Intellectuele Eigendom & Reclamerecht (IER) - afl. 3 juni 2019

Print this page 10-07-2019
B915802

Onderstaand vindt u een kort overzicht van artikelen, uitgegeven in IER 2019, afl. 3

 

Nr. 14 De nieuwe auteursrichtlijnen / Mr. dr. J.M.B. Seignette

IER, jaargang 35, aflevering 3, juni 2019, p. 179, J.M.B. Seignette: "Op deze plaats is eerder aandacht besteed aan de ontwerpverordening over online uitzending en doorgifte van radio en tv programma's. Deze verordening is inmiddels een richtlijn geworden en in april van dit jaar aangenomen. In april is ook de omstreden richtlijn over auteursrecht in de digitale eengemaakte markt aangenomen. Wat is de eindstand? [...] De richtlijnen treden op 7 juni 2019 in werking en moeten uiterlijk op 7 juni 2021 geïmplementeerd zijn. Een eindstand is het daarmee uiteraard niet. De Nederlandse wetgever zal de richtlijnen nu moeten gaan omzetten en keuzes maken waar de richtlijnen dat toelaten. Ook zal de Europese Commissie de dialoog in gang zetten over de best practices ten aanzien van artikel 17."

 

Nr. 15 Bescherming van bedrijfsgeheimen: drie nieuwe procesrechtelijke bepalingen onder de loep / Mr. M. Bronneman & mr. E.M. Wesseling-van Gent

IER, jaargang 35, aflevering 3, juni 2019, p. 183, M. Bronneman & E.M. Wesseling-van Gent: "Op 23 oktober 2018 is in Nederland de Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden. Europese Richtlijn (EU) 2016/943 inzake de bescherming van bedrijsgeheimen is hiermee in ons nationale recht geïmplementeerd. [...] De belangrijkste vernieuwing voor ons procesrecht is dat de rechter in een procedure ter verdediging van een bedrijfsgeheim de toegang tot documenten die het (vermeende) bedrijfsgeheim bevatten kan beperken, waarbij als voorwaarde geldt dat ten minste één natuurlijk persoon van elke partij alsmede de respectieve advocaten/vertegenwoordigers die documenten moeten kunnen inzien (art. 1019ib lid 3 onder a in verbinding met lid 5 Rv)."

 

Nr. 16 Het Vigeland-arrest van EFTA Gerechtshof - het einde van merken voor literaire en artistieke werken? / Prof. dr. M.R.F. Senftleben

IER, jaargang 35, aflevering 3, juni 2019, p. 193, M.R.F. Senftleben: "Tot vandaag de dag is het de merkenrechtelijke praktijk niet gelukt om een opmerkelijk onevenwicht op het terrein van de intellectuele eigendom te elimineren. Terwijl de functionaliteitsleer kan worden ingeroepen om de verlenging van merkrechten op technische oplossingen en industriële vormgeving te voorkomen, ontbreekt een vergelijkbaar sterk mechanisme om de merkenrechtelijke bescherming van literaire en artistieke werken uit te sluiten. Character merchadising leidt veeleer tot de cumulatie van auteurs- en merkrechten ten aanzien van de helden van films en stripverhalen. In het beginsel is het ook mogelijk om via inburgering merkrechten te verkrijgen op tekens die tot ons culturele erfgoed behoren. De criteria die het EFTA Gerechtshof in het Vigeland-arrest heeft ontwikkeld zouden de status quo echter kunnen wijzigen. Het Hof maakt de weg vrij voor een bredere toepassing van strijd met openbare orde en goede zeden als weigeringsgrond in gevallen die merkrechten op literaire en artistieke werken betreffen."

 

Nr. 17 Op de voorkant de leugen, op de achterkant de waarheid? Over de Nederlandse uitwerking van het Teekanne-arrest / Mr. I.E. van der Wal

IER, jaargang 35, aflevering 3, juni 2019, p. 202, I.E. van der Wal: "In juni 2015 wees het Hof van Justitie EU een belangrijke uitspraak voor de beoordeling van misleidende levensmiddelenetikettering in het Teekanne-arrest. Tot aan het Teekanne-arrest gold de labelling doctrine onverkort: een mededeling kon niet misleidend zijn indien de ingrediëntendeclaratie juist was. Met het Teekanne-arrest nuanceerde het hof de labelling doctrine en erkende voor het eerste dat een juiste en volledige ingrediëntendeclaratie niet meer in alle gevallen een mededeling van misleidende aard op een verpakking corrigeert."

 

Nr. 18 Wetgevingsoverzicht / Mr. W.J. Brants LL.M

IER, jaargang 35, aflevering 3, juni 2019, p. 207, W.J. Brants: "Deze rubriek bevat een overzicht van recent vastgestelde en/of in werking getreden wet- en regelgeving alsmede een overzicht van de wetsvoorstellen die op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht bij het parlement aanhangig zijn. Wetsvoorstellen waarin gedurende twee jaar geen activiteit in de parlementaire behandeling is waargenomen zijn niet opgenomen in dit wetgevingsoverzicht."