Een streep door de geschriften-bescherming

Print this page 06-03-2012

B9 10888. Tessel Peijnenburg, Kennedy Van der Laan: EU Hof in Football Dataco: streep door geschriftenbescherming van databanken.

Een tweede antwoord op de vraag of het antwoord op de tweede prejudiciële vraag in HvJ EU Football Dataco het einde betekent van de Nederlandse geschriftenbescherming en de bescherming van programmagegevens (zie vanaf B9 10868).

“Het antwoord op de laatste vraag lijkt het fundament onder de Nederlandse geschriftenbescherming voor databanken weg te slaan. Ten tijde van de invoering van de Databankenrichtlijn werden al vraagtekens gezet bij de status van geschriftenbescherming voor databanken. Toch besloot de wetgever om naast de Databankenrichtlijn de geschriftenbescherming te handhaven. Ook heeft de Hoge Raad in NVM/Telegraaf benadrukt dat de geschriftenbescherming bleef bestaan naast de Europese databankenbescheming.
 
Geschriftenbescherming neemt een bijzondere positie in de Auteurswet. Het beschermt niet-oorspronkelijke geschriften die bestemd zijn om openbaar te worden gemaakt. De beschermingsomvang is wel veel kleiner dan die van het ‘volle’ auteursrecht. Geschriftenbescherming is een soort pseudo-auteursrecht dat alleen beschermt tegen bewijsbare, rechtstreekse ontlening. Met dit arrest wordt duidelijk dat alleen de criteria in de Databankenrichtlijn mogen worden gebruikt om auteursrechtelijke bescherming aan databanken te verlenen. En dat geldt dus ook voor uitgeklede versies van het auteursrecht, zoals de geschriftenbescherming. Producenten van databanken kunnen zich dus waarschijnlijk niet meer beroepen op de geschriftenbescherming, als databankenrecht en het ‘volle’ auteursrecht geen soelaas bieden. In het verleden werd de geschriftenbescherming vaak als vangnet gebruikt.

De Advocaat Generaal voorziet dat deze uitspraak ook in common law landen van grote invloed zal zijn. Common law landen kennen een ander niveau van ‘oorspronkelijkheid’ dat in het algemeen wordt vereist om auteursrechtelijke bescherming toe te kennen. De common law landen gebruiken voor auteursrechtelijke bescherming het referentiekader van ‘labour, skill and effort’, waardoor databanken al snel auteursrechtelijk beschermd waren. Dit in tegenstelling tot de vereisten die gehanteerd worden op het continent waarbij een werk elementen van creativiteit moet bezitten en de persoonlijkheid van de maker tot uitdrukking moet brengen. De common law landen zullen met betrekking tot de auteursrechtelijke bescherming van databanken nu ook aan moeten haken bij deze continentale traditie en de criteria van de Databankenrichtlijn moeten hanteren. Daarom zullen nu ook in de common law landen databanken minder snel auteursrechtelijk beschermd zijn.”

Lees het volledige artikel hier Mediareport).