AG: Google moet verzoek tot verwijdering van zoekresultaten met gevoelige gegevens - onder voorbehoud van in richtlijn 95/46 voorziene uitzonderingen - systematisch inwilligen

Print this page 10-01-2019
B915613

Curia persbericht: "[...] In zijn conclusie van vandaag wijst advocaat-generaal Maciej Szpunar allereerst erop dat bij de uitlegging van de bepalingen van richtlijn 95/46 rekening moet worden gehouden met de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en mogelijkheden van een zoekmachine. Zo benadrukt hij dat de in richtlijn 95/46 vervatte verboden en beperkingen niet op een exploitant van een zoekmachine kunnen worden toegepast alsof hij zelf de gevoelige gegevens heeft geplaatst op de webpagina’s waarnaar de koppelingen leiden. Aangezien een zoekmachine logischerwijze pas actief naar gegevens zoekt nadat (gevoelige) gegevens online zijn geplaatst, kunnen deze verboden en beperkingen dus enkel wegens die koppelingen worden toegepast op een zoekmachine en bijgevolg enkel via een controle a posteriori, wanneer de betrokkene verzoekt om verwijdering van de koppelingen.

 

De advocaat-generaal herinnert eraan dat op grond van richtlijn 95/46 de verwerking van gevoelige gegevens verboden is. Bijgevolg impliceert het verbod voor de exploitant van een zoekmachine om gevoelige gegevens te verwerken de verplichting om verzoeken tot verwijdering van koppelingen naar internetpagina’s met dergelijke gegevens systematisch in te willigen, onder voorbehoud van de uitzonderingen waarin in richtlijn 95/46 is voorzien. De advocaat-generaal is immers van mening dat de in richtlijn 95/46 gestelde uitzonderingen op het verbod van verwerking van gevoelige gegevens van toepassing zijn, ook al lijken sommige uitzonderingen meer theorie dan praktijk wanneer ze op een zoekmachine moeten worden toegepast.

 

Vervolgens buigt de advocaat-generaal zich over de krachtens de vrijheid van meningsuiting toegestane afwijkingen en over de vraag hoe zij te verzoenen zijn met het recht op eerbiediging van het privéleven. Hij stelt het Hof voor te antwoorden dat de exploitant van een zoekmachine in geval van een verzoek tot verwijdering van koppelingen die leiden naar gevoelige gegevens, verplicht is een afweging te maken tussen enerzijds het recht op eerbiediging van het privéleven en het recht op bescherming van gegevens en anderzijds het recht van het publiek op toegang tot de betrokken informatie en het recht op vrije meningsuiting van de persoon van wie de informatie afkomstig is. Tot slot besteedt de advocaat-generaal aandacht aan verzoeken tot verwijdering van koppelingen die leiden naar persoonsgegevens die niet langer volledig of juist zijn of die verouderd zijn, zoals persberichten betreffende een eerdere fase van een gerechtelijke procedure. De advocaatgeneraal stelt het Hof voor te oordelen dat het in dergelijke omstandigheden voor de exploitant van een zoekmachine noodzakelijk is om geval per geval een afweging te maken tussen enerzijds het recht op eerbiediging van het privéleven en het recht op bescherming van gegevens krachtens de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en anderzijds het recht van het publiek op toegang tot de betrokken informatie, waarbij hij ermee rekening moet houden dat deze informatie journalistieke, artistieke of literaire doeleinden dient."

 

Lees het persbericht hier.

 

Lees de conclusie (vooralsnog alleen in het Frans) hier.