Embedder is verantwoordelijk voor openbaarmaking door embedded links

19-12-2012 Print this page

B9 11964. Rechtbank ’s-Gravenhage, 19 december 2012, HA ZA 11-2675, Vereniging Buma tegen Souren (met dank aan Mr. A.A. Stekelenburg en mr. J.M.B. Seignette,  Höcker Advocaten). 

“Niet in geschil is daar het laten horen van een radiostream kwalificeert als het openbaarmaken van de in die radiostream opgenomen muziekwerken ook als de radiostream te horen is nadat een bezoeker van een van de websites van gedaagde heeft geklikt op een link naar die radiostream.”

Auteursrecht. Embedded links. Bodemprocedure naar eerder kort geding waarin de voorzieningenrechter stelde “In dit kort geding ligt de interessante vraag voor of een zgn. embedded link een auteursrechtelijke openbaarmaking oplevert.” Maar helaas meteen vervolgde  met: “Aan de beantwoording daarvan wordt evenwel niet toegekomen.” In deze bodemprocedure wordt het antwoord wel gegeven.

Gedaagde Souren exploiteert twee radioportals (Nederland.fm en Op.fm) met links naar radiostreams van Nederlandse radiostations. Daarnaast exploiteert hij een reeks van radioportals met links naar buitenlandse radiostations. De hyperlinks naar de radiostreams zijn verwerkt in afbeeldingen van de logo’s van de betreffende radiostations. Zodra op een logo wordt geklikt, wordt de radiostream en de daarbij horende zichtbare content (logo) gepresenteerd ofwel in een frame midden op de homepage ofwel in een pop-up.

De voorzieningenrechter oordeelt dat deze embedded links gekwalificeerd kunnen worden als een auteursrechtelijke openbaarmaking, waarvoor Souren verantwoordelijk is. Gedaagde Souren gaat namelijk verder dan het enkele aanbieden van een hyperlink naar de radiostreams. Souren heeft ervoor gekozen om de radiostreams en de daaraan gekoppelde visuele content op een wijze te presenteren, waarbij (een groot deel van) de homepage van zijn eigen websites nog steeds zichtbaar is tijdens het afspelen. Op deze wijze worden de opgenomen muziekwerken aan een ander publiek, de bezoekers van de websites van Souren, gepresenteerd en wordt de mogelijkheid gecreëerd om zelf profijt te trekken uit de radiostreams en de muziekwerken. Dit doet Souren ook via advertenties op zijn websites, die tijdens het afspelen van de radiostreams zichtbaar blijven. Dit oordeel van de voorzieningenrechter wordt bevestigd door zowel Nederlandse als Duitse rechtspraak. 

4.3. Niet in geschil is daar het laten horen van een radiostream kwalificeert als het openbaarmaken van de in die radiostream opgenomen muziekwerken ook als de radiostream te horen is nadat een bezoeker van een van de websites van gedaagde heeft geklikt op een link naar die radiostream. Partijen verschillen van mening over het antwoord op de vraag of gedaagde (mede)verantwoordelijk is voor die openbaarmaking in de situatie dat de browser van de gebruiker, na het klikken op een hyperlink op zijn radioportals, de radiostream rechtsreeks ophaalt bij de mediaservers van de radiostations. Naar het oordeel van de rechtbank moet die vraag bevestigend worden beantwoord omdat gedaagde zijn website zo heeft ingericht daar de gelinkt radiostreams worden beluisterd in het kader van zijn websites. 

(…) 4.6. Dat gedaagde de radiostreams presenteert in het kader van zijn eigen websites is auteursrechtelijk relevant omdat hij op die manier de mogelijkheid schept om zelf profijt te trekken uit de radiostreams en de daarin opgenomen muziekwerken. In feite eigen gedaagde zich door zijn handelswijze de mogelijkheid toe om de muziekwerken te exploiteren. Gedaagde maakt ook gebruik van die mogelijkheid. Op de homepage van zijn websites worden namelijk advertenties gepresenteerd, Vanwege de genoemde inrichting van zijn websites, blijven die advertenties zichtbaar tijdens het afspelen van de radiostreams. Aldyus genereert gedaagde inkomsten mede met de auteursrechtelijk beschermde muziekwerken van de bij Buma Stemra aangesloten partijen. 

De vorderingen worden afgewezen voor zover die betrekking hebben op de buitenlandse radioportals van Souren, nu deze niet zijn gericht op Nederland.  Ook worden de vorderingen van Stemra afgewezen: er is geen sprake van een verveelvoudiging, de muziekwerken die een gebruiker te horen krijgt zijn rechtstreeks afkomstig van de mediaserver van het betreffende radiostation. 

Geoordeeld wordt ook dat de beperking op de vrijheid van meningsuiting in dit geval gerechtvaardigd is ter bescherming van de auteursrechten van de makers van muziekwerken. 

Het verzoek van Souren om prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie over de uitleg van het begrip ‘mededeling aan het publiek’ en de auteursrechtelijke kwalificatie van zijn handelswijze legt de rechtbank naast zich. De rechtbank geeft het belang van Buma/Stemra voorrang, die uitdrukkelijk heeft verklaard dat zij tegen het stellen van vragen is omdat zij snel een rechterlijke uitspraak wil krijgen.

Souren wordt derhalve een verbod opgelegd terzake van de websites Nederland.fm en Op.fm.

Proceskosten 1019h Rv: € 25.059.77 (Souren) en € 31.771,53 (Stemra).

Lees het vonnis hier.