11.2 Ontstaan octrooi door verlening

Print this page

 

Octrooiverlening. Octrooien ontstaan niet van rechtswege, maar worden op aanvrage verleend. Dat octrooien op aanvrage verleend worden is een internationaal aanvaard beginsel dat door het Unieverdrag van Parijs (artikel 4 e.v.) en TRIPs (titel 5) niet wordt verordonneerd, maar wel wordt verondersteld.

Verleend octrooi. Het exclusieve octrooirecht van artikel 53 Row ontstaat pas door de verlening van het octrooi en na die verlening kan de octrooihouder zijn octrooi handhaven (artikel 70 Row).

Redelijke vergoeding voor handelingen tijdens aanvrage. Indien een octrooi eenmaal is verleend kan de octrooihouder wel aanspraak maken op een redelijke vergoeding voor inbreukmakende handelingen in de zin van artikel 53(1) Row. Daarvoor is dan wel vereist dat de Nederlandse respectievelijk Europese aanvrage bij deurwaardersexploot is betekend en daarbij nauwkeurig is aangegeven terzake van welke nauwkeurig aan te geven handelingen na verlening van het octrooi aanspraak op deze redelijke vergoeding wordt gemaakt (artikel 71 en 72 Row).

 

Onderzoek. De mate waarin een ingediende aanvrage voorafgaand aan de verlening inhoudelijk beoordeeld wordt, is internationaal niet geharmoniseerd of voorgeschreven. Voor onder het Europees Octrooiverdrag verleende Europese octrooien geldt dat voorafgaand aan de verlening beoordeeld wordt of deze aan de materiële vereisten voor octrooiverlening voldoen. Voor onder de Rijksoctrooiwet verleende Nederlandse octrooien geldt dat de aanvrage slechts aan formele vereisten hoeft te voldoen, zodat ook wel gesproken kan worden van een registratieoctrooi. Of het Nederlandse octrooi ook aan de materiële vereisten voor een geldig octrooi voldoet, wordt pas achteraf in een inbreuk- of nietigheidsprocedure door de rechter vastgesteld.

Unieverdrag. Artikel 5D van het Unieverdrag van Parijs bepaalt dat het niet is toegestaan om als voorwaarde voor – onder meer – octrooirechtelijke bescherming een teken of vermelding van het octrooi op de waar te eisen. In overeenstemming met dit voorschrift is dat dan ook geen voorwaarde voor octrooirechtelijke bescherming.

 

11.2.1 - Verlening Nederlands octrooi

 

11.2.2 - Verlening Europees octrooi