Octrooicentrum Nederland en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Print this page 05-11-2018
B915545

Uit het Bijblad bij De Industriële Eigendom, nummer 4 - oktober 2018 - jaargang 86: "Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De oude wet Gegevensbescherming stamde uit een tijd dat het internet nog in de kinderschoenen stond. In de digitale maatschappij is het echter steeds makkelijker om gegevens te koppelen. Om de bescherming van privacy in deze nieuwe tijd vorm te geven is de AVG gemaakt.

 

Octrooicentrum Nederland heeft voor de implementatie van de AVG een aantal aanpassingen aan het octrooiregister gedaan. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat vanaf de volgende release van BPP in januari 2019 via het online dossier enkel de documenten zichtbaar zullen zijn die van belang zijn voor het octrooisysteem en waaruit het desbetreffende beleid van Octrooicentrum Nederland blijkt.

 

Alle overige documenten zijn op zich noodzakelijk voor Octrooicentrum Nederland ten behoeve van de uitvoering van de Rijksoctrooiwet 1995 maar zullen vanaf dat moment echter niet meer geraadpleegd kunnen worden via het online dossier. Daarnaast kan het voorkomen dat in de wel zichtbare documenten bepaalde persoonsgegevens zullen worden uitgevlakt of geanonimiseerd. Uit het octrooiregister kunt u natuurlijk nog wel de stand van zaken omtrent octrooi(aanvragen) afleiden; dit blijft onveranderd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksvoorlichting van Octrooicentrum Nederland: 088-0426660 of mailen naar octrooicentrum@rvo.nl.

 

Een andere aanpassing richt zich op het octrooigemachtigdenregister. Octrooicentrum Nederland is overeenkomstig art. 23a van de Rijksoctrooiwet verantwoordelijk voor het register van octrooigemachtigden. Uit dit register kan worden afgeleid wie voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid en wie als zodanig mag optreden als gediplomeerd en beëdigd Nederlands octrooigemachtigde. Voor dit doel kunnen uit het register gegevens worden verstrekt aan derden. Voorheen werden in het octrooigemachtigdenregister naast de naam van een gemachtigde ook diens persoonsgegevens vermeld, zoals (werk)adres en telefoonnummers van octrooigemachtigden. Eén van de eisen die de AVG aan de verwerking van persoonsgegevens stelt, is, dat moet worden gestreefd naar dataminimalisatie: probeer met zo min mogelijk gegevens het doel van het verwerken van die gegevens te bereiken. Octrooicentrum Nederland heeft daarom de gegevens in het octrooigemachtigdenregister beperkt tot naam, datum inschrijving, bedrijf en plaats. Dit zijn de gegevens die Octrooicentrum Nederland nodig acht om de klant te laten weten wie als octrooigemachtigde voor het bureau kan optreden."

 

Lees het Bijblad hier.