EU-wetgevingsonderhandelingen EZK Kwartaalrapportage, augustus – september 2023

30-11-2023 Print this page
B916608

EU-wetgevingsonderhandelingen EZK Kwartaalrapportage, augustus – september 2023

Link naar de pdf

 

Titel Documentnummer korte beschrijving Stand van zaken
Voorstel Herschikking Modellenrichtlijn COM(2022) 667 Het voorstel omvat een aanpassing van drie verordeningen op het gebied van het modellenrecht en een herschikking van de Richtlijn inzake de rechtsbescherming van modellen. Met een modelrecht is het mogelijk om de uiterlijke kenmerken van een product te beschermen De Raad heeft een algemene oriëntatie bereikt. Het EP heeft nog geen formeel standpunt ingenomen. Nadat het EP dit heeft gedaan zal het voorstel vervolgens worden besproken in de triloogfase met onderhandelingen tussen de Commissie, de Raad en het EP
Vo's aanvullende beschermingscertificaten (ABC’s) COM(2023)221, COM(2023)222, COM(2023)223, COM(2023)231 Dit pakket beoogt het ABC-systeem van de EU te vereenvoudigen, evenals de transparantie en efficiëntie ervan te verbeteren, door een gecentraliseerde procedure en een unitair ABC voor genees- en gewasbeschermingsmiddelen te creëren. Voorstel wordt besproken op ambtelijk EU-niveau in Raadskader.
Vo inzake standaard essentiële octrooien COM(2023)232 Met het voorstel roept de Europese Commissie een nieuw kader in het leven inzake de omgang met standaard essentiële octrooien (SEPs). Doel van het voorstel is om te stimuleren dat gestandaardiseerde technologie beter benut wordt en breder beschikbaar komt op eerlijke en nondiscriminatoire voorwaarden, met name voor het mkb. Voorstel wordt besproken op ambtelijk EU-niveau in Raadskader.
Vo dwanglicenties voor crisisbeheersing COM(2023)224 Het voorstel beoogt de EU in staat te stellen dwanglicenties te verlenen in het kader van de EU-crisisinstrumenten, waarbij de levering en het vrije verkeer op de interne markt gegarandeerd kan worden van producten of processen die onmisbaar zijn voor het reageren op een crisis of noodsituatie, of voor het aanpakken van de gevolgen van een noodsituatie. Voorstel wordt besproken op ambtelijk EU-niveau in Raadskader.
Voorstel wijziging Gemeenschaps- modellenverordening COM(2022) 666 Het voorstel omvat een aanpassing van drie verordeningen op het gebied van het modellenrecht en een herschikking van de Richtlijn inzake de rechtsbescherming van modellen. Met een modelrecht is het mogelijk om de uiterlijke kenmerken van een product te beschermen Voorstel wordt besproken op ambtelijk EU-niveau in Raadskader.
Privacy Verordening, Herziening ePrivacy-richtlijn COM(2017)10 Herziening van privacyregels voor elektronische communicatiediensten. Doel: hoog niveau van bescherming en gelijk speelveld voor alle aanbieders van communicatiediensten (traditioneel en Over the Top-spelers). O.m. cookiebepaling. De Raad heeft een algemene oriëntatie bereikt. Het voorstel bevindt zich momenteel in de triloogfase met onderhandelingen tussen de Commissie, de Raad en het Europees Parlement.
Verordening bescherming oorsprongsaanduiding ambachtelijke en industriële producten COM(2022) 174 Dit voorstel introduceert een nieuw intellectueel eigendomsrecht, waardoor de geografische aanduiding van ambachtelijke en industriële producten met een specifieke link met een geografische regio kan worden beschermd De onderhandelingen in triloog zijn afgerond en er is een politiek akkoord bereikt tussen de Commissie, de Raad en het Europees Parlement. Het voorstel zit in de afrondende procedurele fase.
Verordening Wet kunstmatige intelligentie COM(2021) 206 Voorstel met doel om een interne markt voor veilige en betrouwbare AI-systemen te faciliteren terwijl marktfragmentatie wordt voorkomen. De Raad heeft een algemene oriëntatie bereikt. Het voorstel bevindt zich momenteel in de triloogfase met onderhandelingen tussen de Commissie, de Raad en het Europees Parlement.
Data Act COM(2022) 68 Het voorstel beoogt sectoroverstijgende basisregels voor het hergebruik van data vast te leggen zodat de waarde uit data gelijkwaardiger wordt verdeeld over de partijen die deelnemen aan de data economie en toegang tot en het gebruik van data te bevorderen. De onderhandelingen in triloog zijn afgerond en er is een politiek akkoord bereikt tussen de Commissie, de Raad en het Europees Parlement. Het voorstel zit in de afrondende procedurele fase.