Aldus naamsbekendheid uitstralen

08-06-2011 Print this page

B9 9772. Gerechtshof 's-Hertogenbosch , 7 juni 2011, LJN: BQ7524, Shoetime Retail B.V. tegen V.O.F. [X.] en Shoetime B.V.

Handelsnaamrecht. Winkels in Groningen en Beilen versus winkels in het zuiden van land met dezelfde handelsnaam. Het hof vernietigt de beschikking van de kantonrechter waarvan beroep: appellant hoeft haar handelsnaam niet te wijzigen. Het enkele feit dat een (landelijke) domeinnaam verwarring kan doen ontstaan is onvoldoende voor het opleggen van het verbod van artikel 5 Hnw,  daarvoor blijft regionale verwarring vereist.

“Artikel 5 Hnw heeft dan ook niet de strekking de (regionale) bescherming die zij (de domeinnaam weggedacht) biedt, uit te breiden tot heel Nederland indien en zodra een onderneming haar handelsnaam in een domeinnaam opneemt. In dit verband merkt het hof op dat deze bepaling er ook niet toe strekt om de handelsnaambescherming uit te breiden indien en zodra een onderneming gaat adverteren in een landelijk dagblad of op radio en televisie. Ook dan zal een vergelijkbaar verwarringsgevaar te duchten zijn. Aldus naamsbekendheid uitstralen maakt het gebruik van dezelfde naam in andere regio’s niet, althans niet zonder meer onrechtmatig. Voor die uitbreiding is minstgenomen tevens vereist dat exploitatie zich ook heeft uitgebreid doordat derden van buiten de oorspronkelijke regio gebruik zijn gaan maken van de aangeboden diensten. Daarvan is hier geen sprake. “

3.5.1. In deze grieven staat het gebruik van de domeinnaam centraal en zij komen op tegen de volgende passage uit rov. 6.11 van de tussenbeschikking:

De kantonrechter merkt in dit verband op dat aan de plaats waar de ondernemingen gevestigd zijn een steeds meer ondergeschikte betekenis moet worden toegekend, nu door het algemeen en veelvuldig gebruik van het internet afstanden meer en meer worden tenietgedaan. Het internet is als een nieuwe contactmogelijkheid in het leven geroepen waarbij de onwetende klant zich zal richten op de naam waaronder het bedrijf bekend is en waarbij feitelijke afstanden irrelevant zijn. Zo zal een klant die niet met de werkelijke e-mailnaam van Shoetime bekend is eenvoudig Shoetime.nl intypen. Zoals reeds is aangegeven is dit de site van verzoekers. Hiermee ontstaat met name de verwarring waar verzoekers last van hebben, niet zozeer dat de bedrijven door het winkelend publiek verward worden.

 3.5.2. Het hof stelt eerst vast dat de observaties van de kantonrechter juist zijn. Daartegen keert de grief zich bovendien niet. Betoogd wordt dat de geografische afstanden onverminderd van groot belang blijven bij de vraag of er verwarringsgevaar te duchten valt.

 3.5.3. Anders dan de kantonrechter kan het hof uit de gesignaleerde observaties niet afleiden dat daarmee aan artikel 5Hnw toepassing kan worden gegeven.

Het gebruik van een handelsnaam in en met name als een domeinnaam zal immers, nu het internet heel Nederland bestrijkt, zonder meer meebrengen dat die handelsnaam in heel Nederland niet meer gebruikt kan worden. Daarmee is dan gegeven dat door een zodanige domeinnaam te nemen de passage in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn in artikel 5 Hnw illusoir is gemaakt en geworden.

Naar het oordeel van het hof strekt deze bepaling ertoe, voor de onderneming die plaatselijk haar onderneming voert, plaatselijke bekendheid te beschermen door verwarringscheppend gebruik van derden te verbieden. Het enkele feit dat een onderneming een website heeft brengt echter nog niet mee dat reeds daarom de bekendheid waarop artikel 5 Hnw doelt tot heel het land wordt uitgebreid en bescherming geboden dient te worden. Artikel 5 Hnw heeft dan ook niet de strekking de (regionale) bescherming die zij (de domeinnaam weggedacht) biedt, uit te breiden tot heel Nederland indien en zodra een onderneming haar handelsnaam in een domeinnaam opneemt. In dit verband merkt het hof op dat deze bepaling er ook niet toe strekt om de handelsnaambescherming uit te breiden indien en zodra een onderneming gaat adverteren in een landelijk dagblad of op radio en televisie. Ook dan zal een vergelijkbaar verwarringsgevaar te duchten zijn. Aldus naamsbekendheid uitstralen maakt het gebruik van dezelfde naam in andere regio’s niet, althans niet zonder meer onrechtmatig. Voor die uitbreiding is minstgenomen tevens vereist dat exploitatie zich ook heeft uitgebreid doordat derden van buiten de oorspronkelijke regio gebruik zijn gaan maken van de aangeboden diensten. Daarvan is hier geen sprake. Dat door de domeinnaam derden van buiten de regio waarin [X.] haar bedrijf exploiteert kennis kunnen nemen van het bestaan van haar bedrijf is een onvermijdbare omstandigheid, maar niet een omstandigheid die de bedrijfsvoering van [X.] raakt, althans daarvan is niet gebleken. Het enkele feit dat de domeinnaam verwarring kan doen ontstaan is evenwel onvoldoende voor het opleggen van het verbod van artikel 5 Hnw.

Het hof neemt voorts in overweging dat de verwarring bij het publiek niet zo zeer is gelegen in het gebruik van de domeinnaam Shoetime.nl, maar in het slordig lezen van de site waarop men terecht komt. Weliswaar zal bij de toets van het verwarringsgevaar niet uitgegaan moeten worden van een oplettende lezer, maar van een gemiddelde lezer. Niet elke slordigheid die kan ontstaan leidt tot het in artikel 5 Hnw beoogde verwarringsgevaar. Het hier geconstateerde verwarringsgevaar verdient geen bescherming. Wie Shoetime op Google opzoekt krijgt 169.000 hits (in de op 24 februari 2011 overgelegde uitdraai nog 135.000 hits). Deze leiden tot beide partijen. Het spreekt voor zich dat daaruit een keuze moet gemaakt, bijvoorbeeld door de plaats van vestiging in te voeren. Dat gebruikers van Google uit deze mogelijkheden een verkeerde keuze kunnen maken is onvoldoende om appellanten het gebruik van de handelsnaam Shoetime te verbieden. Wie op internet www.Shoetime.nl zoekt krijgt de site van [X.] geopend met aanstonds het adres van die onderneming in Groningen en niet enig adres in of onder Nunspeet. Shoetime gebruikt de domeinnaam www.Shoetimeonline.nl, zodat degene die de goede naam invoert niet naar een ander wordt geleid en er ook geen verwarring kan optreden.

Het hof neemt ten slotte nog in overweging dat ook de aard van de ondernemingen in sterke mate verschilt (schoenverkopers versus schoenherstellers). Als dit feit mede in aanmerking wordt genomen is er teminder plaats om aan het gebruik van de domeinnaam van [X.], (bijna) gelijk aan haar handelsnaam, de verzochte bescherming te bieden en Shoetime te gebieden haar handelsnaam te wijzigen.

 3.5.4. Het hof is mitsdien van oordeel dat artikel 5 Hnw de door [X.] verzochte bescherming niet biedt. Het verzoek dient mitsdien alsnog te worden afgewezen.

Lees het arrest hier.