Ontwerp-conclusies van de Raad over het EU-douaneactieplan tegen inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten (IER) voor de jaren 2018- 2022.

Print this page 10-10-2018
B915519

Uit het persbericht van de Europese Raad: "De ontwerpconclusies van de Raad over het EU-douaneactieplan tegen inbreuken op intellectueleeigendomsrechten (IER) voor de jaren 2018-202 zijn gepubliceerd. Het doel is om uiterlijk in het voorjaar van 2019 een alomvattend stappenplan op te stellen om de uitvoering van het actieplan te vergemakkelijken. De strategische doelstellingen van dit actieplan zijn als volgt:

 

̶  het zorgen voor een doeltreffende handhaving van IER door de douane in de hele Unie;
̶  het aanpakken van de belangrijkste tendensen in de handel in goederen die inbreuk maken op IER;
̶  het aanpakken van de handel in goederen die inbreuk maken op IER, en dit in de gehele internationale toeleveringsketen;
̶  het versterken van de samenwerking tussen het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op IER en rechtshandhavingsautoriteiten.

 

Jaarlijks dienen er syntheseverslagen over de uitvoering van het actieplan voorgelegd te worden aan de Raad. In 2022 dient een eindverslag over de uitvoering van het actieplan voorgelegd te worden aan de Raad."

 

Lees de hele nota hier.