Mededelingen intellectueel eigendomsrecht; handhaving en essentiële octrooien

Print this page 12-02-2018
B915300

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken

Overeenkomstig de bestaande afspraken ontvangt u hierbij een fiche, dat werd opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Fiche: Mededelingen intellectueel eigendomsrecht; handhaving en essentiële octrooien.

 

Fiche: "[...] 

 

De Europese Commissie heeft in 2015 aangekondigd in de strategieën voor de digitale interne markt en voor de interne markt dat Europa meer moet doen om ervoor te zorgen dan intellectuele eigendomsrechten, ook in de digitale omgeving, worden gehandhaafd. De Europese Commissie heeft hiertoe een pakket aan maatregelen gepubliceerd dat ervoor moet zorgen dat intellectuele eigendomsrechten (hierna: IE-rechten) goed worden beschermd zodat Europese bedrijven, met name het MKB en startups worden gestimuleerd om in innovatie en creativiteit te investeren.

In dit fiche worden de mededelingen 2017–707 en 2017–712 nader besproken die deel uitmaken van dit pakket. In mededeling 2017–708 verschaft de Europese Commissie (hierna Commissie) richtsnoeren die de interpretatie en toepassing van de Handhavingsrichtlijn moeten vergemakkelijken.

 

[...]

 

Mededeling 2017–712

Met deze mededeling introduceert de Commissie enkele principes en acties waarmee een gebalanceerd en transparant kader voor de omgang met standaard essentiële octrooien (hierna: SEPs) in het leven wordt geroepen. Een standaard komt tot stand door afspraken tussen belanghebbende partijen op vrijwillige basis en op basis van consensus ten behoeve van de kwaliteit en veiligheid van producten en diensten. Standaarden verwijzen vaak naar een technologie die beschermd wordt door een octrooi. Een SEP is een octrooi waarmee een bepaalde technologie wordt beschermd die als essentieel is aangemerkt voor een standaard. Dergelijke octrooien komen met name voor in de ICT-sector, o.a. de WiFi en 3G/4G-standaarden bevatten met SEPs beschermde technologieën. Bij de vaststelling van een standaard waar een SEP-onderdeel van uitmaakt, verbindt de octrooihouder zich om de technologie beschikbaar te stellen via een licentie op eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden (aangeduid als FRAND-voorwaarden: fair, reasonable and non-discriminatory).

 

[...]

 

De Commissie vraagt ook aandacht voor de toenemende rol van niet-praktiserende entiteiten (in de mededeling aangeduid als «octrooi-jagende entiteiten», ook wel patent trolls genoemd) op de SEP-licentie markt. Niet-praktiserende entiteiten zijn partijen die octrooien bezitten zonder zelf producten en/of diensten te leveren. Handhaving door dergelijke partijen van hun octrooiportefeuille kan tot effect hebben dat de handel van legitieme marktpartijen wordt verstoord. De Commissie zal toezicht houden op de potentieel schadelijke impact van deze entiteiten.

Tot slot wijst de Commissie op de positieve effecten van een wisselwerking tussen standaardisatie en open source (software): open source opnemen in een standaard kan de totstandkoming daarvan versnellen, terwijl via standaardisatie open source (software) breder toegankelijk wordt. Nadere analyse en studie over de interactie tussen deze twee systemen zal worden opgezet.

 

[...]"  

 

Lees het volledige bericht hier