Afkortingen

Print this page

AA

Ars Aequi

aant.

Aantekening

AG

Advocaat-generaal

art.

Artikel

artt.

Artikelen

Aw

Auteurswet 1912

a.w.

aangehaald werk

 

 

BC

Berner Conventie

BenGH

Benelux Gerechtshof

Beschermingstermijn-richtlijn 1993

Richtlijn 93/98/EG van de Raad van 29 oktober 1993 betreffende de harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (Pb. L. 290/9)

BIE

Bijblad bij de Industriële Eigendom

BMW

Benelux Merkenwet

BTMW

Benelux Tekeningen- en Modellenwet

BTMW Uitvoeringsreglement

Uitvoeringsreglement van de BTMW, zoals laatstelijk gewijzigd bij Protocol van 13 april 1999, Trb 85 (i.w.tr. 1 juli 1999)

bijvoorbeeld

Bijvoorbeeld

BVIE

Benelux Verdrag inzak de Intellectuele Eigendom (Merken en Tekeningen of Modellen)

BW

Burgerlijk Wetboek

 

 

Computerprogramma-richtlijn

Richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad

van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's (PB L 111)  van 5.5.2009)

Conventie van Genève 1971

Conventie van Genève (Overeenkomst ter bescherming van producenten van fonogrammen tegen het ongeoorloofd kopiëren van hun fonogrammen van 1971 (Trb. 1986, 183, in werking getreden voor Nederland op 12 oktober 1993)

Conventie van Rome 1961

Conventie van Rome (Internationaal verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties van 1961 (Trb. 1986, 182; in werking getreden voor Nederland op 7 oktober 1993)

c.q.

casu quo (respectievelijk)

c.s.

cum suis (met de zijnen)

CvG

Conventie van Genève 1971

CvR

Conventie van Rome 1961

 

 

Databankrichtlijn

Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (Pb. L 77/20)

diss.

Dissertatie

Dbw

Databankenwet

EER

Europese Economische Ruimte (art. 1 EER-Verdrag)

EER-Verdrag

Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, Trb. 1992, 132

EG

Europese Gemeenschap

EG-Verdrag

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, zoals gewijzigd per 2 oktober 1997, Trb. 1998, 11 en 13

EOB

Europees Octrooibureau

EOV

Europees Octrooiverdrag

EEOV

Europees Eenheidsoctrooiverordening

Europees Eenheids-octrooiverordening

Verordening Nr. 1257/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming, PB L 361 van 31 december 2012

Europees Octrooi-verdrag

Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, Trb. 1975, 108 en 1976, 101. In werking getreden voor Nederland op 7 oktober 1977

EU

Europese Unie (art. 1 VEU)

EVO

Europees Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst

e.v.

en volgende

EVRM

Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gesloten te Rome op 4 november 1950, Trb. 1951, 154

 

 

Fw

Faillissementswet

 

 

Gw

Grondwet

GKwV

Gemeenschapskwekersrechtverordening

Gemeenschapskwekers-rechtverordening

Verordening (EG) nr 2100/94 van de Raad inzake het communautaire kwekersecht van 27 juli 1994, Pb. EG d.d. 1 september 1994, L. 227/1. Inwerking getreden 1 september 1994, operationeel per 27 april 1995

GMoV

Gemeenschapsmodellenverordening

Gemeenschapsmodellen-verordening

Verordening (EG) nr 6./2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, Pb EG 5 januari 2002, L 003. In werking getreden: 6 maart 2002

Gemeenschaps-octrooiverdrag

Gemeenschapsoctrooiverdrag, Luxemburg, 15 december 1975, zoals gewijzigd bij Akkoord van 15 december 1989,  Pb nr L 401 van 30/12/1989

 

 

Hfgw

Halfgeleiderwet

Hnw

Handelsnaamwet

Hof

Gerechtshof

HR

Hoge Raad

hfst.

Hoofdstuk

Halfgeleiderwet

Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten

Halfgeleider-richtlijn

Richtlijn 87/54/EEG van de Raad van 16 december 1986 betreffende de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderprodukten (Pb. L. 24/36)

 

 

ib.

ibidem (op dezelfde bladzijde)

i.c.

in casu (in dit geval)

i.e.

id est (dat wil zeggen)

IE

Intellectuele eigendom(men)

IER

Intellectuele Eigendom en Reclamerecht

IPR

Internationaal privaatrecht

 

 

jo.

juncto

 

 

KB

Koninklijk Besluit

KG

Kort Geding

Ktg.

Kantongerecht

 

 

m.m.v.

met medewerking van

m.n.

met name

m.nt.

met noot (annotator)

Merkenrichtlijn

Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, PB L 299 van 8.11.2008, blz. 25–33

Modellenrichtlijn

Richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen, PB EG 28 oktober 1998, L 289/028

MvA

Memorie van Antwoord

MvT

Memorie van Toelichting

 

 

NJ

Nederlandse Jurisprudentie

NJB

Nederlands Juristenblad

NJV

Nederlandse Juristenvereniging

nr.

nummer

NvW

Nota van Wijzigingen

 

 

o.c.

opere citate

Octrooisamenwerkings-verdrag

Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, Washington, 19 juni 1970, Trb. 1973, 20 en 1979, 104. In werking getreden voor Nederland op 10 juli 1979.

OvG

Overeenkomst van ’s-Gravenhage.

Overeenkomst van ‘s-Gravenhage

Overeenkomst van ’s-Gravenhage betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid, versie 1960, Trb. 1963, 188. In werking getreden voor Nederland op 1 augustus 1984.

OvM

Overeenkomst van Madrid

Overeenkomst van Madrid

Herziene Schikking van Madrid betreffende de Internationale Inschrijving van Merken, versie 1967, Trb. 1969, 143 en Trb. 1970, 186. In werking getreden voor Nederland op 6 maart 1975 Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken; Madrid, 27 juni 1989, Trb. 1990, 44. In werking getreden voor Nederland op 1 april 1998.

 

 

p.

pagina(s)

paragraaf

paragraaf

Pb

Publicatieblad der Europese Gemeenschappen

PG

Procureur-generaal

Pres.

President

 

 

Rb.

Arrondissementsrechtbank

Rechtspraakverdrag Overeenkomst betreffende het Eengemaakt Octrooigerecht

red.

redacteur/redactie

Row

Rijksoctrooiwet

r.o.

Rechtsoverweging

Rv

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

RvdW

Rechtspraak van de Week

 

 

Stb.

Staatsblad

Stcrt.

Staatscourant

 

 

t.a.p.

ter aangehaalde plaats

TK

Tweede Kamer

Trb.

Traktatenblad

TRIPs

Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, (TRIPs-Agreement), Bijlage 1C bij het Wereldhandelsverdrag, Trb. 1995, 130. In werking getreden voor Nederland op 1 januari 1996.

 

 

UAC

Universele Auteursrecht Conventie. In werking getreden voor Nederland op 30 november 1985.

UMeV 2017

Uniemerkenverordening 2017

Uniemerkenverordening 2017

Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk, PB L 154 van 16.6.2017

Uniemerkenverordening

Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk, PB L 078 van 24.3.2009

Uitvoeringsverordening GKwV

Verordening (EG) nr. 1239/95 van de Commissie van 31 mei 1995 houdende voorschriften ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad, betreffende de procedures voor het Communautair Bureau voor Plantenrassen

Unieverdrag van Parijs

Herzien Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, Stockholm, 14 juli 1967, Trb. 1969, 144 en Trb. 1970, 187. In werking getreden voor Nederland: 10 januari 1975.

UPOV 1991

Internationaal verdrag tot bescherming van kweekproducten, 19 maart 1991, Trb 1993, 153. In werking getreden voor Nederland: 24 april 1998.

 

 

v.

versus

vgl.

vergelijk

Verdrag van Straatsburg 1963

Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht. Trb. 1964, 173. In werking getreden op 9 november 1986.

Verhuurrichtlijn 1992

Richtlijn  92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom, Pb L 346/61, 27 november 1992

Verordening Aanvullend Beschermingscertificaat Geneesmiddelen

Verordening  (EEG) nr. 1768/92 van de Raad betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen van 18 juni 1992 (Pb. EG d.d. 2 juli 1992 L 182/1; in werking getreden per 2 januari 1993)

Verordening Aanvullend Beschermingscertificaat Gewasbescherming

Verordening (EG) Nr. 1610/96 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen (Pb. EG  d.d. 8 augustus 1996 L 198/30)

VEU

Verdrag betreffende de Europese Unie, PB C 326 van 26.10.2012, blz. 13–390.

VV

Voorlopig Verslag

VWEU

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, PB C 326 van 26.10.2012, blz. 47–390

 

 

W.

Weekblad van het Recht

Wet AB

Wet Algemene Bepalingen van 15 mei 1829, Stb. 28

WBB

Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen 2018

WIPO

World Intellectual Property Organization

WIPO Auteursrechtverdrag 1996

WIPO verdrag inzake het auteursrecht, 20 december 1996, Trb 1998

WIPO Verdrag inzake Uitvoeringen en Fonogrammen 1996

WIPO verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen, 20 december 1996, Trb 1998, 248

WNR

Wet op de Naburige Rechten

 

 

ZPW

Zaaizaad- en Plantgoedwet