IEPT20070620, Rb Amsterdam, Postcodeloterij

20-06-2007 Print this page
IEPT20070620, Rb Amsterdam, Postcodeloterij

Geen aantasting persoonlijke levenssfeer door systeem Postcodeloterij

Aan tijdelijke spektakel rond trekking had eisers zich kunnen onttrekken
Het recht om alleen en met rust gelaten te worden zoals door [eisers] onder meer is aangevoerd is hun door dit op zichzelf kortstondige spektakel niet ontnomen. Op eenvoudige wijze hadden [eisers] zich aan dit tijdelijke spektakel kunnen ontrekken door er op dat moment bijvoorbeeld voor te kiezen om elders te vertoeven dan in hun woning. In het maatschappelijk verkeer doen zich nu eenmaal soms gebeurtenissen voor die voor sommige personen voor de één meer dan voor de ander als onplezierig, ongewenst en zelfs schadelijk kunnen worden aangemerkt, maar dergelijke gebeurtenissen zijn inherent aan deelname aan het maatschappelijk leven en brengen niet zonder meer met zich dat de veroorzaker van een dergelijke gebeurtenis, in dit geval Postcodeloterij, aansprakelijk is voor de door [eisers] gestelde nadelige gevolgen. Voorts geldt dat gesteld noch is gebleken dat er sprake zou zijn geweest van dusdanige overlast voor [eisers] bij het uitreiken van de prijs dan wel de dagen ná of vóór die uitreiking dat sprake zou zijn geweest van onrechtmatige hinder.

Dat achteraf gevoelens van spijt zijn opgewekt bij eisers maakt Postcodeloterij daarvoor niet aansprakelijk
Het betoog van [eisers] dat Postcodeloterij op onrechtmatige wijze gebruik heeft gemaakt van “fear appeal” gaat evenmin op. “Fear appeal” betekent immers in dit geval dat je uit angst dat je buren wel winnen zelf ook maar een lot koopt. Juist in het geval van [eisers] staat vast dat ze géén lot hebben gekocht, zodat zij dus klaarblijkelijk voorafgaand aan het vallen van de prijs op hun postcode wél bestand waren tegen deze angst. Pas achteraf, nadat is gebleken dat de prijs op hun postcode is gevallen, hebben [eisers] last van gevoelens van spijt. Dat deze gevoelens bij [eisers] teweeg zijn gebracht door de loterij maakt niet dat Postcodeloterij daarvoor aansprakelijk is. Deelname aan het maatschappelijk verkeer brengt talloze confrontaties met zich die heel wel onwelgevallig kunnen zijn maar daarmee niet onrechtmatig behoeven te zijn. Voor zover al sprake zou zijn van een inbreuk op de privacy van [eisers] doordat bij hen een gevoel van spijt is opgewekt vormt een dergelijke inbreuk geen dusdanige ernstige aantasting van hun privacy dat dit onrechtmatig is.

De omstandigheid dat Postcodeloterij gebruik maakt van postcodes als lotnummers, maakt evenmin dat zij een onrechtmatige inbreuk pleegt op de persoonlijke levenssfeer van [eisers]
Niet valt in te zien hoe een postcode onderdeel uitmaakt van de persoonlijke levenssfeer van [eisers] Postcodes vormen een geografische begrenzing van een straat of wijk teneinde de postafhandeling te bespoedigen. Hoewel dit systeem met zich brengt dat Postcodeloterij groepsgewijze winnaars kan aanwijzen, en indirect dus ook mensen die met lege handen achterblijven, vormt dit systeem op zichzelf geen onrechtmatige aantasting van de persoonlijke levenssfeer van [eisers]

 

Overlast door derden
Kan bezwaarlijk aan de Postcodeloterij worden toegerekend
Tenslotte geldt dat overlast, of anderszins handelen, in de vorm van commentaar van de winnaars, mailings van derden, het bestedingspatroon van de deelnemers aan de loterij en/of het gedrag van dorpsgenoten, bezwaarlijk aan Postcodeloterij kan worden toegerekend. Dergelijke overlast vloeit voort uit het wonen in een kleinere gemeenschap zoals Heusden waar mensen elkaar (beter) kennen en eerder jegens elkaar zullen reageren op bijzondere gebeurtenissen. Niet gebleken is dat Postcodeloterij hierin op een jegens [eisers] onrechtmatige wijze de hand heeft gehad.

 

IEPT20070620, Rb Amsterdam, Postcodeloterij