Prejudiciële vragen over de uitleg van het arrest Neurim

Print this page 21-12-2018
B915602

Zaak C-673/18 Santen. Prejudiciële vragen.

 

Octrooirecht. Uit de samenvatting van minbuza.nl: ''Vennootschap Santen is houdster van een Europees octrooi dat op 10.10.2005 is aangevraagd en op 31.12.2008 is verleend onder de naam “Olie-in-water type emulsie met lage concentratie van kationische agens en positief zeta potentieel”. De bescherming verleend door dit octrooi verstrijkt op 11.10.2025. Daarnaast heeft Santen op 19.03.2015 een communautaire vergunning gekregen voor het in de handel brengen van het geneesmiddel Ikervis (hierna: VHB). Op basis van het octrooi en de VHB heeft Santen op 3.05.2015 een aanvraag voor een aanvullend beschermingscertificaat (hierna: ABC) ingediend voor het product “ciclosporine in oogdruppelemulsie”. Op grond van de opmerkingen van het INPI (het Frans nationaal instituut voor industriële eigendom) heeft Santen de naam van het product waarvoor het ABC is aangevraagd gewijzigd in “ciclosporine voor gebruik bij de behandeling van keratitis”. De directeur van het INPI heeft de ABC-aanvraag van Santen op 6.10.2017 alsnog afgewezen. Dit omdat op 23.12.1983 een vergunning was verleend voor het in handel brengen van het geneesmiddel Sandimmune, dat ook al ciclosporine als werkzame stof bevatte. Dit geneesmiddel verschilt echter van het product waarvoor een ABC is aangevraagd op basis van de therapeutische indicaties, alsmede de formulering, concentratie en dosering. Santen is op de beslissing tot afwijzing in beroep gegaan.

 

[...]

 

Prejudiciële vragen:
1. Moet het begrip „andere toepassing” in de zin van het arrest van 19 juli 2012, Neurim (C-130/11) strikt worden opgevat, dat wil zeggen:

[...]


2. Houdt het begrip „toepassing [die] binnen de beschermingssfeer valt van het basisoctrooi” in de zin van het arrest van het Hof van 19 juli 2012, Neurim (C-130/11) in dat de reikwijdte van het basisoctrooi moet overeenstemmen met die van de betrokken VHB en zich bijgevolg moet beperken tot het nieuw medisch gebruik dat overeenkomt met de therapeutische indicatie van die VHB?''

 

Lees hier meer

 

IEPT20120719, HvJEU, Neurim v Comptroller-General of Patents