Verplichting tot gegevensverstrekking

06-12-2011 Print this page

B9 10516. Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage,  6 december 2011, KG ZA 11-1183, Stichting BREIN tegen Techno Design “Internet Programming” B.V. (met gelijktijdige dank aan Dirk Visser, Marloes Bakker & Arnout Groen, Klos Morel Vos & Schaap).

Auteursrecht. BREIN-zaak tegen payment provider Techno Design, een aanbieder van een betaaltoepassing die kan worden geïntegreerd in websites.  Deze betaaltoepassing werd onder meer gebruikt door een website die naar oordeel van BREIN auteursrechtinbreuk door derden faciliteerde en BREIN tracht middels het onderhavige geding de NAW gegevens van degenen die  verantwoordelijk waren voor die website te achterhalen via gedaagde Techno Design. BREIN beroept zich daarbij o.a. op Lycos/Pesser en ziet haar vorderingen toegewezen:

4.3. Naar voorlopig oordeel kan bij de beoordeling van de gevorderde gegevensverstrekking worden aangesloten bij de [vier] criteria die in de rechtspraak zijn ontwikkeld voor de beantwoording van de vraag onder welke omstandigheden een hosting provider identificerende gegevens van zijn klant moet verstrekken aan een derde die stelt dat die klant onrechtmatig jegens hem handelt via een door de provider gehoste website (Lycos - Pessers).

4.9. (…) Op zich is begrijpelijk dat Techno Design als payment provider het imago koestert van een dienstverlener die zorgvuldig omgaat met haar klantgegevens en dat zij daarom terughoudend is met verstrekking van klantgegevens aan derden zoals BREIN. Doorgaans hoeft Techno Design dan ook geen gegevens van haar klanten aan derden te verstrekken en op grond van privacyregels zal zij dat vaak ook niet mogen doen. Dat beginsel lijdt echter uitzondering in een geval als het onderhavige waarin voorshands aannemelijk is dat (i) de betreffende klant in het economisch verkeer actief is, (ii) de betreffende klant structureel en grootschalig (evident) onrechtmatig handelt jegens een derde, (iii) die derde identificerende gegevens nodig heeft om de klant te kunnen aanspreken op de onrechtmatige handelingen en (iv) er voor de derde geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om die gegevens te achterhalen.

4.10. Het voorgaande brengt mee dat de gevorderde verstrekking van identificerende gegevens moet worden toegewezen. Techno Design heeft er wel terecht op gewezen dat de vordering van BREIN te breed is geformuleerd. BREIN kan uitsluitend aanspraak maken op gegevens betreffende personen die vermoedelijk verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de website. Daaronder vallen naar voorlopig oordeel de persoon of personen die verantwoordelijk zijn voor het aanhouden van het account bij Techno Design en de persoon of de personen die het contact hebben onderhouden met Techno Design, maar niet personen die “anderszins als tussenpersoon tussen Techno Design en de verantwoordelijken voor de website diensten verlenen voor de verantwoordelijken voor de website”. BREIN heeft ook niet toegelicht waarom zij gegevens van die laatstgenoemde categorie personen nodig heeft (als die personen niet reeds onder de eerstgenoemde twee categorieën vallen). Dat deel van de vordering zal daarom worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.