Overzicht artikelen BIE 4/2018

Print this page 06-12-2018
B915589

Onderstaand vind u een overzicht van de in BIE 4/2018 gepubliceerde artikelen.

 

Ontwaken uit de Europese droom

T. Cohen Jehoram, BIE 4/2018, p. 147.

"[...]

Het slagvald overziend, valt te constateren dat de oorspronkelijke Europese droom, met één merk dat onder dezelfde voorwaarden verworden en gehandhaafd blijft, dat een uniforme bescherming biedt op het gehel territoir van de Unie, met een rechterlijke beoordeling op één plek voor de gehele Unie, werkelijk een droom was. We hoeven onszelf niet in de arm te knijpen om te realiseren dat de harde realiteit de droom heeft ingehaald en het in veel gevallen toch weer een lappendeken van bescherming oplevert.

[...]"

 

Octrooi- en Unierecht

J.I.R.A. Huydecoper, BIE 4/2018, p. 152.

"[...]

Het meest in het oog springend is waarschijnlijk toch, dat de bron van Europees recht die de Nederlandse praktijk het meest beïnvloedt, niet een bron van EU-recht is. De Nederlandse praktijk en de Nederlandse rechtsleer zijn immers vooral, en in sterke mate, beïnvloed door de ontwikkelingen in verband met het EOV; en we zagen al dat het EOV weliswaar zijn oorsprong vindt in de EU-initiatieven uit de beginjaren van de Europese Gemeenschap, maar dat dat verdrag en de daardoor in het leven geroepen besluitvormingskaders zich inmiddels los van de EU 9zij het niet zonder enige beïnvloeding door de EU) bewegen. Het verdient ook aandacht, dat dat niet anders zal worden als de hiervóór besproken regeling rond het UPC in werking treedt: ook dan blijven de ontwikkelingen in verband met het EOV, waarin de EU dus geen beslissende stem heeft, heel belangrijk voor de Nederlandse praktijk.

[...]

Tot besluit: als het werkelijk lukt om een unitair octrooisysteem met unitaire geschillenbeslechting tot stand te brengen - en daar ziet het nu dus wel naar uit - zal de EU dit rechtsgebied daadwerkelijk een grote stap vooruit hebben geholpen. Ik hoop van harte dat dat dus gebeurt; en ik hoop daarbij, dat de Nederlandse practici (rechters incluis) de kans zullen krijgen om in die ontwikkeling de partij mee te spelen die hun, als behorend tot de (ruimschoots) betere beoefenaars van dit recht die Europa te bieden heeft, zeker toekomt. Daarom: waardig over de drempel - en alle succes daarbij gewenst!

 

De sluipende unificatie van het auteursrecht in Europa

P.B. Hugenholtz, BIE 4/2018, p. 157.

"[...]

In de afgelopen jaren lijkt het idee van unificatie langzamerhand aanvaard te worden, zowel in rechtswetenschappelijke als in politieke kringen.

[...]

Met dat al lijkt een overgang van het huidige, vergaand geharmoniseerde stelsel naar een unitair auteursrecht materieelrechtelijk nog maar een kleine stap, en op lange termijn onvermijdelijk. Het belangrijkste obstakel op de kortere termijn is politiek. Diverse grote stakeholders, zoals de CBO's en de filmproducenten, zullen niet graag hun op territoriale exclusiviteit gebaseerde exploitatiemodellen willen aanpassen. En de lidstaten staan vermoedelijk niet te springen om hun autonomie op het terrein van het auteursrecht, ook al stelt die door de vergaande harmonisatie weinig meer voor, definitief op te geven. Of de Europese Unie politiek kapitaal wil investeren in een auteursrechtelijk unificatieproject lijkt in het huidige, door de Brexit beheerste klimaat, bovendien niet erg waarschijnlijk."