Alfanumerieke artikelen

29-09-2011 Print this page

B9 10203 Rechtbank Amsterdam, 28 september 2011, HA ZA 09-2443, Stichting BREIN tegen News-Service Europe B.V. c.s. (gewoon via het algemene persbericht van de Stichting Brein).

Auteursrecht. Usenet. Brein-zaak. Usenet service provider NSE faciliteert het uitwisselen van inbreukmakende informatie, maar maakt ook zelfstandig inbreuk op de auteursrechten van de bij BREIN aangesloten rechthebbenden, nu er naar oordeel van de rechtbank zeker ‘iets meer is dan de loutere beschikbaarstelling van fysieke installaties’.

Gedaagde NSE is een platform voor Usenet diensten. Usenet, een in internetjaren behoorlijk bijzonder oud discussieplatform en een ‘wereldwijd technologisch platform voor de uitwisseling van (tekst)berichten, wordt tegenwoordig veel gebruikt voor het downloaden van films en muziek, die letterlijk opgeknipt tot diverse  alfanumerieke bestanden (tekst) op usenet worden geplaats (de verzameling van die bestanden wordt een ‘binary’ genoemd), en daar door belangstellenden kunnen worden verzameld, gedownload, gedecodeerd en aan elkaar geplakt. Gedaagde NSE biedt, kort gezegd, toegang tot usenet en de mogelijkheid om bestanden op haar servers op te slaan.

Dat de werken een alfanumerieke vorm hebben die gedecodeerd moet worden, maakt voor het werkbegrip en het openbaarmakingsbegrip niet uit, oordeelt de rechtbank, muziek op een cd is tenslotte ook alleen via een cd-speler te beluisteren. Het opslaan van de bestanden op de servers van NSE kan daarnaast niet worden gezien als een geoorloofde ‘tijdelijke reproductie van voorbijgaande aard’ ex art. 13a Aw, omdat i.c. geen sprake is van een voor die exceptie vereist ‘geautomatiseerd, technische procedé,  zodat een bestand zonder menselijke interventie en binnen korte tijdsspanne wordt gewist.’ Met deze verveelvoudigingshandelingen, het geheel of gedeeltelijk vastleggen van werken op haar spoolservers, met het oog op het, zonder toestemming, ter beschikking stellen van die binaries aan derden, maakt NSE naar oordeel van de rechtbank zelfstandig inbreuk op de auteursrechten van de bij Brein aangeslotenen.

M.b.t. het openbaarmaken van de werken gaat de rechtbank uit van het richtlijnconforme begrip ‘ter beschikking stellen van het publiek.” Zoals de rechtbank het zelf, bijna ietsistisch formuleert: “zodra er iets meer is dan de loutere beschikbaarstelling van fysieke installaties, kan sprake zijn van een mededeling in de zin van de richtlijn.” De rechtbank oordeelt dat NSE weliswaar niet openbaar maakt bij het synchroniseren van haar servers met die van andere USP (Usenet Service Providers), maar wel bij het beschikbaar stellen aan gebruikers vanaf de spoolservers. NSE verricht daarbij handelingen die, kort gezegd, zeker als ‘iets meer’ kunnen worden gekwalificeerd. NSE maakt ook daarmee zelfstandig inbreuk op de auteursrechten van de werken van de bij BREIN aangesloten rechthebbenden.

Daarnaast acht de rechtbank het handelen van NSE onrechtmatig en  strijd met de jegens de auteursrechthebbenden in acht te nemen zorgvuldigheid, nu NSE welbewust het uitwisselen van inbreukmakende informatie op het usenet (en het internet) faciliteert.

Dwangsommen van €50.000,- euro per dag. Compensatie proceskosten. Een algemene (collectieve) verklaring voor recht dat NSE aansprakelijk is voor de schade kan niet worden toegewezen: eventuele schade moet per geval worden vastgesteld.

Lees het vonnis hier. Persbericht BREIN hier, persbericht NSE hier.