Nieuwe druk Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom

Print this page 11-06-2019
B915767

"De 6e druk van Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom is geheel herzien, waarbij de wetgeving  de situatie per 1 maart 2019 weerspiegelt en het commentaar is bijgewerkt tot en met 1 januari 2019. Door de korte en heldere commentaren - kenmerkend voor de Tekst & Commentaar serie - maken de auteurs de wetgeving inzichtelijk.

 

Inhoud en actualiteit
Onder invloed van nieuwe media en technologieën, nemen ook de ontwikkelingen in het intellectuele eigendomsrecht toe. De wetgeving heeft sinds de vorige druk uit 2016 dan ook de nodige wijzigingen ondergaan, zoals:

- De nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Stb. 2018, 369) is toegevoegd en geheel van commentaar voorzien. Deze wet volgt de richtlijn (PbEU 2016, L157) over de harmonisatie van de regels betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie in de lidstaten van de Europese Unie.

- De Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad, (Trb. 2018, 35), betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Deze wijzigt het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele eigendom waarschijnlijk per 1 maart 2019, die naast wijzigingen in bestaande artikelen bovendien veel nieuwe artikelen met zich meebrengt.
- De Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening (Stb. 2018, 302) is verwerkt in het commentaar. Hierdoor kunnen auteursrechtelijk beschermde werken rechtmatig in een voor leesgehandicapten toegankelijk format (zoals braille- of gesproken boeken) worden omgezet, zonder dat daarvoor toestemming van de auteursrechthebbende nodig is.

- De Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018 (Stb. 2018, 228). Hierin wordt onder meer de Auteurswet gewijzigd.

 

Kortom: met deze 6e druk bent u weer voorzien van een volledig, actueel commentaar op de belangrijkste wetgeving op het vlak van het intellectuele eigendomsrecht!

Verschenen 13 mei 2019 
ISBN 9789013148992 
1072 pagina’s

 

Meer informatie"