Ars Aequi - mei 2019

Print this page 22-05-2019
B915749

Geen auteursrecht op smaak

Ars Aequi,mei 2019, p. 390-394, D.J.G. Visser: 

"Het HvJ EU komt dan ook tot de slotsom dat de smaak van een voedingsmiddel niet kan worden aangemerkt als een ‘werk’ in de zin van de Auteursrechtrichtlijn.35 En omdat het begrip ‘werk’ binnen de Unie eenvormig moet worden uitgelegd,36 heeft het HvJ EU met zoveel woorden in zijn dictum opgenomen dat de Auteursrechtrichtlijn

 

‘aldus moet worden uitgelegd dat zij eraan in de weg staat dat de smaak van een voedingsmiddel op grond van deze richtlijn auteursrechtelijk wordt beschermd en dat een nationale wettelijke regeling in die zin wordt uitgelegd dat zij auteursrechtelijke bescherming verleent aan een dergelijke smaak’.(cursivering DV)

 

Met dit arrest staat het de Nederlandse rechter dus uitdrukkelijk niet (meer) vrij om artikel 10 van de Auteurswet aldus uit te leggen dat smaak onder een ‘werk’ valt. En wat geldt voor smaak, geldt, hoewel het HvJ EU dit niet zelf expliciet zegt (maar de A-G wel), ook voor geur. Met als gevolg dat de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Lancôme/Kecofa óók van tafel is."