Data in de rechtspraktijk

Print this page 27-02-2018
B915315

Computerrecht 2018/2, p. 3-10, J.L. Naves: "De grote rol die data speelt binnen onze samenleving roept de vraag op hoe data juridisch te beschermen. In deze bijdrage wordt eerst toegelicht dat het goederenrechtelijke eigendomsrecht en het intellectuele eigendomsrecht slechts beperkte mogelijkheden bieden om grip op data te houden. Vervolgens wordt ingegaan op de wijzen waarop data door de rechtspraktijk benaderd kunnen worden.

 

[...]

 

Hoewel in de literatuur de nodige voorstellen zijn gedaan om data binnen het bereik van het eigendomsbegrip te brengen, is het tot op heden noch in goederenrechtelijke noch in intellectueel eigendomsrechtelijke zin mogelijk om eigenaar te zijn van data. Dit heeft tot gevolg dat de partij die data verstrekt aan een derde, op grond van de wet in beginsel niet het recht heeft om te vorderen dat het gebruik van de data gestaakt wordt of dat de data aan de verstrekkende partij wordt teruggeleverd. [...]"