Onrechtmatige klaagsites over Pretium

21-11-2012 Print this page

B9 11865. Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 21 november 2012, KG ZA 12-1185, Pretium Telecom B.V. en D.E.M. Management Services B.V. tegen X, Y en Newice B.V.

Domeinnamen. Bevel tot overdracht aan Pretium van de domeinnamen pretiumonline.nl e.a. op grond van onrechtmatige daad (aan de merkenrechtelijke vordering wordt niet toegekomen). Telecomaanbieder Pretium heeft telefonisch een contract gesloten met de moeder van gedaagde Y. Pretium zou zich hierbij hebben voorgedaan als een andere aanbieder, zich specifiek richten op ouderen en het zou moeilijk zijn om van een contract af te komen. Gedaagden hebben daarop vijf klaagsites ingericht over de wijze van contracteren door Pretium.

De uitingen op de vijf websites worden door de rechtbank onrechtmatig geoordeeld: zij vinden geen steun in de feiten (o.a. voicelog met telemarketeer en het feit dat geen gebruik is gemaakt van de opt-out mogelijkheid die in een brief van Pretium is geboden). Gelet op de aard van de uitingen is verder voldoende duidelijk dat deze met geen ander doel zijn gedaan dan op Pretium druk uit te oefenen om het contract met mevrouw Y senior ongedaan te maken. Ook is X op excessieve wijze te werk gegaan en zijn de gebruikte kwalificaties dusdanig diffamerend dat de grenzen van het toelaatbare rijkelijk zijn overschreden.

X moet de volledige content van vier van de vijf websites verwijderen (inclusief metatags en keywords), een rectificatie plaatsen en de domeinnamen overdragen. De vorderingen jegens Y worden afgewezen, nu zij slechts heeft gedreigd met de lancering van de websites maar het initiatief van de websites niet van haar komt. Newice, die de hosting van desbetreffende websites verzorgt en waarvan X enig aandeelhouder is, handelt wel onrechtmatig door ondanks sommatie de hosting van de onrechtmatige inhoud van de websites niet te staken.

4.15. Bij de beoordeling is voorts van belang dat X zijn uitingen, die allesbehalve zakelijk van toon zijn, op internet heeft geplaatst alvorens Pretium c.s. te benaderen om te bezien of zij bereid zou zijn de contractsluiting met mevrouw Y senior ongedaan te maken. Pretium c.s. heeft in dit verband immers onbestreden gesteld dat de website www.pretiumonline.com in de ochtend van 19 oktober 2012 al actief was, voordat eerst ’s middags, aanvankelijk door Y en later door X, contact werd gezocht met Pretium. Gelet ook op de aard van de gedane uitingen (‘grote oplichters bende’, ‘criminele organisatie’, ‘een stel respectloze criminelen’, ‘tuig als Pretium’) is voorshands volstrekt duidelijk dat X deze met geen ander doel heeft gedaan dan op Pretium c.s. druk uit te oefenen het contract met mevrouw Y senior ongedaan te maken. Van enig algemeen belang beweerdelijke misstanden aan de orde te stellen is dan ook geen sprake. Daar komt bij dat de wijze waarop X te werk is gegaan zo excessief is, en de gebruikte kwalificaties dusdanig diffamerend, dat de grenzen van het toelaatbare rijkelijk zijn overschreden. Dit geldt ten minste voor de aanvankelijke websites www.pretiumonline.com, www.pretiumonline.nl, www.pretiumpetitie.com en www.pretiumpetitie.nl, maar ook voor de website www.pretitie.nl is dit niet wezenlijk anders. Nog daargelaten dat een groot aantal op de aanvankelijke websites gedane uitingen hierop een op een terugkeren, geldt dat Pretium c.s. onweersproken heeft gesteld dat X ook ten aanzien van deze website gebruik maakt van description metatags als ‘Pretium Telecom Oplichters voor ouderen’ en keywords als ‘Pretium telecom Oplichters’ (vgl. productie 28 Pretium c.s.) om aldus naar buiten te treden en te trachten een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Pretium c.s. heeft commercieel gezien belang bij een goede naam, welke door de aard van de uitingen en door de manier waarop X de publiciteit heeft gezocht, wordt geschaad. In het licht hiervan is de ernst van de te verwachten gevolgen voor Pretium c.s. naar voorlopig oordeel groot.

Lees het vonnis hier.