Europese Commissie komt met maatregelen voor bescherming IE-rechten

Print this page 01-12-2017
B915204

Uit het persbericht: "De Commissie stelt vandaag maatregelen voor om ervoor te zorgen dat de intellectuele-eigendomsrechten goed worden beschermd, zodat Europese bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen en start-ups, worden gestimuleerd om in innovatie en creativiteit te investeren.

 

De initiatieven van vandaag maken het gemakkelijker om efficiënt tegen inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten op te treden, ze vereenvoudigen de grensoverschrijdende procesvoering en maken een eind aan de praktijk dat 5 % van de in de EU ingevoerde goederen (ter waarde van €85 miljard) nagemaakt of vervalst is. De Commissie bevordert tevens billijke en evenwichtige licentie-onderhandelingen om ondernemingen te belonen voor hun innovatie, maar tegelijkertijd andere bedrijven in staat te stellen op die technologie voort te bouwen en nieuwe innovatieve producten en diensten te creëren. [...]

 

De vandaag goedgekeurde maatregelen omvatten:


Het opvoeren van de strijd tegen namaak en piraterij: De Commissie beoogt partijen die op commerciële schaal inbreuk maken op intellectueel eigendom hun lucratieve inkomstenstromen uit criminele activiteiten te ontzeggen - de zogenaamde "follow the money"-aanpak die zich meer richt op de "grote vissen" dan op individuele gevallen. Die aanpak zorgt er ook voor dat de handhavingsmaatregelen op de behoeften van het hedendaagse digitale tijdperk zijn toegesneden. De Commissie beoogt met de huidige voorstellen:

 

- In de hele Unie een gelijkwaardig niveau van rechtsbescherming en een voorspelbaar juridisch kader te verzekeren. Nieuwe richtsnoeren verschaffen meer duidelijkheid over de toepassing van de Richtlijn betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (IPRED) uit 2004. De richtlijn heeft zijn nut bewezen als een belangrijk instrument in de strijd tegen misbruik van intellectuele-eigendomsrechten, maar de lidstaten hebben in de loop der jaren een aantal bepalingen verschillend uitgelegd. De richtsnoeren verhelderen deze interpretatieproblemen, met meteen meer rechtszekerheid voor alle belanghebbenden en eenvoudigere civielrechtelijke handhaving in de hele EU, zonder dat nieuwe wetgeving nodig is. Bovendien roept de Commissie de lidstaten op tot grotere inspanningen, door middel van meer justitiële opleidingen, het stelselmatig bekendmaken van uitspraken in IE-zaken en een beter gebruik van instrumenten voor alternatieve geschillenbeslechting.
- Het bedrijfsleven aan te moedigen IE-inbreuken te bestrijden. Voortbouwend op de positieve ervaringen in het kader van het memorandum van overeenstemming over de internetverkoop van namaakgoederen, blijft de Commissie steun verlenen aan initiatieven vanuit het bedrijfsleven ter bestrijding van IE-inbreuken, zoals vrijwillige overeenkomsten inzake reclame op websites, betalingsdiensten en vervoer en levering. Dergelijke overeenkomsten kunnen leiden tot snellere maatregelen tegen namaak en piraterij dan gerechtelijke procedures. Ze vormen een aanvulling op de recente richtsnoeren van de Commissie voor onlineplatforms om illegale inhoud harder aan te pakken.
- Een verlaging van het volume van nagemaakte producten dat de EU-markt bereikt. De Commissie stelt voor om de samenwerkingsprogramma's met derde landen (China, Zuidoost-Azië, Latijns-Amerika) te versterken en een watchlist op te stellen van markten die naar verluidt IE-inbreuken plegen of faciliteren. De Commissie zal een bijgewerkt verslag betreffende de naleving van intellectuele-eigendomsrechten in derde landen bekendmaken. De Commissie zal de samenwerking tussen de EU-douaneautoriteiten opvoeren, met name door middel van een beoordeling van de uitvoering van het EU-douaneactieplan inzake de inbreuken op intellectuele eigendomsrechten (2013-2017) en een voorstel voor gerichtere bijstand aan nationale douaneautoriteiten. 

 

Een billijk en evenwichtig stelsel van essentiële octrooien opzetten: Veel belangrijke technologieën die deel uitmaken van wereldwijde industrienormen (zoals wifi of 4G) worden door essentiële octrooien (SEP's) beschermd. De Commissie biedt vandaag een leidraad en aanbevelingen voor een evenwichtig en doeltreffend SEP-stelsel, waarbij twee doelstellingen worden verenigd: Producenten mogen technologieën gebruiken op basis van transparante en voorspelbare licentievoorschriften; en tegelijkertijd worden de houders van een octrooi beloond voor hun investeringen in O&O en hun normalisatieactiviteiten, zodat zij worden gestimuleerd om hun beste technologieën aan te bieden voor opname in de normen. Meer transparantie en voorspelbaarheid moeten de EU - inclusief haar vele start-ups - een voorsprong geven in de wereldwijde technologische innovatierace en het potentieel van 5G en het Internet of Things ten volle doen benutten.


De Commissie zal nauwlettend toezien op de voortgang van de voorgestelde maatregelen en beoordelen of verdere maatregelen nodig zijn."

 

Lees hier meer.