Consultatie Europese Commissie over herziening van de Modellenrichtlijn

11-05-2021 Print this page
B916179

Deze raadpleging heeft tot doel informatie en standpunten van belanghebbenden te verzamelen ter ondersteuning van de herziening van de Gemeenschapsmodellenverordening en de Modellenrichtlijn. De herziening vloeit voort uit een grondige evaluatie van de EU-wetgeving inzake modelbescherming, die werd ondersteund door een brede openbare raadpleging en twee belangrijke economische en juridische studies. Uit de evaluatie blijkt dat deze wetgeving goed functioneert. Er zijn evenwel bepaalde tekortkomingen die moeten worden aangepakt om het rechtskader te moderniseren en geschikt te maken voor het digitale tijdperk. De Commissie heeft in haar mededeling van 25 november 2020, getiteld “Het innovatiepotentieel van de EU optimaal benutten. Een actieplan inzake intellectuele eigendom om het herstel en de veerkracht van de EU te ondersteunen”, aangekondigd dat zij de EU-wetgeving inzake modelbescherming zal herzien, na de succesvolle hervorming van de EU-wetgeving inzake merken. Samen met de publicatie van dat actieplan inzake intellectuele eigendom werd een aanvangseffectbeoordeling voor dit initiatief gepubliceerd. Deze openbare raadpleging is bedoeld als aanvulling op de uitgebreide openbare raadpleging inzake modelbescherming die reeds in het kader van de evaluatie is gehouden. Meer in het bijzonder wordt ernaar gestreefd om van alle bij modelbescherming in Europa betrokken personen de standpunten te verzamelen over bepaalde kwesties en mogelijke beleidsopties en de gevolgen daarvan.

 

Relevante belanghebbenden of geïnteresseerden voor het desbetreffende beleidsterrein zijn: 1. alle sectoren van de industrie en het bedrijfsleven; bedrijven en ontwerpers die modellen scheppen of bezitten (waaronder de designindustrie en de creatieve sector, kleine en middelgrote ondernemingen, individuele ontwerpers); 2. EU-brede organen en verenigingen van de verschillende economische sectoren, waaronder de designindustrie en de creatieve sector, kleine en middelgrote ondernemingen, individuele ontwerpers, rechthebbenden en beoefenaren van juridische beroepen en andere beroepsbeoefenaren die op het gebied van het modellenrecht actief zijn; 3. lidstaten en nationale autoriteiten (met name de nationale bureaus voor intellectuele eigendomsrechten) die zich met de bescherming van modellen bezighouden; 4. de rechterlijke macht, juristen en de academische wereld; 5. burgers, consumenten en consumentenorganisaties, en burgerrechtenorganisaties.

 

Meer informatie over de consultatie.

 

Direct naar de vragenlijst