Reactie Platform Makers op consultatie aanpassingswet Wet Toezicht

Print this page 07-06-2018
B915440

“[...] Belangrijk aandachtspunt voor alle rechthebbenden die bij een CBO zijn aangesloten, is [daarom en daarbij], de concurrentiepositie van in Nederland gevestigde, onder wettelijk toezicht staande, CBO’s die gediend zijn met een gelijk speelveld. Dat gelijke speelveld kan worden gegarandeerd door:

• in de wet Toezicht niet onnodig zwaardere eisen te stellen dan aan buitenlandse CBO’s: met name het ex ante toezicht op tarieven is in dit opzicht onnodig beperkend;

• aan eventueel onder toezicht geplaatste ‘onafhankelijke beheersorganisaties’, die dezelfde activiteiten ontplooien als een CBO, dezelfde eisen te stellen als aan een CBO. Over dit laatste punt schreven wij u ten tijde van de totstandkoming van de Richtlijn: “Het Richtlijnvoorstel is louter gericht op ‘rechtenbeheerders’ (hierna ‘CBO’s’) “met als enig doel of hoofddoel auteursrecht of naburige rechten in verband met auteursrecht te beheren en die eigendom is van of onder zeggenschap staat van haar leden” (art. 2a). Hiermee vallen commerciële organisaties, agentschappen en uitgevers die collectief rechten beheren en licenties verlenen buiten de bepalingen van de Richtlijn. Het richtlijnvoorstel gaat daarmee voorbij aan het feit dat niet alleen CBO’s een rol spelen in collectief rechtenbeheer, maar dat ook steeds vaker commerciële organisaties (feitelijk niet-officiële CBO’s) en uitgevers diensten verlenen in het kader van rechtenbeheer. Ons inziens is het onwenselijk eisen betreffende transparantie en inspraak rond collectief rechtenbeheer louter te stellen aan organisaties waar reeds in enige vorm van zeggenschap is voorzien (organisaties “die eigendom [zijn] of onder zeggenschap [staan] van haar leden”).”

 

Lees de brief hier.