Beslissen in sub b zaken: hoe beoordelen rechters of een consument in verwarring is of niet?

Print this page 28-06-2019
B915785

BIE 2019/3, p. 122 - 131, L. Anemaet: "Volgens het Hof van Justitie EU (HvJ EU) is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek het merk en het teken door elkaar haalt of denkt dat de ondernemingen die de waren produceren dezelfde zijn of met elkaar economisch verbonden zijn. Dit verwarringsgevaar moet volgens het HvJ EU globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle omstandigheden van het concrete geval, zoals de overeenstemming  tussen het teken en het merk, de soortgelijkheid van de waren en  diensten en het onderscheidend vermogen van het merk. Uitgangspunt daarbij is de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende  gewone consument van de betrokken soort producten. De vraag is  echter hoe rechters precies beoordelen of een consument in verwarring is of niet. Wie is eigenlijk die consument? Hoe belangrijk zijn de uitspraken van het HvJ EU voor de Nederlandse rechtspraktijk? Spelen marktonderzoeken een rol van betekenis in sub b zaken? Om inzicht te krijgen hoe rechters verwarringsgevaar beoordelen en welke inbreukfactoren daarbij met name belangrijk zijn, is een analyse gedaan van 189 inbreukzaken."