Wijzigingen van het Reglement behorend bij het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT)

Print this page 12-03-2018
B915324

Wijzigingen van het Reglement behorend bij het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT)
Aangenomen op 11 oktober 2017 door de Algemene Vergadering van de Internationale Unie voor samenwerking inzake octrooien (PCT Unie) tijdens haar negenenveertigste (21e gewone) zitting van 2 tot en met 11 oktober 2017, van kracht vanaf 1 juli 2018

 

" Regel 4 Het verzoekschrift (inhoud)
4.1 Verplichte en facultatieve inhoud; ondertekening

a. [Ongewijzigd]

b. Het verzoekschrift bevat in voorkomend geval:

i. een beroep op een recht van voorrang, of

ii. gegevens met betrekking tot een eerder nieuwheidsonderzoek zoals voorzien in de Regels 4.12 i en 12bis.1 b en d,

iii. een verwijzing naar een hoofdaanvrage of hoofdoctrooi,

iv. een aanduiding van de door de aanvrager gekozen bevoegde Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek.

c. en d. [Ongewijzigd]

 

4.2 tot en met 4.19 [Ongewijzigd]

 

Regel 41 In aanmerking nemen van uitkomsten van eerder nieuwheidsonderzoek en classificatie
41.1 [Ongewijzigd]

41.2 In aanmerking nemen van uitkomsten van eerder nieuwheidsonderzoek en classificatie in andere gevallen

a. [Ongewijzigd]

b. Indien het ontvangende bureau ingevolge Regel 23bis.2 a of c een afschrift van de uitkomsten van een eerder nieuwheidsonderzoek of een eerdere classificatie aan de Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek heeft toegezonden, of indien een dergelijk afschrift voor de Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek beschikbaar is in een vorm en op een wijze die voor haar aanvaardbaar zijn, bijvoorbeeld uit een digitaal archief, kan de Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek deze uitkomsten in aanmerking nemen bij het verrichten van het internationaal nieuwheidsonderzoek.

 

[...]

 

G. INWERKINGTREDING
De wijzigingen van 11 oktober 2017 van het Reglement bij het Verdrag zullen op 1 juli 2018 in werking treden voor de partijen bij het Verdrag, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zullen de wijzigingen van het Reglement bij het Verdrag, evenals het Verdrag, voor het gehele Koninkrijk gelden." 

 

Lees het volledige bericht met wijzigingen hier