Reactie Eerste Kamer op voorstel voor een Verordening NGT’s

31-10-2023 Print this page
B916589

Dossier NGT's

Kamerstuk 27428, nr. C – Beleidsnota Biotechnologie – Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben met belangstelling kennisgenomen van het op 5 juli 2023 gepubliceerde voorstel voor een Verordening over nieuwe genomische technieken (hierna: NGT’s). De leden van de fracties van de Partij voor de Dieren (PvdD) en GroenLinks-PvdA gezamenlijk wensen de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog een aantal vragen voor te leggen naar aanleiding van dit voorstel voor een verordening.

 

De leden van de PvdD-fractie en de GroenLinks-PvdA-fractie hebben grote vraagtekens bij het nut en noodzaak van NGT’s. Er leven bij verschillende groepen in de samenleving grote zorgen over genetische manipulatie en de effecten daarvan op mens, dier en natuur. Bij de introductie van genetisch gemanipuleerde gewassen werden destijds allerlei beloftes gedaan over het nut van deze technologie. Vele voordelen blijken in de praktijk niet waargemaakt te zijn terwijl tegelijkertijd wereldwijd boeren wel veel afhankelijker zijn geworden van enkele grote commerciële partijen, die regelmatig hebben laten zien niet te schromen om hun commerciële machtspositie in te zetten om oneerlijke prijsverhogingen tot stand te brengen, aldus deze leden. Tot slot constateren zij dat het zeer ingewikkeld is, zo niet onmogelijk, om gemanipuleerde materialen op akkers blijvend te isoleren van niet veranderde planten. Het wordt hierdoor voor mensen die geen gentech willen gebruiken steeds ingewikkelder om dat te kunnen doen. Vanwege deze redenen zijn de leden van de PvdD-fractie en de GroenLinks-PvdA-fractie kritisch op de inzet van gentech in de landbouw.

[…]

De leden van deze fracties constateren dat het voorstel ook conse-quenties kan hebben voor ontwikkelingslanden, die verder afhankelijk kunnen worden van buiten-landse technologie, zeker op de langere termijn. Er zijn huns inziens veel voorbeelden waarbij de agro-industrie eerst lokale teeltmethoden met een oneerlijke praktijk van concurrentievervalsing wegconcurreerde, waarna boeren afhankelijk werden van de agro-industrie en de prijzen van landbouwproducten juist onnodig stegen. Zij vragen of de Europese Commissie deze analyse deelt, en hoe deze ontwikkeling kan worden tegengehouden. Welke concrete stappen stelt de Commissie voor om toegang tot nieuwe technologie en genenbanken voor boeren en landen zo laagdrempelig mogelijk te maken, bijvoorbeeld korte en maximale termijnen aan de looptijd van intellectueel eigendom van genetisch gemanipuleerde planten? Welke eisen stelt de Commissie aan maximale marktconcentratie van partijen bij het toekennen van patenten? Is de Commissie bereid om hier eisen aan te stellen, zodat voorkomen wordt dat enkele partijen oneerlijke marktdominantie kunnen bereiken?

[…]

Lees de volledige brief hier.

 

Foto gemaakt door Birgit Kunst-Verboon, ter illustratie, geen plant die door NGT ontstaan is.