2014 Auteursrecht

Print this page

IEPT20141224, Rb Midden-Nederland, Tonit v CSIPOS

Rechtbank acht het voorshands nodig deskundigenbericht over auteursrechtelijke bescherming Ecash en Ecash Mobile software in te winnen

IEPT20141224, Rb Noord-Holland, NIC

Geen auteursrechtinbreuk: uit akte van oprichting en akte van inbreng blijkt dat auteursrechten van overleden [A] in vennootschap zijn ingebracht, zodat deze auteursrechthebbende is. Ten overvloede: als auteursrechten niet bij vennootschap berusten zijn ze bij [A] gebleven en is aan vennootschap een ongeschreven licentie verstrekt. Ongeschreven licentie niet opgezegd: belang voor opzegging onvoldoende onderbouwd, geen redelijke opzegtermijn en geen passende schadeloosstelling.

IEPT20141224, Rb Midden-Nederland, Ambo-Anthos v De Compagnie
Geen auteursrechtinbreuk op boek “De Eetclub” door “Het Reservaat”: 28 van 29 afzonderlijke elementen De Eetclub niet auteursrechtelijk beschermd, element dat wel beschermd is niet overgenomen. Verhaal De Eetclub als geheel wel auteursrechtelijk beschermd. Het Reservaat wijkt in zodanige mate af van De Eetclub dat geen sprake is van auteursrechtinbreuk op verhaal.

IEPT20141224, Rb Amsterdam, Cassina v Nadomini

Auteursrechtinbreuk door aanbieden reproducties op (Engelstalige) website:  mogelijk Nederlands afleveringsadres te kiezen en te betalen via Ideal. Inbreuk door reproducties in showroom te tonen: openbaarmaking van verveelvoudiging in de zin van artikel 12(1) Aw. Nadomini en Nadomini Holding aansprakelijk voor inbreuken: door middel van de website inbreuk gemaakt en showroom gekoppeld aan de website. Bestuurder [S] persoonlijk aansprakelijk: ernstig verwijt m.b.t. inbreuken.


IEPT20141217, Rb Den Haag, Lira en Pictoright v Leiden

Lira en Pictoright ontvankelijk: geen artikel 22 WTCB geschil en voldaan aan eisen 3:305a BW. Voldoende onderbouwd dat gemeente werken van aantal specifiek genoemde freelance journalisten en fotografen zonder toestemming heeft verveelvoudigd en openbaargemaakt. Niet vereist dat voor iedere afzonderlijke aangeslotene en/of per werk moet worden gesteld dat inbreuk is gemaakt. Beroep gemeente op artikel 16n Aw (dreigend verval) slaagt m.b.t. digitaliseren archief, online plaatsen digitale archief wel inbreukmakend. Geen beroep op redelijkheid en billijkheid: Gemeente had meer onderzoek moeten verrichten op grond van Richtlijn Verweesde werken. Geen misbruik van recht door Lira en Pictoright.


IEPT20141212, Rb Amsterdam, All In The House
In strijd met opdracht opnieuw opgebouwd verpakkingsmateriaal slechts verbeterde vormgeving bestaand werk. Verbod tot doen mededelingen over dat gedaagde rechthebbende is op bewerkte w-serie, b-serie en draagtray. Schadevergoeding afgewezen: niet in te zien dat mededelingen gedaagde (omvangrijke) schade hebben veroorzaakt.

IEPT20141209, Rb Amsterdam, EverywhereIM
Eiser is auteursrechthebbende op broncodes van apps: naar eigen inzicht en eigen ontwerp tot stand gebracht. Auteursrechtinbreuk doorEverywhereIM door apps te laten updaten door derden: verweer niet nader onderbouwd en geen sprake van overdracht van auteursrechten. Geen kostenveroordeling ex art. 1019h Rv: eiser heeft nagelaten te specificeren welk deel van kosten betrekking heeft op IE-rechten.

IEPT20141204, Rb Zeeland-West-Brabant, Alro v Nijman
Onvoldoende aannemelijk dat stoel “Sturdy” nieuw en oorspronkelijk is. Indien “Sturdy” wel auteursrechtelijk beschermd is onvoldoende aannemelijk dat [D] maker is. Onduidelijk welke partij als eerst stoel met vormgeving als die van de Sturdy op de markt heeft gebracht. Slaafse nabootsing onvoldoende onderbouwd.

IEPT20141203, Rb Den Haag, Thuiskopie v Verbatim
Verbatim als importeur in de zin van art. 16c(2) Aw: eerste commerciële handelaar in distributieketen in Nederland. Verbatim recht op STOBI-korting van 20%: moet € 11.731.704,83 betalen. Geen aanhouding tot antwoord prejudiciële vragen in ACI v Thuiskopie: onvoldoende onderbouwd waarom uitkomst relevant is voor betalingsplicht Verbatim.

IEPT20141126, Rb Amsterdam, Getty Images v Tros
Getty Images door verklaringen fotografen bevoegd auteursrechten van drie foto’s te handhaven. Alleen verklaring voor recht van inbreuk op auteursrecht Getty Images voor foto C: slechts licentiehouder foto A en B. Geen algeheel verbod op gebruik collectie Getty Images: gebruik van 6 inbreukmakende afbeeldingen door Tros onvoldoende en gevaar voor “chilling effect”. Publicatie mededeling Getty Images op Tros-website disproportioneel. Artikel 27 (2) Aw geen grondslag voor aanspraak op bedrag dat factor 3 hoger is dan gebruikelijke licentievergoeding: rechter vrij om schade te begroten. Vergoeding bedrag dat factor 3 hoger is dan gebruikelijke licentievergoeding afgewezen: ziet kennelijk niet op kosten opsporing en handhaving. Buitengerechtelijke kosten niet gespecificeerd.

IEPT20141126, Rb Noord-Holland, 2Houses v Stemra
Begrip ’incidentele verwerking’ niet geharmoniseerd. Gebruik paar seconden van nummer “La ballade de gens heureux” in film Verliefd op Ibiza geen incidentele verwerking: zeer bewuste keuze, vergroot waarde film. Ook als nummer volledig inwisselbaar zou zijn, geen incidentele verwerking: ook bij gebruik ander nummer toestemming rechthebbenden vereist. Gebruik muziekwerken in films normale exploitatie van werken van rechthebbenden.

IEPT20141112, Rb Amsterdam, Imagine You v Sevenstar

Geen inbreuk op auteursrecht beursstand: Imagine You had redelijkerwijs moeten begrijpen dat aanschaf bouwelementen enkel zinvol was als deze conform het ontwerp van Imagine You konden worden gebruikt en op geen enkel moment kenbaar gemaakt dat Sevenstar het ontwerp niet mocht gebruiken dan wel vergoeding daarvoor moest betalen en dit blijkt ook niet uit de algemene voorwaarden.
 

IEPT20141120, Rb Amsterdam, Eredivisie v Café Hegeraad

Auteursrechtinbreuk: Eredivisiewedstrijden zonder zakelijke licentie in elk geval viermaal openbaar gemaakt.

IEPT20141118, Rb Noord-Nederland, Spotprent in videoclip
Auteursrechtinbreuk door gebruik spotprent Wilders in videoclip over Wilders: geen incidenteel gebruik. Geen parodie: spotprent geen voorwerp van de karikatuur, maar in ongewijzigde vorm gebruikt ter ondersteuning parodie op Wilders. Schadevergoeding van € 3500: € 1000 materiele schade en € 2500 reputatieschade door agressieve lading videoclip.

IEPT20141111, Hof Amsterdam, PostNL

Geen aanhouding zaak tot in strafzaak tegen appellant is beslist: beoordelingskader civiele rechter wezenlijk anders en niet op korte termijn vonnis in strafzaak te verwachten. Appellant ontvankelijk in hoger beroep, ondanks terecht handhaven verstek door rechtbank en gebrek aan zekerheidsstelling appellant in hoger beroep: artikel 335(2) Rv moet terughoudend worden toegepast en zwaarwegend belang PostNL bij niet-ontvankelijkheid appellant onvoldoende onderbouwd. Hof voornemens deskundigenbericht te gelasten over of door appellant verkochte postzegels vals zijn.


IEPT20141105, Rb Noord-Holland, Complan v Qsinc
Complan auteursrechthebbende op broncode en gebruikersinterface software voor automatisering tandartsadministraties, maar niet op databasestructuur en gebruikte iconen: ingegeven door functionele overwegingen c.q. onvoldoende onderbouwd. Geen auteursrechtinbreuk op broncode: overgelegde foto’s en schermafbeeldingen onvoldoende, eenzelfde uiterlijk kan met verschillende broncodes worden bereikt en deskundige stelt dat geen sprake van ontlening is. Geen inbreuk op gebruikersinterface: andere totaalindrukken, overeenstemmende onderdelen voornamelijk functioneel.

IEPT20141029, Rb Amsterdam, Actuate v Delta Lloyd
Vanwege professionele partijen uitleg licentieovereenkomst volgens letterlijke tekst: licentie voor gebruik op één computersysteem. Richtlijnconforme uitleg artikel 45j Aw: ziet ook op compatibel maken software met software andere leveranciers. Verveelvoudigingen door Delta Lloyd niet onrechtmatig: noodzakelijk voor compatibel maken met nieuw besturingssysteem. Hoewel in licentie “WIN” is genoemd mag software ook met ander besturingssysteem worden gebruikt: geen expliciete beperking in licentie opgenomen. 1019h Rv Proceskosten Delta Lloyd conventie begroot op hoogte proceskosten Actuate: onvoldoende onderbouwd waarom haar kosten aanzienlijk hoger zijn dan kosten Actuate. Actuate mocht geen key met beperkte duur verstrekken: geen aanknopingspunten in licentie en uit praktijk tot dan toe af te leiden dat voor duur 12 maanden is overeengekomen. Geen schadevergoeding Delta Lloyd i.v.m. ontwikkelkosten nieuwe software: al begonnen met ontwikkeling vóór ingebrekestelling.

IEPT20141028, Rb Limburg, Brein v Facebook DVD handelaar
Ex parte bevel ex 1019e Rv tegen [J], die via Facebook en een eigen website een handel drijft in illegaal gekopieerde DVD’s: dwangsom € 500 per (deel van de) dag dat de overtreding voortduurt of   € 250 per openbaarmaking


IEPT20141028, Hof Den Bosch, Schoenzool

Ground schoenzool auteursrechtelijk beschermd: andere totaalindruk dan overlegde afbeeldingen van schoenzolen geeft voldoende blijk van eigen intellectuele schepping van de maker. Inbreuk op “Ground” schoenzool: door geïntimeerde geleverde schoenzool identiek.

 

IEPT20141021, Rb Zeeland-West-Brabant, King Cuisine

Verwarringsgevaar tussen beeldmerk “KING SALADES” en woordmerk “KING CUISINE”: combinatie “KING” en “SALADE en gebruik koningskop zal worden geassocieerd met KING CUISINE en gedaagde in verleden bij King Cuisine betrokken geweest. Ook handelsnaamrechtelijk verwarringsgevaar dat wordt versterkt door korte afstand tussen ondernemingen. Auteursrechtinbreuk op logo, zelfs als Glas Studio’s rechthebbende is: geen auteursrechtoverdracht aan gedaagde en aannemelijk dat King Cuisine licentie heeft.

IEPT20141021, HvJEU, BestWater
Het embedden van een film op de eigen website, waardoor met “framing” de film die op YouTube staat getoond wordt, kan niet worden aangemerkt als een “mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1 auteursrechtrichtlijn, voor zover het betrokken werk niet wordt doorgegeven aan een nieuw publiek, noch wordt meegedeeld volgens een specifieke technische werkwijze die verschilt van de werkwijze bij de oorspronkelijke mededeling.
 

IEPT20141016, Rb Oost-Brabant, Thuiskopie
Niet uit te sluiten dat Thuiskopie AMvB zal sneuvelen, gezien negatieve oordeel HvJEU in ACI Adam. Dat AMvB onverbindend zal worden verklaard zozeer verdedigbaar dat dit mede basis kan vormen voor leggen conservatoir eigen beslag. Verlof conservatoir eigenbeslag verleend voor € 300.000: vorderingsrecht summierlijk aangetoond.

IEPT20141017, HR, Rubik v Beckx

Herstelarrest vanwege misslag proceskostenveroordeling: € 5.998,79 in plaats van € 17.996,38
 

IEPT201401016, Rb Oost-Brabant, Thuiskopie

Niet uit te sluiten dat Thuiskopie AMvB zal sneuvelen, gezien negatieve oordeel HvJEU in ACI Adam. Dat AMvB onverbindend zal worden verklaard zozeer verdedigbaar dat dit mede basis kan vormen voor leggen conservatoir eigen beslag. Verlof conservatoir eigenbeslag verleend voor € 300.000: vorderingsrecht summierlijk aangetoond.

IEPT20141014, Hof Amsterdam, Trainingsmethode 

Geen staking executie non-concurrentiebeding wegens staking onderneming: belang om appellant aan non-concurrentiebeding te houden, vanwege mogelijke overdracht van de onderneming. Onvoldoende aannemelijk dat niet de handelsnaam, maar een gebruiksrecht aan de BV van partijen is overgedragen en dat ontbinding samenwerking rechtsgeldig was. Niet aannemelijk dat klantenbestand, trainersbestand en trainingsmethode auteursrechtelijke werken zijn.


IEPT20141008, Rb Limburg, Vigorfluss v In2Water

Auteursrechtinbreuk door teksten uit PowerPointpresentatie op website te plaatsen. PowerPointpresentatie auteursrechtelijk beschermd werk: specifieke woordkeuze en zinsopbouw en creatieve keuzes inhoud. Aanduiding [G] op schermprint onvoldoende voor stelling dat uitsluitend [G] auteursrechthebbende is. Indien sprake is van gemeenschappelijk auteursrecht ook inbreuk: niet gebleken dat toestemming is gevraagd aan en gekregen van [G]. Mededelingen In2Water misleidend: juistheid en volledigheid mededelingen niet aannemelijk gemaakt.

IEPT20141008, Rb Den Haag, Blue
Niet geslaagd in bewijsopdracht dat KMI de film “Blue” heeft verkocht: onvoldoende onderbouwd. Auteursrechtinbreuk: voldoende aangetoond dat [B], [D] en [C] illegale kopieën van “Blue” hebben verkocht.

IEPT20141007, Rb Den Haag, SENA v HJ Scooters

Vorderingen Sena en Buma in verband met draaien muziek in openbare ruimte van HJ Scooters toegewezen: verbod tot draaien commerciële muziek repertoire Sena en Buma en schadevergoeding van € 469,95.

IEPT20141002, Rb Zeeland-West-Brabant, KMG
Attractie “Freak Out” van KMG auteursrechtelijk beschermd: creatieve keuzes zorgen voor andere totaalindruk t.o.v. vergelijkbare attracties. Attractie “Hang Over” maakt auteursrechtinbreuk op de Freak Out: beeldbepalende elementen één op één overgenomen.

IEPT20140929, Rb Den Haag, Moulinsart v Hergé Genootschap
Geen inbreuk op auteursrecht teksten en illustraties Moulinsart door Hergé Genootschap: onduidelijk of auteursrechten bij Moulinsart behoren.

IEPT20140929, Rb Midden-Nederland, De Staat v Darkness Reigns
Geen auteursrechtinbreuk op stripingpatronen van de Staat door aanbrengen striping op auto: geen overeenstemmende totaalindrukken door opvallende dubbele gele streep. Geen verwarringsgevaar tussen beeldmerk en striping op auto Darkness Reigns: andere totaalindrukken. Auto niet commercieel gebruikt, maar slechts op festivals en op vakantie. Geen onrechtmatige daad, want geen verwarringsgevaar.

IEPT20140919, HR, Rubik v Beckx
Hof heeft juiste maatstaf gehanteerd door te onderzoeken of de elementen van de kubus waarvoor Rubik auteursrechtelijke bescherming inroept technisch bepaald zijn en te bepalen dat dit het geval is, omdat de kubus de functie van een driedimensionaal logicaspel heeft. Dat zelfde idee op uiteenlopende wijzen kan worden vormgegeven zorgt niet voor oorspronkelijkheid. Incidenteel beroep faalt: oordeel hof niet onbegrijpelijk en van feitelijke aard.

IEPT20140916, Hof Arnhem-Leeuwarden, Zoontjens Beton v Livingroof
Verwarringsgevaar tussen woordmerk “DNS” en beeldmerk “ONS”: grote visuele en begripsmatige overeenstemming en gebruikt voor nagenoeg dezelfde producten. Geen onrechtmatige concurrentie: geen systematisch ondergraven van het bedrijfsdebiet van Zoontjens. Schade merkinbreuk voldoende onderbouwd voor schadestaatprocedure, schade auteursrechtinbreuk niet.


IEPT20140911, HvJEU, TU Darmstadt v Eugen Ulmer
Begrip “te koop aangeboden of aan licentievoorwaarden onderworpen” in artikel 5(3)(n) Auteursrechtrichtlijn omvat daadwerkelijke tussen rechthebbende en instelling gesloten licentie- of gebruiksovereenkomsten; niet slechts aanbod tot sluiten van dergelijke overeenkomst. Digitalisering van een werk is een reproductiehandeling. Beschikbaarstelling door bibliotheken aan publiek van werken via speciale terminals voor onderzoek of privéstudie in zin van artikel 5(3)(n) is een mededeling aan publiek. Auteursrechtrichtlijn staat niet eraan in weg dat lidstaten bibliotheken ook (accessoir) recht tot digitalisering van werken geven, indien dit nodig is om deze werken via speciale terminals beschikbaar te stellen. Afdrukken van digitaal werk op papier of opslaan ervan op USB-stick is eveneens een reproductie. Afdrukken van werken op papier of opslag ervan op USB-stick valt niet onder artikel 5(3)(n); kan wel toegestaan zijn onder artikel 5(2)(a) en (b) mits aan voorwaarden is voldaan, zoals billijke vergoeding.

IEPT20140909, Rb Amsterdam, Vandaag v Parkstad Plaza
Geen auteursrechtinbreuk op logo Vandaag: wezenlijk verschillende totaalindruk. Geen verwarringsgevaar tussen beeldmerk “VANDAAG” en teken “PARKSTAD PLAZA”: gelijkenis onvoldoende dominant ten opzichte van diverse verschillen. Door verschillen geen slaafse nabootsing en geen onrechtmatig voortborduren op uniek concept Vandaag.

IEPT20140904, Rb Den Haag, Videma v New Jadida

Verstekvonnis inzake auteursrechtinbreuk door vertoning van televisieprogramma’s: vorderingen komen niet onrechtmatig of ongegrond voor. € 2.189,07 1019h Rv proceskosten toewijsbaar: niet aannemelijk dat opgave van overige kosten op adres van New Jadida is aangekomen.


IEPT20140903, Rb Den Haag, VOB v Stichting Leenrecht

Onduidelijk of e-books onder begrip “uitlenen” uit Leenrechtrichtlijn vallen: geen acte éclairé of acte clair. Rb voornemens prejudiciële vragen te stellen over of e-books onder het leenrecht vallen en of er bij e-books sprake kan zijn van uitputting en eigendomsoverdracht

IEPT20140903, HvJEU, Deckmyn en Vrijheidsfonds v Vandersteen

Begrip “Parodie” is autonoom Unierechtelijk begrip. Wezenlijke kenmerken parodie: dat een bestaand werk wordt nagebootst doch met duidelijke verschillen en aan humor wordt gedaan of de spot wordt gedreven. Auteursrechthebbende heeft in beginsel rechtmatig belang bij dat werk niet met discriminerende boodschap van parodie wordt geassocieerd. Parodie hoeft geen ander oorspronkelijk karakter te vertonen dan louter duidelijke verschillen met geparodieerde oorspronkelijk werk, hoeft niet aan andere persoon dan auteur van oorspronkelijke werk te worden toegeschreven, betrekking op oorspronkelijke werk zelf te hebben of bron van oorspronkelijke werk te vermelden. Evenwicht tussen belangen auteursrechthebbende en vrijheid van meningsuiting vereist.

IEPT20140902, Rb Den Haag, Christina Design London v Endless
Ex parte bevel ex 1019e Rv in verband met inbreuk op de auteurs- en modelrechten op bedels van Christina Design London: dwangsom van € 15.000 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat het bevel wordt overtreden

IEPT2014829, Rb Midden-Nederland, Christina Design London v Endless
Ex parte bevel ex 1019e Rv in verband met inbreuk op de auteurs- en modelrechten op bedels van Christina Design London: dwangsom van € 15.000 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat het bevel wordt overtreden

 

IEPT20140827, Rb Limburg, Foto’s op website en Facebookpagina

€ 2400 schadevergoeding aan gederfde licentievergoeding conform Richtprijzen Nederlandse Vakfotografie 2012 voor auteursrechtinbreuk wegens plaatsen foto’s op o.a. website en Facebookpagina
 

IEPT20140827, Rb Noord-Nederland, TSO

Ondanks oudere handelsnaam “TSO” geen handelsnaaminbreuk: licentie voor gebruik handelsnaam gegeven aan TSO Noord en licentie TSO Noord overgedragen aan TSO Techniek. Technical Support Oosterhout kon gezien zwaarwegend belang TSO Techniek in redelijkheid niet tot intrekking licentie komen en niet duidelijk waarom verwarringsgevaar nu groter is dan toen TSO Noord handelsnaam gebruikte. Onvoldoende onderbouwd dat Technical Support Oosterhout auteursrechthebbende is op teksten op website TSO techniek. Reconventie: beeldmerk “TSO” zonder licentie gebruikt door Technical Support Oosterhout. Verbodsvordering gebruik beeldmerk “TSO” misbruik van recht: enkel ingesteld vanwege dagvaarding door Technical Support Oosterhout. Geen overdracht woordmerk “TSO” aan TSO techniek: gezien standpunt in conventie wordt aangenomen dat TSO Techniek geen verwarringsgevaar ziet. Ook als er wel verwarringsgevaar is, geen inbreuk: handelsnaam “TSO” ouder dan beeldmerk, waaraan woordmerk gelijk is.

IEPT20140827, Rb Noord-Nederland, Noordhoff
In opdrachtformulieren Noordhoff opgenomen licentie van toepassing op geleverde foto’s: geen voorbehoud gemaakt door eisers. Geen inbreuk voor gebruik foto’s eisers in uitgaven “Logo Competent” en “NU Zorg”: geleverd met dat doeleinde resp. NU Zorg slechts omlabeling van Logo Competent”. Auteursrechtinbreuk door gebruik foto’s uitgave “Logo” voor “Logo Competent” en/of “NU Zorg”: niet voor dat doeleinde gemaakt. Auteursrechtinbreuk door gebruik foto’s voor NU Zorg-brancheboeken: valt niet onder licentie t.b.v. Logo Competent. Onvoldoende gemotiveerd dat vermelden naam auteur in colofon ongebruikelijk is in uitgeversbranche. Geen inbreuk door aansnijden foto’s: niet ongebruikelijk in branche en functioneel en persoonlijkheidsschade onvoldoende onderbouwd. Sublicentie aan Microweb te beschouwen als geïncorporeerd in exclusieve licentie: deel publicatierecht slechts “herverkaveld” en niet contractueel uitgesloten. Schade berekend aan de hand van overeengekomen licentievergoeding van € 50 voor foto binnenwerk en € 80 voor foto omslag.

 

IEPT20140827, Rb Amsterdam, Lira v UPC
Lira niet ontvankelijk op grond van artikel 3:305a BW: gevorderde verbod in kader van algemene belangenbehartiging te onbepaald. Auteursrechten van bij Lira aangesloten auteurs aan Lira overgedragen: maker behoudt auteursrecht totdat film vertoningsgereed is, waarna pas rechtsvermoeden van overdracht aan producent ontstaat (artikel 45d Aw), terwijl het auteursrecht direct na voltooiing werk al aan Lira wordt overgedragen. Overdracht alle (toekomstige) auteursrechten aangeslotenen aan Lira voldoende bepaald: achteraf vast te stellen om welke rechten het gaat. UPC c.s. maakt inbreuk op aan Lira overgedragen auteursrechten. Geen beroep op artikel 26a Aw: geen heruitzending blijkens HR Norma v NLKabel (IEPT20140328).


IEPT20140820, Rb Zeeland-West-Brabant, Masterfile v Pelikaan Reizen
Op internet controleren of inbreuk wordt gemaakt op exclusieve rechten en treffen maatregelen tegen inbreukmaker geen misbruik van recht. Auteursrechtinbreuk op foto “Kinderen op het strand met strandbal”: € 430 aan gederfde licentievergoeding.

 

IEPT20140819, Hof Amsterdam, NSE v Brein
Sprake van auteursrechtelijk relevante werken en nieuw publiek. Opslag van bestanden op servers van NSE vormt geen onderdeel van in artikel 13a Aw bedoeld technisch procedé: dient om bestanden gedurende retentietijd van 400 dagen beschikbaar te houden voor abonnees. Doorgifte van berichten aan andere Usenet providers valt onder bescherming van artikel 6:196c lid 1 BW (mere conduit). Opslag van berichten op servers is te kwalificeren als hostingdienst in zin van artikel 6:196c lid 4 BW, mits sprake is van efficiënte NTD-procedure. Bevel tot invoeren van dergelijke NTD-procedure.


IEPT20140813, Rb Den Haag, GEU v Snappet

GEU niet-ontvankelijk: bevoegdheid GEU i.v.m. collectieve actie (artikel 3:305a BW) onvoldoende gemotiveerd. Slechts bewezen dat auteursrechten op uitgaven “Rekenrijk” en “Spelling in beeld” bij Noordhoff en Zwijsen berusten. Vordering tot inzage en afgifte Snappet software, voorbereidend materiaal en richtlijnen auteurs toegewezen: inbreuk voldoende aannemelijk, rechtmatig belang en voldoende bepaald. Toewijzing 843a Rv vordering vooralsnog niet in strijd met mededingingswet: moet in hoofdprocedure worden beoordeeld en strijd met mededingingsrecht is uitzondering. Inzage en afgifte van (digitale) correspondentie en overige (digitale) bescheiden en materialen afgewezen: onvoldoende bepaald. Bewijsbeslagen opgeheven: GEU niet op grond van artikel 3:305a BW gerechtigd tot leggen van conservatoire bewijsbeslagen.

IEPT20140806, Rb Amsterdam, Bruno Press v Yourscene

Bruno Press heeft met zeven verklaringen bevoegdheid tot vorderen schadevergoeding voldoende onderbouwd. Ook vraagprijs van € 30 (of meer) per foto voldoende onderbouwd met facturen. Schadevergoeding: € 11,980. 1019h Rv proceskosten € 20.098,46.

IEPT20140804, Rb Den Haag, Masterfile
Auteursrechtelijke vorderingen Masterfile jegens twee gedaagden afgewezen: geen inbreuk door gedaagde resp. geen overdracht auteursrecht aan Masterfile. T.a.v. overige vijf gedaagden wel inbreuk aangenomen: schadevergoeding van € 510, € 545, € 480, € 840 en € 960. Additionele vergoeding van 100% afgewezen, want heeft karakter van boete.

IEPT20140730, Rb Midden-Nederland, ING v AFAS
Online huishoudboekje van AFAS mag geen automatische koppeling naar internetbankeren ING bevatten: in strijd met algemene voorwaarden ING. Geen belang bij merk/auteursrechtinbreuk: door verbod mag AFAS ING-beeldmerk en logo niet meer gebruiken.

 

IEPT20140729, Hof Arnhem-Leeuwarden, Architectenovereenkomst

Gerechtvaardigde opzegging architectenovereenkomst: toerekenbaar tekortgeschoten in verplichting tot tijdige asbestinventarisatie en aanvragen sloopvergunning. Geen licentievergoeding architect: krachtens licentie en zonder nadere vergoeding gerechtigd de winkelformule openbaar te maken, in ieder geval in de winkels die in samenwerking met [appellante] zijn opgericht.


IEPT20140729, Hof Den Bosch, Foto in videoclip

Auteursrechtinbreuk door gebruik foto zonder toestemming in videoclip, op Youtubekanaal en op website: € 1000 op grond van “Richtprijzen fotografie”.
 

IEPT20140725, Rb Amsterdam, Emday
Eiser krijgt gelegenheid te bewijzen dat hij maker van door Emday gebruikte foto is. Geen beroep op citaatrecht: gebruikt in aanprijzing van cursus Photoshop. Als eiser slaagt in bewijsopdracht sprake van auteursrechtinbreuk. Het voeren van procedure door eiser geen misbruik van bevoegdheid: dat procedure tot faillissement Emday zou leiden onvoldoende.


IEPT20140723, Rb Amsterdam, Pictoright v Stadsarchief Rotterdam
Pictoright ontvankelijk: gelijksoortige vorderingen en efficiënte en effectieve rechtsbescherming. (Toekomstige) auteursrechtinbreuk door plaatsing werken van bij Pictoright aangeslotenen op Stadsarchief-website en erkenning dat toekomstige inbreuk niet valt uit te sluiten. Geen (aanvullende) belangenafweging m.b.t. eventuele toekomstige inbreuken door menselijke fouten: vanwege belangenafweging Europese wetgever geen ruimte voor, geen verweesde werken en rechthebbende kan door navraag bij Pictoright worden achterhaald. Pictoright krijgt gelegenheid (nu nog deels ontoereikende) bevoegdheid voor optreden voor in dagvaarding bij naam genoemde makers te bewijzen.

IEPT20140723, Rb Den Haag, DCC v Forax
Customized software en wijze beschrijving functionaliteit in specificaties daarvan auteursrechtelijk beschermd: niet/onvoldoende onderbouwd bestreden. Geen inbreuk op software DCC, want geen broncode overlegd, waardoor software niet kan worden vergeleken met software/specificaties van Forax. Geen inbreuk op specificaties DCC, omdat blijkt uit deskundigenrapporten dat totaalindrukken niet overeenkomen. Onvoldoende dat enkele bezit of gebruik van bedrijfsinformatie door ex-werknemers/opdrachtnemers van DCC, die later bij Forax zijn gaan werken, onrechtmatig is jegens DCC.

IEPT20140723, Rb Midden-Nederland, Alpargatas v Brands & Concepts
Geen verwarringsgevaar tussen Beneluxmerken “HAVAIANAS” en “HOLLANDAISAS”: geen identieke tekens, onvoldoende auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming en onvoldoende aannemelijk dat gebruik van teken “HOLLANDAISAS” schade heeft toegebracht aan Alpargatas. Wel auteursrechtinbreuk gemaakt door één type slipper van Hollandaisas, omdat de 5 kenmerkende elementen Havaianas slipper zijn overgenomen en totaalindrukken verder te weinig verschillen. Geen inbreuk op rijst- en baksteenpatroon Havaianas slippers, want niet oorspronkelijk en technisch bepaald. Eerste beslag nietig verklaard wegens te laat instellen hoofdzaak, opheffing tweede beslag afhankelijk van oordeel Rb Den Haag over Gemeenschapsmerkelijke inbreuk.

 

IEPT20140723, Rb Rotterdam, Dasoptical v Wi Makandra

Auteursrechtinbreuk en verwijzing naar schadestaat wegens verkoop van in ieder geval twee inbreukmakende dvd’s. Liquidatietarief vanwege eenvoudige zaak en kleinschalige inbreuk: € 1.265.

IEPT20140723, Rb Midden-Nederland, Tonit v Control Systems en CSIPOS

G en W (vennoten Control Systems) hebben in strijd met onthoudingsverklaring en auteursrechten Tonit software zonder licentievergoeding af te dragen/met gekraakte licenties geleverd. Duurovereenkomst tussen Control Systems en Tonit opzegbaar zonder opzegtermijn: Control Systems was reeds gewaarschuwd en ernstige schending rechten van Tonit. Geen vereenzelviging CSIPOS met Control Systems. Auteursrechtinbreuk door CSIPOS wegens uitdrukkelijke betwisting van auteursrecht Tonit nog niet vastgesteld: Tonit mag akte nemen.

IEPT20140722, Hof Den Haag, Burgers v Basil
Basil Denton fietsmand beschermd door niet-ingeschreven gemeenschapsmodel: nieuw en eigen karakter. New Looxs Java maakt inbreuk op dit modelrecht: manden nagenoeg gelijk en Basil kan op grond van gezamenlijk recht op gemeenschapsmodel in rechte optreden. Geen auteursrechtinbreuk: gemaakte keuzes zozeer technisch en/of functioneel bepaald dat zowel afzonderlijke elementen als combinatie geen persoonlijk stempel van de maker opleveren. Geen ongeoorloofde slaafse nabootsing, want Basil Denton bezit geen onderscheidend vermogen. Ruimere bescherming Gemeenschapsmodel door slaafse nabootsing ongunstige beïnvloeding interne markt.

IEPT20140721, Rb Amsterdam, Media Monkeys v Boxx Opslagverhuur
Opdrachtnemer Media Monkeys auteursrechthebbende op gebouwde website: uit correspondentie blijkt dat zij eigen creatieve keuzes heeft gemaakt. Onvoorwaardelijke impliciete licentie, want niet overeengekomen dat licentie aan betalingsvoorwaarden was verbonden. Toewijzing verbod zou misbruik van recht opleveren: zou Boxx Opslagverhuur dwingen aan betwiste vordering tot betaling te voldoen, omdat zij anders geen gebruik van website kan maken.

IEPT20140721, Rb Amsterdam, NUV v Tom Kabinet
Geen niet-ontvankelijkheid ondanks het niet voeren van overleg door eisers, wel meegenomen in inhoudelijke beoordeling. Uitputtingsregel mogelijk van toepassing op e-books. Eigendomsoverdracht via Usedsoftarrest verdedigbaar. Verkoop tweede hands e-books vooralsnog niet verboden: onduidelijkheid over reikwijdte UsedSoft.

IEPT20140718, Rb Noord-Holland, Creditline

Vordering tot openstellen databank met dossiergegevens afgewezen voor zover gebaseerd op databankenrecht en auteursrecht. Geen nieuwe feiten gesteld dan in eerdere procedure (IEPT20140521) en geen eigen, oorspronkelijk karakter en stempel van de maker. Vordering wel toegewezen op grond van wanprestatie: geen bijzondere omstandigheden die afsluiten rechtvaardigen.

IEPT20140715, Hof Amsterdam, Monta v Lans
Vector logo gebaseerd op foto geen auteursrechtinbreuk: ontleende trekken betreffen niet door fotograaf gemaakte creatieve keuzes, bestaande uit de achtergrond, belichting en sluitertijd.

IEPT20140708, Hof Arnhem-Leeuwarden, ACS v Terwa
Geen ongeoorloofde slaafse nabootsing van halffabrikaten van trekhaken van ACS: onvoldoende onderbouwd dat vóór en ná verwerking tot complete trekhaak verwarringsgevaar bestaat. Geen auteursrechtinbreuk: trekhaken van fabrikant Bosal bestonden eerder dan het ontwerp van ACS en geringe afwijkingen van dit ontwerp zijn technisch bepaald. Ook geen bescherming door combinatie van onbeschermde elementen. Geen oneerlijke mededinging: onvoldoende concreet gesteld dat trekhaken op ongeoorloofde wijze op basis van (ontvreemde) tekeningen zijn vervaardigd.

IEPT20140702, Rb Den Haag, VGB v eBenefits

Ondanks dat 83 broncodebestanden van eBenefits Portaal identiek voorkomen in eBenefits 4.8. geen auteursrechtinbreuk: niet onderbouwd dat de bestanden het volledige werk in zich dragen. Wel inbreuk op EblPro, schriftelijke opgave toegewezen

 

IEPT20140625, Rb Midden-Nederland, Siemens v Almteq

W heeft inbreuk gemaakt op auteursrecht Siemens door NX software te installeren zonder licentie. Geen inbreuk door Almteq en 3D 4every1: kan niet uit voorkomen van die namen in e-mailadres en mappenstructuur op pc’s W worden afgeleid. Verweer dat slechts één module werd gebruikt gepasseerd: enkel installeren van hele programma al inbreukmakend. Schadevergoeding: 2 x verkoopprijs licentie van € 216.040 (wegens installeren op 2 computers) + 10% = € 475.288

 

IEPT20140620, Rb Noord-Nederland, Brein v Torrentsitehouder

Ex parte bevel ex 1019e Rv tegen de houder van de torrentsite easythebest.org, waarop recente films, muziek en ebooks worden gedeeld. Toegestaan als verzocht met een dwangsom van € 2000 per dag dat de overtreding voortduurt of € 1000 per individuele digitale openbaarmaking met een maximum van €50.000. De artikel 1019i Rv termijn wordt bepaald op zes maanden.


IEPT20140620, Rb Midden-Nederland, Eredivisie
Aannemelijk dat Eredivisiewedstrijden openbaar zijn gemaakt door gedaagden, gelet op aankondigingen op Facebook en Twitter, constateringen controleurs Fox sports en bevindingen deurwaarder. Auteursrechtinbreuk wegens uitzenden wedstrijden zonder zakelijke licentie.

IEPT20140620, Rb Midden-Nederland, Linkkers v Prihealth

Geen 843a Rv rechtsbetrekking: niet gebleken dat Linkkers (mede)auteursrecht toekomt op de softwareapplicatie zorgIQ. Niet onderbouwd welke creatieve keuzes zijn gemaakt. Geen auteursrecht wegens beoordelen en verbeteren van (fouten in) teksten van softwareapplicatie.

IEPT20140618, Rb Midden-Nederland, Knijtijzer
Auteursrechtinbreuk op ontwerpen voor inrichting kamers: Knijtijzer is enige maker en heeft creatieve keuzes gemaakt. Geen inbreuk op “Woodstacker Module”: inbreuk onvoldoende onderbouwd. Portretrechtinbreuk door portret Knijtijzer in negatieve context op blog te plaatsen zonder enige informatieve waarde of maatschappelijk belang. Handelsnaaminbreuk afgewezen voor naam “Finch Buildings”, maar toegewezen voor naam “Woodstacker”: samenwerking met betrekking tot handelsnaam tussen Knijtijzer en echtgenoot van B, waardoor B geen recht heeft op gebruik handelsnaam.

IEPT20140616, Rb Den Haag, Dutch Toys Group v Avyna

Onderscheidende kenmerken EXIT InTerra-trampoline technisch bepaald: niet gemotiveerd welke vormgevingskeuzes gemaakt zouden zijn. Wegens technische bepaaldheid kenmerken EXIT InTerra-trampoline ook geen auteursrechtinbreuk.

IEPT20140611, Rb Den Haag, Zoorobotics v Labelsoft

Exhibitie afgewezen: vermoeden van inbreuk op gebruikersinterface kan niet zonder nadere motivering redelijk vermoeden van inbreuk op software zelf rechtvaardigen. Onvoldoende onderbouwd dat Labelsoft non-obfuscated versie van software heeft ontvangen. Tussentijds hoger beroep opengesteld, omdat hof Den Haag in Real Networks vraag heeft open gelaten of onderbouwde stelling van rechtsbetrekking voldoende is voor toewijzing vordering tot exhibitie.


IEPT20140611, Rb Zeeland-West-Brabant, Dreamgirl v Petshop Insulinde
Nederlandse rechter bevoegd: gedaagde woonachtig in Nederland en gestelde onrechtmatige daad in Nederland voorgedaan. Ingevolge Rome II Nederlands recht van toepassing op inbreuk op IE-rechten . Winstafdracht kan in schadestaatprocedure worden beoordeeld. 
 

IEPT20140605, HvJEU, PRCA v NLA

Reproductiehandelingen bij raadplegen internetsite in de zin van kopieën op het scherm en kopieën in cachegeheugen zijn van tijdelijke aard en integraal en essentieel onderdeel van technische procedé. Levensduur kopieën op het scherm en in de cache is “van voorbijgaande aard” en “van incidentele aard”. Raadplegen internetsite doet geen afbreuk aan belangen auteursrechthebbenden: toestemming verschaft aan uitgever internetsite. Kopieën op scherm en in cache bij raadplegen internetsite zijn normale exploitatie van betrokken werken: in het bezit komen van mededeling aan publiek van de uitgever van de internetsite.


IEPT20140604, Rb Amsterdam, Studio 100
Geen rechtsverwerking: enkele stilzitten onvoldoende. Kabouter Plop en zijn vrienden en Piet Piraat en zijn vrienden auteursrechtelijk beschermde werken, omdat personages worden gevormd door vaste combinatie van groot aantal kenmerken (namen, stem- en taalgebruik, haardracht, kleding enz.), die persoonlijk stempel van de maker dragen en voldoende oorspronkelijk karakter hebben. Vrolijke Kabouters en Pret Piraat maken inbreuk op dit auteursrecht: grote overeenstemming totaalindrukken, geen zelfstandig werk. Verwarringsgevaar tussen woordmerken “PIET PIRAAT” en “PRET PIRAAT”: grote visuele en auditieve overeenstemming en soortgelijke diensten. Woordmerk “PRET PIRAAT” nietig wegens depot te kwader trouw: gedaagde was op de hoogte van gebruik woordmerk “PIET PIRAAT” in relevante periode. 
 

IEPT20140604, Rb Den Haag, Hermes

Verklaring voor recht van auteursrechtinbreuk, ondanks dat inbreuk is erkend en onthoudingsverklaring is getekend: gedaagde stelt ondanks ondertekening nog steeds dat zij geen inbreuk maakt. Dat zij dat in deze procedure niet doet, maakt niet dat Hermès geen belang meer heeft bij gevorderde verklaring voor recht. Gedaagde schadeplichtig: feit van algemene bekendheid dat IE-rechten in China niet altijd worden gerespecteerd. Veroordeling betaling gederfde winst en schadevergoeding verlies van exclusiviteit: € 9.116,69 + € 10.000. Gedaagde moet rectificatie sturen aan afnemers.


IEPT20140604, Rb Amsterdam, NPO v De Telegraaf

Programmagegevens niet auteursrechtelijk beschermd: zelfs indien programmering auteursrechtelijk werk is, geldt dat niet voor de opsomming van die programmering in een lijst met programmagegevens die enkel de feitelijke gegevens van de programmering weergeeft. Geen substantiële investering in databank: kosten gemoeid met controle en presentatie databank onvoldoende onderbouwd. Op grond van HR Ryanair v PR Aviation geen geschriftenbescherming op databank. Geen éénlijnsprestatie: programmagegevens geen prestatie die toekenning van een IE-recht rechtvaardigt. Geen wanprestatie: geen voor vergoeding in aanmerking komende schade en geen belang bij vordering, want overeenkomst reeds opgezegd.

 

IEPT20140528, Rb Zeeland-West-Brabant, Dreamgirl v Uwantisell

Dreamgirl VS auteursrechthebbende op viertal foto’s die op website Uwantisell zijn geplaatst, gezien overlegde (catalogus)foto’s en Certificate of Registration. Auteursrechtinbreuk op 4 foto’s van Dreamgirl door zonder toestemming op website te plaatsen. Breder verbod ten aanzien van alle foto’s die zijn gepubliceerd op dreamgirldirect.com en dreamgirllingerie.nl, gezien onzorgvuldige handelwijze Uwantisell. Nevenvorderingen afgewezen: geen herhaaldelijke inbreuk, omvang inbreuk beperkt, direct na sommatie foto’s verwijderd van website.

 

IEPT20140528, Rb Midden-Nederland, Masterfile v Orange Peak

Auteursrechtinbreuk op foto “Wereldbol van draadstaal”, schadevergoeding: € 430 volgens gebruikelijke tarief Masterfile. 1019h Rv proceskosten voldoende gespecificeerd: € 2.422,31.

IEPT20140527, Hof Amsterdam, DPI v Ifunds
FundraisingCRM (gewijzigde versie van Progress CRM) is auteursrechtelijk beschermd werk: erkend door eisers en dwaling niet aannemelijk. DP en Ifunds niet gebonden aan Agreement waarin rechten op FundraisingCRM aan DPI zouden zijn overgedragen. Geen bestuurdersaansprakelijkheid bestuurder DPI wegens onterecht exploiteren FundraisingCRM: geen persoonlijk ernstig verwijt.

IEPT20140526, Rb Den Haag, Bloom Training v Hulshof

Ondeugdelijkheid vordering wegens niet-nakoming relatiebeding niet summierlijk aannemelijk gemaakt. Beslagen onder bank en crediteuren X opgeheven: niet betwist dat beslag op woonhuis X voldoende is. Inbreuk op enig auteursrecht onvoldoende aannemelijk gemaakt.

IEPT20140521, Rb Amsterdam, Hearst Magazines
Uitlating dat eiseres vastgoedondernemer zou afpersen en uitlating waarin eiseres wordt aangeduid als “sekswerkstertje” onrechtmatig: geen steun in de feiten. Geen inbreuk op portretrecht door plaatsen foto’s eiseres: stond in publieke belangstelling. Inbreuk auteursrecht eiseres op naaktfoto: rechten t.a.v. reeds gemaakte inbreuken overgedragen door fotograaf, geen impliciete licentie, geen citaat. € 2500 immateriële schadevergoeding wegens onrechtmatige uitingen, € 500 schadevergoeding voor publicatie naaktfoto.

IEPT20140520, Hof Amsterdam, De Telegraaf v NPO
Programmagegevens niet auteursrechtelijk beschermd: indien programmering van omroepzenders beschermd werk is, is dit werk belichaamd in programmering zelf en niet in opsomming op lijst met programmagegevens. Overwegingen voorzieningenrechter over geschriftenbescherming achterhaald na arrest HR in Ryanair/PR Aviation: ook geen geschriftenbescherming.

IEPT20140512, Rb Den Haag, Autodesk v ZWSoft
Gemotiveerd betwist dat door ZWSoft voorgestelde bewaarders onafhankelijk zijn van ZWSoft. Niet gebleken dat door Autodesk voorgestelde bewaarder niet onafhankelijk is: dat deze in het verleden het advocatenkantoor van de advocaten van Autodesk heeft geadviseerd maakt dit niet anders, zakelijke relatie tussen bewaarder en Autodesk niet gesteld en bewaarder heeft verklaard onafhankelijk te zijn van procespartijen. Bezwaar tegen benoeming bewaarder op grond van mogelijke Chinese strafrechtelijke vervolging te laat ingesteld en voldoende weerlegd door Autodesk.

IEPT20140429, Hof Den Haag, Hauck v Stokke
Geen inbreuk auteursrecht Tripp Trapp door New Alpha: beschermde elementen uit Tripp Trapp komen niet in New Alpha voor. Combinatie onbeschermde elementen in Tripp Trapp geen eigen oorspronkelijk karakter: in stoelen veel voorkomende banale elementen.

IEPT20140425, Rb Den Haag, Educate2XL
Bijdrage van werknemer X voldoende om als werkelijke maker van de roadmaps te kwalificeren. Voldoende aannemelijk dat is overeengekomen dat recht op naamsvermelding bij de werkelijke maker blijft. Werknemer X heeft geen afstand gedaan van recht op naamsvermelding door contract niet te ondertekenen, omdat contract vastlegging van eerdere afspraak is. Werknemer X is geen rechthebbende op auteursrechtelijke exploitatierechten: overgedragen bij arbeidsovereenkomst.

IEPT20140425, Rb Rotterdam, DLVS v Amvest
IE-rechten onvoldoende bepaald omschreven (“de (…) rechten van intellectuele eigendom”) in titel en leveringsakte tussen de curator en X Holding. Ook als wel IE-rechten zijn overgedragen blijkt nergens dat vervolgens identificeerbare IE-rechten aan DLVS zijn overgedragen. Indien dat wel het geval zou zijn, heeft DLVS niet aan haar stelplicht omtrent tot welke werken het exclusieve gebruiksrecht van Amvest zich precies uitstrekt voldaan. Reconventionele vordering omtrent onrechtmatige mededelingen van DLVS op haar website dat zij opdrachtneemster zou zijn toegewezen: De Leeuw & Van Steenbergen is oorspronkelijke opdrachtneemster.

IEPT20140410, HvJEU, ACI v Thuiskopie

Strikte uitleg uitzonderingen verzet zich tegen verplichting voor auteursrechthebbenden om rechtsschendingen te gedogen waarmee vervaardiging van privékopieën gepaard kan gaan. Nationale wettelijke regeling die geen onderscheid maakt tussen privékopieën uit geoorloofde en uit ongeoorloofde bronnen in strijd met doelstellingen van Auteursrechtrichtlijn. Dergelijke regeling is geen correcte toepassing van thuiskopie-exceptie, ongeacht feit dat er geen technische voorzieningen bestaan om ongeoorloofde privékopieën te bestrijden. Vergoedingsstelsel op grond van dergelijke regeling biedt geen rechtvaardig evenwicht aan belangen van auteurs en van gebruikers van beschermd materiaal: indirecte bestraffing van gebruikers. Handhavingsrichtlijn niet van toepassing op procedure inzake billijke compensatie. 

IEPT20140409, Rb Limburg, Goudzwaard v Syzygy
Schadevergoeding van €1000 wegens auteursrechtinbreuk op foto “drie garnalen” door deze zonder toestemming op website te plaatsen: 2 maal de gederfde licentievergoeding conform de Richtprijzen Nederlandse Vakfotografie 2012.

IEPT20140407, Rb Den Haag, Autodesk v ZWSoft
Onvoldoende aannemelijk dat ZWSoft broncode van AutoCAD 2008 heeft “verworven” en delen daarvan heeft gebruikt in broncode van ZWCAD+. Gevorderde inbewaringgeving van broncode van alle versies van ZWCAD+ wel toegewezen: spoedeisend en rechtmatig belang, en voldoende onderbouwing inbreuk (drempel voor toewijzing van een bevel tot afgifte van bewijsmateriaal ligt namelijk lager dan drempel voor toewijzing van een verbod op inbreuk).


IEPT20140404, Rb Midden-Nederland, VvAA v ConQuaestor
Onderzoeksrapport 'Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen' auteursrechtelijk beschermd: geen puur technische en objectieve inventiviteit, creatieve keuzes met betrekking tot te behandelen onderwerpen, formulering, aantal onderzoeksvragen en onderzoeksmethodiek. Rapport van ConQuaestor heeft dezelfde totaalindruk: grote delen tekst letterlijk overgenomen, evenals onderzoeksmethodiek en opzet daarvan. VvAA en ConQuaestor hebben gezamenlijk auteursrecht op eerste rapport, zodat voor verdere exploitatie hiervan instemming van beide partijen benodigd is. Nu partijen geen afspraken hierover hebben gemaakt en VvAA haar instemming aan openbaarmaking van rapport van ConQuaestor heeft onthouden, is er sprake van inbreuk op gemeenschappelijk auteursrecht van VvAA. 
 

IEPT20140327, HvJEU, UPC Telekabel v Constantin Film
Zonder toestemming van rechthebbende beschermde werken op een website voor het publiek beschikbaar stellen is gebruik maken van diensten van als tussenpersoon aan te merken internet provider. Maatregelen die internet provider moet nemen ter uitvoering van rechterlijk verbod om toegang tot een website te verschaffen moeten doeltreffend zijn en niet-toegestane oproepingen van beschermde werken verhinderen of ten minste bemoeilijken: volledige beëindiging niet vereist.

 

IEPT20140326, Rb Limburg, Premier League v MyP2P
Beeldverslagen sportwedstrijden auteursrechtelijk beschermd werk: subjectieve keuzes gemaakt door regisseur. Deel eisers auteursrechthebbende op beeldverslagen van sportwedstrijden: overgedragen door producenten beeldverslagen. Aanbieden inbreukmakende livestreams naar sportwedstrijden van eisers op website gedaagde is mededeling aan nieuw publiek.
Svensson arrest niet van toepassing: mededelingen niet op zelfde technische wijze verricht, gelinkt naar onrechtmatig materiaal en beperkende toegangsmaatregelen omzeild. 1019h Rv proceskostenveroordeling: € 88.406,79.


IEPT20140318, Hof Arnhem-Leeuwarden, Waarschip

Analoge toepassing van artikel 16 GMeV brengt mee dat overdracht van Benelux merk wordt beheerst door Nederlands recht. Vermoeden dat appellant als ingeschreven merkhouder c.q. bezitter ook rechthebbende is voldoende weerlegd: niet beschikkingsbevoegd, niet geheeld door bekrachtiging. Geen overdracht auteursrechten op scheepsmodellen aan appellant: schriftelijke akte ontbreekt. Vermeend inbreukmakend handelen in Duitsland op grond van artikel 8(1) Rome II beoordeelt naar Duits recht.

 

IEPT20140312, Rb Den Haag, By Lou Lou v Beernink

(Eventueel) niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel-recht op ‘Smart Little Bag’ inmiddels verlopen: op 22 november 2010 aan publiek getoond.Vormgevingserfgoed niet nieuwheidsschadelijk voor modelrecht SLB en staat niet in weg van auteursrechtelijke bescherming van SLB. Beernink toegelaten tot leveren van (nader) bewijs dat haar model Bear 1 nieuwheidsschadelijk is voor modellen op SLB.

 

IEPT20140307, HR, Staat v Norma

Thuiskopievergoeding inzake MP3-spelers. Beleidsvrijheid lidstaat bij bepalen inhoud van billijke vergoedingsregeling beperkt tot vorm, wijze van financiering en inning en hoogte van billijke vergoeding; geen beleidsvrijheid bij het al dan niet toekennen van een billijke vergoeding. Stelsel waarin thuiskopieheffing volledig rust op één of twee (in betekenis afnemende) dragers en in geheel niet op andere (in belang toenemende) dragers is geen coherent stelsel. Verklaring voor recht dat uitvaardigen van amvb’s jegens Norma onrechtmatig is, is geen bevel wetgeving tot stand te brengen: geldt immers alleen jegens Norma.

 

IEPT20140305, Rb Limburg,Schmitz v MK Projects

Toerekenbare auteursrechtinbreuk: professioneel ondernemer mag niet zomaar afgaan op copyright-teken, nu dit een volledig onbeschermd teken is dat door iedereen kan worden gebruikt. € 13.200 schadevergoeding wegens plaatsen van 22 foto’s op website zonder toestemming en zonder naamsvermelding.

 

IEPT20140304, Rb Amsterdam, Jones Lang Lasalle v Propertynl

Geen verbod om aangeleverde infographic met (naar later bleek) foutieve huurdersnamen te publiceren: journalistieke vrijheid om toegestuurde informatie te gebruiken. Niet gebleken dat publicatie afhankelijk is gesteld van goedkeuring Jones Lang Lasalle. Geen inbreuk auteursrecht van Jones Lang Lasalle op infographic: toestemming tot publicatie niet vervallen.

 

IEPT20140227, HvJEU, OSA
Mededeling aan nieuw publiek in kuurinrichting. Vrijstelling voor mededelingen aan het publiek in kuurinrichtingen in strijd met Auteursrechtrichtlijn. Geen rechtstreekse werking Auteursrichtlijn in verhouding tussen beheersorganisatie en particulieren, maar nationale rechter dient zoveel mogelijk richtlijnconform uit te leggen. Beheersorganisatie moet beschouwd worden als verrichter van een dienst ten behoeve van gebruiker van beschermde werken (kuurinrichting). Collectief beheer van auteursrechten in lidstaat toekennen aan één collectieve beheersorganisatie niet in strijd met EU-recht. Aanwijzing misbruik machtspositie indien beheersorganisatie tarieven oplegt die aanzienlijk hoger zijn dan in andere lidstaten, dan wel prijzen hanteert die te hoog zijn en niet in een redelijke verhouding staan tot de economische waarde van de geleverde prestatie.


IEPT20140226, Rb Den Haag, Burton v De Graaf
Onvoldoende onderbouwd dat de Burton Car thans als Benelux model staat ingeschreven. Eventueel niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel-recht ter zake van Burton Car inmiddels verstreken, nu ontwerp openbaar is gemaakt in 2000. Onderdelen van Burton Car niet auteursrechtelijk beschermd: sprake van ontlening aan equivalente originele Citroën c.q. Lomax typen en vormgeving van onderdelen is in hoge mate bepaald door technische functie. Geen sprake van misleidende reclame: onvoldoende aannemelijk dat sprake is van verwarringsgevaar omtrent herkomst van door De Graaf aangeboden onderdelen voor Burton Car.

IEPT20140226, Rb Rotterdam, Deltasync v Delta Archineering
Gedaagden krijgen gelegenheid bewijs te leveren van stelling dat bindend adviseur mondelinge opdracht heeft gekregen om zich over auteursrecht uit te laten en daardoor niet buiten opdracht is getreden. Indien dat wel het geval is, is gebondenheid aan het advies naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Partijen krijgen gelegenheid zich uit te laten over of oordeel bindend adviseur met term “Rotterdam drijvend paviljoen” het gerealiseerde Rotterdam Paviljoen heeft bedoeld. Interveniënte TU Delft geen auteursrechthebbende op Drijvende Stad en Drijvend Paviljoen grond van artikel 7 Aw, de cao van haar medewerkers of artikel 8 Aw: niet voldaan aan stelplicht, geen auteursrecht overgedragen en niet openbaar gemaakt als van haar afkomstig.

 

IEPT20140226, Rb Gelderland, Constructietekeningen
Geen belang bij verbod openbaarmaking foto’s op website gedaagde: foto’s reeds van website verwijderd. Auteursrecht eiser op foto’s en constructietekeningen onvoldoende onderbouwd en niet gebleken dat tekeningen oorspronkelijk zijn.

 

IEPT20140224, Rb Den Haag, SDC Verifier v Femto Engineering
Onvoldoende aannemelijk dat SDC Verifier door inbrengen eenmanszaak of overdracht auteursrecht op de software heeft verkregen. Geen onrechtmatige handelen jegens SDC Verifier, omdat zij als aandeelhouder van Engineering B.V. niet met Femto Engineering concurreert. Ten overvloede: Femto Engineering is op grond van werkgeversauteursrecht naar Nederlands en Oekraïens recht deelgenoot in gemeenschappelijk auteursrecht geworden. 1019h proceskosten wegens vooruitgeschoven inbreukverweer: € 33.927,06.

 

IEPT20140219, Rb Den Haag, Moulinsart v Hergé Genootschap
Geen inbreuk op Kuifje-auteursrechten wegens stilzwijgende voortzetting licentie. licentieovereenkomst niet opgezegd of ontbonden, zodat deze is blijven bestaan tot moment dat partijen andere afspraken m.b.t. gebruik van werken hebben gemaakt, d.w.z. tot moment dat HG het door Moulinsart voorgelegde charter heeft aanvaard. Geen inbreuk op KUIFJE-woord-/beeldmerk door domeinnaam kuifje.nl: dusdanig grote verschillen dat geen sprake is van gebruik van het merk.

IEPT20140219, Rb Amsterdam, Bruno Press v Yourscene
Auteursrechtinbreuk door plaatsing zonder toestemming van ruim 200 foto's uit databank van Bruno Press op websites. Downloaden van afbeeldingen uit databank na afloop van overeenkomst onrechtmatig. Geen citaatrecht foto's: geen duidelijke bronvermelding. Gevorderde forfaitaire verhoging van schadevergoeding afgewezen. Verantwoordelijkheid domeinnaamhouder en beheerder website verondersteld.
 

IEPT20140214, Rb Den Haag, IP Bank
‘Governorslicentie’ niet beëindigd. Geen inbreuk op auteursrechten t.a.v. BowTie-software: onvoldoende onderbouwd weersproken dat X handelt in hoedanigheid van bestuurder van GovProDev en dus binnen Governorslicentie.Spoedeisend belang: activiteiten sinds augustus 2013.

 

IEPT20140213, HvJEU, Svensson v Retriever
Plaatsing hyperlink is mededeling aan publiek: beschikbaarstelling aan onbepaald en vrij groot aantal ontvangers. Geen mededeling aan een nieuw publiek wanneer hyperlinks rechtstreeks toegang geven tot oorspronkelijke website; gebruikers te beschouwen als onderdeel van het publiek van de oorspronkelijke mededeling. Ligt niet anders indien indruk wordt gewekt dat de werken getoond worden op de verwijzende website. Mededeling aan een nieuw publiek, wanneer hyperlink gebruikers in staat stelt om toegangsbeperkende maatregelen  op oorspronkelijke website te omzeilen. Geen ruimere uitleg “mededeling aan publiek” door lidstaten toegestaan.

IEPT20140211, Hof Den Bosch, Foto in videoclip
Geen verstekvonnis in eerste aanleg: appellanten wel verschenen, maar conclusie van antwoord niet ondertekend. Inbreuk op persoonlijkheidsrechten door plaatsen foto in erotische setting: € 2500. Geïntimeerde krijgt gelegenheid nadere gegevens ter bepaling schade te overleggen.

IEPT20140207, Rb Amsterdam, Wetenschapsoriëntatie NL v WON Akademie
Verbod op (later) gebruik van handelsnaam "WON Akademie”. Overdracht van domeinnamen wonakademie.nl en platformwon.nl bevolen. Gedaagde [D] is maker van en rechthebbende op lesdocumenten. Overeenkomst van opdracht tussen [D] en eiseres moet zo worden uitgelegd dat [D] (impliciet) een exclusieve licentie voor onbepaalde tijd aan eiseres heeft verleend voor gebruik van haar werken.

 

IEPT20140206, HvJEU, Blomqvist v Rolex
Douaneverordening biedt bescherming op het ogenblik waarop een via een verkoopsite in een derde land verkocht goed, op het grondgebied van lidstaat binnenkomt louter op grond van de verkrijging van dat goed, ongeacht of daarvoor een verkoopaanbieding is gedaan of reclame is gemaakt bij de consumenten van diezelfde staat.

 

IEPT20140205, Rb Gelderland, Pictoright v Simonis & Buunk

Het volgrecht is auteursrechtelijke haalschuld: geen verplichting kunsthandelaar om transacties spontaan bij gerechtigde te melden. Geen wetenschap concrete doorverkoop vereist: wel aanwijzingen. Verplichting om naam kunstenaar, titel/naam kunstwerk, transactiedatum en verkoopprijs te verstrekken aan gerechtigde na dienst verzoek. Werkwijze Pictoright met betrekking tot het versturen van een opgaveformulier ter opgave van alle volgrechtplichtige transacties geoorloofd om alle noodzakelijke inlichtingen voor betaling volgrechtvergoeding te verkrijgen. Bij terechte twijfels over of een bepaalde kunstenaar door Pictoright wordt vertegenwoordigd, moet Pictoright dat onderbouwd aantonen. Geen verjaring op grond van artikel 43d Aw of artikel 43c (2) Aw: het eerste verzoek is binnen drie jaar termijn gedaan en geen daadwerkelijke bekendheid met de opeisbaarheid van de vergoeding. Beslaglegging niet onrechtmatig: niet disproportioneel en geen fishing expedition.

 

IEPT20140205, Rb Gelderland, Nul Procent Makelaars

€ 255 schadevergoeding wegens plaatsen van foto zonder toestemming op website: gebaseerd op derving van marktconforme licentievergoeding. Vergoeding van kosten eiser voor maken van nieuwe foto en begeleiding hierbij door reclamebureau niet toegewezen: causaal verband tussen deze kosten en auteursrechtinbreuk niet onderbouwd.


IEPT20140131, Rb Noord-Nederland, Dagboek moeder Vaatstra
Verstekvonnis. Voldoende spoedeisend belang gezien gestelde inbreuk op auteursrecht, mede in licht van gestelde en onweersproken inbreuk op persoonlijke levenssfeer. Toewijzing vorderingen, nu deze niet ongegrond of onrechtmatig voorkomen.
 

IEPT20140129, Rb Noord-Nederland, Van Hoff
Buitenkachel/oven "Outdooroven" van Dick van Hoff auteursrechtelijk beschermd. Auteursrechtinbreuk door Kaggels type 1 van X: sterk overeenstemmende totaalindrukken. Geen auteursrechtinbreuk overige types Kaggels en types houtopslag van X: geen overeenstemmende totaalindrukken.

IEPT20140129, Rb Limburg, Beeldcitaten op website
Toelaatbare beeldcitaten op website (artikel 15a Aw): voldoende duidelijk verband tussen foto en inhoud van interview en omvang van foto is niet disproportioneel.

 

IEPT20140128, Rb Den Haag, Sequoia v Rademaker
Niet aannemelijk dat feather extensions die Rademaker thans verkoopt originele producten zijn van Sequoia waarvoor Rademaker ook na beëindiging van distributieovereenkomst nog gebruik mag maken van IE-rechten van Sequoia. Verwarringsgevaar tussen merk “Fine Featherheads” en tekens “Featherheads” en “Fine Feathers, gelet op grote overeenstemming en identieke waren/diensten. Strijd met eerlijke gebruiken in handel en nijverheid: relevante publiek kan ten onrechte menen dat er nog steeds een economisch verband bestaat tussen Sequoia en Rademaker. Auteursrechtinbreuk: geen toestemming voor gebruik logo’s en foto’s van Sequoia na einde distributieovereenkomst, en Fine Featherheads- en Featherheads-logo’s en verpakkingen van Rademaker en Sequoia hebben zelfde totaalindruk.
 

IEPT20140128, Hof Den Haag, Ziggo – XS4ALL v Brein
Bevolen blokkade voldoet niet aan evenredigheidseis en daarvan deel uitmakende effectiviteitseis (blokkade op grote schaal ontweken door abonnees), zodat aantasting van vrijheid van ondernemerschap van Ziggo en XS4ALL niet gerechtvaardigd is. Geen auteursrechtinbreuk door Ziggo en XS4ALL zelf: tussenpersonen in zin van artikel 26d Aw en 15e Wnr. Stap-voor-stap-procestrategie Brein compenseert ontbreken van (onmiddellijke) effectiviteit niet. Geen sprake van onrechtmatig handelen door welbewust en structureel faciliteren en daarmee bevorderen van grootschalige inbreuken door abonnees: Providers niet gehouden tot voor hen onevenredig nadelige of niet-effectieve maatregelen.

 

IEPT20140127, Hof Den Haag, Niet-ontvankelijk in vervolging
OM niet-ontvankelijk in vervolging wegens terbeschikkingstelling ebooks via The Pirate Bay: in strijd gehandeld met Aanwijzing intellectuele eigendomsfraude.Geen afwijking civielrechtelijke handhaving wegens algemeen belang: geen sprake van winstoogmerk, beroepsmatig handelen, betrokkenheid van een criminele organisatie of relevante recidive. Onvoldoende onderbouwd dat civielrechtelijke acties bij voorbaat weinig effectief zijn wegens financiele positie verdachte: vonnissen kunnen gedurende lange tijd worden geëxecuteerd.

 

IEPT20140123, HvJEU, Nintendo v PC Box
Videogame: complex werk bestaande uit computerprogramma en grafische en geluidselementen. Rechtsbescherming tegen omzeiling van doeltreffende technische voorzieningen geldt enkel voor handelingen waarvoor toestemming van auteursrechthebbende is vereist. Een "technische voorziening" kan ook een herkenningscode op een draagbaar apparaat of spelcomputers zijn waarmee toegang tot werken (games) wordt verkregen en ze kunnen worden gebruikt. Aan nationale rechter om doeltreffendheid van andere voorzieningen of niet op spelcomputers geïnstalleerde inrichtingen te toetsen, met inachtneming van effectiviteit, proportionaliteit en feitelijk gebruik.

 

IEPT20140122, Rb Noord-Holland, Goudzwaard v De Jong

Vermoeden van makerschap Goudzwaard op grond van naamsvermelding (artikel 4 Aw). Foto “Garnalen” is auteursrechtelijk beschermd: oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van maker. € 1500 schadevergoeding voor plaatsen van foto “Garnalen” op website zonder toestemming/ naamsvermelding: gederfde licentie inkomsten en overige schadecomponenten.

 

IEPT20140121, Rb Noord-Holland, Brein v Copyshop
Ex parte bevel wegens auteursrechtinbreuk door aanbieden van integrale kopieën studieboeken: dwangsom van € 10.000 per dag dat de overtreding voortduurt of € 1.000 per inbreukmakende kopie danwel inbreukmakend handelen.

 

IEPT20140117, Rb Gelderland, Piet Hein Eek
Auteursrechtinbreuk: totaalindruk van door [X] vervaardigde meubels is identiek aan totaalindruk van door Eek ontworpen meubels. Ook door [X] vervaardigde ronde variant op “afvaltafel plantmateriaal” van Eek is inbreuk-makend: tafelblad en bewerking daarvan zijn geënt op stijl van Eek. Matiging 1019h Rv proceskosten tot € 4.684, nu deel van gevorderde wordt afgewezen en [X] zich reeds voor zitting bereid had verklaard aan thans toegewezen vorderingen te voldoen.

 

IEPT20140117, HR, Ryanair v PR Aviation
Conform Football Dataco-arrest is alleen auteursrechtelijke bescherming mogelijk voor een oorspronkelijke databank; “geschriftenbescherming” voor niet-oorspronkelijke databank in strijd met Databankrichtlijn. Prejudiciële vraag: omvat toepassingsgebied van Databankenrichtlijn mede (online) databanken, die niet worden beschermd door auteursrecht en ook niet door recht sui generis?