3.3.3 - Europees recht

Print this page

Ruimte voor nationaal recht. Het Premier League-arrest van het Hof van Justitie van 4 oktober 2011 (IEPT20111004) leert dat er ruimte is voor dergelijke vormen van prestatiebescherming naar nationaal recht.

Premier League. Het Hof kende in zijn arrest (IEPT20111004) (onder 99) gewicht toe aan het feit dat de sportwedstrijden weliswaar geen auteursrechtelijk beschermd werk waren, maar wel “op zich uniek en in dat opzicht oorspronkelijk, zodat zij materiaal kunnen worden dat in aanmerking komt voor een vergelijkbare bescherming als die van werken, en die bescherming kan in voorkomend geval door de verschillende nationale rechtsordes worden verleend.” Omdat de bevordering van sport ook behoort tot het Unierechtelijk domein (onder 101) mag “een lidstaat sportwedstrijden, eventueel op grond van intellectuele-eigendomsbescherming, beschermen door een specifieke nationale regeling vast te stellen of door, met inachtneming van het Unierecht, de bescherming te erkennen welke aan die wedstrijden wordt verleend in overeenkomsten die zijn gesloten tussen de personen die het recht hebben de audiovisuele inhoud van de wedstrijden ter beschikking te stellen van het publiek, en de personen die die inhoud ten behoeve van het publiek van hun keuze willen uitzenden”(onder 102).