Aan HvJ EU gestelde vragen over waren die op onrechtmatige wijze zijn vervaardigd of gemerkt

17-09-2021 Print this page
B916247

Uitleg artikel 10 Handhavingsrichtlijn over waren die op onrechtmatige wijze zijn vervaardigd of gemerkt. Waren die op onrechtmatige wijze in de EER in de handel zijn gebracht.

Handhaving

 

Moet artikel 10 IE-Handhavingsrichtlijn aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen de uitlegging van een nationale bepaling volgens welke een beschermende maatregel bestaande in de vernietiging van waren enkel van toepassing is op de waren die op onrechtmatige wijze zijn vervaardigd of gemerkt en niet van toepassing is op waren die op onrechtmatige wijze op het grondgebied van de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht en waarvan niet kan worden vastgesteld dat zij op onrechtmatige wijze zijn vervaardigd of gemerkt? 

 

Volgens de bewoordingen van artikel 286 p.w.p. is dit artikel alleen van toepassing indien de betrokken producten op onrechtmatige wijze zijn vervaardigd of gemerkt, hetgeen hier niet het geval was. Verzoekster heeft namelijk niet betwist dat de door de gerechtsdeurwaarder in beslag genomen parfumflacons originele waren zijn, maar heeft enkel betoogd dat deze niet met toestemming van de merkhouder in de EER in de handel zijn gebracht en dat verweerster niet heeft aangetoond dat er sprake was van een dergelijke toestemming.

 

Zaak C-355/21 samenvatting