Prejudiciële vragen over titulariteit van decorontwerper Tomorrowland

12-04-2024 Print this page
B916661

Verzoekende partij is ‘OV’ en verwerende partij is een Belgische vennootschap die jaarlijks het festival Tomorrowland organiseert. OV ontwierp in Nederland bepaalde creaties zoals logo’s en festivaldecoratie voor verwerende partij. Er is een geschil ontstaan over het auteursrecht van deze creaties.


Zaak C-106/24 WeAreOne.World

 

Uit de samenvatting minbuza.nl:

Er is discussie over tot wie de ‘titulariteit’ toebehoort van een auteursrecht op een creatie die in uitvoering van een arbeids- of opdrachtsovereenkomst is ontstaan. Enerzijds wordt in de rechtsleer een ‘contractuele kwalificatie’ bepleit voor de oorspronkelijke titulariteit, vanwege de nauwe band met de contractuele verbintenis in uitvoering waarvan de creatie werd ontwerpen. Anderzijds wordt in de rechtsleer bepleit dat de vraag van titulariteit geen betrekking heeft op een ‘verbintenis uit overeenkomst’ in de zin van artikel 1 Verordening 593/2008, maar juist uit haar aard zelf behoort tot het zaakstatuut van het intellectuele-eigendomsrecht. De verwijzende rechter vraagt vanwege de twijfel over de uitleg van artikel 1, lid 1 van de verordening om verduidelijking van dit artikel.

 

Prejudiciële vraag:

"Dient artikel 1, lid 1, EVO en Rome-I-Verordening aldus te worden uitgelegd dat de vraag van de titulariteit van een auteursrecht van een werk dat is gecreëerd in uitvoering van een verbintenis uit een arbeids- of opdrachtovereenkomst, dit is de vraag wie de oorspronkelijke titularis is en of en in welke mate dit recht overdraagbaar is aan een volgende titularis, onder het begrip ‚verbintenissen uit overeenkomst’ valt?"


Verwijzingsbeschikking [via de curia-site