Ex parte bevel alleen mogelijk bij dreigende inbreuk?

13-01-2012 Print this page

B9 10650. Wim Maas, Carreen Shannon en Charlotte de Boer, Deterink: Ex parte bevel alleen mogelijk bij dreigende inbreuk?

"Het valt op dat in artikel 1019e lid 1 Rv uitsluitend wordt gesproken over de mogelijkheid een ex parte bevel uit te vaardigen teneinde een dreigende inbreuk te voorkomen. Van de in de Handhavingsrichtlijn voorziene mogelijkheid om ook door middel van een ex parte bevel de voortzetting van een inbreuk op een IE-recht (tijdelijk) te verbieden vindt men in deze bepaling niets terug. Dat betekent naar onze mening dat het Nederlandse nationale recht niet voorziet in een ex parte bevel voor inbreuken die reeds plaatsvinden, maar enkel voor dreigende inbreuken die zich niet hebben gerealiseerd. Immers, indien een inbreuk zich reeds heeft gerealiseerd, valt deze ook niet meer te voorkomen.

Dat een ex parte bevel in ons nationale procesrecht alleen maar mogelijk is bij dreigende inbreuken blijkt ook uit de MvT waarin staat “dat artikel 9 lid 4, eerste alinea, eerste volzin, stelt dat het [voorlopige bevel] in passende gevallen opgelegd moet kunnen worden zonder dat de wederpartij is gehoord” en dat deze regeling zal worden geïmplementeerd in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voor het kort geding “om dreigende inbreuk te voorkomen.” 

Desalniettemin worden door Nederlandse rechters op grote schaal ex parte bevelen uitgevaardigd waarmee de voorzetting van vermeende inbreuken die reeds plaatsvinden (tijdelijk) worden verboden.  (…) Hoewel wij de huidige Nederlandse ex parte praktijk toejuichen, is een wettelijke basis hiervoor in het nationale procesrecht niet te vinden. Wij menen dan ook dat wetswijziging van artikel 1019e Rv op zijn plaats is."

Lees het volledige artikel hier.

(De auteurs van deze bijdrage werken aan een handboek over de (implementatie van de) Handhavingsrichtlijn (en de uitvoering die daaraan wordt gegeven in Nederland). De beoogde verschijningsdatum is later dit jaar.)