2021 Octrooi

Print this page

IEPT20210722, Rb Den Haag, RDW-adviezen

Bezwaar eiser tegen adviezen Octrooicentrum Nederland - dat de conclusies bij genoemde octrooien vernietigbaar zijn op grond van gebrek aan nieuwheid en inventiviteit (artikel 83 lid 1 ROW)-, niet-ontvankelijk: adviezen hebben geen rechtsgevolg; het zijn geen besluiten zoals bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 

IEPT20210604, Rb Den Haag, Idemia v Vision-Box

Niet bevoegd ten aanzien van Vision-Box SA: geen sprake van zodanig nauwe band met vorderingen met medegedaagde en geen spoedeisend belang bij (neven)voorzieningen: onvoldoende voortvarend opgetreden door Idemia.

 

IEPT20210512, Rb Den Haag, High Point v KPN

Redelijke uitleg van gewraakte passage 3.5.2 van het arrest van de Hoge Raad maakt duidelijk dat High Point centraal beperkte versie van octrooi EP 772 B3 alsnog aan haar vorderingen ten grondslag kan leggen en dat geldigheid van EP 772 beoordeeld kan worden: vernietiging in 2010 van EP 772 B 1 door rechtbank en kracht van gewijsde van dat vonnis staat niet aan dat oordeel in de weg nu op moment van centrale beperking het octrooi nog niet was vernietigd en hof zich niet inhoudelijk heeft uitgesproken over geldigheid van centraal beperkte octrooi EP 772 B3.

 

IEPT20210421, Rb Den Haag, Sisvel v Wiko

Tussenvonnis. Wiko voert geen octrooi-inhoudelijk technisch verweer: Wiko verwijst naar de overeenkomstige toepassing van de oordelen in de Xiaomi-zaak over geldigheid en inbreuk op EP 2 139 272. Geldigheid octrooi EP 272 wordt in deze procedure niet beoordeeld: in de procedure tussen Sisvel en Xiaomi waar Wiko naar verwijst is de rechtbank niet toegekomen aan een beoordeling van de geldigheid van EP 272. Inbreuk niet gemotiveerd bestreden. Betoog Wiko, om het oordeel over het niet-inbreuk in de Xiaomi-procedure overeenkomstig van toepassing te achten in onderhavige procedure (waarin Sisvel gelijkluidend betoogt), slaagt niet. Geen derdewerking niet-inbreuk-oordeel procedure Sisvel en Xiaomi: oordeel van geen inbreuk slechts werking inter partes. Beroep op artikel 25 Rv slaagt evenmin: met meenemen van verweer Xiaomi zou de rechter de feiten aanvullen en niet de rechtsgronden. Wiko heeft haar betoog verkeerd ingekleed: Wiko had in haar conclusie van antwoord kunnen vermelden dat zij het verweer van Xiaomi met betrekking tot de inbreukvraag integraal overnam, onder aanhechting van de relevante processtukken van Xiaomi en met de opmerking dat een en ander als herhaald en ingelast moet worden beschouwd.

 

IEPT20210413, Rb Den Haag, Floration v RFH

Geen inbreuk op conclusie 8 van EP 036 van Floration door de verpakkingssamenstellen in het door RFH georganiseerde zeecontainertransport van rozen nu Floration uitgaat van een te ruime uitleg van het begrip ethyleenregulerend in de zin van deelkenmerk 8.4. en daarmee van een te ruime beschermingsomvang van conclusie 8 van EP 036: ethyleenregulatie in de zin van deelkenmerk 8.4. wordt niet bereikt met enkele aanwezigheid van gaatjes/openingen in de verpakking die ethyleen doorlaten zoals het geval is bij de verpakkingssamenstellen van RFH zonder dat nadere op regulatie van ethyleen gerichte maatregelen zijn getroffen, ook geen sprake van inbreuk bij wege van equivalentie, nu geen sprake is van inbreuk op conclusie 8 ook geen inbreuk op conclusies 9 en 10.