorarium in rekening te brengen voor wekelijks raadplegen roljournaal.

 

IEPT20130910, Hof Amsterdam, Dimensione v Cassina
Auteursrechtinbreuk: er is sprake van distributie in Nederland, nu direct mailing van Dimensione is verzonden aan een groot aantal bedrijven in Nederland en hierin expliciet wordt vergeleken met Nederlandse prijzen. Bovendien kan bij bestelling op website Nederland worden aangevinkt als land van levering. Merkinbreuk: merken Le Corbusier en Rietveld worden niet uitsluitend in beschrijvende zin gebruikt. Misleidende reclame omtrent namaak en geoorloofdheid. Schade inzake gemiste verkopen begroot op grond van 3:1 verhouding. Proceskosten aan de hand van indicatietarief begroot.

 

IEPT20130904, Rb Amsterdam, Imation v Thuiskopie
Verlof tot conservatoir beslag afgewezen: belang van Stichting de Thuiskopie verzet zich tegen het leggen van beslag, omdat zij daardoor wordt belemmerd in het uitvoeren van haar doelstelling, namelijk het doorbetalen van ontvangen bedragen aan auteursrechthebbenden.

 

IEPT20130904, Rb Amsterdam, VEVAM v Ziggo cs
Vanwege Norma/NLKabel-arrest kan VEVAM zich niet langer beroepen op art. 26 Aw: geen primaire openbaarmaking door omroepen bij aanleveren aan kabelaars, zodat geen sprake is van heruitzenden. Ook geen beroep op in aansluitovereenkomsten met regisseurs aan VEVAM overgedragen auteurs-rechten: betreft slechts aanspraken die volgens wet collectief geëxploiteerd worden door VEVAM. Geen postcontractuele verplichtingen Ziggo en UPC.

 

IEPT20130903, Hof Den Bosch, Longchamp v Horsten
Pliage-tas inbreuk: Winstafdracht begroot op € 3.053,23. Compensatie proceskosten.

 

IEPT20130829, Rb Den Haag, Brein v Ebooks
Ex parte bevel : inbreukmakend ter beschikking stellen via websites van meer dan 10.000 voornamelijk Nederlandstalige e-books.

 

IEPT20130819, Rb Midden-Nederland, Almteq v Siemens
Opheffing auteursrechtelijke beslag software: nieuwe rechtssituatie ontstaan door aangaan van vaststellingsovereenkomst tijdens beslaglegging. Voorzieningenrechter gaat uit van geldigheid vaststellingsovereenkomst tussen partijen: kort geding leent zich niet voor nader feitenonderzoek en/of verdere bewijsvoering t.a.v. vernietigbaarheid van overeenkomst.

 

IEPT20130813, Hof Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe
Modelrecht: Geïnformeerde gebruiker: de consument of handelaar die geïnteresseerd is in flatscreen televisies in het duurste segment (waartoe zowel de BeoVision 10 als de Reference ID behoren). Hij kent de diverse modellen uit het vormgevingserfgoed. Inhoud van registratie als geheel bepaalt voor de geïnformeerde gebruiker de algemene indruk en beschermingsomvang modelrecht; inclusief in beginsel zij- en achterkant. Beoordeling inbreuk en feitelijke uitvoering model: daadwerkelijk verhandelde voortbrengsel waarop het model is toegepast mag in aanmerking mag worden genomen voor zover dit een bevestiging oplevert van hetgeen uit het model zoals ingeschreven blijkt, dus enkel ter verduidelijking, teneinde reeds eerder getrokken conclusies te bevestigen. Geen inbreuk: andere algemene indruk: in de Reference ID ontbreken de kenmerken die het model onderscheiden van het vormgevingserfgoed. Geen inbreuk auteursrecht conform modelrechtelijke bevindingen. Proceskosten voor twee instanties: € 246.967.

 

IEPT20130812, Gerecht Curaçao, Stijl
Persoonlijke kenmerkende stijl niet auteursrechtelijk te beschermen.Evenmin ruimte voor onrechtmatige slaafse nabootsing stijl.

 

IEPT20130807, Rb Amsterdam, Emryss
Herstelvonnis. Kennelijke fout. Emryss was bevoegd werken die zij op 30 maart 2010 in voorraad had te verkopen, zodat verkoop van die werken geen inbreuk op auteursrecht van eiser oplevert en Emryss niet is verboden.

 

IEPT20130807, Rb Den Haag, Lyie v Blitz Trading
Lyie ‘make a wish’-hanger auteursrechtelijk beschermd. Inbreukmakende overeenstemming ‘heart to get’-hanger

 

IEPT20130802, Rb Amsterdam, Kunsthandel v Pictoright
Executiegeschil. Geen schorsing executie van verstekvonnis, inhoudende bevel tot opgave van aan- en/of verkopen van volgrechtplichtig werk: niet verschijnen komt voor eigen rekening, geen sprake van kennelijk feitelijke of juridische misslag (er heeft namelijk geen beoordeling van aangevoerde feiten of inhoudelijke beoordeling van geschil plaatsgevonden) en onvoldoende aannemelijk gemaakt dat eiser niet in staat is aan verstekvonnis te voldoen.

 

IEPT20130731, Rb Rotterdam, Bredero v Drijfzand
Gerechtvaardigde opschorting betaling opvoeringsvergoeding toneelstukken bij gebreke van duidelijkheid over incassobevoegdheid Bredero onder verschuldigdheid van rente. Compensatie nodeloos proceskosten; nodeloos veroorzaakte proceskosten

 

IEPT20130731, Rb Overijssel, Buma v Reobijn
Ruime betekenis begrip openbaarmaking: Reobijn is als opdrachtgever personeelsfeest aan te merken als degene die openbaar heeft gemaakt.Beroep op vrijwaring door opdrachtnemer X gegrond: mondeling overeengekomen all-in-prijs bedrag

 

IEPT20130731, Rb Amsterdam, Hollandse Meesters
Onvoldoende gemotiveerd gesteld dat tv-serie Hollandse Meesters een auteursrechtelijk beschermd format heeft. Aangenomen dat alleen voor eerste serie van 20 afleveringen € 10.000 aan ontwikkelingskosten is overeengekomen.

 

IEPT20130731, Rb Den Haag, Dasoptical v Muziekcentrum RO
Originair rechthebbende op films: beheerst door lex loci protectionis. Uit stukken volgt dat producenten/rechthebbenden aan X licentie hebben gegeven met recht tot handhaving auteursrecht, inclusief recht op schadevergoeding. Toestemming Y tot verhandeling in Nederland van in India ingekochte dvd’s onvoldoende onderbouwd

 

IEPT20130724, Rb Den Haag, Dasoptical v K.M.I. Movies
Originair rechthebbende op filmwerk bepaald door lex loci protectionis: producent rechthebbende. Licentie- en handhavingsrechten voldoende aangetoond

 

IEPT20130724, Rb Amsterdam, Emryss
Emryss niet geslaagd in levering bewijs dat tussen eiser en Emryss overeenkomst tot stand is gekomen, op grond waarvan eiser gehouden is werk "Plants" uit te doen geven door Emryss. Gevorderde verklaring voor recht dat alle tussen eiser en Emryss bestaande overeenkomsten per 30 maart 2010 rechtsgeldig zijn ontbonden wordt toegewezen, nu geen bewijs van tegenvordering van Emryss is geleverd. Nu recht om na ontbinding van de overeenkomst werken van eiser te herdrukken niet ontleend kan worden aan overeenkomst, heeft Emryss inbreuk gemaakt op auteursrecht van eiser en zodoende onrechtmatig gehandeld.

 

IEPT20130724, Rb Amsterdam, Counterfeit UGG
Moedwillige merkinbreuk gedurende langere periode – verkoop via Marktplaats. Inbreukmakende namaak voldoende onderbouwd.

 

IEPT20130724, Rb Den Haag, Topro v Allergoedkoopst
Misleidende reclame: vereist dat redelijkerwijs aannemelijk is dat onjuistheid of onvolledigheid het economische gedrag van de maatman-consument kan beïnvloeden. Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder. Ernstig persoonlijk verwijt doordat bestuurder rollators bestelde terwijl hij wist of moet hebben geweten dat deze inbreukmakend waren en dit kon voorkomen.

 

IEPT20130723, Hof Arnhem-Leeuwarden, Artworx
Artworx geen auteursrechthebbende ex artikel 8 Aw. Auteursrechtelijke beschermingsomvang koeien- en kippenschilderijen vanwege “umfeld” beperkt tot exacte wijze van verbeelding. Impliciete exploitatielicentie voor de duur van samenwerking. Auteursrechtelijke oorspronkelijkheid en inbreuk kikker- en papegaai-schilderijen onvoldoende onderbouwd

 

IEPT20130723, Rb Gelderland, BLoved v Yehwang
GREY I LOVE-sjaal auteursrechtelijk beschermd: creatieve combinatie van ontwerpkeuzes binnen het zigzag of chevron thema. Inbreuk: overeenstemmende totaalindrukken.

 

IEPT20130723, Hof Amsterdam, Shoppingspel
€ 86.840 aan winstafdracht. Rente over winstafdracht vanaf 9 april 1997. € 28.508,92 kosten deskundigenonderzoeken voor rekening De Boer.

 

IEPT20130722, Rb Midden-Nederland, Foto voor microfoon
€ 513 schade door inbreukmakend commercieel gebruik foto op website. Proceskosten € 1.695

 

IEPT20130718, Rb Gelderland, Eijffinger v Style & Concepts
Overeenstemming EIJFFINGER en WALLS by Joost Eijfinger: "by Joost Eijffinger" is een in het oog springend onderdeel van het teken, dat auditief, visueel en begripsmatig sterke gelijkenis vertoont met het woordmerk "Eijffinger". Naamsvermeldingsrecht auteursrechtelijk maker geeft geen bevoegdheid familienaam te gebruiken als merk

 

IEPT20130717, Rb Zeeland-West-Brabant, Van Rhijn v De Jong
Geen inbreuk op boeken "Weg van Lila" en "Vaderstad" door filmscript "Janey, Kind van de rekening!". Voor zover eiser Van Rhijn elementen heeft uitgewerkt en van detaillering heeft voorzien, komt aan teksten auteursrechtelijke bescherming toe. Waar in filmscript die tekstuele uitwerking niet is overgenomen, is geen sprake van auteursrechtinbreuk. Voor zover vele elementen uit boeken gelijkenis vertonen met filmscript leidt dit wel tot vermoeden van ontlening, maar niet tot inbreuk. Daarvoor missen die elementen hetzij op zichzelf, hetzij in de uitwerking daarvan, oorspronkelijkheid

 

IEPT20130717, Rb Den Haag, Afdracht Beatles geluidsopnamen
Staat heeft niet onrechtmatig gehandeld jegens eisers/beslagenen door afdracht inbeslaggenomen geluidsbanden van The Beatles aan oorspronkelijke eigenaar, Apple Films. Eisers hebben onvoldoende onderbouwd waaruit zou blijken dat zij de eigendomsrechten (en eventuele auteursrechten) hebben op de geluidsbanden.

 

IEPT20130716, Hof Den Haag, Endstra-tapes
Geen auteursrecht op ‘achterbankgesprekken’: gezien de banaliteit van de vormgeving kan niet worden aangenomen dat het door Endstra uitgesprokene op creatieve arbeid van enige betekenis berustte. Geen spoedeisend belang: lange tijd stilgezeten en nog in slechts beperkte mate beweerdelijk inbreuk gemaakt.

 

IEPT20130712, Rb Rotterdam, Dijkstra v FFBN
Aansprakelijkheid hostingprovider voor inbreuk foto-auteursrecht; € 2.550 schade

 

IEPT20130712, HR, Allposters v Pictoright
Prejudiciële vragen aan HvJEU over uitputting auteursrechtelijk distributierecht bij wijziging vorm reproductie (Poortvliet-doctrine)

 

IEPT20130711, HvJEU, Amazon v Austro-Mechana
Stelsel van thuiskopieheffing zonder onderscheid bij bedrijfsmatig in verkeer brengen onder bezwarende titel van alle dragers, met restitutie-mogelijkheid ingeval van niet-heffingsplichtig gebruik toegestaan, indien door praktische moeilijkheden gerechtvaardigd en recht op teruggave doeltreffend is.Stelsel waarbij helft van vergoedingen wordt uitgekeerd aan sociale en culturele instellingen die zich daadwerkelijk inzetten voor rechthebbenden toelaatbaar. Betaling analoge vergoeding in andere lidstaat sluit verplichting tot vergoeding voor financiering billijke compensatie voor privégebruik in een lidstaat niet uit.

 

IEPT20130709, Rb Noord-Holland, 4PS v Herke en HBS
Ex parte bevel auteursrechtinbreuk 4PS software

 

IEPT20130709, Hof Den Bosch, Betsoft v Bubble
Nederlandse rechter bevoegd wegens dreigend onrechtmatig handelen in Nederland. Geen auteursrechtinbreuk: verschillende totaalindrukken voor concrete uitwerking van expandicon-effect. Geen bewijs inbreuk auteursrecht broncodes: door decompilatie verkjregen broncode gebruikt als vergelijkingsmateriaal, waardoor gelijkenissen niet verbazingwekkend zijn.

 

IEPT20130705, Rb Amsterdam, TMG
Gebruik domeinnaam “pedograaf.nl” voor weergave inhoud telegraaf-website onrechtmatig wegens diffamerend karakter. Geen inbreukmakende nieuwe openbaarmaking: (de)pedograaf.nl bereikt geen ander publiek dan telegraaf.nl en heeft geen winstoogmerk. Beslissende invloed en zeggenschap K op gebruik websites onder aan derde toebehorende domeinnaam voldoende aannemelijk

 

IEPT20130703, Rb Amsterdam, Charly en Chaplin
Schending formaliteitenverbod ter zake van werk van toegepaste kunst met buitenlandse oorsprong resulteert in maximum beschermingsduur auteursrecht van 25 jaar. Geen schending Europees non-discriminatie-beginsel nu geen onderscheid wordt gemaakt naar het recht van het land van oorsprong. Geen merkinbreuk geherstoffeerde stoelen omdat duidelijk is dat revisie niet onder controle van merkhouder heeft plaatsgevonden

 

IEPT20130702, Hof Arnhem-Leeuwarden, Wolters Noordhoff - Lesmethode
Rechtsgeldige beëindiging van als opdracht te kwalificeren auteursovereenkomst conform artikel 7:408 BW; verzuim niet vereist. Rechtsgeldige beëindiging staat niet in de weg aan recht op naar redelijkheid vast te stellen deel loon (artikel 7:411 BW).

 

IEPT20130627, Hof van Justitie EU, VG Wort
Reproductie met fotografische of soortgelijk resultaat opleverende techniek omvat reproducties door printer verbonden met pc; billijke compensatie kan dan voor een onderdeel verschuldigd zijn, maar totale compensatie voor onderdelen dient niet hoger te zijn dan de billijke compensatie bij een equivalent apparaat Al dan niet gebruik technische voorzieningen tast recht op billijke vergoeding niet aan. Toestemming rechthebbende geen invloed op verschuldigde billijke vergoeding voor reproductie. Auteursrechtrichtlijn niet van toepassing op gebruik werken tussen inwerkingtredingsdatum 22 juni 2001 en omzettingsdatum 22 december 2002.

 

IEPT20130619, Rb Noord-Holland, KAV v Sena
KAV laat in haar vestigingen geen muziek ten gehore, nu geen apparatuur beschikbaar wordt gesteld en KAV medewerkers heeft opgeroepen eventueel aanwezige radio’s uit te zetten. Geen wettelijke grondslag voor Sena en/of medewerkers om tegen wil van eigenaar percelen en panden van KAV te betreden.

 

IEPT20130619, Rb Den Haag, Informa v Multi Tasking
Inbreuk auteursrecht door ongeautoriseerd installeren software bij 17 advocatenkantoren op 108 gebruikersplekken.Bestuurdersaansprakelijkheid voor onrechtmatig handelen

 

IEPT20130619, Rb Den Haag, Kalida v Nexco Pharma
Incidentele conclusie tot internationale onbevoegd verklaring inzake verklaring voor recht van niet-inbreuk octrooi-, Gemeenschapsmerken, Benelux merken en auteursrechten tegen Amerikaanse gedaagden afgewezen

 

IEPT20130618, Rb Amsterdam, Beslag Stemra
Verlof tot leggen conservatoir beslag onder Stemra afgewezen: belang Stemra om vrijelijk over gelden te beschikken prevaleert; vrees dat Stemra onvoldoende verhaal biedt voor vordering van € 1,8 miljoen niet aannemelijk

 

IEPT20130612, Rb Den Haag, Thuiskopie
Nederlandse rechter grensoverschrijdend bevoegd: Nederland plaats van schadebrengende feit wegens import in Nederland 

IEPT20130611, Hof Den Haag, Montis v Het Anker
Geen herbeoordeling tussenarresten door fusie Montis: niet aannemelijk dat Het Anker wordt benadeeld. Montis voldoende onderbouwd dat auteursrechten na fusie naar nieuwe onderneming zijn overgegaan, door "akte van fusie" en uittreksel Kamer van Koophandel te overleggen. Gevorderde bevel tot opgave van verkochte inbreukmakende stoelen en gevorderde schadevergoeding en winstafdracht toegewezen.
 

IEPT20130610, Rb Rotterdam, Avelon v LN
POP-jeans and PAINTED-jacks auteursrechtelijk beschermd. Inbreukmakende gelijkenissen Painted-jack en Audrey-jack. Andere totaalindrukken POP-jeans en Wagner-jeans.

 

IEPT20130610, Rb Rotterdam, KMI v Asian-Food
President-rijstzak is auteursrechtelijk beschermd: ten aanzien van uiterlijk van rijstzak zijn duidelijk creatieve keuzes gemaakt. Niet aannemelijk geworden dat KMI auteursrechthebbende t.a.v. President-rijstzak is geworden in Nederland (via overdracht).

 

IEPT20130607, Rb Noord-Nederland, Videma v Yn’e Lijte
Netwerk in recreatiepark voor doorgifte van televisiesignalen levert openbaarmaking op
 

IEPT20130605, Rb Amsterdam, Pearson
Geen auteursrecht op normtabellen met normgegevens van Pearson; bovendien geen ontlening.

 

IEPT20130605, Rb Amsterdam, Bekendnaakt
Verweer dat derde-huurder verantwoordelijk was inhoud website onvoldoende onderbouwd. € 25.375 schade wegens inbreuk auteurs- en portretrechten

 

IEPT20130605, Rb Midden-Nederland, Hbeton v Bouwfonds
Causaal verband tussen schade en inbreuk op auteursrechten van Hbeton op ontwerpen, tekeningen en berekeningen onvoldoende onderbouwd, mede gelet op alternatieve oorzaken als faillissement of culpa in causa.

 

IEPT20130604, Hof Den Bosch, A en C Media
Hoger beroep niet-ontvankelijk: waarde van vordering wegens inbreuk auteursrechten gelijk van schade € 555 en daarmee beneden appelgrens van artikel 332 Rv

 

IEPT20130604, Hof Den Bosch, Johnny Hoes
Geen spoedeisend belang bij opeising rechten: zolang vonnis in hoofdzaak niet is vernietigd, heeft [A] de Oude Catalogus niet onrechtmatig in haar bezit; Opeising auteursrechten geen opeising van eigendom.

 

IEPT20130531, Rb Den Haag, Altrex v ASC
Huishoudtrap Double Decker auteursrechtelijk beschermd: niet eerder voorkomende combinatie van creatieve en andere (onbeschermde) elementen. Inbreuk door Alumexx-handy trap: in voldoende mate overeenstemmende totaalindrukken. Inbreuk beperkt tot tonen van prototypen op website in kader van aanbieding en voorgenomen verhandeling van product

 

IEPT20130528, Rb Amsterdam, Tilda
Geen inbreuk auteursrecht: wezenlijk verschillende totaalindrukken rijstverpakkingen. Geen ruimte voor aanvullende slaafse nabootsingsbescherming voor stijl of stijlkenmerken

 

IEPT20130524, Rb Amsterdam, Stichting Jonge Honden
Tewerkstellingsoverenkomst met behoud sociale voorziening geen dienstbetrekking in de zin van artikel 7 Aw. Eigendomsrecht van werken bij [eiser] gebleven

 

IEPT20130523, RvS, Beroepscommissie Examens ASG
Geen sprake van beoordeling van kennen en kunnen van leerling. Plagiaat leerling vastgesteld

 

IEPT20130521, Rb Den Haag, Hovicon v Bereila
Bereila-dispenser maakt geen inbreuk op Gemeenschapsmodel van Hovicon: dikke cilinder en dunne cilinder zijn niet opgenomen in één behuizing. Nu Bereila-dispenser buiten beschermingsomvang Gemeenschapsmodel valt, ook geen sprake van auteursrechtinbreuk of slaafse nabootsing; geen bijkomende omstandigheden

 

IEPT20130517, Rb Gelderland, Federatie
FAWBG geen auteursrechthebbende op grond van artikel 8 Aw; naam van de maker vermeld in copyright-notice op iedere pagina. Gebruiksrecht FAWBG van uitgave voldoende aannemelijk.

 

IEPT20130517, Rb Noord-Nederland, Gemeente Groningen
Geen inbreuk persoonlijkheidsrechten: verwijdering kunstwerk uit publieke ruimte waar tentoon wordt gesteld is geen aantasting van werk. Misbruik van bevoegdheid (art. 3:13 BW) door gemeente: enkele feit dat onderhouds- en herstelkosten kunstwerk hoger zullen uitvallen dan oprichtingskosten maakt belang van Gemeente niet groter dan belang van maker

 

IEPT20130514, Rb Amsterdam, Brein v ING
ING niet verplicht identificerende gegevens verantwoordelijken auteursrechtinbreuk te verschaffen . ING Bank niet “instrumenteel” bij het plegen van (de beweerde) auteursrechtinbreuken door FTD World of het faciliteren hiervan. Brein miskent dat de rol van een internet service provider of hostingprovider wezenlijk anders is dan die van een bank als ING Bank.

 

IEPT20130508, Rb Amsterdam, Hotel Contact v Angry Nerds
Op grond van overeenkomst moet Hotel Contact over mogelijkheid beschikken accomodatievideo’s te wijzigen:
Hotel Contact heeft de overeenkomst, en met name artikel 20, in redelijkheid zo mogen begrijpen dat zij met het eigendomsrecht van de video’s ook het recht zou krijgen om deze te bewerken. Wijzigen van logo en hotelnaam in video is geen inbreuk op persoonlijkheidsrechten. Geen inbreuk Databankwet, gezien contractuele relatie tussen partijen

 

IEPT20130425, Rb Oost-Brabant, Van Loo v F-Actif

Toerekenbare inbreuk fotoauteursrecht door publicatie op website. Evenmin volgt uit haar stellingname dat anderszins sprake is van misbruik van recht door Van Loo. Schade € 1.500; proceskosten € € 1.534

 

IEPT20130424, Rb Den Haag, iSource
Verwijzing naar kantonrechter voor zover zaak betrekking heeft op (gesteld) handelen in strijd met arbeidsovereenkomst. Benoeming deskundige voor beoordeling inbreuk auteursrecht op narrowcasting-software, mede op grond van inbeslaggenomen bescheiden

 

IEPT20130417, Rb Rotterdam, Cheil v City Media
T5 TV-display auteursrechtelijk beschermd: combinatie van elementen draagt persoonlijk stempel. Geen inbreukmakende verveelvoudiging: maatvoering en verhoudingen zijn wezenlijk anders.Geen onrechtmatig gebruik tijdens onderhandelingen verstrekte informatie.

 

IEPT20130412, HR, Stokke v Fikszo
Beschermingsomvang: beoordeling totaalindrukken inclusief onbeschermde (stijl)elementen, maar die behoren bij overeenstemmingsvraag geen rol te spelen afgezien van oorspronkelijke combinatie.Totaalindrukken toets conform Infopaq-arrest. Beschermingsomvang: niet-oorspronkelijke bewerking hoeft niet inbreukmakend te zijn. Technische eisen sluiten creatieve keuzes niet uit

 

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke
Meegroei-effect leidt niet tot onvoldoende ruimte voor creatieve keuzes. Scandinavische stijl sluit auteursrechtelijke beschermingsmogelijkheden niet uit. Feit dat ontwerp voldoet aan technische eisen of binnen stijl past leidt niet tot (sterk) verminderde beschermingsomvang. Grote vrijheid bij vaststellen wijze van winstberekening. Nevenvordering tot verstrekken lijst van afnemers, vereist specifieke belangenafweging. persoonlijkheidsrechten: verminking: in hoge mate subjectief en feitelijk oordeel. Prejudiciële vragen vormmerken: wezenlijk waarde van de waar en vorm die door aard van de waar wordt bepaald.

 

IEPT20130410, Rb Amsterdam, PostNL
€ 2,6 miljoen voorschot schadevergoeding PostNL: inbreuk auteursrechten door postzegelfraude

 

IEPT20130410, Rb Amsterdam, Politie huisstijl
Gebruik politie kenmerken in dramaserie geen inbreuk op auteurs-en merkrechten. Geldige reden voor gebruik echte politie-uniformen en auto’s en beeldmerken in dramaseries. Geen reel verwarringsgevaar of risico voor reputatie of imagoschade. Rol Staat als de facto monopolist: gevraagde actieve bemoeienis met inhoud staat op gespannen voet met censuurverbod. Geen rangorde tussen vrijheid van informatie en intellectuele eigendom

 

IEPT20130409, Hof Arnhem-Leeuwarden, Adventure Bags v Kruidvat
Garantie en schadeloosstelling inzake inbreuk IE-rechten niet onredelijk bezwarend. Vordering schade € 548.713 c.q. schikkingsbedrag niet onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Inkoopvoorwaarden Kruidvat van toepassing: door vermelding in e-mailbericht en in ‘supply-form’ en uitblijven reactie mocht Kruidvat er op vertrouwen dat dit akkoord was; instemming voorts onderstreept door ondertekening; ‘battle of forms’ niet nader onderbouwd.Redelijke gelegenheid geboden om van voorwaarden kennis te nemen: vermelding in e-mail en ‘supply-form’ met verzoek ondertekening.

 

IEPT20130409, Hof Den Bosch, Longchamp v Horsten
€ 30.000 reputatieschade ex aequo et bono. 3023 inbreukmakende tassen; overige aantallen inbreukmakende tassen niet voldoende onderbouwd met enkel verwantschap in modelnummers.

 

IEPT20130408, Rb Den Haag, Beernink
Modelrecht: Nieuwheidsschadelijke eerdere introductie Bear 1 portemonnee. Auteursrecht: Geen ontlening wegens openbaarmaking Bear 1 voordat Beernink met SLB bekend kon zijn

 

IEPT20130404, Rb Oost-Nederland, Showtime
Geen gebruik “keveruitje” als handelsnaam door gedaagde. Programmaboekje ‘keveruitje’ auteursrechtelijk beschermd.Inbreukmakende ontlening programmaboekje

 

IEPT20130329, HR, Stijl
Nodeloos verwarringwekkende stijlnabootsing niet onrechtmatig: Auteursrecht beschermt niet tegen navolgen stijl. In aanvulling daarop geen ruimte voor aanvullende stijlbescherming op grond van slaafse nabootsing; eventueel onder bijkomende omstandigheden, maar daartoe is nodeloos verwarringwekkend nabootsen niet voldoende.

 

IEPT20130328, Rb Amsterdam, 28 maart 2013, Steenfabrieken
Schade € 316 wegens inbreuk fotoauteursrecht; salaris gemachtigde € 726

 

IEPT20130322, Rb Oost-Nederland, Alexander Stichting
Catalogus tentoonstelling Schweinfurt niet inbreukmakend wegens significant van tentoonstelling Kampen afwijkende collectie. Colofon niet eenduidig over wie auteursrechthebbende is

 

IEPT20130320, Rb Amsterdam, Biografie Gerard Reve
Opgenomen telefoongesprekken geen onrechtmatig bewijs. Uitleg voorwaardelijke toestemming ongepubliceerd werk voor uitgave deel 3 biografie; voorwaarden vervuld
 

IEPT20130312, Rb Den Haag, Basil v Burgers
Ontwerp Basil Denton fietsmand – niet de rieten mand an sich – getuigt van enige creatieve keuzes. Inbreuk wegens te weinig verschillende totaalindrukken New Looks Java; niet New Looks Sabah


IEPT20130307, Hof van Justitie EU, ITV v TVCatchup
Mededeling aan het publiek bij rechtstreekse wederdoorgifte door andere organisatie van televisie-uitzendingen van livestream via internet. Niet van belang dat wederdoorgifte gefinancierd wordt door reclame en winstoogmerk heeft. Irrelevant of organisaties concurreren.

 

IEPT20130306, Rb Midden-Nederland, Artikelen op website
Last aan eiser om op haar eigen naam auteursrechten te handhaven. Schade € 937,39 begroot op basis van gevraagde vergoeding; geen verhoging met factor 1,25.

 

IEPT20130227, Rb Zeeland-West-Brabant, Ballorig v Speelparadijs Roosendaal
Geen inbreuk auteursrecht: verschillende totaalindruk logo’s Balloorig en Balleland.

 

IEPT20130222, Rb Zeeland-West Brabant, Kever-Club v Beautiful Budel
Organisatie internationaal Keverweekend is onderneming. Gebruik “Beautiful Budel” als handelsnaam voor keverweekend onvoldoende gebleken. Auteursrecht op webpagina’s onvoldoende onderbouwd. Verwarringsgevaar door gebruik website geneutraliseerd door pop-up-vensters

 

IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products
Geen aanleiding te veronderstellen dat naar Europees recht andere oorspronkelijkheidseisen voor werken van toegepaste kunst gelden. Uitsluiting auteursrechtelijke bescherming strekt zich niet uit tot alle elementen die een technische functie bezitten.Technische eisen kunnen voldoende ruimte voor ontwerpmarges en keuzemogelijkheden laten. Beschermingsomvang: beoordeling totaalindrukken inclusief onbeschermde (stijl)elementen voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de "werktoets" beantwoordt. Inbreukvraag in hoge mate feitelijk en zeer beperkt toetsbaar in cassatie: niet steeds vereist dat alle stellingen gemotiveerd weerlegd worden.

 

IEPT20130220, Rb Den Haag, Thuiskopie v Imation
Thuiskopieheffing alleen toegestaan voor aan particulieren te leveren dragers; ongedifferentieerd heffen niet toegestaan. Opgaveverplichting Imation aan Stichting De Thuiskopie. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid kan Thuiskopie geen beroep doen op vervalbeding; verjaring vorderingen Imation voor teruggave van voor 1 juli 2006. Overleg met partijen over hoogte verschuldigde vorderingen

 

IEPT20130212, Rb Midden-Nederland, Beroepscommissie Examens ASG
Plagiaat: Dat deze beoordeling is uitgevoerd met behulp van het softwareprogramma Ephorus, laat onverlet dat het werkstuk inhoudelijk beoordeeld moet worden alvorens de conclusie plagiaat getrokken kan worden, hetgeen in het onderhavige geval ook is gebeurd.

 

IEPT20130204, Rb Den Haag, Brein

Ex parte bevel inzake tussenpersoon (proxy) toegewezen: de proxy via het domein kuiken.co, en de automatische doorverwijzing daarnaar via het domein thepiratebay.se.coevoet.nl worden namelijk uitsluitend gebruikt om toegang te krijgen tot The Pirate Bay. BREIN heeft voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat gerekwestreerde verantwoordelijk is voor de levering van deze twee diensten.

 

IEPT20130204, Rb Amsterdam, Time v Audax
Geen auteursrecht Instyle op coverfotos. Combinatie van vormgevingselementen omslag te alledaags voor auteursrechtelijke bescherming. Geen slaafse nabootsing; steeds tijdverschil tussen covers en andere totaalindruk beide bladen.

 

IEPT20130129, Hof Den Bosch, Melano
Auteursrechtelijk persoonlijk stempel onvoldoende onderbouwd.Slaafse nabootsing door T onvoldoende onderbouwd: uitb niets blijkt dat T zelf heeft nagebootst of heeft laten nabootsen

 

IEPT20130124, Rb Oost-Nederland, Smartdocuments v Interaction
Geen inzage in bewijsbeslag; opheffing bewijsbeslag: Onvoldoende aannemelijk dat sprake is van dreigende inbreuk; enkel vermoeden dat bescheiden informatie over mogelijke inbreuk kunnen bevatten

 

IEPT20130123, HR, Nietige appeldagvaarding
Nietige dagvaarding hoger beroep strafzaak inbreuk auteursrecht

 

IEPT20130122, HvJEU, Sky Osterreich v ORF
Handvest EU grondrechten en overgangsrecht richtlijnimplementatie: artikel 16 (vrijheid ondernemerschap) en 17 (verworven rechtspositie) Handvest verzetten zich niet tegen beperkte compensatie voor korte nieuwsverslagen van belangrijke evenementen ex art. 15(6) Richtlijn audiovisuele mediadiensten: voorrang wordt gegeven aan de toegang van het publiek tot informatie boven de contractsvrijheid.

 

IEPT20130122, Hof Den Haag, Simba v Hasbro
My Little Pony in Nederland als werk van toegepaste kunst auteursrechtelijk beschermd. My Little Pony ook als werk van toegepaste kunst in de Verenigde Staten beschermd, zodat voldaan is aan reprociteitstoets van art. 2(7) Berner Conventie. Hasbro originair rechthebbende van My Little Pony uit hoofde van art 7 en/of 8 Aw (lex loci protectionis). Simba Pony II inbreukmakend op My Little Pony: dezelfde karakteristieke uiterlijke kenmerken. Simba Pony II ook onrechtmatig op grond van slaafse nabootsing: verwarringsgevaar

 

IEPT20130121, Rb Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe
Nederlandse rechter bevoegd o.g.v. artikel 6 lid 1 EEX-Vo ter vermijding van onverenigbare beslissingen geharmoniseerd auteursrechtelijk werkbegrip. Onvoldoende aangetoond dat B&O auteursrechthebbende is op het ontwerp van BeoVision 10 uit hoofde van overdracht of werkgeversauteursrecht. Geen inbreuk op Gemeenschapsmodel BeoVision 10: andere algemene indruk door niet onaanzienlijke verschillen bij de geïnformeerde en in hoge mate aandachtige gebruiker

 

IEPT20130118, Hof Den Haag, FXP-Board

3 maanden gevangenisstraf: deelname aan een criminele organisatie met als oogmerk hacken en uitwisselen auteursrechtelijk beschermde werken (FXP-board)

 

IEPT20130116, Rb Den Haag, Dijkstra v Brandweerforum
€ 5.750 schadevergoeding (o.g.v. artikel 6:97 BW € 50 per foto, vermeerderd met € 50 per foto zonder naamsvermelding). Geen vrijstelling ex 6:196c lid 4 BW. Geen beroep op beeldcitaatrecht ex art. 15a Aw: onvoldoende onderbouwd dat foto’s functioneel van aard zijn. F alleen verantwoordelijk en aansprakelijk voor Brandforum gedurende zijn beheerperiode

 

IEPT20130116, Rb Den Haag, De Thuiskopie v Pixmania
Begrip “importeur” zo uit te leggen dat thuiskopievergoeding bij levering aan Nederlandse particuliere afnemers bij leverancier geïncasseerd wordt. Uitleg “importeur”: opzet tot omzeilen thuiskopieheffing niet vereist. Handhaving thuiskopieregeling behoort tot door Richtlijn Elektronische Handel uitgezonderde ‘gebieden’. Pixmania.pro geen “importeur” bij levering aan afnemers, die onderneming zijn. Stelselmatige betrokkenheid bij ongeoorloofde verkoop door derden onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg
Gebruik “Porsche” of “Porschespecialist” strijdig met eerlijk gebruik in handel: suggereert bijzondere band met Porsche. Gebruik “Porschespecialist Van den Berg” is ook gebruik voor waren of diensten. Inbreuk merkrechten door (i) “Porschespecialist Van den Berg”; (ii) domeinnaam 'porschespecialist.nl´; ): (iii) 'Porsche Van den Berg' en (iv) logo. Auteursrecht 911-model onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20130115, Hof Amsterdam, Noordhoff
Geen openbaarmaking door plaatsen hyperlink. Plaatsen hyperlink naar inbreukmakende uitwerkingen is in strijd met maatschappelijke zorgvuldigheid. Wijze van uitwerkingen opgaven auteursrechtelijk beschermd; vereist creatieve keuzes ondanks dat er maar één goed antwoord is. Bewijslast inzake auteursrechtinbreuk door appellant rust op Noordhoff.

 

IEPT20130114, Rb Oost-Nederland, Beeldcitaten ihvbreda.nl
Toelaatbare beeldcitaten zonder naamsvermelding: nieuwsoverzichten bestaande uit klein deel van tekst van nieuwsbericht incl. bijbehorende nieuwsfoto in miniatuurformaat.

 

IEPT20130109, Rb Den Haag, Blue
Lex loci protectionis bepaalt wie originair auteursrechthebbende op film is. Volmacht licentienemer om op eigen naam auteursrechten te handhaven, maar niet het recht bedongen om schade als licentienemer te vorderen. Bewijsopdracht aan eiser dat gedaagde KMI een kopie van film heeft verkocht en dat kopieën die bij gedaagden zijn gekocht illegale kopieën zijn.

 

IEPT20130109, Rb Noord-Holland, Lauer v Miliano

Betrokken foto’s auteursrechtelijk beschermd: persoonlijk stempel van de maker en oorspronkelijk karakter doordat fotograaf afstand en hoek – en wellicht het specifieke daglicht – alsook het object heeft gekozen. In beginsel aangenomen dat de auteursrechten aan eiseres toekomen en dat sprake is van inbreuk: eiseres heeft originele foto’s in bezit en ter zitting erkend dat naam eiseres op foto’s stond. Eiseres geen maker van foto Koloniehuizen in Egmond: door vermelding “Foto [J]” wordt aangenomen dat [J] de maker is. Beroep op citaatrecht (artikel 15a Aw) faalt: boeken waaruit wordt geciteerd zijn geen wetenschappelijke verhandeling. Voorschot op schadevergoeding van € 3.500 ten opzichte van gevorderde €6.313 toegewezen: boeken gedaagde in zeer lage oplagen gedrukt en verkocht.

 

IEPT20130109, Rb Den Haag, Dierenporno

Aantasting bescherming intellectuele eigendom gerechtvaardigd door algemeen belang dat met verbod op dierenporno is gemoeid. Bescherming Eigendom – artikel 1 Eerste Protocol EVRM

 

IEPT20130102, Rb Den Haag, Dasoptical v Govinda
Inbreukmakende DVD’s. Volmacht licentienemer om op eigen naam auteursrechten te handhaven en recht bedongen om schade als licentienemer te vorderen. Lex loci protectionis bepaalt wie originair auteursrechthebbende op film is. Geen volledige proceskosten wegens ontbreken opgave en gevorderd bedrag; liquidatietarief toegepast.