Feitelijk en rechtmatig

Print this page 18-05-2011

B9 9679. Vzr. Rechtbank Amsterdam, 17 mei 2011, KG ZA 11-491 P/PV, Galerie Wijdemeren tegen Van M. (met dank aan Marc de Boer, Boekx)

Handelsnaamrecht. Stukgelopen samenwerking. Galeriehoudster en schilder/restaurateur verbreken relatie en samenwerkingsverband m.b.t. een galerie. Kern van het geschil is de vraag aan wie het gebruik van de handelsnaam Galerie Wijdemeren toekomt. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van eiser en galeriehoudster S. toe. Voldoende aannemelijk dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat S. degene is die sinds oktober 2005 feitelijk en rechtmatig de handelsnaam heeft gebruikt. Het latere merkdepot door Van M. kan daar niet aan af doen en is bovendien niet te goeder trouw verricht.

5.4. (...) Gedingstukken waaruit blijkt dat Van M de handelsnaam Galerie Wijdemeren in de periode 2005 tot 2009 op enigerlei wijze in het handelsverkeer heeft gebruikt zijn niet overgelegd. Bij gebreke daarvan is op dit moment voldoende aannemelijk dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat S. degene is die sinds oktober 2005 feitelijk en rechtmatig de handelsnaam Galerie Wijdemeren voor haar handelsactiviteiten heeft gebruikt. Dat De B. de handelsnaam in juli 2005 aan hem heeft overgedragen, zoals Van M. stelt, doet daar niet aan af. Uit de gedingstukken blijkt niet dat hij daar gebruik van heeft gemaakt. Ook de omstandigheid dat Van M. de huur van de winkelruimte in oktober 2009 van S. heeft overgenomen brengt daarin geen verandering. Voorshands is voldoende aannemelijk, mede gelet op de omstandigheid dat uit gedingstukken blijkt dat Van M. oktober en november 2009 ondr de handelsnaam Hans van M. Fine-Art nog facturen aan S. richtte met als factuuradres Galerie Wijdemeren, dat S. haar handelsactiviteiten onder de handelsnaam  Galerie Wijdeemeren na oktober 2009 via de op haar naam staande website www.galeriewijdemeren.nl heeft voortgezet. (…)

5.5. De rechthebbende op een oudere handelsnaam kan het gebruik ervan in zijn gevestigde bedrijfsdebiet niet worden verboden met een beroep op een jonger merkrecht. (…) Eveneens is voldoende aannemelijk dat zij daarbij het logo gebruikte dat thans door Van M. als beeldmerk is gedeponeerd. Gelet hierop heeft Van M. dit beeldmerk naar voorlopig oordeel niet te goeder trouw gedeponeerd. Dat Van M. stelt dat hij dit logo heeft ontworpen maakt dit niet anders. Nu niet is gebleken dat hij dat logo vóór het depot daarvan als beeldmerk zelf gebruikte, wordt er voorshands van uitgegaan dat hij het logo destijds voor, dan wel in opdracht van S. heeft gemaakt en dat zij ook daarop een ouder recht kan doen gelden.

5.6. Uit het voorgaande volgt dat voldoende aannemelijk is dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat Van M. met het gebruik van de handelsnaam Galerie Wijdemeren en de website www.galeriewijdemeren.com onrechtmatig jegens S. handelt. De vorderingen in conventie onder I. en II zullen daarom worden toegewezen. De onder III in conventie gevorderde overdracht van de domeinnaam galeriewijdemeren.com zal werden afgewezen. Onvoldoende aannemelijk is dat S. daarbij een spoedeisend belang heeft. De onder IV in conventie gevorderde dwangsommen zullen, gematigd en gemaximeerd, worden toegewezen. Ook het onder V gevorderde verbod op het gebruik door Van M. van het beeldmerk onder nummer 892773 zal worden toegewezen nu het depot daarvan voorshands niet te goeder trouw is. 

Lees het vonnis hier.