Vragen van het lid Dijk (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de ontwikkeling van medicijnen door ziekenhuizen (ingezonden 19 oktober 2023)

30-11-2023 Print this page
B916609

Aanhangsel van de Handelingen 472  - Vragen van het lid Dijk (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de ontwikkeling van medicijnen door ziekenhuizen (ingezonden 19 oktober 2023). Antwoord van Minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 27 november 2023).

 

"[...]

 

Vraag 4  

Wat gebeurt er met het intellectueel eigendom van de medicijnen die door ziekenhuizen zelf ontwikkeld worden?

 

Antwoord 4
Universitair Medische Centra (umc’s) die een intellectueel eigendomsrecht hebben, zoals een octrooi, gaan daar in het algemeen bij het valoriseren van kennis mee om volgens de uitgangspunten die in het «Richtsnoer omgang met intellectuele eigendomsrechten (IER) richting academische start-ups» van de NFU en betrokken partners (UNL, KNAW, NWO) zijn opgenomen (volgens het principe «pas toe of leg uit»)2. Op initiatief van de NFU zijn aansluitend de tien principes voor maatschappelijk verantwoord licentiëren (MVL) geformuleerd in 20193. In 2020 is daar een MVL-Toolkit aan toegevoegd4. Over deze MVL-Toolkit heeft mijn ambtsvoorganger uw Kamer op 17 december 2020 geïnformeerd5. Ook in het UMCG worden deze uitgangspunten en principes waar mogelijk gehanteerd. De celtherapieën die voor de onderhavige studie in het UMCG worden vervaardigd, worden gemaakt op basis van een samenwerking en overeenkomst tussen het UMCG en Hospital Clinic Barcelona in Spanje, op basis waarvan het UMCG het recht op toepassing van deze celtherapie in Nederland heeft.

 

[...]"

 

Lees alle vragen en antwoorden hier