Toezichtsrapport en jaarverslag 2018 College van Toezicht Auteursrecht

Print this page 21-11-2019
B915902

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvtA): jaarverslag en toezichtsrapport 2018.

Uit het toezichtsrappport: "2018 is het tweede jaar waarin de organisaties onder toezicht moeten voldoen aan de vereisten van de op 26 november 2016 in werking getreden (derde) Wet toezicht. Het is tevens het tweede jaar waarop zij door het CvTA zijn getoetst in de mate waaraan zij aan de eisen van deze Wet voldoen. Ten aanzien van de governance was aanvankelijk voor 2017 een ‘overgangsregime’ afgesproken met de Collectieve Beheer Organisaties (CBO’s).

 

Ten aanzien van het verplichte Transparantieverslag werd - in overleg met de CBO's - een overgangsregime afgesproken voor de jaren 2017 en 2018. Aan de andere vereisten uit de Wet dienden de CBO’s eind 2017 te voldoen. De praktijk heeft laten zien dat de meeste CBO’s moeite hadden om in 2017 alle vereiste aanpassingen aan de vereisten ten aanzien van de governance ook daadwerkelijk tot stand te brengen. Daarom heeft het CvTA besloten om naast 2017 ook 2018 aan te wijzen als overgangsjaar voor aanpassingen in de governance.

 

Voor de OBO’s die met de derde Wet toezicht voor het eerst onder toezicht zijn geplaatst, geldt slechts een beperkt aantal wettelijke vereisten. Voor deze organisaties heeft het CvTA dan ook geen ‘aanpassingsperiode’ voorzien en worden zij vanaf 2017 getoetst op de volledige voor hen toepasselijke vereisten."

 

Lees het jaarverslag hier.

Lees het toezichtsrapport hier.