Verkort aangehaalde literatuur

Print this page

Arkenbout, 1991

E.J. Arkenbout, Handelsnamen en merken, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1991.

 

De Beaufort, 1909

H.L. de Beaufort, Het auteursrecht in Nederland en het internationale recht, diss., Den Boer, Utrecht, 1909.

Bertrams, 1998

H.M.E. Bertrams, Equivalentie in het octrooirecht, diss., Kluwer, decenter, 1998.

Boekman, 1977

S. Boekman, De handelsnaam, Kluwer, Deventer, 1977.

Brinkhof, Tussenbalans, 1997

J.J. Brinkhof, De codificatie van de rechten van de intellectuele eigendom in Boek 9 Burgerlijk Wetboek. Een tussenbalans, (rapport) Den Haag, maart 1997, (BIE 1997, p. 279).

 

 

Cohen Jehoram/van Nispen/

Huydecoper, 2008

T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom, deel 2, Merkenrecht, Kluwer, Deventer, 2008.

 

 

Van Engelen, 1994

Th.C.J.A. van Engelen, Prestatiebescherming en ongeschreven intellectuele eigendomsrechten, diss., W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1994.

Van Engelen, 2003

Th.C.J.A. van Engelen, Onverkoopbare vermogensrechten, artikel 3:83(3) BW nader beschouwd, Serie Onderneming en recht, deel 26, Kluwer, Deventer, 2003.

Van Engelen, 2007

Th.C.J.A. van Engelen, Intellectuele eigendom en internationaal privaatrecht, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2007.

Van Engelen, IE-Beginselen

Th.C.J.A. van Engelen, IE-Beginselen, Uitgeverij Boek 9, Utrecht, 2016 (incl. webboek-versie).

Van Engelen, IE-Goederenrecht

Th.C.J.A. van Engelen, IE-Goederenrecht, Uitgeverij Boek 9, Utrecht, 2016 (incl. webboek-versie).

 

 

 

 

Gerbrandy, 1988

S. Gerbandy, Kort commentaar op de Auteurswet 1912, Gouda Quint, Arnhem, 1988.

Gielen, 1999

Ch. Gielen, Bescherming van bedrijfsgeheimen, Tjeenk Willink, Deventer, 1999.

Gielen-bundel, 2015

Gielen, een bekend begrip, Wolters-Kluwer, Deventer 2015.

Grosheide, 2011

F.W. Grosheide, Intellectuele eigendom, Monografieën BW, deel A32.

 

 

Huydecoper/Van der Kooij/Van Nispen/Cohen Jehoram, 2016

J.L.R.A. Huydecoper, P.A.C.E. van de Kooij; C.J.J.C. van Nispen en T. Cohen Jehoram, Industriële eigendom, deel 1, Bescherming van technische innovatie, Kluwer, Deventer, tweede druk, 2016.

 

 

Idenburg, 1979

P.J. Idenburg, Kennis van zaken, diss., Kluwer, Deventer, 1979.

 

 

Kort Begrip, 2018

P.G.F.A. Geerts, A.M.E. Verschuur (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Kluwer, Deventer, 2018.

 

 

Van Nispen/Huydecoper/

Cohen Jehoram, 2012

C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper, T. Cohen Jehoram, Industriële eigendom, deel 3, Vormen, namen en reclame, Kluwer, Deventer, 2012.

 

 

Pieroen, 1988

A.P. Pieroen, Beschermingsomvang van octrooien in Nederland., Duitsland en Engeland, diss., Kluwer, Deventer, 1988

Pinckaers, 1996

J.C.S. Pinckaers, From Privacy Toward a New Intellectual Property Right in Persona, diss., Kluwer Law International, Den Haag, 1996.

 

 

Quaedvlieg, 1987

A.A. Quaedvlieg, Auteursrecht op techniek, diss., W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1987.

Quaedvlieg, 1991

A.A. Quaedvlieg, Overdraagbaarheid van licenties naar NBW: hetzelfde en toch iets anders, in: Onderneming en Nieuw Burgerlijk Recht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1991.

Quaedvlieg, 1992

A.A. Quaedvlieg, Auteur en aantasting, werk en waardigheid, inaugurele rede Nijmegen, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1992.

 

 

 

 

Spoor/Verkade/Visser, 2019

J.H. Spoor/D.W.F. Verkade/D.J.G. Visser, Auteursrecht, 4e druk, Kluwer, Deventer, 2019.

Spoor-bundel, 2007,

Een eigen, oorspronkelijk karakter, Opstellen aangeboden aan prof.mr. Jaap H. Spoor, Delex, Amsterdam, 2007.

Struik/Van Schelven/Hoorneman, 2010

H. Struik, P.C. van Schelven, W.A.J. Hoorneman, Softwarerecht – bescherming van computerprogrammatuur onder auteursrecht en octrooirecht, Kluwer, Deventer, 2010.

 

 

T&C IE, 2019

P.G.F.A. Geerts & D.J.G. Visser (red.), Intellectuele Eigendom, Tekst & Commentaar, 6e druk, Kluwer, Deventer, 2019.

Tussenbalans, 1997

J.J. Brinkhof, De Codificatie van de rechten van de intellectuele eigendom in Boek 9 Burgerlijk Wetboek,  Een Tussenbalans, (met drie Bijlagen), op 15 april 1997 door de Minister van Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer gezonden, gepubliceerd (zonder bijlagen) in BIE 1997, p. 279.

 

 

Verkade, 1985

D.W.F. Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, Kluwer, Deventer, 1985.

Verkade, 1986

D.W.F. Verkade, Ongeoorloofde mededinging, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1986.

 

 

Verkade/Visser, 1993

D.W.F. Verkade en D.J.G. Visser, Parlementaire geschiedenis van de Wet op de Naburige Rechten, Delftse Academische Pers, Delft, 1993.

Verkade/Visser, 1999

D.W.F.Verkade en D.J.G. Visser, Inleiding en parlementaire geschiedenis Databankenwet, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 1999.

Visser, 1999

D.J.G. Visser, Naburige rechten, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1999, p. 115.

Vroom-Cramer, 2002

B.M. Vroom-Cramer, Juridische aspecten van geografische aanduidingen, Serie Recht en Praktijk, deel 122, Kluwer, Deventer, 2002.